HGC1235/2018
ID intern unic:  378532
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1235
din  19.12.2018
pentru modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 1470/2001
cu privire la introducerea  contractului turistic,
voucherului turistic şi a fişei de evidenţă statistică
a circulaţiei turiştilor la frontiera Republicii Moldova
Publicat : 21.12.2018 în Monitorul Oficial Nr. 499-503     art Nr : 1317
    În temeiul Legii nr. 352/2006 cu privire la organizarea şi desfăşurarea activității turistice în Republica Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 14-17, art. 40), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Hotărîrea Guvernului nr. 1470/2001 cu privire la introducerea  contractului turistic, voucherului turistic şi a fişei de evidenţă statistică a circulaţiei turiştilor la frontiera Republicii Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 161, art. 1484) se modifică după cum urmează:
    1) denumirea hotărîrii va avea următorul cuprins:
„Cu privire la utilizarea  contractului turistic
și a voucherului turistic”;
    2) clauza de adoptare va avea următorul cuprins:
    „În scopul executării Legii nr. 352/2006 cu privire la organizarea şi desfăşurarea activității turistice în Republica Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 14-17, art. 40), Guvernul HOTĂRĂŞTE:”;
    3) punctul 1 va avea următorul cuprins:
    „1. Se aprobă:
    1) modelul contractului turistic, conform anexei nr. 1;
    2) modelul voucherului turistic, conform anexei nr. 2.”;
    4) la punctul 2, cuvintele „posesor de licenţă de turism” se substituie cu cuvintele „turoperator sau agenție de turism”;
    5) punctul 3 se abrogă;
    6) la punctul 4:
    cuvintele „titulari ai licenței de turism” se substituie cu cuvintele „– turoperatori sau agenții de turism – ”
    litera b) se abrogă;
    la litera c), cuvintele „Departamentului Dezvoltarea Turismului dări de seamă lunare privind utilizarea voucherelor turistice” se substituie cu cuvintele „Agenției pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței dări de seamă trimestriale privind utilizarea formularelor voucherelor turistice pînă la data de 25 a lunii imediat următoare trimestrului de gestiune. Dările de seamă privind utilizarea formularelor voucherelor turistice se prezintă direct la sediul Agenției pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței sau prin poşta electronică (sub formă de document electronic cu semnătura electronică avansată calificată, prin intermediul mijloacelor electronice de comunicare)”;
    7) punctele 5, 6 și 7 se abrogă;
    8) în anexa nr. 1:
    în paranteze, după cuvintele „voucherului turistic” se introduce textul „ , numărul de identificare de stat al persoanei juridice (IDNO)__________________________”;
    textul „şi este titular al funcţiei de turism  nr. __________________________________”  se exclude;
                                                                             (numărul şi data eliberării licenţei)
    9)  în anexa nr. 2:
    la rubrica din rîndul de sus, în partea stîngă, cuvintele „numărul licenței” se substituie cu textul „numărul de identificare de stat al persoanei juridice (IDNO)”, iar „license number” se substituie cu textul „the state identification number of the legal person (IDNO)”;
    la rubrica din rîndul de sus, în partea dreaptă, după cuvintele „numărul licenței” şi „license number” se introduce textul „/IDNO”;
    10) anexa nr. 3 se abrogă.

    PRIM-MINISTRU                                                          Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul economiei
    și infrastructurii                                                                Chiril Gaburici

    Nr. 1235. Chişinău, 19 decembrie 2018.