OSVC541/2018
ID intern unic:  378482
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
SERVICIUL VAMAL
ORDIN Nr. 541
din  10.12.2018
cu privire la modificarea Ordinului Serviciului Vamal nr. 346-O
din 24 decembrie 2009 referitor la aprobarea Normelor tehnice
privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei
vamale în detaliu
Publicat : 14.12.2018 în Monitorul Oficial Nr. 480-485     art Nr : 1785
    În temeiul art. 12 din Codul vamal al Republicii Moldova nr.1149-XIV din 20 iulie 2000 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediție specială din 1 ianuarie 2007), pct. 8 din Hotărîrea Guvernului cu privire la aprobarea efectivului-limită și al Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Serviciului Vamal, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 4 din 2 ianuarie 2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 3-5, art. 15), precum şi pentru reglementarea exportului mărfurilor de origine preferenţială,
ORDON:
    1. În Anexa nr.1, capitolul III, secțiunea A, rubrica 36 va avea următorul cuprins:
    „RUBRICA 36 ”PREFERINȚE” - se utilizează numai în cazurile de export/reexport pentru care se emite un certificat de origine preferenţială a mărfurilor sau se întocmeşte o declaraţie de origine pe factură, înscriindu-se codurile aferente preferinţelor tarifare, conform anexei nr.10 la prezentele Norme”.
    2. Direcţia dezvoltare şi securitate informaţională din cadrul Serviciului Vamal şi Instituţia publică „Centrul de Tehnologii Informaţionale în Finanţe” vor opera modificările corespunzătoare în Sistemul Informaţional „ASYCUDA World”.
    3. Şefii birourilor vamale vor aduce la cunoştinţa funcționarilor vamali, brokerilor vamali şi a declaranţilor în nume propriu prevederile prezentului ordin.
    4. Executarea prezentului ordin se pune în sarcina şefilor birourilor vamale.
    5. Controlul asupra executării prezentului ordin se pune în sarcina Departamentului venituri şi control vamal.
    6. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    DIRECTORUL SERVICIULUI VAMAL                         Vitalie VRABIE

    Nr. 541-O. Chişinău, 10 decembrie 2018.