OMFC197/2018
ID intern unic:  378564
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
ORDIN Nr. 197
din  07.12.2018
privind modificarea şi completarea
Clasificaţiei bugetare
Publicat : 21.12.2018 în Monitorul Oficial Nr. 499-503     art Nr : 1796
    În temeiul articolului 27 din Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181 din 25 iulie 2014 și în scopul reglementării şi perfecţionării modului de reflectare a unor indicatori bugetari,
ORDON:
    În Ordinul ministrului finanţelor nr.208 din 24 decembrie 2015 „Privind Clasificaţia bugetară” se operează următoarele modificări și completări:
    1. Anexa nr.8 “Clasificaţia programelor - B. Activităţi”:
    1.1. Se introduc activități noi cu următoarele denumiri:
    „00491 Acordarea suportului unic unor beneficiari de pensii;
    00492 Compensații bănești pentru personalul didactic;
    70251 Proiectul „Creșterea transparenței și optimizării activității organelor electorale inferioare;
    70252 Proiectul „Educație pentru Drone - eDrone.”
    1.2. Denumirea codului 70248 se modifică și se expune în următoarea redacție:
    „70248 Proiectul „Piața energetică competitivă”.
    2. Anexa nr.11 „Clasificația economică”:
    2.1. Se completează cu coduri noi în următoarea redacție:
    „111125 Impozit pe venitul persoanelor fizice în domeniul transportului rutier de persoane în regim de taxi;
    111262 Impozit pe venitul obținut din activități profesionale în domeniul sănătății;
    14124 Mijloace încasate din depășirea veniturilor asupra cheltuielilor;
    141241 Mijloace încasate în bugetul de stat din depășirea veniturilor asupra cheltuielilor pe autorități/instituții publice la autogestiune”.
    142236 Mijloace încasate în bugetul de stat de la confiscarea definitivă a mărfurilor sau încasarea contravalorii acestora administrate de organele vamale;
    2.2. Se modifică și se expun în redacție nouă următoarele coduri:
    „114631 Taxa pentru folosirea drumurilor Republicii Moldova de către autovehiculele neînmatriculate în Republica Moldova (vinieta);
    114638 Vinieta pentru autovehiculele clasificate la poziția tarifară 8703 și remorcile atașate la acestea”.
    2.3. Codurile 11426, 114261 și 114262 cu denumirile corespunzătoare se exclud.
    3. Anexa nr.12 „Norme metodologice privind aplicarea Clasificației economice”:
    3.1. Se completează cu coduri noi, în mod corespunzător, în următoarea redacție:
    „111125 Impozit pe venitul persoanelor fizice în domeniul transportului rutier de persoane în regim de taxi
    111262 Impozit pe venitul obținut din activități profesionale în domeniul sănătății
    141240 Mijloace încasate din depășirea veniturilor asupra cheltuielilor
    141241 Mijloace încasate în bugetul de stat din depășirea veniturilor asupra cheltuielilor pe autorități/instituții publice la autogestiune
     La acest element se reflectă mijloacele financiare neutilizate pe parcursul anului bugetar precedent, în cazurile în care Consiliul autorității/instituției publice decide virarea mijloacelor financiare respective în bugetul de stat.
    142236 Mijloace încasate în bugetul de stat de la confiscarea definitivă a mărfurilor, sau încasarea contravalorii acestora, administrate de organele vamale.”
    3.2. Codurile 114631 și 114638 se modifică și se expun în următoarea redacție;
    „114631 Taxa pentru folosirea drumurilor Republicii Moldova de către autovehiculele neînmatriculate în Republica Moldova (vinieta)”
    „114638 Vinieta pentru autovehiculele clasificate la poziția tarifară 8703 și remorcile atașate la acestea”
    3.3. Descrierea codului 142320 se modifică și se expune în următoarea redacție:
    „Acest articol include încasările de la plata pentru serviciile comunale aferente încăperilor date în chirie, precum și încasările din taxa lunară de cazare în cămine a masteranzilor și doctoranzilor care își fac studiile în bază de contract, post- doctoranzilor și medicilor înscriși pentru secundariat clinic cu vechime în muncă de medic și alte categorii de locatari, precum și plata pentru arenda terenurilor cu destinație agricolă și altă destinație, aflate la balanța instituiților bugetare și neutilizate în activitatea de producere.”
    3.4. Textul care urmează după codul 145175 „Taxa de declarare voluntară a diferențelor pozitive rezultate din reevaluarea bunurilor imobiliare/mijloacelor de transport” se modifică și se expune în următoarea redacție:
    „La alineatele 145171-145175 se reflectă taxele achitate de subiecții declarării voluntare, și anume: la alineatul 145171 în mărime de 6%, la alineatele 145172-145175 în mărime de 3% din valoarea bunurilor declarate voluntar, care anterior nu au fost declarate.”
    3.5. Descrierea codului 272500 „Compensații” se expune în redacția nouă:
    „Include cheltuielile pentru plata tuturor tipurilor de compensații stabilite conform legislației în vigoare. Printre acestea sînt cheltuielile pentru plata compensațiilor şi a ajutoarelor participanților la lichidarea consecințelor avariei de la Cernobîl şi membrilor familiilor lor; compensațiilor pentru servicii de transport; compensațiilor pentru călătoria în transport; compensațiilor bănești anuale pentru cadrele didactice; compensațiilor unice pentru conectarea la conducta de gaze naturale; cheltuielile pentru capitalizarea plăților periodice, alte.”
    3.6. Descrierea codului 281900 „Alte cheltuieli curente” se expune în redacție nouă;
    „Include cheltuielile cu caracter curent care nu pot fi atribuite la categoriile (210000)-(270000), inclusiv plățile pentru achiziționarea medicamentelor și dispozitivelor medicale din cadrul programelor naționale și speciale; cheltuielile aferente practicii de producție a elevilor/studenților; plata muncii prestate de condamnați din penitenciare; plata muncii prestate de zilieri; plata indemnizațiilor membrilor organelor de conducere ale autorităților publice care nu activează permanent, aleșilor locali pentru participare la ședințe ale consiliului/comisiei sau efectuarea vizitelor preventive în locurile de detenție.”
    3.7. Codurile 114260, 114261 și 114262 cu denumirile corespunzătoare se exclud.
    4. Prevederile punctelor 1 și 3.3.-3.6. intră în vigoare la data semnării. Punctele 2, 3.1, 3.2. și 3.7. intră în vigoare la 1 ianuarie 2019. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    SECRETARUL DE STAT                               Tatiana IVANICICHINA

    Nr. 197. Chişinău, 7 decembrie 2018.