OMFC199/2018
ID intern unic:  378603
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
ORDIN Nr. 199
din  14.12.2018
privind modificarea şi completarea Planului
de conturi contabile în sistemul bugetar
şi a Normelor metodologice privind evidenţa
contabilă şi raportarea financiară în sistemul
bugetar, aprobat prin Ordinul ministrului
finanţelor nr.216 din 28 decembrie 2015
Publicat : 22.12.2018 în Monitorul Oficial Nr. 504-511     art Nr : 1826     Data intrarii in vigoare : 22.12.2018
    În temeiul articolului 11 alineatul (2) din Legea contabilității nr. 113-XVI din 27 aprilie 2007 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.27-34, art.61),
ORDON:
    În Ordinul ministrului finanţelor nr.216 din 28 decembrie 2015 se operează următoarele modificări şi completări.
    1. În punctul 1 la ordin, alineatul patru se modifică și se expune în următoarea redacție:
    “ - Formularele rapoartelor și informațiilor, conform anexei nr.4.”.
    2. În Anexa nr.1 „Planul de conturi contabile în sistemul bugetar şi Normele metodologice privind evidenţa contabilă şi raportarea financiară în sistemul bugetar”,
    2.1. În capitolul II “PLANUL DE CONTURI CONTABILE ÎN SISTEMUL BUGETAR”, denumirea subconturilor de nivelul IIse modifică şi se expune în următoarea redacţie:
Subcont de nivelul II
Denumirea conturilor
Activ/ Pasiv
149200

Venituri de la active intrate cu titlu gratuit din cadrul sistemului bugetar

P
289200

Cheltuieli privind transmiterea activelor cu titlu gratuit din cadrul sistemului bugetar

A
    2.2. În capitolul III “MODUL DE APLICARE AL PLANULUI DE CONTURI CONTABILE ÎN SISTEMUL BUGETAR”,
    2.2.1. Punctul 3.1.63 se modifică și se expune în următoarea redacție:
    “3.1.63. Grupa de conturi 144 “Donaţii voluntare” reprezintă suma tuturor veniturilor încasate/obținute din donaţii voluntare și ajutoare umanitare din afara sistemului bugetar.
    În creditul acestor conturi se reflectă veniturile din donaţii voluntare și ajutoare umanitare, iar în debit – trecerea la sfîrşitul anului a veniturilor acumulate din donaţii voluntare și ajutoare umanitare la rezultatul financiar.”.
    2.2.2. În punctul 3.1.65,
    2.2.2.1. La descrierea subconturilor de nivelul II ale subconturilor de nivelul I 14411 și 14412 după sintagma “venituri încasate” se completează cu “/obținute”.
    2.2.2.2. La descrierea subconturilor de nivelul II ale subcontului de nivelul I 14412, după sintagma “din donații voluntare” se completează cu „și ajutoare umanitare”.
    2.2.3. În punctul 3.1.66,
    2.2.3.1. La descrierea subconturilor de nivelul II ale subconturilor de nivelul I 14421 și 14422 după sintagma “venituri încasate” se completează cu “/obținute”.
    1.2.3.2. La descrierea subconturilor de nivelul II ale subcontului de nivelul I 14422, după sintagma “din donații voluntare” se completează cu „și ajutoare umanitare”.
    2.2.4. Punctul 3.1.74 se modifică și se expune în următoarea redacție:
    “3.1.74. Contul 1492 “Venituri de la active intrate cu titlu gratuit din cadrul sistemului bugetar” este destinat generalizării informaţiei privind veniturile obţinute de la intrările cu titlu gratuit a activelor între autoritățile/instituțiile bugetare.
    În creditul acestui cont se reflectă veniturile acumulate pe parcursul anului din primirea cu titlu gratuit a activelor între autoritățile/instituțiile bugetare, iar în debit – trecerea la sfîrşitul anului a veniturilor acumulate la rezultatul financiar.
    Contul 1492 “Venituri de la active intrate cu titlu gratuit din cadrul sistemului bugetar” cuprinde următoarele subconturi de nivelul I:
    14920 “Venituri de la active intrate cu titlu gratuit din cadrul sistemului bugetar”.
    Subcontul de nivelul I 14920 “Venituri de la active intrate cu titlu gratuit din cadrul sistemului bugetar” cuprinde următorul subcont de nivelul II:
    149200 “Venituri de la active intrate cu titlu gratuit din cadrul sistemului bugetar”.
    La subcontul de nivelul II 149200 “Venituri de la active intrate cu titlu gratuit din cadrul sistemului bugetar” se reflectă veniturile obţinute de la active intrate cu titlu gratuit între autoritățile/instituțiile bugetare.”.
    2.2.5. Punctul 3.2.56 se modifică și se expune în următoarea redacție:
    “3.2.56. Contul 2892 ”Cheltuieli privind transmiterea activelor cu titlu gratuit din cadrul sistemului bugetar” este destinat generalizării informaţiei privind cheltuielile aferente transmiterii cu titlu gratuit a activelor între autoritățile/instituțiile bugetare.
    În debitul acestui cont se ţine evidenţa activelor transmise cu titlu gratuit între autoritățile/instituțiile bugetare la valoarea de bilanț, iar în credit – trecerea la sfîrşitul anului a cheltuielilor la rezultatul financiar.
    Contul 2892 “Cheltuieli privind transmiterea activelor cu titlu gratuit din cadrul sistemului bugetar” cuprinde următoarele subconturi de nivelul I:
    28920 “Cheltuieli privind transmiterea activelor cu titlu gratuit din cadrul sistemului bugetar”.
    Subcontul de nivelul I 28920 “Cheltuieli privind transmiterea activelor cu titlu gratuit din cadrul sistemului bugetar” cuprinde următorul subcont de nivelul II:
    289200 “Cheltuieli privind transmiterea activelor cu titlu gratuit din cadrul sistemului bugetar”.
    La subcontul de nivelul II 289200 “Cheltuieli privind transmiterea activelor cu titlu gratuit din cadrul sistemului bugetar” se reflectă cheltuielile privind transmiterea activelor cu titlu gratuit între autoritățile/instituțiile bugetare.”.
    2.2.6. Punctul 3.3.1110 se modifică și se expune în următoarea redacție:
    “3.3.11.10. În cazul când bunurile au fost procurate şi reflectate în contabilitate de către beneficiar, la întocmirea informației consolidate, valoarea bunurilor intrate şi transmise de beneficiar se exclude din Informația privind circulaţia mijloacelor fixe, uzura mijloacelor fixe şi amortizarea activelor nemateriale (Forma FD-045) şi Informația privind circulaţia stocului de materiale circulante şi rezervelor de stat (Forma FD-046).”.
    2.3. În capitolul IV “RAPORTAREA FINANCIARĂ”, conținutul punctelor 4.2 și 4.3 se modifică și se expune în următoarea redacție:
    „4.2. Componența rapoartelor financiare
    4.2.1. Autorităţile/instituţiile bugetare întocmesc în baza Legii contabilităţii şi conform cerinţelor stabilite de către Ministerul Finanţelor următoarele rapoarte financiare:
    1. Bilanţul contabil (Forma FD-041);
    2. Raportul privind veniturile şi cheltuielile (Forma FD-042);
    3. Raportul privind fluxul mijloacelor băneşti (Forma FD-043);
    4. Raportul privind executarea bugetului (Forma FD-044);
    5. Raportul narativ privind executarea bugetelor autorităţilor/instituţiilor bugetare.
    Suplimentar la rapoartele financiare, autorităţile/instituţiile bugetare întocmesc şi prezintă un set de rapoarte și informații, utilizate la întocmirea Raportului narativ privind executarea bugetelor autorităţilor/instituţiilor bugetare, după cum urmează:
    a. Informație privind circulația mijloacelor fixe, uzura mijloacelor fixe și amortizarea activelor nemateriale (Forma FD-045);
    b. Informație privind circulația stocului de materiale circulante și rezervelor de stat (Forma FD-046);
    c. Informație privind executarea bugetului (Forma FD-047);
    d. Raportul privind statele şi efectivele de personal (Forma FD-048);
    e. Raportul privind statele şi efectivele de personal (Forma FD-048-BL);
    f. Raportul privind performanţa pe programe/subprogram (Forma FD-053).
    De asemenea, lunar se prezintă:
    - Informatie privind creanţele cu termen expirat şi datoriile cu termen de achitare expirat (arierate), formate în autorităţile/instituţiile bugetare (Forma FD-049);
    - Raportul operativ privind statele şi efectivul de personal din instituţiile bugetare (Forma FD-050).
    4.2.2. Ministerul Finanţelor, la necesitate, poate elabora şi solicita întocmirea și prezentarea unor rapoarte suplimentare şi note explicative cu informaţii ce nu sunt incluse în rapoartele de bază.
    4.2.3. Autoritățile publice sunt obligate să solicite de la entitățile beneficiare de transferuri și/sau subvenții din buget a rapoartelor privind utilizarea mijloacelor bugetare conform destinației.
    4.3. Descrierea rapoartelor financiare
    4.3.1. Bilanţul contabil (Forma FD-041) – este un document contabil de sinteză în care se prezintă poziţia financiară a autorităţii/instituţiei bugetare, elementele de activ, pasiv, creanţe, datorii şi valoarea activelor acesteia la sfârşitul perioadei de raportare, precum şi în alte situaţii prevăzute de legislaţie.
    4.3.2. Raportul privind veniturile şi cheltuielile (Forma FD-042) – prezintă situaţia veniturilor şi cheltuielilor efective, respectiv după sursa sau destinaţia lor, indiferent de faptul, dacă veniturile au fost încasate sau cheltuielile au fost efectuate şi rezultatul perioadei de raportare.
    4.3.3. Raportul privind fluxul mijloacelor băneşti (Forma FD-043) – conţine informaţia privind executarea mijloacelor băneşti, inclusiv pe genuri de activitate: operaţională, investiţională, financiară.
    4.3.4. Raportul privind executarea bugetului (Forma FD-044) – include informaţia privind bugetul aprobat/precizat, executarea veniturilor şi cheltuielilor de casă şi efective, activele nefinanciare şi financiare, datoriile bugetare și soldurile mijloacelor bănești, total creanţe şi datorii, inclusiv creanţe cu termen expirat şi datorii cu termen de achitare expirat (arierate).
    4.3.5. Raportul narativ privind executarea bugetelor autorităţilor/instituţiilor bugetare – reprezintă o descriere narativă, ce reflectă informaţia privind executarea bugetelor autorităţilor/instituţiilor bugetare, factorii ce au influenţat la executarea bugetelor, precum şi dezvăluie detaliat informaţia din rapoartele menţionate în pct.4.2.1 conform structurii următoare:
    • Descrierea generală a executării bugetelor autorităţilor/instituţiilor bugetare
    • Descrierea informației cu privire la executarea subvențiilor acordate din buget nemijlocit de către beneficiarii acestora
    • Descrierea informaţiei din bilanţul contabil
    • Descrierea creanţelor şi datoriilor, formate în autorităţile/instituţiile bugetare
    • Descrierea informației supuse consolidării
    • Descrierea performanţei pe programe/subprograme şi pe contingente
    • Informaţie adiţională”.
    3. În Anexa nr.4 “Formularele rapoartelor lunare, trimestriale, semianuale şi anuale”:
    3.1. Formele FD-041, FD-044 și FD-045 se substituie cu formele anexate (Anexa nr.1, 2 și 3);
    3.2. Denumirea și formatul Formei FD-047 se modifică și se substiuie cu forma anexată (Anexa nr.4);
    3.3. În denumirea formelor FD-045 “Raport privind circulaţia mijloacelor fixe, uzura mijloacelor fixe şi amortizarea activelor nemateriale” și FD-046 “Raport privind circulaţia stocului de materiale circulante şi a rezervelor de stat”, sintagma “Raport” se substituie cu “Informație”.
    3.4. Se exclud formele:
    - Forma FD-049 “Raportul privind creanţele cu termen expirat şi datoriile cu termen de achitare expirat (arierate), formate în autorităţile/instituţiile bugetare” cu anexele nr.1 și nr.2;
    - Forma FD-050 “Raport operativ privind statele şi efectivul de personal din instituţiile bugetare”;
    - Forma FD-051 “Raport privind primirea şi utilizarea valorilor materiale primite cu titlu de ajutor umanitar”;
    - Forma FD-052 “Raport privind mijloacele temporar intrate în posesia instituţiilor”;
    - Forma FD-053 “Raport privind performanţa pe programe/subprograme”.
    4. Prezentul ordin intră în vigoare din data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    MINISTRUL FINANȚELOR                                                Ion CHICU

    Nr. 199. Chişinău, 14 decembrie 2018.


    Forma FD-041

    Forma FD-044

    Forma FD-045

    Forma FD-047