HGC1221/2018
ID intern unic:  378531
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1221
din  12.12.2018
сu privire la aprobarea modificărilor ce se operează
în unele hotărîri ale Guvernului
Publicat : 21.12.2018 în Monitorul Oficial Nr. 499-503     art Nr : 1316     Data intrarii in vigoare : 01.01.2019
    În vederea implementării prevederilor art. IX alin. (4) din Legea nr. 184/2018 pentru modificarea unor acte legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr.336-346, art. 567), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă modificările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (se anexează).
    2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2019.

    PRIM-MINISTRU                                                                             Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul sănătății,
    muncii și protecţiei sociale                                                                Silvia Radu
    Ministrul finanţelor                                                                            Ion Chicu

    Nr. 1221. Chişinău, 12 decembrie 2018.


Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului nr.1221/2018

MODIFICĂRILE
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
    1. Regulamentul cu privire la modul de stabilire şi plată a indemnizaţiilor adresate familiilor cu copii, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1478/2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 154-157, art. 1612), se modifică după cum urmează:
    1) pe tot parcursul textului, cuvintele „Casa Națională”, la orice caz gramatical, se substituie cu cuvintele „Casa Națională de Asigurări Sociale”, la cazul gramatical corespunzător;
    2) se completează cu punctul 7cu următorul cuprins:
    „73. Indemnizaţiile adresate familiilor cu copii pentru angajaţii a căror identitate şi calitate se încadrează în condiţiile Legii nr. 245/2008 cu privire la secretul de stat se stabilesc de către angajator în temeiul prezentului Regulament.”;
    3) se completează cu punctul 171 cu următorul cuprins:
    „171. Plata indemnizaţiilor adresate familiilor cu copii pentru angajaţii a căror identitate şi calitate se încadrează în condiţiile Legii nr. 245/2008 cu privire la secretul de stat se efectuează de către angajator.”;
    4) se completează cu punctul 481 cu următorul cuprins:
    „481. Angajatorul prezintă  Casei Naţionale de Asigurări Sociale lunar, pînă la data de 4 a lunii următoare celei gestionate, raportul privind plata indemnizaţiilor adresate familiilor  cu copii (conform anexei  nr. 41), pe suport de hîrtie.”;
    5) se completează cu punctul 531 cu următorul cuprins:
    „531. Casa Naţională de Asigurări Sociale transferă angajatorului sumele respective pentru plata indemnizaţiilor adresate familiilor cu copii pentru angajaţii a căror identitate şi calitate se încadrează în condiţiile Legii nr. 245/2008 cu privire la secretul de stat (conform anexei nr. 6).”;
    6) se completează cu punctul 611 cu următorul cuprins:
    „611. Angajatorul poartă răspundere pentru corectitudinea stabilirii şi plăţii indemnizaţiilor adresate familiilor cu copii finanţate din bugetul de stat şi bugetul asigurărilor sociale de stat, conform prevederilor legislaţiei, precum şi pentru evidenţa şi raportarea utilizării acestor mijloace financiare, potrivit legislaţiei, pentru angajaţii a căror identitate şi calitate se încadrează în condiţiile Legii nr. 245/2008 cu privire la secretul de stat.”;
    7) se completează cu punctul 67 cu următorul cuprins:
    „67. Angajatorul prezintă Casei Naționale de Asigurări Sociale lunar, pînă la data de 4 a lunii următoare celei gestionate, raportul privind numărul beneficiarilor și suma indemnizațiilor adresate familiilor cu copii (conform anexei nr. 7).”;
    8) se completează cu anexele nr. 41, 6 și 7  cu următorul cuprins:

    anexa nr.41

    anexa nr.6

    anexa nr.7

    2. Regulamentul cu privire la  condiţiile de stabilire, modul de calcul şi de plată a indemnizaţiilor  pentru incapacitate temporară de muncă, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 108/2005 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 24-25, art. 162), se modifică după cum urmează:
    1) se completează cu  punctul 661 cu următorul cuprins:
    „661. Stabilirea şi plata indemnizaţiei de maternitate pentru angajaţii a căror identitate şi calitate se încadrează în condiţiile Legii nr. 245/2008 cu privire la secretul de stat, precum și pentru soțiile aflate la întreținerea angajaților respectivi se efectuează de către angajator în temeiul prezentului Regulament.”;
    2) se completează cu punctul 1111 cu următorul cuprins:
    „1111. Angajatorul prezintă  Casei Naţionale  lunar, pînă la data de  4 a lunii următoare celei gestionate, raportul privind plata indemnizaţiei  de maternitate (conform anexei  nr.31 la prezentul Regulament), pe suport de hîrtie.”;
    3) se completează cu punctul 1141 cu următorul cuprins:
    „1141. Casa Naţională transferă angajatorului sumele respective pentru plata indemnizaţiei de maternitate pentru  angajaţii a căror identitate şi calitate se încadrează în condiţiile Legii nr. 245/2008 cu privire la secretul de stat, precum și pentru soțiile aflate la întreținerea angajaților respectivi (conform anexei nr. 7).”;
    4) se completează cu punctul 1161 cu următorul cuprins:
    „1161. Angajatorul prezintă Casei Naționale lunar, pînă la data de 4 a lunii următoare celei gestionate, raportul privind numărul beneficiarilor și suma indemnizațiilor de maternitate (conform anexei nr. 8).”;
    5) se completează cu punctul 1211 cu următorul cuprins:
    „1211. Angajatorul poartă răspundere pentru corectitudinea stabilirii şi plăţii indemnizaţiei de maternitate pentru  angajaţii a căror identitate şi calitate se încadrează în condiţiile Legii nr. 245/2008 cu privire la secretul de stat, precum și pentru soțiile aflate la întreținerea angajaților respectivi, finanţate din  bugetul asigurărilor sociale de stat, conform prevederilor legislaţiei, precum şi pentru evidenţa şi raportarea utilizării acestor mijloace financiare potrivit legislaţiei.”;
    6) se completează cu anexele nr. 31, 7 și 8 cu următorul cuprins:

    anexa nr.31

    anexa nr.7

    anexa nr.8

    3. Regulamentul privind modul de stabilire şi de plată a ajutorului de deces, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1442/2006 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 199-202, art. 1544), se modifică după cum urmează:
    1) se completează cu punctul 151 cu următorul cuprins:
    „151. Ajutorul de  deces pentru angajaţii a căror identitate şi calitate se încadrează în condiţiile Legii nr. 245/2008 cu privire la secretul de stat se stabileşte de către angajator în temeiul prezentului Regulament.”;
    2) se completează cu punctul 161 cu următorul cuprins:
    „161. Ajutorul de deces pentru angajaţii a căror identitate şi calitate se încadrează în condiţiile Legii nr. 245/2008 cu privire la secretul de stat se plăteşte de către angajator.”;
    3) se completează cu punctul 261 cu următorul cuprins:
    „261. Casa Naţională transferă angajatorului sumele respective pentru plata ajutorului de deces pentru  angajaţii a căror identitate şi calitate se încadrează în condiţiile Legii nr. 245/2008 cu privire la secretul de stat (conform anexei nr. 1).”;
    4) se completează cu punctul 281 cu următorul cuprins:
    „281. Angajatorul prezintă lunar Casei Naţionale, pîna la data de 4 a lunii următoare celei de gestiune, raportul privind plata ajutorului de deces (conform anexei nr. 2).”;
    5) se completează cu punctul 311 cu următorul cuprins:
    „311. Angajatorul poartă răspundere pentru corectitudinea stabilirii şi plăţii ajutorului de deces finanţate din bugetul de stat şi  bugetul asigurărilor sociale de stat, conform prevederilor legislaţiei, precum şi pentru evidenţa şi raportarea utilizării acestor mijloace financiare potrivit legislaţiei pentru angajaţii a căror identitate şi calitate se încadrează în condiţiile Legii nr. 245/2008 cu privire la secretul de stat.”;
    6) se completează cu anexele nr. 1 și 2 cu următorul cuprins:

    anexa nr.1

    anexa nr.2

    4. Regulamentul cu privire la condiţiile de stabilire, modul de calcul  şi de plată a indemnizaţiei paternale, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1245/2016 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 405-414,  art. 1354), se modifică după cum urmează:
    1) se completează cu punctul 121 cu următorul cuprins:
    „121. Indemnizaţia paternală pentru angajaţii a căror identitate şi calitate se încadrează în condiţiile Legii nr. 245/2008 cu privire la secretul de stat se stabileşte de către angajator în temeiul prezentului Regulament.”;
    2) se completează cu punctul 211 cu următorul cuprins:
    „211. Plata indemnizaţiei paternale pentru angajaţii a căror identitate şi calitate se încadrează în condiţiile Legii nr. 245/2008 cu privire la secretul de stat se efectuează de către angajator.”;
    3) se completează cu punctul 241 cu următorul cuprins:
    „241. Angajatorul prezintă  Casei Naţionale lunar, pînă la data de 7 a lunii următoare celei gestionate, raportul privind plata indemnizaţiei paternale (conform anexei  nr.11 la prezentul Regulament), pe suport de hîrtie.”;
    4)  se completează cu punctul 271 cu următorul cuprins:
    „271. Casa Naţională transferă angajatorului sumele respective pentru plata indemnizaţiei paternale pentru angajaţii a căror identitate şi calitate se încadrează în condiţiile Legii nr. 245/2008 cu privire la secretul de stat (conform anexei nr. 3).”;
    5)  se completează cu punctul 361 cu următorul cuprins:
    „361. Angajatorul poartă răspundere pentru corectitudinea stabilirii şi plăţii indemnizaţiei paternale finanţate din  bugetul asigurărilor sociale  de stat, conform prevederilor legislaţiei, precum şi pentru evidenţa şi raportarea utilizării acestor mijloace financiare potrivit legislaţiei pentru angajaţii a căror identitate şi calitate se încadrează în condiţiile Legii nr. 245/2008 cu privire la secretul de stat.”;
    6) se completează cu punctul 39 cu următorul cuprins:
    „39. Angajatorul prezintă Casei Naționale lunar, pînă la data de 4 a lunii următoare celei gestionate, raportul privind numărul beneficiarilor și suma indemnizațiilor paternale (conform anexei nr. 4).”;
    7) se completează cu anexele nr.11, 3 și 4 cu următorul cuprins:

    anexa nr.11

    anexa nr.3

    anexa nr.4