HGC1263/2018
ID intern unic:  378548
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1263
din  19.12.2018
privind modificarea unor hotărîri ale Guvernului
Publicat : 21.12.2018 în Monitorul Oficial Nr. 499-503     art Nr : 1333     Data intrarii in vigoare : 21.12.2018
    În temeiul art. 61 alin. (1) din Codul navigației maritime comerciale al Republicii Moldova, aprobat prin Legea nr. 599/1999 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 1-4, art. 2), Guvernul HOTĂRĂȘTE:
    1. Hotărîrea Guvernului nr. 706/2018 cu privire la crearea Agenției Navale a Republicii Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 285-294, art. 816) se modifică  după cum urmează:
    1) în hotărîre:
    a) la punctul 1, cuvintele „subordonată Ministerului Economiei și Infrastructurii” se substituie cu cuvintele „în subordinea organului central de specialitate în domeniul transportului naval”;
    b) la punctul 3, subpunctul 2) se abrogă;
    c) la punctul 10, după textul „selectat în urma concursului,” se introduce textul „în conformitate cu prevederile Legii nr.158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public,”;
    2) în anexa nr. 1:
    a) punctele 3 şi 4 vor avea următorul cuprins:
    „3. Agenţia Navală este o autoritate administrativă în subordinea organului central de specialitate în domeniul transportului naval.
    4. Agenția este persoană juridică de drept public, cu sediul în municipiul Chișinău, care dispune de ștampilă cu Stema de Stat a Republicii Moldova, de denumire în limba de stat (denumirea deplină „Agenția Navală a Republicii Moldova” și denumirea prescurtată „ANRM”) şi în limba engleză (denumirea deplină „Naval Agency of the Republic of Moldova” și denumirea prescurtată „NARM”), de formulare cu antet, de conturi trezoreriale, de mijloace financiare şi materiale, precum și de alte atribute specifice autorităților publice, stabilite în cadrul normativ.”;
    b) la punctul 14, cuvintele „numit în funcție și eliberat sau destituit” se substituie cu cuvintele „numit în funcție publică și eliberat sau destituit din funcția publică”;
    c) la punctul 15, subpunctul 3) se completează cu textul „ , în conformitate cu principiile bunei guvernări”;
    d) la punctul 16, cuvintele „numit în funcție și eliberat sau destituit” se substituie cu textul „numit în funcție publică și eliberat sau destituit din funcția publică, în condițiile legii,”;
    e) punctele 19 şi 26 vor avea următorul cuprins:
    „19. În cadrul Agenției Navale activează funcționari publici, în condițiile Legii nr.158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public, și alte categorii de personal, a căror activitate este reglementată de cadrul normativ în domeniul muncii.”;
    „26. Bugetul Agenției Navale se elaborează, se aprobă și se administrează în conformitate cu principiile, regulile și procedurile stabilite de Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181/2014.”;
    f) punctul 27 se abrogă;
    3) anexa nr. 2 se abrogă.
    2.  În anexa nr. 8 la Hotărîrea Guvernului nr. 743/2002 cu privire la salarizarea angajaților din unitățile cu autonomie financiară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 79-81, art. 841), poziția „Autoritatea administrativă  „Agenția Navală a Republicii Moldova” se exclude.
    3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării.

    PRIM-MINISTRU                                                          Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul economiei
    și infrastructurii                                                               Chiril Gaburici

    Nr. 1263. Chişinău, 19 decembrie 2018.