LPC273/2018
ID intern unic:  378594
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 273
din  29.11.2018
pentru modificarea unor acte legislative
Publicat : 22.12.2018 în Monitorul Oficial Nr. 504-511     art Nr : 836
    Prezenta lege transpune capitolul II și articolul 144 din Titlul I din Directiva 2009/138/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind accesul la activitate și desfășurarea activității de asigurare și de reasigurare (Solvabilitate II), astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva (UE) 2016/2341 a Parlamentului European și a Consiliului din 14 decembrie 2016, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 335 din 17 decembrie 2009.
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Legea nr. 407/2006 cu privire la asigurări (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 47–49, art. 213), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 1:
    în noțiunea „broker de asigurare și/sau de reasigurare”, după cuvintele „regularizarea daunelor” se introduce textul „în baza unui comision achitat de asigurat”;
    după noțiunea „coasigurare” se introduce o noțiune nouă cu următorul cuprins:
    „condiții de licențiere – totalitatea cerinţelor şi condiţiilor stabilite prin prevederile prezentei legi, ale Legii nr. 414/2006 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule, precum și ale altor acte legislative, a căror respectare este obligatorie pentru solicitantul şi titularul de licenţă la desfăşurarea activității de asigurare (reasigurare) ori a activității de intermediere în asigurări și/sau reasigurări;”
    noțiunea „persoană cu funcție de răspundere” se completează în final cu textul: „Persoana cu funcție de răspundere trebuie să corespundă cerinţelor stabilite de actele normative ale autorităţii de supraveghere, să dețină funcție și să exercite atribuții doar în cadrul unui singur participant profesionist la piața asigurărilor;”.
    2. Articolul 2 se completează cu alineatul (3) cu următorul cuprins:
    „(3) În procesele de licenţiere, notificare şi aprobare prevăzute de prezenta lege, prevederile Legii nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător nu se aplică.”
    3. La articolul 61, după cuvintele „autorităţi şi instituţii publice” se introduce textul „ , precum și persoane de drept privat”.
    4. Articolul 7 se completează cu alineatele (21), (8) și (9) cu următorul cuprins:
    „(21) În cazul asiguratului persoană juridică sau întreprinzător individual, prima de asigurare se transferă nemijlocit pe contul bancar al asigurătorului (reasigurătorului).”
    „(8) Dacă interesul asigurat se stinge pe parcursul perioadei de asigurare, asiguratul datorează asigurătorului doar acea parte din primă ce corespunde perioadei în care asigurătorul a purtat efectiv răspundere, chiar dacă perioada de asigurare putea fi suspendată sau încetată de asigurător.
    (9) La cererea asiguratului, asigurătorul este în drept să compenseze primele de asigurare ce i se datorează pînă la sfîrşitul anului de asigurare, în temeiul oricărui contract, cu orice despăgubire de asigurare şi/sau indemnizaţie de asigurare cuvenite asiguratului sau beneficiarului asigurării.”
    5. Articolul 8:
    denumirea articolului va avea următorul cuprins:
    „Articolul 8. Categoriile, clasele și tipurile activității
                          de asigurare”;
    articolul se completează cu alineatul (31) cu următorul cuprins:
    „(31) Asigurătorul poate asigura atît separat, cît și cumulativ anumite riscuri, desfășurînd activitate de asigurare conform tipurilor de asigurare. Pentru fiecare tip de asigurare, asigurătorul aprobă condiții de asigurare, cu includerea acestora în licențe în condițiile art. 24 și 241.”
    6. La articolul 17:
    la alineatul (1), litera d) se completează în final cu textul „ , precum şi de condiţiile de asigurare şi de contractul de asigurare”;
    articolul se completează cu alineatele (31) și (9) cu următorul cuprins:
    „(31) Asigurătorul nu poartă răspundere dacă evenimentul asigurat a fost produs prin sinuciderea asiguratului ori prin comiterea cu intenţie de către asigurat a unor fapte grave prevăzute în condiţiile de asigurare.”
    „(9) În cazul în care asiguratul renunţă la pretenţiile sale faţă de un terţ sau la drepturile care constituie suportul pretenţiilor respective, asigurătorul este scutit de plata acelei părţi din despăgubirea care ar fi perceput-o și/sau pretinsă de la terţ.”
    7. Articolul 24 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 24. Licențierea activității de asigurare
                           (reasigurare)
    (1) Activitatea de asigurare (reasigurare) poate fi desfăşurată numai de asigurătorii (reasigurătorii) care au obţinut licenţă în condiţiile prezentei legi.
    (2) Licenţa se eliberează pe un termen nelimitat şi este netransferabilă.
    (3) Pentru obținerea licenţei pentru desfăşurarea activităţi de asigurare (reasigurare) în limitele prevăzute de art. 28, la autoritatea de supraveghere se depune, în modul stabilit de aceasta, o declarație în formă scrisă, semnată olograf, la care se anexează:
    a) copia deciziei de înregistrare de stat a solicitantului de licență;
    b) copia de pe actul de proprietate al imobilului în care se va desfășura activitatea de asigurare (reasigurare) sau contractul ce atestă posesiunea asupra imobilului respectiv;
    c) certificatul bancar ce confirmă depunerea integrală a capitalului social minim;
    d) documentele ce atestă provenienţa mijloacelor băneşti din capitalul social depus;
    e) actele ce confirmă corespunderea persoanelor cu funcţii de răspundere din cadrul solicitantului de licență cu cerinţele stabilite prin actul normativ al autorităţii de supraveghere, inclusiv copia contractului încheiat cu actuarul care va presta serviciile de actuariat;
    f) actele ce confirmă deţinerea unui sistem informațional corespunzător derulării optime a activităţii de asigurare (reasigurare) pe care îşi propune să o practice solicitantul de licență;
    g) condiţiile de asigurare pentru fiecare clasă şi pentru fiecare tip de asigurare separat, la care se anexează modelele de contracte de asigurare, modelele de poliţe de asigurare, tarifele de asigurare şi structura tarifelor respective;
    h) baza tehnică pentru calculul primelor de asigurare şi al rezervelor tehnice, legalizată de actuar;
    i) structura primelor de asigurare pe fiecare tip de asigurare, cu indicarea separată a cheltuielilor de achiziție, ținînd cont de structura primelor de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto, stabilită prin actele normative ale autorității de supraveghere;
    j) programul de reasigurare propus pentru a susţine clasa de asigurare, aprobat în corespundere cu cerințele autorității de supraveghere;
    k) business-planul potrivit categoriei, clasei și tipului de asigurări, întocmit pentru următorii 3 ani financiari, care să includă: prognoza cheltuielilor de gestiune, în special a cheltuielilor generale curente şi a comisioanelor; prognoza primelor de asigurare şi a despăgubirilor de asigurare; calculul resurselor financiare destinate acoperirii obligaţiilor de asigurare şi al marjei de solvabilitate; politica de investiţii, portofoliul de active, evaluarea şi diversificarea activelor; managementul riscului; structura organizatorică și pronosticul rezultatelor financiare, certificat prin semnătură de către un actuar;
    l) ordinele de numire a reprezentanților de despăgubiri pentru fiecare municipiu din Republica Moldova, precum şi pentru fiecare filială (reprezentanţă), sau mandatele brokerilor cu atribuţii de reprezentant de despăgubiri; documentele primare privind tehnica de calcul şi produsele program (software), conform art. 5 alin. (1) lit. a) şi b) din Legea nr. 414/2006 cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule – pentru activitatea de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto internă;
    m) extrasul din contul bancar al solicitantului de licență privind mijloacele băneşti disponibile; expertiza auditorului, însoțită de opinia acestuia, care confirmă, la momentul depunerii documentelor, suficienţa mijloacelor băneşti proprii pentru contribuţia iniţială în Fondul de compensare şi cota în garanţia bancară externă, prevăzute la art. 5 alin. (2) din Legea nr. 414/2006 cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule – pentru activitatea de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto externă;
    n) copia dispoziției de plată privind achitarea taxei pentru eliberarea/reperfectarea licenței.
    (4) În cazul depunerii declarației pentru reperfectarea licenţei pentru a include o nouă clasă de asigurări şi/sau un nou tip de asigurare, asigurătorul anexează la declarația respectivă documentele specificate la alin. (3) lit. g)–m).
    (5) Documentele pentru eliberarea licenţei şi cele pentru reperfectarea acesteia se depun personal la autoritatea de supraveghere de către organul executiv al asigurătorului (reasigurătorului)/solicitantului de licență sau de persoana împuternicită de către acesta. Documentele se depun în original sau în copii, inclusiv pe suport electronic, cu prezentarea originalelor pentru verificare.
    (6) Declaraţia pentru eliberarea licenţei se semnează de către organul executiv al solicitantului de licență şi conţine:
    a) denumirea, sediul și IDNO ale solicitantului de licență;
    b) categoria, clasele şi tipurile de asigurare pentru care se solicită licenţă;
    c) asumarea, pe proprie răspundere, de către semnatarul declaraţiei pentru eliberarea licenţei a respectării condiţiilor de licenţiere;
    d) confirmarea, cu asumarea propriei răspunderi, de către organul executiv al asigurătorului (reasigurătorului) că documentele anexate la declaraţie sînt autentice şi conţin date veridice.
    (7) Documentele care se anexează la declaraţia pentru eliberarea licenţei şi la cea pentru reperfectarea licenţei se indică într-un borderou, care se întocmeşte în două exemplare, dintre care un exemplar se anexează la declaraţia respectivă, iar celălalt se înmînează persoanei care depune declarația. Ambele exemplare se semnează de către angajatul autorităţii de supraveghere care a recepţionat documentele şi persoana care depune declaraţia pentru eliberarea licenţei sau cea pentru reperfectarea licenţei.
    (8) Declaraţia pentru eliberarea licenţei se restituie solicitantului de licență sau persoanei împuternicite dacă la aceasta nu sînt anexate toate documentele prevăzute de prezenta lege şi/sau documentele prezentate nu corespund prevederilor legislaţiei ori nu probează respectarea de către solicitantul de licență a condițiilor de licențiere. Documentele anexate se restituie în termen de 10 zile lucrătoare din data depunerii acestora la autoritatea de supraveghere, cu indicarea motivului restituirii.
    (9) După înlăturarea cauzelor care au servit drept temei pentru restituirea declaraţiei pentru eliberarea licenţei, solicitantul de licență este în drept să depună o nouă declaraţie care se examinează în modul stabilit la alin. (3)–(7).
    (10) Asigurătorul (reasigurătorul) este obligat să plaseze într-un loc vizibil copia de pe licenţă în filiale (reprezentanţe), alte subdiviziuni.
    (11) Subscrierea riscurilor suplimentare dintr-o altă clasă de asigurări în baza licenţei obţinute în condiţiile prezentei legi poate fi efectuată în condiţiile prevăzute la anexa nr. 1 compartimentul C.”
    8. Legea se completează cu articolele 241–246 cu următorul cuprins:
    „Articolul 241. Reperfectarea licenţei
    (1) Drept temei pentru reperfectarea licenţei servesc:
    a) modificarea denumirii asigurătorului (reasigurătorului);
    b) schimbarea sediului asigurătorului (reasigurătorului);
    c) completarea activităţii de asigurare a asigurătorului (reasigurătorului) cu noi clase de asigurare şi/sau noi tipuri de asigurare ori excluderea acestora din activitatea de asigurare.
    (2) La apariţia unui temei pentru reperfectarea licenţei, asigurătorul (reasigurătorul) este obligat, în termen de 10 zile lucrătoare de la data înregistrării de stat a modificărilor operate sau de la data adoptării deciziei privind completarea activității de asigurare cu noi clase de asigurare şi/sau noi tipuri de asigurare ori excluderea acestora din activitatea de asigurare, să depună la autoritatea de supraveghere o declaraţie pentru reperfectarea licenţei, la care să anexeze licenţa care necesită reperfectare şi documentele (sau copiile de pe acestea, cu prezentarea originalelor pentru verificare) ce confirmă modificările respective.
    (3) Declaraţia pentru reperfectarea licenţei se depune conform procedurii de depunere a declaraţiei pentru eliberarea licenţei.
    (4) Licenţa reperfectată se eliberează pe acelaşi formular sau pe unul nou, ţinîndu-se cont de modificările indicate în declaraţia pentru reperfectarea licenței, cu eliberarea copiilor autorizate de pe licenţa respectivă.
    (5) La reperfectarea licenţei, în cazul în care licenţa reperfectată se eliberează pe un formular de licență nou, în decizia de reperfectare a licenţei se indică nevalabilitatea formularului precedent al licenţei.
    (6) Modificările şi completările efectuate la reperfectarea licenţei se introduc în Registrul asigurătorilor (reasigurătorilor) licențiați nu mai tîrziu de prima zi lucrătoare de la data intrării în vigoare a deciziei autorității de supraveghere privind reperfectarea licenței.
    (7) În perioada examinării declarației pentru reperfectarea licenţei, titularul de licență îşi poate continua activitatea în baza unei copii autorizate de pe formularul precedent al licenţei, eliberată de autoritatea de supraveghere.
    (8) Drept temei privind respingerea declaraţiei pentru reperfectarea licenţei este depistarea de către autoritatea de supraveghere a datelor neveridice în documentele prezentate de către asigurător (reasigurător).
    (9) Dacă asigurătorul (reasigurătorul) nu prezintă declarația pentru reperfectarea licenţei în termenul stabilit de prezenta lege, autoritatea de supraveghere aplică o amendă în mărimea taxei de reperfectare. Taxa de reperfectare şi amenda achitată de asigurător (reasigurător) se fac venit la bugetul autorității de supraveghere.
    Articolul 242. Decizia privind eliberarea/reperfectarea
                           licenţei
    (1) Autoritatea de supraveghere decide asupra eliberării licenţei în termen de 30 de zile lucrătoare de la data recepționării tuturor documentelor aferente declarației pentru eliberarea licenței, iar în cazul reperfectării licenţei – în termen de 14 zile lucrătoare de la data depunerii declarației pentru reperfectarea licenței.
    (2) Formularul licenţei se perfectează în termen de 3 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a deciziei autorităţii de supraveghere cu privire la eliberarea/ reperfectarea licenței.
    (3) Asigurătorul (reasigurătorul) nu este în drept să transmită formularul licenţei sau copia autorizată de pe acesta altei persoane.
    (4) Licenţele eliberate de autoritatea de supraveghere sînt valabile pe întreg teritoriul Republicii Moldova şi peste hotarele acesteia, în conformitate cu acordurile internaţionale la care Republica Moldova este parte.
    (5) Pentru fiecare filială (reprezentanță), altă subdiviziune a asigurătorului (reasigurătorului) în care se va desfăşura activitatea, autoritatea de supraveghere eliberează copii autorizate de pe licenţă.
    Articolul 243. Modificarea datelor indicate în documentele
                           anexate la declaraţia pentru eliberarea licenţei
                           sau la cea  pentru reperfectarea licenţei
    Asigurătorul (reasigurătorul) este obligat să notifice autorităţii de supraveghere toate modificările şi/sau completările operate în datele şi informaţia indicată în documentele anexate la declaraţia pentru eliberarea sau reperfectarea licenţei. Notificarea se prezintă în formă scrisă la autoritatea de supraveghere, semnată de organul executiv, în termen de 10 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a deciziilor organelor de conducere privind operarea modificărilor sau completărilor, împreună cu documentele (sau copiile de pe acestea) ce confirmă modificările şi/sau completările în cauză.
    Articolul 244. Eliberarea duplicatului licenţei
    (1) Drept temei pentru eliberarea duplicatului licenţei serveşte pierderea, sustragerea, distrugerea sau deteriorarea formularului acesteia.
    (2) În caz de pierdere, sustragere sau distrugere a formularului licenţei, asigurătorul (reasigurătorul) este obligat, în decurs de 15 zile lucrătoare din momentul constatării, să depună la autoritatea de supraveghere o cerere, în formă scrisă, de eliberare a duplicatului licenţei, semnată de organul executiv.
    (3) În cazul în care formularul licenţei este deteriorat şi nu poate fi folosit, asigurătorul (reasigurătorul) depune la autoritatea de supraveghere, în decurs de 10 zile lucrătoare din momentul constatării, o cerere, în formă scrisă, de eliberare a duplicatului acesteia, semnată de organul executiv, la care se anexează formularul deteriorat.
    (4) Autoritatea de supraveghere eliberează duplicatul licenţei în termen de 10 zile lucrătoare de la data depunerii cererii de eliberare a duplicatului acesteia.
    (5) În cazul eliberării duplicatului licenţei, autoritatea de supraveghere adoptă decizia de anulare a formularului licenţei pierdut, sustras, distrus sau deteriorat, cu introducerea modificărilor respective în Registrul asigurătorilor (reasigurătorilor) licențiați nu mai tîrziu de prima zi lucrătoare de la data adoptării deciziei respective.
    (6) În perioada de examinare a cererii de eliberare a duplicatului licenţei, titularul acesteia îşi poate desfăşura activitatea în baza unei copii autorizate de pe formularul precedent al licenţei, eliberată de autoritatea de supraveghere.
    Articolul 245. Taxele aferente eliberării/reperfectării
                           licenței
    (1) Taxa pentru eliberarea licenţei pentru activitatea de asigurare (reasigurare) constituie 20000 de lei.
    (2) Taxa pentru eliberarea copiei autorizate de pe licenţă, cea pentru reperfectarea licenţei, precum şi cea pentru eliberarea duplicatului licenţei reprezintă 10% din taxa pentru eliberarea licenţei, fiind nerambursabile în cazul în care asigurătorul (reasigurătorul) nu începe activitatea de asigurare sau încetează să funcţioneze.
    (3) Taxele prevăzute la alin. (1) și (2) se fac venit la bugetul autorităţii de supraveghere.
    Articolul 246. Registrul asigurătorilor (reasigurătorilor) licenţiaţi
    (1) Autoritatea de supraveghere ţine Registrul asigurătorilor (reasigurătorilor) licenţiaţi, în care se indică:
    a) denumirea asigurătorului (reasigurătorului);
    b) sediul central, adresele filialelor (reprezentanțelor), altor subdiviziuni;
    c) categoria de asigurare, clasele de asigurare şi tipurile de asigurare pentru care s-a eliberat licenţa;
    d) data şi numărul deciziei de eliberare și/sau de reperfectare a licenţei;
    e) seria şi numărul formularului licenţei;
    f) data eliberării formularului licenţei;
    g) informaţia privind eliberarea copiilor autorizate de pe licenţă şi/sau a duplicatului licenţei.
    (2) Modificările şi completările Registrului asigurătorilor (reasigurătorilor) licenţiaţi se efectuează în baza deciziilor de eliberare, reperfectare, suspendare și retragere a licenţelor, de eliberare a duplicatelor licențelor, precum şi la solicitarea asigurătorilor (reasigurătorilor), în cazul extinderii activităţii de asigurare în noi filiale (reprezentanţe), alte subdiviziuni, în cazul modificării datelor ori în cazul încetării activităţii de asigurare în cadrul acestora.
    (3) Drept temei pentru efectuarea înscrierilor în Registrul asigurătorilor (reasigurătorilor) licenţiaţi servește cererea asigurătorului (reasigurătorului) privind înregistrarea unei noi filiale (reprezentanţe), altei subdiviziuni sau privind efectuarea modificărilor referitoare la acestea ori decizia de încetare a activității de asigurare în cadrul acestora.
    (4) În cazurile prevăzute la alin. (3), asigurătorul (reasigurătorul) este obligat, în termen de 10 zile lucrătoare din data înregistrării filialei (reprezentanţei), altei subdiviziuni, să depună la autoritatea de supraveghere o cerere în vederea operării modificărilor şi completărilor în Registrul asigurătorilor (reasigurătorilor) licenţiaţi, cu solicitarea copiei (copiilor) autorizate de pe licenţă. La cerere se anexează decizia Agenției Servicii Publice sau, după caz, confirmarea documentară privind înregistrarea subdiviziunii de către Serviciul Fiscal de Stat.
    (5) Informaţia cuprinsă în Registrul asigurătorilor (reasigurătorilor) licenţiaţi se înscrie în termen de 3 zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a deciziei autorităţii de supraveghere cu privire la eliberarea/reperfectarea licenței ori de la data depunerii unei cereri cu privire la activitatea în cadrul filialelor (reprezentanţelor), altor subdiviziuni, cu informarea asigurătorului (reasigurătorului) despre modificările operate.
    (6) Înscrierile efectuate în Registrul asigurătorilor (reasigurătorilor) licenţiaţi cu privire la filiale (reprezentanţe), alte subdiviziuni constituie temei pentru acordarea accesului asigurătorilor la Sistemul informaţional automatizat de stat RCA Data, după caz.
    (7) Asigurătorii (reasigurătorii) ale căror licenţe au fost retrase se exclud din Registrul asigurătorilor (reasigurătorilor) licenţiaţi prin efectuarea înscrierilor respective.
    (8) Datele despre licențele asigurătorilor (reasigurătorilor) sînt publice şi se plasează pe pagina web oficială a autorităţii de supraveghere.”
    9. Articolele 25 şi 26 vor avea următorul cuprins:
    „Articolul 25. Suspendarea licenţei asigurătorului
                           (reasigurătorului)
    (1) Autoritatea de supraveghere suspendă licenţa asigurătorului (reasigurătorului) în cazul în care:
    a) asigurătorul (reasigurătorul) nu îndeplinește condițiile de licențiere în temeiul cărora i-a fost eliberată licența;
    b) asigurătorul (reasigurătorul) nu înlătură în termen încălcările constatate în cadrul controlului sau al supravegherii din oficiu, efectuate de autoritatea de supraveghere;
    c) comisioanele sau orice alte retribuții depășesc limita de cheltuieli de achiziție ale asigurătorului (reasigurătorului) prevăzute în structura primei de asigurare (reasigurare);
    d) asigurătorul (reasigurătorul) nu mai îndeplineşte cerinţele stabilite în actele normative ale autorității de supraveghere;
    e) deţinătorii direcţi şi indirecţi ai acţiunilor asigurătorului (reasigurătorului), inclusiv beneficiarul efectiv, nu respectă condiţiile prevăzute de lege pentru asigurarea unei administrări prudente şi sănătoase a asigurătorului (reasigurătorului) ori nu permit exercitarea unei supravegheri eficiente.
    (2) Suspendarea licenţei are drept efect interzicerea încheierii unor noi contracte de asigurare (reasigurare) şi a prelungirii contractelor în vigoare. Asigurătorul (reasigurătorul) este obligat să-și onoreze obligaţiile asumate prin contractele de asigurare (reasigurare) încheiate anterior suspendării licenței.
    (3) Termenul de suspendare a licenței nu poate depăși 6 luni.
    (4) Licenţa poate fi suspendată atît pe categorii de asigurare, cît şi pe unele clase sau tipuri de asigurare separat.
    (5) În cazul asigurătorului care deţine licenţă pentru asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto internă şi externă, suspendarea licenţei pentru asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto internă atrage după sine şi suspendarea licenţei pentru asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto externă.
    (6) Decizia privind încetarea suspendării licenței asigurătorului se adoptă de autoritatea de supraveghere după executarea integrală a prescripţiilor emise privind lichidarea încălcărilor ce țin de condițiile de licențiere.
    Articolul 26. Retragerea licenţei asigurătorului
                         (reasigurătorului)
    (1) Autoritatea de supraveghere este în drept să retragă licenţa asigurătorului (reasigurătorului) în cazul în care:
    a) retragerea licenţei este solicitată de asigurător (reasigurător);
    b) licenţa a fost obţinută în baza unor informaţii neveridice, oferite de solicitantul de licență sau referitoare la acesta;
    c) asigurătorul (reasigurătorul) nu a început să-și desfășoare activitatea de asigurare timp de un an de la data eliberării licenţei sau nu mai activează de 6 luni consecutiv;
    d) asigurătorul (reasigurătorul) nu a îndeplinit măsurile specificate în Planul de remediere financiară sau măsurile respective nu și-au atins scopul;
    e) instanța de judecată a emis o hotărîre de intentare a procesului de insolvabilitate sau de încetare a activității asigurătorului (reasigurătorului);
    f) nu au fost înlăturate, în termenul stabilit, toate circumstanțele care au condus la suspendarea licenței;
    g) asigurătorul (reasigurătorul) datorează plăţi şi cotizaţii ce rezultă din calitatea de membru al Biroului Naţional al Asigurătorilor de Autovehicule şi nu s-a conformat prescripţiei autorităţii de supraveghere, emisă în acest sens;
    h) asigurătorul (reasigurătorul) nu respectă prevederile art. 34 alin. (4) din Legea nr. 414/2006 cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule şi nu s-a conformat prescripţiei autorităţii de supraveghere, emisă în acest sens.
    (2) Retragerea licenţei presupune încetarea activităţii asigurătorului pe toate clasele incluse în licenţă sau pe clase de asigurare separat. Retragerea licenţei pe clase de asigurare separat are drept efect excluderea acestora din licenţă.
    (3) Prin derogare de la alin. (2), licenţa pentru asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto internă sau licenţa pentru asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto externă din cadrul clasei a 10-a din compartimentul B al anexei nr. 1 poate fi retrasă separat. În cazul asigurătorului care deţine licenţă pentru asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto internă şi externă, retragerea licenţei pentru asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto internă atrage după sine şi retragerea licenţei pentru asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto externă.
    (4) În cazul în care retragerea licenţei este solicitată de asigurător (reasigurător), iar după retragerea licenței acesta nu transferă portofoliul de asigurare, rămînînd a fi responsabil de obligațiile asumate în baza contractelor de asigurare încheiate, asigurătorul (reasigurătorul) cade sub incidența supravegherii speciale pînă la onorarea tuturor obligațiilor rezultate din contractele de asigurare.
    (5) Asigurătorul (reasigurătorul) căruia i s-a retras licenţa nu are dreptul să desfăşoare activitate de asigurare şi/sau de reasigurare, fiind obligat să suspende toate operaţiunile aferente conturilor bancare, cu excepţia cazurilor legate de cheltuielile sale curente de întreţinere, de încasare a mijloacelor băneşti şi de plată a despăgubirilor şi indemnizaţiilor de asigurare, a sumelor de răscumpărare pentru contractele de asigurare (reasigurare) încheiate anterior retragerii licenţei.
    (6) Prin derogare de la alin. (5), asigurătorul (reasigurătorul) căruia i s-a retras licența, cu excepția cazului de retragere a licenței la solicitarea acestuia, desfășoară activitate de investire și fructificare a fondurilor și rezervelor proprii și a celor atrase cu avizul prealabil al autorității de supraveghere. În cazul retragerii licenței la solicitarea asigurătorului (reasigurătorului), acesta desfășoară activitate de investire şi fructificare a fondurilor şi rezervelor proprii şi a celor atrase doar pentru fonduri și rezerve libere de obligații.
    (7) Autoritatea de supraveghere asigură atribuirea celei mai înalte priorități plății indemnizațiilor și despăgubirilor de asigurare.
    (8) Retragerea licenței nu absolvă asigurătorul (reasigurătorul) de supraveghere ulterioară de către autoritatea de supraveghere.”
    10. Legea se completează cu articolul 261 cu următorul cuprins:
     „Articolul 261. Procedura de supraveghere specială
    (1) În cazurile indicate la art. 26 alin. (4), autoritatea de supraveghere instituie supravegherea specială pînă la onorarea tuturor obligațiilor de plată asumate în baza contractelor de asigurare.
    (2) Supravegherea specială se efectuează de către un angajat al autorității de supraveghere, desemnat în acest sens.
    (3) Atribuțiile persoanei desemnate se stabilesc de către autoritatea de supraveghere și se referă, în principal, la:
    a) analizarea situației financiare a asigurătorului (reasigurătorului) la fiecare perioadă de raportare;
    b) verificarea îndeplinirii de către asigurător (reasigurător) a obligației prevăzute la art. 26 alin. (5);
    c) urmărirea modului în care asigurătorul (reasigurătorul) își onorează obligațiile de plată asumate în baza contractelor de asigurare;
    d) verificarea respectării de către asigurător (reasigurător) a drepturilor și intereselor consumatorilor;
    e) monitorizarea indicatorilor de stabilitate financiară a asigurătorului (reasigurătorului).
    (4) Persoana desemnată pentru efectuarea supravegherii speciale are acces la toate informațiile, documentele și registrele asigurătorului, fiind obligată să păstreze confidențialitatea tuturor informațiilor care i-au devenit cunoscute în virtutea atribuțiilor delegate.”
    11. Articolul 27:
    la alineatul (5), textul „alin. (2)” se substituie cu textul „alin. (5)”;
    articolul se completează cu alineatele (8) și (9) cu următorul cuprins:
    „(8) În procesul de lichidare, asigurătorul (reasigurătorul) rămîne a fi subiect al prezentei legi, ca şi în timpul deţinerii licenţei, în măsura în care este necesar pentru dobîndirea şi recuperarea activelor, conservarea şi lichidarea patrimoniului, inclusiv pentru onorarea obligaţiilor de plată asumate şi pentru luarea altor măsuri în vederea lichidării patrimoniului.
    (9) Procesul de lichidare a asigurătorului (reasigurătorului) este supravegheat de către autoritatea de supraveghere pînă la încheierea acestuia şi radierea asigurătorului (reasigurătorului) din Registrul de stat al persoanelor juridice. Asigurătorul (reasigurătorul) și/sau lichidatorul acestuia, la cererea autorităţii de supraveghere, asigură accesul angajaţilor împuterniciţi la încăperile şi registrele deţinute, prezintă documente, informaţii şi rapoarte în legătură cu lichidarea asigurătorului (reasigurătorului).”
    12. La articolul 28, alineatul (2) se completează cu litera b1) cu următorul cuprins:
    „b1) acordarea de împrumuturi cu dobîndă din mijloacele bănești disponibile și libere de careva obligații – exclusiv în cazul în care rata solvabilității înregistrează mărimi duble peste limita stabilită în actele normative ale autorității de supraveghere și nu admite deficit de active eligibile admise în fondul asiguraților pe toată perioada împrumuturilor;”.
    13. Articolul 30:
    la alineatul (5), cuvîntul „marja” se substituie cu cuvîntul „rata”;
    la alineatul (8), cuvintele „marja de solvabilitate minimă” se substituie cu cuvintele „rata de solvabilitate”.
    14. Articolul 31:
    la alineatul (3), litera j) va avea următorul cuprins:
    „j) să elaboreze propriile reguli și proceduri privind cheltuielile de achiziţie care vor prevedea cel puţin următoarele:
    – în structura primei de asigurare (reasigurare) cheltuielile de achiziţie vor fi stabilite separat de celelalte cheltuieli ale asigurătorului (reasigurătorului);
    – comisionul de achiziție sau orice altă retribuţie pentru fiecare contract de asigurare (reasigurare) încheiat nu poate depăşi limita cheltuielilor de achiziţie ale asigurătorului (reasigurătorului) prevăzute în structura primei de asigurare (reasigurare);
    – comisionul de achiziție sau orice altă retribuţie pentru fiecare contract de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto încheiat nu poate depăși limita cheltuielilor asigurătorului incluse în factorul de încărcare în prima de asigurare de bază. Cheltuielile de achiziție nu vor depăși limita prevăzută în structura primei de asigurare din volumul total al primelor de asigurare subscrise pe un tip de asigurare obligatorie la perioada de raportare trimestrială;
    – comisionul de achiziție poate fi plătit de către asigurător (reasigurător) doar prin virament la contul bancar al intermediarului în asigurări (reasigurări) sau al persoanei care oferă servicii de intermediere în conformitate cu prevederile art. 531. Procedurile privind cheltuielile de achiziție ale asigurătorului se actualizează anual și se prezintă autorității de supraveghere spre informare și monitorizare pînă la data de 1 aprilie a anului în curs;”
    articolul se completează cu alineatele (9) și (10) cu următorul cuprins:
    „(9) Asigurătorul din al cărui nume acţionează agentul de asigurare este responsabil pentru acțiunile și omisiunile agentului respectiv considerate încălcări pe piața asigurărilor.
    (10) Structura comisionului de achiziție include, în mod direct sau indirect, toate tipurile de costuri de asigurare ale asigurătorului în legătură cu un intermediar, inclusiv costurile de plata chiriei, bonusuri, tantieme, prime, orice remunerații, precum și furnizarea oricărui beneficiu de proprietate sau material.”
    15. Articolul 40 se completează cu alineatele (7) și (8) cu următorul cuprins:
    „(7) Autoritatea de supraveghere poate stabili, prin acte normative, efectuarea de activităţi de audit la asigurători (reasigurători) în alte scopuri decît cel prevăzut la alin. (2) şi de standardele aplicabile în cazurile respective.
    (8) Asigurătorul (reasigurătorul) este obligat să încheie un contract cu societatea de audit, aprobată de autoritatea de supraveghere în condiţiile stabilite prin actele normative ale autorității de supraveghere.”
    16. Articolul 41 se completează cu alineatul (11) cu următorul cuprins:
    „(11) Actuarul poate desfășura activitate în calitate de persoană fizică sau de angajat al unei persoane juridice care prestează servicii de actuariat.”
    17. La articolul 411 alineatul (2) litera a), cuvîntul „marjei”, în ambele cazuri, se substituie cu cuvîntul „ratei”.
    18. La articolul 48:
    alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) Agentul de asigurare este persoană fizică sau persoană juridică înscrisă în Registrul agenților de asigurare și agenților bancassurance, ținut de autoritatea de supraveghere, care deţine din partea unui asigurător o împuternicire valabilă, în formă scrisă (contract de mandat), pentru a acţiona în numele acestuia.”
    articolul se completează cu alineatul (11) cu următorul cuprins:
    „(11) Dreptul de desfășurare a activității de intermediere în asigurări și/sau reasigurări de către agenții de asigurare apare din momentul înregistrării acestora de către autoritatea de supraveghere în Registrul agenților de asigurare şi agenţilor bancassurance.”
    alineatul (3) se completează cu litera a1) cu următorul cuprins:
    „a1) să dispună de un capital social, vărsat în formă bănească, a cărui valoare nu poate fi mai mică de 100000 de lei, menținut în mijloace bănești libere de obligații pe un cont bancar de depozit;”
    alineatul (4) va avea următorul cuprins:
    „(4) Autoritatea de supraveghere ține Registrul agenţilor de asigurare şi agenţilor bancassurance atît în formă electronică, cît şi pe suport de hîrtie, cu înregistrarea tuturor modificărilor operate.”
    alineatul (5) se abrogă;
    alineatul (6) va avea următorul cuprins:
    „(6) Cerinţele pe care trebuie să le întrunească agentul de asigurare şi agentul bancassurance, condițiile și modul de înregistrare a agenților de asigurare în Registrul agenţilor de asigurare şi agenţilor bancassurance, obligaţiile asigurătorilor privind supravegherea agenţilor respectivi, alte informaţii referitoare la aceştia se stabilesc prin actele normative ale autorităţii de supraveghere.”
    19. Articolul 49
    la alineatul (2), litera b) va avea următorul cuprins:
    „b) să dispună de un capital social, vărsat în formă bănească, a cărui valoare nu poate fi mai mică de 400000 de lei, menținut în mijloace bănești libere de obligații pe un cont bancar de depozit;”.
    articolul se completează cu alineatul (53) cu următorul cuprins:
    „(53) Brokerului de asigurare și/sau reasigurare i se interzice intermedierea contractelor de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto internă și externă în numele și pe cheltuiala asigurătorului.”
    alineatul (61) va avea următorul cuprins:
    „(61) Brokerul de asigurare şi/sau de reasigurare este obligat să transfere asigurătorului şi/sau reasigurătorului primele de asigurare şi/sau de reasigurare colectate de la asigurați în termenul de scadență prevăzut de contractul de asigurare.”
    20. Articolul 50:
    alineatul (1):
    litera a) va avea următorul cuprins:
    „a) copia deciziei de înregistrare de stat a brokerului de asigurare și/sau reasigurare;”
    alineatul se completează cu literele a1) și e) cu următorul cuprins:
    „a1) copia de pe actul de proprietate sau de pe contractul de locaţiune a imobilului în care se va desfăşura activitatea licenţiată;”
    „e) copia dispoziției de plată privind achitarea taxei pentru eliberarea/reperfectarea licenței.”
    articolul se completează cu alineatul (11), (5) și (6) cu următorul cuprins:
    „(11) Documentele pentru obținerea licenței se depun la autoritatea de supraveghere de către conducătorul brokerului de asigurare și/sau reasigurare sau persoana împuternicită de către acesta.”
    „(5) Modul de eliberare/reperfectare a licenţelor, de eliberare a copiilor şi duplicatelor, de ţinere a Registrului brokerilor de asigurare și/sau reasigurare licențiați, precum și modul de efectuare a înscrierilor corespunzătoare pentru brokerul de asigurare și/sau reasigurare sînt similare celor prevăzute de prezenta lege pentru desfășurarea activității asigurătorului (reasigurătorului).
    (6) Autoritatea de supraveghere ține Registrul brokerilor de asigurare și/sau reasigurare licențiați în care se indică informația prevăzută la art. 246. Prevederile art. 241–246 se răsfrîng și asupra activității brokerului de asigurare și/sau reasigurare.”
    21. Articolul 501 se abrogă.
    22. Articolul 51 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 51. Suspendarea și retragerea licenței brokerului
                            de asigurare și/sau reasigurare
    (1) Drept temei pentru suspendarea licenței brokerului de asigurare și/sau reasigurare servesc:
    a) cererea de suspendare benevolă a licenței depusă de către conducătorul brokerului de asigurare și/sau reasigurare la care se anexează decizia organului competent;
    b) neachitarea, în termenele stabilite, a plăților regulatorii către autoritatea de supraveghere;
    c) netransferarea către asigurător, în termenul de scadență prevăzut în contractul de mandat, a primelor de asigurare și/sau de reasigurare colectate în numele acestuia;
    d) neprezentarea rapoartelor specializate pentru două perioade de raportare consecutive, solicitate de autoritatea de supraveghere;
    e) nerespectarea limitei maxime a cheltuielilor de achiziție, precum și transferarea primei de asigurare către asigurător în volum incomplet.
    (2) Autoritatea de supraveghere adoptă decizia de încetare a suspendării licenței în temeiul cererii depuse de conducătorul brokerului de asigurare și/sau reasigurare și/sau al documentelor justificative ce confirmă înlăturarea circumstanțelor ce au servit drept temei pentru suspendarea licenței.
    (3) Termenul de suspendare a licenței nu poate depăși 6 luni.
    (4) Drept temei pentru retragerea licenței brokerului de asigurare și/sau reasigurare servesc:
    a) cererea conducătorului brokerului de asigurare și/sau reasigurare privind retragerea benevolă a licenței, la care se anexează decizia organului competent;
    b) hotărîrea instanței de judecată cu privire la anularea înregistrării de stat a brokerului de asigurare și/sau reasigurare;
    c) depistarea unor date neautentice în documentele prezentate de către brokerul de asigurare și/sau reasigurare autorităţii de supraveghere;
    d) stabilirea faptului de transmitere a licenţei sau a copiei de pe aceasta altei persoane în scopul desfăşurării activității brokerului de asigurare și/sau reasigurare;
    e) nerespectarea de către brokerul de asigurare și/sau reasigurare a două prescripţii privind lichidarea încălcărilor ce ţin de condiţiile de licenţiere;
    f) încălcarea de către brokerul de asigurare și/sau de reasigurare a prevederilor art. 49 alin. (3) și/sau alin. (5);
    g) brokerul de asigurare și/sau reasigurare nu a început să activeze timp de un an de la data eliberării licenței ori nu mai activează mai mult de 12 luni consecutiv;
    h) instanța de judecată a emis o hotărîre de intentare a procesului de insolvabilitate sau de încetare a activității brokerului de asigurare și/sau reasigurare.
    (5) Menţiunea referitoare la data şi numărul deciziei privind suspendarea/retragerea licenţei se consemnează în Registrul brokerilor de asigurare și/sau reasigurare licențiați nu mai tîrziu de prima zi lucrătoare de la data adoptării deciziei.
    (6) În cazul suspendării/retragerii licenţei, taxa pentru eliberarea/reperfectarea licenţei nu se restituie.
    (7) Brokerul de asigurare și/sau reasigurare este obligat, în decurs de 10 zile lucrătoare de la data adoptării deciziei de retragere a licenţei, să depună la autoritatea de licenţiere licenţa retrasă.”
    23. Articolul 531 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 531. Excepţii în activitatea de intermediere
                              în asigurări
    Prevederile art. 47–53 nu se aplică persoanelor care oferă servicii de intermediere pentru contracte de asigurare dacă sînt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:
    a) persoana fizică sau juridică nu are ca activitate profesională principală intermedierea în asigurări;
    b) persoana fizică sau juridică intermediază doar produse de asigurare care sînt complementare unui bun sau serviciu;
    c) produsele de asigurare nu cuprind asigurări de viață și nu acoperă riscuri de răspundere civilă, cu excepția cazului în care această acoperire este complementară bunului sau serviciului pe care intermediarul îl oferă ca parte a activității sale profesionale principale;
    d) valoarea primei anuale nu depăşeşte 8000 de lei, iar durata totală a contractului de asigurare, inclusiv cu toate reînnoirile, nu este mai mare de 5 ani.”
    Art. II. – Articolul 11 din Legea nr. 414/2006 cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, 44–48, art. 85), cu modificările ulterioare, se completează cu alineatul (4) cu următorul cuprins:
    „(4) Intermediarilor în asigurări (reasigurări) le este interzisă încasarea remunerărilor/comisioanelor/altor plăți la intermedierea contractelor de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto internă şi externă.”
    Art. III. – Legea nr. 116/2012 privind securitatea industrială a obiectelor industrial periculoase (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 40–49, art. 83), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 5, alineatul (1) se completează cu punctul 5) cu următorul cuprins:
    „5) se utilizează rețele și instalații folosite în activitatea de generare, transport și distribuire a energiei electrice.”
    2. La articolul 10 alineatul (10), litera l) va avea următorul cuprins:
    „l) să deţină și să asigure valabilitatea neîntreruptă a contractului de asigurare obligatorie de răspundere pentru prejudiciile cauzate în procesul de exploatare a obiectului industrial periculos și să prezinte organului de control şi supraveghere tehnică de stat în domeniul securității industriale polița de asigurare respectivă valabilă;”.
    3. Articolul 16:
    alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) Mărimea sumei asigurării de răspundere pentru eventualele prejudicii se stabilește după cum urmează:
    a) pentru obiectele industriale periculoase din categoria I de pericol – în mărime de 100 de milioane de lei;
    b) pentru obiectele industriale periculoase din categoria a II-a de pericol – în mărime de 50 de milioane de lei;
    c) pentru obiectele industriale periculoase din categoria a III-a de pericol – în mărime de 20 de milioane de lei;
    d) pentru obiectele industriale periculoase din categoria a IV-a de pericol – în mărime de 5 milioane de lei.”
    articolul se completează cu alineatele (3)–(5) cu următorul cuprins:
    „(3) Despăgubirea de asigurare va fi stabilită și achitată în următoarele limite de răspundere:
    a) de 250 de mii de lei pentru fiecare persoană păgubită –la avarierea sau distrugerea de bunuri;
    b) de 250 de mii de lei pentru fiecare persoană păgubită – în caz de vătămări corporale;
    c) de 1 milion de lei pentru fiecare persoană păgubită – în caz de deces, dar nu mai mult de 5 milioane de lei, indiferent de numărul persoanelor păgubite într-un accident.
    (4) Dacă întinderea pagubelor cauzate în unul și același accident mai multor persoane depășește în cuantum suma asigurată, despăgubirile se acordă în limita stabilită, pentru fiecare persoană păgubită, proporțional raportului dintre suma asigurată și totalul prejudiciilor.
    (5) Raporturile dintre asigurat și asigurător, drepturile și obligațiile fiecărei dintre părți, condițiile și modul de calcul și achitare a despăgubirii de asigurare se stabilesc prin contract și în condițiile de asigurare.”
    4. La articolul 18, alineatul (10) se completează cu litera g) cu următorul cuprins:
    „g) de a emite dispoziții privind sistarea lucrărilor executate şi privind sigilarea echipamentului ori a utilajului utilizat la obiectul industrial periculos, inclusiv a încăperilor –
în cazul lipsei unui contract de asigurare obligatorie de răspundere pentru prejudiciile cauzate în procesul de exploatare a obiectului industrial periculos și neachitării de către agentul economic a sancțiunilor impuse în baza Codului contravențional.”
    5. Anexa nr. 1 se completează cu compartimentul V cu următorul cuprins:
V. ÎN DOMENIUL ELECTROENERGETIC
5.1

Rețelele și instalațiile folosite în activitatea de generare, transport și distribuire a energiei electrice

II
    Art. IV. – Articolul 159 din Codul contravențional al Republicii Moldova nr. 218/2008 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 78–84, art. 100), cu modificările ulterioare, se completează cu alin. (5) cu următorul cuprins:
    „(5) Încălcarea cerințelor privind asigurarea obligatorie de răspundere pentru prejudiciile cauzate în procesul de exploatare a obiectului industrial periculos și/sau pentru exploatarea obiectului industrial periculos, cu excepția dării în exploatare a obiectului industrial periculos, fără a deține contract de asigurare obligatorie de răspundere pentru prejudiciile cauzate în procesul de exploatare a obiectului industrial periculos,
    se sancționează cu amendă de la 200 la 400 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 500 la 700 de unități contravenționale aplicată persoanei juridice.”
    Art. V. – (1) Agenții de asigurare persoane juridice vor dispune de un capital social, conform cerinţelor stabilite la art. 48 alin. (3) lit. a1) din Legea nr. 407/2006 cu privire la asigurări, după cum urmează:
    a) de 30 de mii de lei – în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi;
    b) de 60 de mii de lei – în termen de 12 luni de data intrării în vigoare a prezentei legi;
    c) de 100 de mii de lei – în termen de 18 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi.
    (2) Brokerii de asigurare şi/sau de reasigurare vor dispune de un capital social, conform cerinţelor stabilite la art. 49 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 407/2006 cu privire la asigurări, după cum urmează:
    a) de 200 de mii de lei – în termen de 6 luni de la de la data intrării în vigoare a prezentei legi;
    b) de 300 de mii de lei – în termen de 12 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi;
    c) de 400 de mii de lei – în termen de 18 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi.
    (3) Guvernul şi Comisia Națională a Pieței Financiare, în termen de 2 luni de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, își vor aduce actele normative în concordanţă cu prezenta lege şi vor prezenta Parlamentului, în termen de 3 luni de la data publicării acesteia, propuneri pentru aducerea legislaţiei în vigoare în concordanţă cu prezenta lege.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                             Andrian CANDU

    Nr. 273. Chișinău, 29 noiembrie 2018.