LPC275/2018
ID intern unic:  378510
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 275
din  29.11.2018
pentru modificarea Legii nr. 172/2014 privind aprobarea
Nomenclaturii combinate a mărfurilor
Publicat : 21.12.2018 în Monitorul Oficial Nr. 486-498     art Nr : 817     Data intrarii in vigoare : 01.01.2019
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Legea nr. 172/2014 privind aprobarea Nomenclaturii combinate a mărfurilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 231–237, art. 529), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul I1 alineatul (4), textul „are caracter obligatoriu și” se exclude.
    2. Articolul II va avea următorul cuprins:
    „Art. II. – (1) În scopul asigurării interpretării și aplicării uniforme a prevederilor prezentei legi se utilizează Notele explicative ale Convenției internaționale privind Sistemul armonizat de descriere și codificare a mărfurilor din 14 iunie 1983, aprobat de Organizația Mondială a Vămilor, la care Republica Moldova este parte, precum și Notele explicative la Nomenclatura combinată a mărfurilor elaborate de către Serviciul Vamal.
    (2) În scopul înlăturării lacunelor, îmbunătățirii/revizuirii cadrului normativ național aplicat în procesul clasificării mărfurilor și în scopul evitării tratării echivoce a acestuia, se creează Comisia interinstituțională. Regulamentul de activitate și componența Comisiei se aprobă de către Guvern.”
    3. Articolul VIII se abrogă.
    4. Anexa se substituie cu anexa la prezenta lege.
    Art. II. – (1) Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2019.
    (2) Guvernul Republicii Moldova, în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi:
    a) va prezenta Parlamentului propuneri pentru aducerea legislaţiei în concordanţă cu prezenta lege;
    b) va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege.
    (3) Pozițiile tarifare prevăzute de Nomenclatura combinată a mărfurilor pînă la modificare se aplică pînă la aducerea legislaţiei în concordanţă cu prezenta lege.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                       Andrian CANDU

    Nr. 275. Chişinău, 29 noiembrie 2018.


    anexă