HGC1144/2018
ID intern unic:  378606
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1144
din  21.11.2018
pentru aprobarea Regulamentului cu privire la procedura dobîndirii
şi pierderii cetăţeniei Republicii Moldova
Publicat : 27.12.2018 în Monitorul Oficial Nr. 512     art Nr : 1341     Data intrarii in vigoare : 27.01.2019
    În temeiul prevederilor art.II alin. (3) din Legea nr.132/2017 pentru modificarea şi completarea Legii cetăţeniei Republicii Moldova nr. 1024/2000 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 18-26, art. 85), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Regulamentul cu privire la procedura dobîndirii şi pierderii cetăţeniei Republicii Moldova (se anexează).
    2. Se abrogă Hotărîrea Guvernului nr. 197/2001 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la procedura dobîndirii şi pierderii cetăţeniei Republicii Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 31-34, art.232).

    PRIM-MINISTRU                                                              Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul afacerilor externe
    şi integrării europene                                                          Tudor Ulianovschi
    Ministrul afacerilor interne                                                 Alexandru Jizdan

    Nr. 1144. Chişinău, 21 noiembrie 2018.


Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului nr.1144/2018

REGULAMENT
cu privire la procedura dobîndirii şi pierderii
cetăţeniei Republicii Moldova
TITLUL I
DISPOZIŢII GENERALE
    1. Regulamentul cu privire la procedura dobîndirii şi pierderii cetăţeniei Republicii Moldova (în continuare – Regulament) constituie cadrul normativ care asigură realizarea raporturilor juridice dintre persoanele fizice, persoanele juridice şi instituţiile statului la soluţionarea problemelor privind cetăţenia Republicii Moldova, în temeiul prevederilor Constituţiei Republicii Moldova, ale Legii cetăţeniei Republicii Moldova nr. 1024/2000, ale altor acte normative ale Republicii Moldova, precum și ale acordurilor internaţionale la care Republica Moldova este parte.
    Prezentul Regulament stabileşte procedura prezentării și examinării cererii privind cetățenia Republicii Moldova, precum și procedura de înaintare a propunerilor pentru retragerea cetățeniei Republicii Moldova.
    Prevederile prezentului Regulament nu se aplică cererii privind dobîndirea cetățeniei Republicii Moldova în condițiile art. 17 alin. (11) și (12) din Legea cetăţeniei Republicii Moldova nr. 1024/2000.
    2. Noţiunile utilizate în prezentul Regulament au următoarele semnificaţii:
    autoritate competentă – instituţie responsabilă de recepţionarea cererilor pentru determinarea apartenenţei la cetăţenia Republicii Moldova, pentru dobîndirea sau redobîndirea cetățeniei Republicii Moldova, pentru renunțarea la cetăţenia Republicii Moldova, precum și de înaintarea propunerilor pentru retragerea cetățeniei Republicii Moldova: Agenţia Servicii Publice şi subdiviziunile sale structurale, Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale Republicii Moldova;
    documente ce atestă dreptul de reprezentare, în funcţie de situaţie:
    a) procura autentificată în modul stabilit de legislaţie;
    b) actul juridic încheiat în formă autentică care confirmă instituirea tutelei ori a curatelei (decizia autorităţii tutelare, hotărîrea instanţei de judecată definitivă, decizia consiliului de familie, precum şi alte acte juridice în acest sens);
    c) dispoziţia autorităţii tutelare cu privire la stabilirea statutului de copil rămas temporar fără ocrotire părintească sau de copil rămas fără ocrotire părintească;
    d) dispoziţia autorităţii tutelare privind plasarea copilului în serviciul de plasament de tip familial sau în serviciul de plasament de tip rezidențial (în continuare – serviciu social de plasament);
    e) documentul ce confirmă funcţia ocupată de conducătorul instituţiei sau documentul ce confirmă împuternicirile de a reprezenta minorul, eliberat de autoritatea tutelară;
    f) legitimaţia de serviciu sau actul de identitate al reprezentantului autorităţii tutelare ori al reprezentantului instituţiei în cauză.
    3. Cererile, chestionarele, declaraţiile şi adeverinţele prevăzute în prezentul Regulament sînt formulare-tip şi conţin date cu caracter personal necesare pentru completarea şi actualizarea Sistemului informaţional automatizat „Registrul de stat al populaţiei” (în continuare – Registrul de stat al populaţiei) şi, după caz, a fişierului manual de evidenţă a persoanelor (în continuare – fişier manual).
    Modelul formularelor-tip utilizate în acest sens se stabileşte de către Agenţia Servicii Publice.
    4. Prelucrarea datelor cu caracter personal în condițiile prezentului Regulament se efectuează în conformitate cu prevederile Legii nr. 133/2011 privind protecţia datelor cu caracter personal.
    În condițiile prezentului Regulament, se prelucrează doar date cu caracter personal strict necesare, neexcesive scopului prestabilit, în corespundere cu competențele atribuite autorităților competente, asigurîndu-se un nivel de securitate și confidențialitate adecvat în ceea ce privește riscurile prezentate de prelucrare și caracterul datelor, conform principiilor stabilite de legislația privind protecția datelor cu caracter personal.
    În cadrul operațiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal efectuate în conformitate cu prezentul Regulament se asigură respectarea drepturilor subiecților de date cu caracter personal potrivit prevederilor Legii nr. 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal.
    5. Datele incluse în cerere sau în demers și în chestionarul întocmit în cazurile de determinare a apartenenţei la cetățenia Republicii Moldova, de dobîndire și redobîndire a cetățeniei Republicii Moldova, de renunțare la cetățenia Republicii Moldova (în continuare – cerere) se certifică de către persoana responsabilă de recepţionarea cererii din cadrul autorităţii competente, prin aplicarea semnăturii în locul rezervat.
    În caz de stabilire a divergenţelor în înscrisurile privind datele cu caracter personal din documentele prezentate de solicitant sau reprezentantul acestuia, cererea se recepţionează după lichidarea divergenţelor respective.
    La întocmirea cererii pentru cazurile prevăzute la pct. 35, 36, 37, 38, 46, 55 şi 65, solicitantul este supus procedurii de preluare a imaginii faciale, iar în cazul persoanei reprezentate care nu se prezintă la sediul autorităţii competente, precum şi în cazurile în care solicitantul depune cererea la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale Republicii Moldova, pe cerere se lipeşte fotografia solicitantului.
    6. Cererea pentru determinarea apartenenţei la cetăţenia Republicii Moldova, pentru dobîndirea și pentru redobîndirea cetățeniei Republicii Moldova, precum şi pentru renunţarea la cetăţenia Republicii Moldova se depune în scris la autoritatea competentă de către solicitant personal sau prin mandatar, acesta din urmă dispunînd de procură autentificată în modul stabilit de legislaţie.
    În cazul minorului, inclusiv al celui asupra căruia este instituită tutela sau curatela, cererea se depune de către reprezentantul legal al acestuia (părinte, tutore, curator).
    În cazul persoanei supuse măsurii de ocrotire judiciară sub forma tutelei, în calitate de solicitant acționează reprezentantul legal al acesteia (tutore).
    În cazul copilului separat de părinţi asupra căruia nu a fost instituită tutela ori curatela sau care este beneficiar al serviciului social de plasament (casă de copii de tip familial, casă comunitară, centru de plasament temporar, alte tipuri de instituţii rezidenţiale), cererea se depune de către autoritatea tutelară ori, respectiv, de către administraţia serviciului în cauză. În aceste situaţii, dacă părinţii nu sînt decăzuți din drepturile părinteşti, la cerere se anexează consimţămîntul acestora.
    În cazul persoanei cu boală mintală sau cu deficienţe fizice, mintale ori psihologice asupra căreia nu este instituită măsura de ocrotire sub nicio formă şi care se află la întreţinere în instituţia de tratament sau în instituţia socială, cererea solicitantului, autentificată de către şeful instituţiei, se depune prin intermediul reprezentantului instituţiei respective.
    În situaţiile în care persoana este internată într-o instituţie medicală şi se află în stare gravă (inconştientă, comă), apartenenţa la cetăţenia Republicii Moldova se determină la cererea persoanei care acţionează în interesul acesteia: membru de familie, rudă, iar în lipsa acestora – la cererea instituţiei medicale în cauză sau a autorității administraţiei publice locale, dacă persoana beneficiază de asistenţă socială.
    7. Dacă solicitantul este analfabet sau cu deficiențe de vedere (nevăzător), persoana responsabilă din cadrul autorităţii competente are obligaţia să îi citească conţinutul cererii şi să facă pe aceasta o menţiune în acest sens.
    În cazul în care solicitantul nu cunoaşte limba de stat, este surd, mut sau surdomut, la depunerea cererii acesta este în drept să antreneze un traducător/interpret autorizat care poartă răspundere personală pentru serviciile prestate.
    Dacă solicitantul nu poate să aplice semnătura pe cerere sau pe alte formulare din cauza dizabilităţii sau pe motiv că este analfabet, acesta împuterniceşte verbal o persoană terţă care semnează documentele respective în prezenţa sa şi a persoanei responsabile din cadrul autorităţii competente.
    În situaţiile în care cererea privind cetăţenia se depune de către administraţia instituţiei prevăzute de prezentul Regulament, semnătura pe cerere sau pe alte formulare se aplică de către reprezentantul instituţiei respective.
    8. Termenul de examinare a cererii privind cetăţenia Republicii Moldova începe să curgă de la data depunerii cererii şi a tuturor documentelor necesare.
    9. La depunerea cererii privind cetăţenia Republicii Moldova se stabileşte statutul juridic, identitatea și domiciliul/reşedinţa solicitantului.
    10. Pentru determinarea apartenenţei la cetăţenia Republicii Moldova, dobîndirea, redobîndirea cetățeniei Republicii Moldova şi pentru renunțarea la cetăţenia Republicii Moldova, documentele se prezintă în original. La cererea solicitantului se anexează copiile de pe documentele prezentate, a căror autenticitate se certifică de către persoana responsabilă din cadrul autorităţii competente, iar certificatul de cazier judiciar, adeverinţa ce atestă domiciliul sau reședința, adeverinţa ce atestă faptul deportării sau refugierii, consimţămintele părinţilor şi ale minorilor care au atins vîrsta de 14 ani, precum şi dovada achitării taxelor şi a tarifelor stabilite pentru prestarea serviciilor în materie de cetăţenie se anexează în original.
    Consimţămîntul minorului sau al părinţilor pentru dobîndirea, redobîndirea cetăţeniei Republicii Moldova ori pentru renunţarea la cetăţenia Republicii Moldova de către minor se depune în scris în faţa persoanei responsabile din cadrul autorităţii competente sau se prezintă documentul respectiv autentificat de notar ori de alte persoane abilitate prin lege.
    11. Documentele necesare pentru dobîndirea şi redobîndirea cetăţeniei Republicii Moldova se prezintă în limba de stat, iar cele întocmite în altă limbă se prezintă în traducere oficială, autentificată în modul stabilit de legislaţia națională sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte.
    12. Certificatul de cazier judiciar se prezintă pe numele actual al solicitantului, iar în cazul în care acesta şi-a schimbat numele şi/sau prenumele, se prezintă şi pe datele anterioare cu care s-a identificat de la vîrsta de 14 ani.
    Prezentarea certificatului de cazier judiciar nu este necesară pentru persoanele cu vîrsta sub 14 ani.
    Beneficiarii de protecţie internaţională sînt exoneraţi de obligaţia de a prezenta certificatul de cazier judiciar din ţara din care s-au refugiat.
    Persoanele care depun la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale Republicii Moldova cererea pentru dobîndirea cetăţeniei Republicii Moldova prin recunoaştere sau pentru redobîndirea acesteia nu prezintă certificatul de cazier judiciar din Republica Moldova. În aceste situaţii autoritatea competentă interpelează Ministerul Afacerilor Interne în vederea obținerii informaţiei respective.
    13. În cazul în care în certificatul de cazier judiciar nu este indicat termenul de valabilitate, acesta se consideră valabil pe o perioadă de șase luni de la data eliberării.
    14. Dacă documentele prezentate de solicitant nu sînt suficiente pentru a stabili statutul juridic, identitatea, starea civilă, domiciliul sau reşedinţa acestuia, autoritatea competentă este în drept să solicite documente suplimentare care sînt strict necesare în acest scop.
    15. Cererea privind cetăţenia se respinge în cazul în care documentele prezentate sînt insuficiente, conţin divergenţe, nu sînt valabile ori se constată că nu sînt autentice, precum şi în cazurile prevăzute la art. 12 alin. (3) din Legea cetăţeniei Republicii Moldova nr. 1024/2000. Documentul prezentat care a devenit nevalabil pe motivul expirării termenului de valabilitate sau al modificării datelor cu caracter personal în condiţii legale nu poate să constituie temei pentru respingerea cererii decît în cazul în care condiţia de valabilitate a acestuia este prevăzută expres de prezentul Regulament.
    Despre motivul respingerii cererii solicitantul sau reprezentantul acestuia este informat în scris.
    16. Respingerea cererii privind cetăţenia poate fi contestată în modul stabilit de legislaţie.
    17. Furnizarea sau comunicarea cu rea intenție a unor date eronate, incomplete sau false de către o persoană fizică, fie pentru sine, fie pentru un terț, se sancționează în conformitate cu prevederile legislației penale sau contravenționale.
TITLUL II
DETERMINAREA APARTENENŢEI
LA CETĂŢENIA REPUBLICII MOLDOVA
    18. Dovada apartenenţei la cetăţenia Republicii Moldova se face cu:
    1) actul de identitate al cetăţeanului Republicii Moldova; paşaportul de tip sovietic (modelul anului 1974) cu menţiunea respectivă, dacă poate fi verificată autenticitatea acesteia; certificatul de naştere al copilului şi actul de identitate al părintelui, care fac dovada apartenenţei sale la cetăţenia Republicii Moldova sau confirmă domiciliul și/sau reşedinţa acestuia pe teritoriul Republicii Moldova la data naşterii copilului – în cazul minorului; adeverinţa eliberată de autoritatea competentă a Republicii Moldova sau actul administrativ întocmit de autoritatea competentă ca urmare a determinării apartenenţei persoanei la cetăţenia Republicii Moldova sau a recunoaşterii persoanei cetăţean al Republicii Moldova;
    2) informaţia din Registrul de stat al populaţiei sau din fişierul manual.
    19. În cazul în care persoana nu dispune de documentele care fac dovada apartenenței sale la cetăţenia Republicii Moldova, iar în Registrul de stat al populaţiei şi în fişierul manual nu se găsește această informaţie, autoritatea competentă determină apartenenţa acesteia la cetăţenia Republicii Moldova la solicitarea personală sau la solicitarea reprezentantului său legal, sau a reprezentantului împuternicit prin procură, sau a persoanei care acţionează în interesul persoanei respective în condițiile prevederilor prezentului Regulament, sau a persoanei juridice interesate, sau din oficiu.
    Adeverinţa privind neapartenenţa la cetăţenia Republicii Moldova se eliberează persoanei, la solicitare, doar în cazul constatării neapartenenţei acesteia la cetăţenia Republicii Moldova.
    20. Apartenenţa persoanei la cetăţenia Republicii Moldova se determină conform prevederilor legii în vigoare la data declarării persoanei cetăţean al Republicii Moldova, iar această dată se consideră data dobîndirii de către persoană a cetăţeniei Republicii Moldova.
    21. Se consideră că persoana a dobîndit şi a păstrat cetăţenia Republicii Moldova dacă aceasta întrunea sau întruneşte condiţiile prevăzute de cadrul legal în vigoare sau de legislaţia anterioară în materie de cetăţenie, prin care a fost declarată cetăţean al Republicii Moldova şi dacă nu a pierdut cetăţenia Republicii Moldova prin renunţare, retragere sau în temeiul acordurilor internaţionale.
    Dovada întrunirii condiţiilor legale se face cu:
    1) certificatul de naştere, certificatul de schimbare a numelui şi/sau a prenumelui, certificatul de căsătorie, certificatul de divorţ, certificatul de deces, copia sau extrasul de pe actul de stare civilă, avizul cu privire la anularea, modificarea, rectificarea şi/sau completarea actului de stare civilă, hotărîrea instanţei de judecată definitivă şi irevocabilă emisă de autorităţile străine privind desfacerea căsătoriei, documentele privind înregistrarea faptelor de stare civilă emise de instituţii din străinătate, altele decît cele de stare civilă, valabile în condiţiile prevederilor legale, care conţin înscrisuri autentice de identificare a persoanei (în continuare – documente de stare civilă) care confirmă naşterea, starea civilă şi legătura de rudenie dintre persoana căreia i se determină apartenenţa la cetăţenia Republicii Moldova şi persoanele care au tangenţă la soluţionarea cazului. Pentru persoanele născute pînă în anul 1945, inclusiv pentru persoanele care se află la întreţinerea statului în instituţii sociale rezidenţiale, admise în instituţii pînă în anul 2013, în cazul în care nu este întocmit actul de naştere, fapt confirmat de autoritatea competentă în materie de stare civilă, dovada datei și a locului de naştere se face cu datele respective din paşaportul de tip sovietic (modelul anului 1974) sau din Registrul de stat al populaţiei;
    2) documentele care confirmă domicilierea legală şi obişnuită a persoanei pe teritoriul Republicii Moldova la data declarării prin lege a acesteia cetăţean al Republicii Moldova:
    a) actul de identitate cu menţiunea sau înscrisul privind înregistrarea la domiciliu/reşedinţă, confirmate prin informaţia din Registrul de stat al populaţiei sau din fişierul manual ori din cumulul de documente aflate în posesia solicitantului ce confirmă direct sau indirect domicilierea persoanei pe teritoriul Republicii Moldova într-o perioadă anumită;
    b) paşaportul de tip sovietic (modelul anului 1974) cu menţiunea respectivă;
    c) adeverinţa de la locul de trai, eliberată de autoritatea administraţiei publice locale sau de administratorul blocului de locuit (copia de pe tabelul nominal al locuinţei);
    d) extrasul din Registrul de evidenţă a gospodăriilor populaţiei ce atestă înregistrarea locuinţei şi evidenţa membrilor gospodăriei ţărăneşti, eliberat de autoritatea administraţiei publice locale;
    e) confirmarea aflării persoanei în detenţie ori la tratament prin constrîngere, eliberată de instituţia respectivă;
    f) carnetul de muncă, livretul militar cu menţiunea privind aflarea în evidenţă militară pe teritoriul Republicii Moldova;
    g) actul de studii sau documentul confirmativ, eliberat de instituţia de învăţămînt respectivă;
    h) documentele de stare civilă care confirmă înregistrarea actelor de stare civilă pe teritoriul Republicii Moldova;
    i) adeverinţa care atestă beneficierea solicitantului de pensii sau de alte alocaţii sociale de stat.
    Pot fi recunoscute ca dovezi de domiciliere pe teritoriul Republicii Moldova cumulul cîtorva dovezi indirecte şi declaraţiile pe proprie răspundere ale solicitantului şi ale unei persoane terţe domiciliate pe teritoriul Republicii Moldova şi identificate prin act de identitate valabil, eliberat de autorităţile Republicii Moldova;
    3) actul de identitate sau paşaportul de tip sovietic (modelul anului 1974) cu menţiunea privind apartenenţa la cetăţenia altui stat sau alte documente confirmative eliberate de autoritatea competentă a statului străin care atestă apartenenţa persoanei la cetățenia statului respectiv şi, după caz, data dobîndirii acesteia sau neapartenenţa persoanei la cetăţenia acelui stat.
    22. În cazul în care documentul prezentat trezește suspiciuni, autenticitatea acestuia se verifică prin interpelarea autorității emitente.
    23. În cazul în care informaţia indicată în Registrul de stat al populaţiei şi/sau în fişierul manual este suficientă pentru determinarea apartenenţei persoanei la cetăţenia Republicii Moldova, prezentarea documentelor prevăzute la pct. 21 nu este obligatorie.
    24. Pentru determinarea apartenenţei persoanei la cetăţenia Republicii Moldova, autoritatea competentă este în drept să solicite informaţiile necesare de la instituţiile de resort din ţară sau de la autorităţile din străinătate în modul stabilit de legislația națională sau de tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte.
    25. Ca urmare a examinării cererii pentru determinarea apartenenţei persoanei la cetăţenia Republicii Moldova, autoritatea competentă emite un act administrativ în care se face referire la norma juridică conform căreia persoana este recunoscută cetăţean al Republicii Moldova. În cazul în care se constată că persoana nu este cetăţean al Republicii Moldova sau în cazul în care documentele şi informaţia deţinută nu sînt suficiente pentru a determina apartenenţa acesteia la cetăţenia Republicii Moldova, autoritatea competentă informează în scris solicitantul sau reprezentantul acestuia în acest sens şi, după caz, despre dreptul de a dobîndi cetățenia Republicii Moldova în condițiile legii.
    26. Termenul de examinare a cererii pentru determinarea apartenenţei persoanei la cetăţenia Republicii Moldova nu poate depăşi o lună, iar în cazul în care se solicită informaţiile necesare de la alte autorităţi din ţară sau din străinătate, termenul poate fi prelungit, dar nu va depăşi șase luni, fapt despre care se informează solicitantul.
TITLUL III
DOBÎNDIREA, REDOBÎNDIREA ŞI PIERDEREA
CETĂŢENIEI REPUBLICII MOLDOVA
Capitolul I
DOBÎNDIREA CETĂŢENIEI PRIN NAŞTERE
    27. Persoana care a dobîndit cetăţenia Republicii Moldova prin naştere în temeiul prevederilor art. 11 alin. (1) lit. a) sau b) din Legea cetăţeniei Republicii Moldova nr. 1024/2000 şi nu a fost luată în evidenţă cu statut de cetăţean al Republicii Moldova pînă la vîrsta de 18 ani de către autoritatea competentă îşi păstrează acest statut, dacă nu a pierdut cetăţenia Republicii Moldova în condiţiile legii.
    28. Data dobîndirii cetăţeniei Republicii Moldova de către copil în temeiul art. 11 alin. (1) lit. c) din Legea cetăţeniei Republicii Moldova nr. 1024/2000 se consideră data depunerii consimţămîntului părinţilor acestuia.
    29. Copil găsit pe teritoriul Republicii Moldova care cade sub incidenţa prevederilor art. 11 alin. (2) din Legea cetăţeniei Republicii Moldova nr. 1024/2000 este considerată persoana minoră identificată pe teritoriul Republicii Moldova fără reprezentant legal, căreia, ca urmare a investigaţiilor efectuate de către organele de ocrotire a normelor de drept în comun cu autoritatea tutelară, nu i-a fost stabilită apartenenţa la cetăţenia altui stat.
    Pentru ca copilul găsit pe teritoriul Republicii Moldova să fie luat în evidenţă cu statutul de cetăţean al Republicii Moldova, reprezentantul autorității tutelare prezintă certificatul de naştere al copilului, actul administrativ în temeiul căruia a fost stabilit statutul de copil găsit, precum şi documentele ce atestă dreptul de reprezentare. Data dobîndirii cetățeniei Republicii Moldova de către copilul găsit se consideră data emiterii actului administrativ.
    Persoana cu statut de copil găsit care a fost luată în evidenţă cu statut de cetăţean al Republicii Moldova pînă la vîrsta de 18 ani, dacă în această perioadă nu a fost dovedit contrariul, îşi păstrează în continuare statutul de cetăţean al Republicii Moldova.
Capitolul II
RECUNOAŞTEREA CETĂŢENIEI REPUBLICII MOLDOVA
Secţiunea 1
Recunoaşterea persoanei cetăţean al Republicii Moldova
în temeiul art. 12
alin. (11) din Legea cetăţeniei
 Republicii Moldova nr. 1024/2000

    30. La depunerea cererii prin care persoana consimte de a fi recunoscută cetăţean al Republicii Moldova în temeiul art. 12 alin. (11) din Legea cetăţeniei Republicii Moldova nr. 1024/2000, se prezintă următoarele documente:
    1) actul de identitate, în cazul deținerii acestuia;
    2) documentele de stare civilă care fac dovada nașterii pe teritoriul Republicii Moldova;
    3) documentele ce atestă dreptul de reprezentare – pentru persoanele reprezentate.
    31. Persoana responsabilă din cadrul autorităţii competente:
    1) stabileşte identitatea solicitantului în baza documentelor prezentate, iar în cazul în care acesta nu posedă act de identitate valabil, solicitantul urmează a fi identificat conform procedurii legale prevăzute pentru eliberarea actelor de identitate;
    2) verifică autenticitatea, corectitudinea şi valabilitatea documentelor prezentate, utilizînd resursele informaţionale automatizate şi neautomatizate. În cazul în care, în urma verificărilor efectuate prin resursele informaţionale automatizate, nu este posibilă stabilirea autenticității certificatului de naştere, se interpelează autoritatea emitentă;
    3) înregistrează cererea în modul stabilit prin actele instituţionale.
    32. Cererea prin care persoana consimte de a fi recunoscută cetăţean al Republicii Moldova în temeiul art. 12 alin. (11) din Legea cetăţeniei Republicii Moldova nr. 1024/2000, în original, cu documentele aferente se păstrează la Agenţia Servicii Publice. Cererea respectivă depusă la misiunile diplomatice și oficiile consulare ale Republicii Moldova se expediază, în original, cu documentele aferente Agenţiei Servicii Publice pentru păstrare.
    33. Evidenţa persoanelor recunoscute cetăţeni ai Republicii Moldova în temeiul art. 12 alin. (11) din Legea cetăţeniei Republicii Moldova nr. 1024/2000 se asigură prin eliberarea actelor de identitate.
    34. Dacă părinții sînt recunoscuți cetăţeni ai Republicii Moldova sau dacă numai unul dintre părinți este recunoscut cetăţean al Republicii Moldova în temeiul art. 12 alin. (11) din Legea cetăţeniei Republicii Moldova nr. 1024/2000, copilul dobîndeşte cetăţenia în temeiul prevederilor art. 19 din legea prenotată.
Secţiunea a 2-a
Dobîndirea cetăţeniei Republicii Moldova prin recunoaştere în
temeiul art. 12
alin. (2) din Legea cetăţeniei  Republicii Moldova
nr. 1024/2000

    35. La depunerea cererii pentru dobîndirea cetăţeniei Republicii Moldova prin recunoaştere în temeiul art. 12 alin. (2) lit. a) din Legea cetăţeniei Republicii Moldova nr. 1024/2000 de către persoana născută în străinătate, care are cel puţin unul dintre părinţi, bunici sau străbunici născut pe teritoriul Republicii Moldova, se prezintă următoarele documente:
    1) actul de identitate:
    a) paşaportul cetăţeanului străin sau documentul de călătorie și permisul de ședere – pentru persoana căreia i s-a acordat dreptul de şedere pe teritoriul Republicii Moldova, sau
    buletinul de identitate – pentru persoana căreia i s-a recunoscut statutul de apatrid ori de beneficiar de protecţie internaţională, sau
    actul care identifică persoana şi confirmă domiciliul acesteia pe teritoriul Republicii Moldova, eliberat de autoritatea competentă pentru străini din Republica Moldova – pentru solicitantul statutului de apatrid;
    b) al reprezentantului legal – în cazul minorului sau al persoanei supuse măsurii de ocrotire judiciară sub forma tutelei;
    2) documentele ce atestă dreptul de reprezentare – pentru persoanele reprezentate;
    3) documentele de stare civilă ale solicitantului şi ale copiilor săi minori;
    4) documentele de stare civilă ale unuia dintre părinţi, bunici sau străbunici care s-a născut pe teritoriul Republicii Moldova;
    5) documentul care face dovada domiciliului pe teritoriul altui stat – pentru persoanele care nu domiciliază în Republica Moldova;
    6) autobiografia, în care se indică date despre starea civilă, adresa de domiciliu, activitatea de muncă, date despre soţ (soţie) şi despre rudele de gradul I (părinţi, copii);
    7) certificatul de cazier judiciar din ţara (ţările) al cărei (căror) cetăţean este și din Republica Moldova, iar persoanele care domiciliază pe teritoriul altui stat prezintă documentul respectiv şi din ţara de domiciliere;
    8) două fotografii de dată recentă, de dimensiunea 4,5x3,5 cm, color, mat, pe fond alb. În cazul persoanei reprezentate, suplimentar se depune o fotografie de dimensiunea 10×15 cm, care să corespundă aceloraşi cerinţe;
    9) bonul de plată eliberat pe purtător de hîrtie care confirmă faptul achitării serviciilor, ce conţine date cu privire la achitare, precum şi a cheltuielilor aferente suportate de către instituţiile serviciului diplomatic, iar în cazul în care achitarea taxelor şi a tarifelor a fost efectuată prin instrumentele de plăţi electronice, dovada achitării se face prin mențiunea imprimată în mod automat pe cererea privind prestarea serviciului respectiv (în continuare – dovada achitării taxelor şi a tarifelor stabilite pentru prestarea serviciului respectiv).
    36. La depunerea cererii pentru dobîndirea cetăţeniei Republicii Moldova prin recunoaştere în temeiul art. 12 alin. (2) lit. b) din Legea cetăţeniei Republicii Moldova nr. 1024/2000 de către persoana care pînă la 28 iunie 1940 a locuit în Basarabia, în Nordul Bucovinei, în Ţinutul Herţa şi în R.A.S.S.M., precum şi de către urmaşii acesteia, se prezintă următoarele documente:
    1) actul de identitate:
    a) paşaportul cetăţeanului străin sau documentul de călătorie și permisul de ședere – pentru persoana căreia i s-a acordat dreptul de şedere pe teritoriul Republicii Moldova, sau
    buletinul de identitate – pentru persoana căreia i s-a recunoscut statutul de apatrid ori de beneficiar de protecţie internaţională, sau
    actul care identifică persoana şi confirmă domiciliul acesteia pe teritoriul Republicii Moldova, eliberat de autoritatea competentă pentru străini din Republica Moldova – pentru solicitantul statutului de apatrid;
    b) al reprezentantului legal – în cazul minorului sau al persoanei supuse măsurii de ocrotire judiciară sub forma tutelei;
    2) documentele ce atestă dreptul de reprezentare – pentru persoanele reprezentate;
    3) documentele de stare civilă ale solicitantului şi ale copiilor săi minori;
    4) documentele de stare civilă ale unuia dintre părinţi, bunici sau străbunici care pînă la 28 iunie 1940 a locuit în Basarabia, în Nordul Bucovinei, în Ţinutul Herţa şi în R.A.S.S.M.;
    5) documentul care face dovada domiciliului pe teritoriul altui stat – pentru persoanele care nu domiciliază în Republica Moldova;
    6) autobiografia, în care se indică date despre starea civilă, adresa de domiciliu, activitatea de muncă, date despre soţ (soţie) şi despre rudele de gradul I (părinţi, copii);
    7) adeverinţa de la locul de domiciliu, care confirmă domicilierea solicitantului sau a părinţilor, sau a bunicilor, sau a străbunicilor acestuia pe teritoriul Basarabiei, Nordului Bucovinei, Ţinutului Herţa şi R.A.S.S.M. pînă la 28 iunie 1940;
    8) certificatul de cazier judiciar din ţara (ţările) al cărei (căror) cetăţean este și din Republica Moldova, iar persoanele care domiciliază pe teritoriul altui stat prezintă documentul respectiv şi din ţara de domiciliere;
    9) două fotografii de dată recentă, de dimensiunea 4,5x3,5 cm, color, mat, pe fond alb. În cazul persoanei reprezentate, suplimentar se depune o fotografie de dimensiunea 10×15 cm, care să corespundă aceloraşi cerinţe;
    10) dovada achitării taxelor şi a tarifelor stabilite pentru prestarea serviciului respectiv.
    37. La depunerea cererii pentru dobîndirea cetăţeniei Republicii Moldova prin recunoaştere în temeiul art. 12 alin. (2) lit. c) din Legea cetăţeniei Republicii Moldova nr. 1024/2000 de către persoana deportată sau refugiată de pe teritoriul Republicii Moldova începînd cu 28 iunie 1940, precum şi de către urmaşii acesteia, se prezintă următoarele documente:
    1) actul de identitate:
    a) paşaportul cetăţeanului străin sau documentul de călătorie și permisul de ședere – pentru persoana căreia i s-a acordat dreptul de şedere pe teritoriul Republicii Moldova, sau
    buletinul de identitate – pentru persoana căreia i s-a recunoscut statutul de apatrid ori de beneficiar de protecţie internaţională, sau
    actul care identifică persoana şi confirmă domiciliul acesteia pe teritoriul Republicii Moldova, eliberat de autoritatea competentă pentru străini din Republica Moldova – pentru solicitantul statutului de apatrid;
    b) al reprezentantului legal – în cazul minorului sau al persoanei supuse măsurii de ocrotire judiciară sub forma tutelei;
    2) documentele ce atestă dreptul de reprezentare – pentru persoana reprezentată;
    3) documentele de stare civilă ale solicitantului şi ale copiilor săi minori;
    4) documentele de stare civilă ale unuia dintre părinţi, bunici sau străbunici care a fost deportat sau refugiat de pe teritoriul Republicii Moldova începînd cu 28 iunie 1940;
    5) documentul care face dovada domiciliului pe teritoriul altui stat – pentru persoana care nu domiciliază în Republica Moldova;
    6) adeverinţa de la organul abilitat care atestă faptul deportării sau refugierii solicitantului sau a părinţilor, sau a bunicilor, sau a străbunicilor acestuia de pe teritoriul Republicii Moldova începînd cu 28 iunie 1940;
    7) autobiografia, în care se indică date despre starea civilă, adresa de domiciliu, activitatea de muncă, date despre soţ (soţie) şi despre rudele de gradul I (părinţi, copii);
    8) certificatul de cazier judiciar din ţara (ţările) al cărei (căror) cetăţean este și din Republica Moldova, iar persoanele care domiciliază pe teritoriul altui stat prezintă documentul respectiv şi din ţara de domiciliere;
    9) două fotografii de dată recentă, de dimensiunea 4,5x3,5 cm, color, mat, pe fond alb. În cazul persoanei reprezentate, suplimentar se depune o fotografie de dimensiunea 10×15 cm, care să corespundă aceloraşi cerinţe;
    10) dovada achitării taxelor şi a tarifelor stabilite pentru prestarea serviciului respectiv.
    38. La depunerea cererii pentru dobîndirea cetăţeniei Republicii Moldova prin recunoaştere în temeiul art. 12 alin. (2) lit. d) din Legea cetăţeniei Republicii Moldova nr. 1024/2000 de către persoana care la data de 23 iunie 1990 locuia legal şi obişnuit pe teritoriul Republicii Moldova şi care continuă să locuiască în prezent, se prezintă următoarele documente:
    1) actul de identitate:
    a) paşaportul cetăţeanului străin sau documentul de călătorie și permisul de ședere – pentru persoana căreia i s-a acordat dreptul de şedere pe teritoriul Republicii Moldova, sau
    buletinul de identitate – pentru persoana căreia i s-a recunoscut statutul de apatrid ori de beneficiar de protecţie internaţională, sau
    actul care identifică persoana şi confirmă domiciliul acesteia pe teritoriul Republicii Moldova, eliberat de autoritatea competentă pentru străini din Republica Moldova – pentru solicitantul statutului de apatrid;
    b) al reprezentantului legal – în cazul minorului sau al persoanei supuse măsurii de ocrotire judiciară sub forma tutelei;
    2) documentele ce atestă dreptul de reprezentare – pentru persoana reprezentată;
    3) documentele de stare civilă ale solicitantului şi ale copiilor săi minori;
    4) documentele care confirmă domicilierea persoanei la data de 23 iunie 1990 pe teritoriul Republicii Moldova şi pînă în prezent;
    5) autobiografia, în care se indică date despre starea civilă, adresa de domiciliu, activitatea de muncă, date despre soţ (soţie) şi despre rudele de gradul I (părinţi, copii);
    6) certificatul de cazier judiciar din ţara (ţările) al cărei (căror) cetăţean este și din Republica Moldova, iar persoanele care domiciliază pe teritoriul altui stat prezintă documentul respectiv şi din ţara de domiciliere;
    7) două fotografii de dată recentă, de dimensiunea 4,5x3,5 cm, color, mat, pe fond alb. În cazul persoanei reprezentate, suplimentar se depune o fotografie de dimensiunea 10×15 cm, care să corespundă aceloraşi cerinţe;
    8) dovada achitării taxelor şi a tarifelor stabilite pentru prestarea serviciului respectiv.
    39. Persoana responsabilă din cadrul autorităţii competente, în temeiul documentelor prezentate, întocmeşte cererea respectivă, care se prezintă solicitantului sau persoanei care îl reprezintă pentru confirmarea autenticităţii documentelor prezentate şi a datelor consemnate în aceasta, prin aplicarea semnăturii în locul rezervat.
    40. Cererea cu documentele aferente se expediază Serviciului de Informații și Securitate pentru avizare.
    Serviciul de Informaţii şi Securitate prezintă avizul său argumentat în termen de o lună, iar în cazul în care sînt necesare investigaţii suplimentare care nu se încadrează în acest termen, informează în scris despre aceasta autoritatea competentă solicitantă. În aceste situații termenul de prezentare a avizului poate fi prelungit cu cel mult trei luni.
    41. Ca urmare a examinării cererii şi a coordonării acesteia cu Serviciul de Informaţii şi Securitate, directorul Agenției Servicii Publice aprobă avizul privind dobîndirea cetăţeniei Republicii Moldova prin recunoaştere. În temeiul avizului, persoana recunoscută cetățean al Republicii Moldova se ia în evidenţă în Registrul de stat al populaţiei sau în fișierul manual, în cazul persoanelor care renunţă la numărul de identificare de stat al persoanei fizice şi la evidenţa automatizată în Registrul de stat al populației.
    42. Termenul de examinare a cererilor pentru dobîndirea cetăţeniei prin recunoaştere nu poate depăşi şase luni.
Capitolul III
CETĂŢENIA COPILULUI APATRID ASUPRA CĂRUIA
ESTE INSTITUITĂ TUTELA

    43. Copilul apatrid asupra căruia este instituită tutela dobîndeşte cetăţenia Republicii Moldova în temeiul prevederilor art. 15 alin. (1) şi (2) din Legea cetăţeniei Republicii Moldova nr. 1024/2000, la prezentarea următoarelor documente:
    1) actul de identitate aflat în posesie sau actul care identifică copilul şi confirmă domiciliul acestuia pe teritoriul Republicii Moldova, eliberat de autoritatea competentă pentru străini din Republica Moldova, şi actul de identitate al reprezentantului legal;
    2) actul juridic încheiat în formă autentică care confirmă instituirea tutelei, eliberat de autoritatea tutelară sau, după caz, de instanţa de judecată;
    3) documentele de stare civilă ale copilului;
    4) documentul eliberat de autoritatea competentă pentru străini, care confirmă statutul de apatrid al copilului la data instituirii tutelei.
    În cazul în care copilul nu a fost luat în evidenţă cu statut de cetăţean al Republicii Moldova pînă la vîrsta de 14 ani, pe perioada aflării sub tutelă îşi păstrează statutul de cetăţean al Republicii Moldova, dacă nu a pierdut-o în condiţiile legii.
    44. În cazul copilului apatrid care cade sub incidenţa art. 15 alin. (3) din Legea cetăţeniei Republicii Moldova nr. 1024/2000, se prezintă suplimentar consimţămîntul tutorilor privind dobîndirea de către copil a cetățeniei Republicii Moldova, iar în cazul în care tutorii nu cad de comun acord – hotărîrea instanţei de judecată în acest sens.
Capitolul IV
REDOBÎNDIREA ŞI DOBÎNDIREA CETĂŢENIEI
REPUBLICII MOLDOVA PRIN NATURALIZARE

Secţiunea 1
Redobîndirea cetăţeniei Republicii Moldova
    45. Cererea pentru redobîndirea cetăţeniei Republicii Moldova în temeiul art. 16 din Legea cetăţeniei Republicii Moldova nr. 1024/2000 a persoanei care a pierdut cetăţenia Republicii Moldova se adresează Preşedintelui Republicii Moldova și se depune la autoritatea competentă din ţară în două exemplare, iar la cea din străinătate – în trei exemplare.
    46. La depunerea cererii, se prezintă următoarele documente:
    1) actul de identitate:
    a) paşaportul cetăţeanului străin sau documentul de călătorie și permisul de ședere – pentru persoana căreia i s-a acordat dreptul de şedere pe teritoriul Republicii Moldova, sau
    buletinul de identitate – pentru persoana căreia i s-a recunoscut statutul de apatrid ori de beneficiar de protecţie internaţională, sau
    actul care identifică persoana şi confirmă domiciliul acesteia pe teritoriul Republicii Moldova, eliberat de autoritatea competentă pentru străini din Republica Moldova – pentru solicitantul statutului de apatrid;
    b) al reprezentantului legal – în cazul minorului sau al persoanei supuse măsurii de ocrotire judiciară sub forma tutelei;
    2) documentele ce atestă dreptul de reprezentare – pentru persoana reprezentată;
    3) documentele de stare civilă ale solicitantului şi ale copiilor săi minori;
    4) autobiografia, în care se indică date despre starea civilă, adresa de domiciliu, activitatea de muncă, date despre soţ (soţie) şi despre rudele de gradul I (părinţi, copii);
    5) certificatul de cazier judiciar din ţara (ţările) al cărei (căror) cetăţean este și din Republica Moldova, iar persoanele care domiciliază pe teritoriul altui stat prezintă documentul respectiv şi din ţara de domiciliere;
    6) patru fotografii de dată recentă, de dimensiunea 4,5x3,5 cm, color, mat, pe fond alb. În cazul persoanei reprezentate, suplimentar se depune o fotografie de dimensiunea 10×15 cm, care să corespundă aceloraşi cerinţe;
    7) dovada achitării taxelor şi a tarifelor stabilite pentru prestarea serviciului respectiv.
    47. În temeiul documentelor prezentate, persoana responsabilă din cadrul autorităţii competente întocmeşte cererea pentru redobîndirea cetăţeniei Republicii Moldova, care se prezintă solicitantului sau persoanei care îl reprezintă pentru confirmarea autenticităţii documentelor prezentate şi a datelor consemnate în aceasta, prin aplicarea semnăturii în locul rezervat. Cererea pentru redobîndirea cetăţeniei Republicii Moldova se expediază autorităţilor publice prevăzute la art. 28 lit. a) din Legea cetăţeniei Republicii Moldova nr. 1024/2000 pentru avizare.
    48. Autorităţile de resort prezintă autorităţii competente avizul privind redobîndirea cetăţeniei Republicii Moldova în termen de o lună, iar în cazul în care sînt necesare investigații suplimentare care nu se încadrează în acest termen, informează în scris despre aceasta autoritatea competentă solicitantă. În aceste situații termenul de prezentare a avizului poate fi prelungit, dar nu va depăşi trei luni.
    49. Autoritatea competentă expediază Comisiei pentru problemele cetăţeniei şi acordării de azil politic de pe lîngă Preşedintele Republicii Moldova (în continuare – Comisie) nota informativă a Agenţiei Servicii Publice, împreună cu cererea pentru redobîndirea cetăţeniei Republicii Moldova şi cu avizele Ministerului Afacerilor Interne şi Serviciului de Informaţii şi Securitate, pentru examinare şi luarea deciziei.
    50. Ca urmare a emiterii decretului Președintelui Republicii Moldova privind redobîndirea cetăţeniei Republicii Moldova, Comisia expediază autorităţii competente decretul respectiv în vederea executării.
    51. Autoritatea competentă informează solicitantul despre emiterea decretului privind redobîndirea cetățeniei Republicii Moldova, despre necesitatea depunerii jurămîntului de credinţă faţă de Republica Moldova (în continuare – jurămînt) și despre locul unde urmează a fi depus.
    Despre persoana cu domiciliul și/sau reședința pe teritoriul Republicii Moldova care urmează să depună jurămîntul, Agenţia Servicii Publice informează autoritatea administrației publice locale de nivelul întîi (preşedintele raionului sau primarul municipiului) în a cărei rază de competenţă teritorială aceasta își are stabilit domiciliul și/sau reședința.
    Autoritatea administrației publice locale certifică depunerea jurămîntului de către persoana care a redobîndit cetăţenia Republicii Moldova, prin aplicarea semnăturii şi a ştampilei pe documentul care face dovada depunerii jurămîntului după care îl înmînează acesteia.
    Autoritatea competentă eliberează solicitantului adeverinţa privind redobîndirea cetăţeniei Republicii Moldova.
    52. Dacă persoana a depus cererea pentru redobîndirea cetăţeniei Republicii Moldova la misiunile diplomatice și oficiile consulare ale Republicii Moldova, iar la emiterea decretului privind redobîndirea cetățeniei Republicii Moldova se află în Republica Moldova şi solicită depunerea jurămîntului la locul aflării, aceasta poate să se adreseze la subdiviziunea structurală a Agenţiei Servicii Publice. Agenţia Servicii Publice informează autoritatea administrației publice locale de nivelul întîi (preşedintele raionului sau primarul municipiului) în a cărei rază de competenţă teritorială se află persoana şi, în condiţiile prevederilor pct. 51, îi eliberează adeverinţa care confirmă redobîndirea cetăţeniei Republicii Moldova.
    În situaţia prevăzută în prezentul punct, Agenţia Servicii Publice informează Comisia şi misiunile diplomatice și oficiile consulare ale Republicii Moldova la care solicitantul a depus cererea pentru redobîndirea cetăţeniei despre executarea decretului.
    53. Agenţia Servicii Publice şi misiunile diplomatice și oficiile consulare ale Republicii Moldova prezintă semestrial Preşedintelui Republicii Moldova informaţia despre executarea decretelor privind redobîndirea cetăţeniei Republicii Moldova.
Secţiunea a 2-a
Dobîndirea cetăţeniei Republicii Moldova prin naturalizare
    54. Cererea pentru dobîndirea cetăţeniei Republicii Moldova prin naturalizare în temeiul art. 17 alin. (1) din Legea cetăţeniei Republicii Moldova nr. 1024/2000 se adresează Preşedintelui Republicii Moldova și se depune în două exemplare la subdiviziunea teritorială a Agenţiei Servicii Publice în a cărei rază de competență teritorială solicitantul îşi are stabilit domiciliul și/sau reşedinţa sau, după caz, la Agenţia Servicii Publice.
    55. La depunerea cererii, se prezintă următoarele documente:
    1) actul de identitate:
    a) paşaportul cetăţeanului străin sau documentul de călătorie şi permisul de şedere – pentru persoana căreia i s-a acordat dreptul de ședere în Republica Moldova, sau
    buletinul de identitate – pentru persoana căreia i s-a recunoscut statutul de apatrid sau de beneficiar de protecţie internaţională;
    b) al reprezentantului legal – în cazul minorului sau al persoanei supuse măsurii de ocrotire judiciară sub forma tutelei;
    2) documentele ce atestă dreptul de reprezentare – pentru persoana reprezentată;
    3) documentul care confirmă statutul de beneficiar de azil politic;
    4) documentele de stare civilă ale solicitantului şi ale copiilor săi minori;
    5) autobiografia, în care se indică inclusiv data şi temeiul stabilirii cu domiciliul în Republica Moldova, locul domiciliului, activitatea de muncă, date despre starea civilă, date despre soţ (soţie) şi rudele de gradul I (părinţi, copii);
    6) certificatul de cazier judiciar din ţara (ţările) al cărei (căror) cetăţean este şi din Republica Moldova;
    7) adeverinţa privind termenul de şedere legală şi continuă pe teritoriul Republicii Moldova, eliberată de autoritatea competentă pentru străini, sau alte documente care confirmă domicilierea legală şi obişnuită a persoanei pe teritoriul Republicii Moldova, dacă informaţia respectivă nu se găsește în Registrul de stat al populaţiei;
    8) documentul ce atestă plasarea în cîmpul muncii sau adeverinţa de la locul de studii. Persoanele care nu sînt plasate în cîmpul muncii prezintă o adeverinţă de la autoritatea de resort, care confirmă sursele legale de existenţă ale solicitantului (venit obţinut în urma depozitelor sau altor activităţi legale, pensie, bursă, pensie alimentară, ajutor de şomaj, indemnizaţie pentru copii). Persoana care declară că se află la întreţinerea materială a membrului (membrilor) de familie prezintă declaraţia acestuia (acestora) prin care se confirmă acest fapt şi documentele ce atestă sursele legale de existenţă ale întreţinătorului (întreținătorilor);
    9) adeverinţa despre susţinerea examenului de cunoaştere a limbii de stat şi a prevederilor Constituţiei Republicii Moldova, cu excepţia cazurilor prevăzute la art. 18 alin. (2) din Legea cetăţeniei Republicii Moldova nr. 1024/2000;
    10) adeverinţa de la domiciliu despre componenţa familiei;
    11) patru fotografii de dată recentă, de dimensiunea 4,5x3,5 cm, color, mat, pe fond alb. În cazul persoanei reprezentate, suplimentar se prezintă o fotografie de dimensiunea 10×15 cm, care să corespundă aceloraşi cerinţe;
    12) dovada achitării taxelor şi a tarifelor stabilite pentru prestarea serviciului respectiv.
    56. În temeiul documentelor prezentate, persoana responsabilă din cadrul autorităţii competente întocmeşte cererea pentru dobîndirea cetăţeniei Republicii Moldova prin naturalizare, care se prezintă solicitantului sau reprezentantului acesteia pentru confirmarea autenticităţii documentelor prezentate şi a datelor consemnate în aceasta, prin aplicarea semnăturii în locul rezervat.
    57. Cererea pentru dobîndirea cetăţeniei Republicii Moldova prin naturalizare se expediază autorităţilor publice prevăzute la art. 28 lit. a) din Legea cetăţeniei Republicii Moldova nr. 1024/2000 în vederea avizării.
    58. Ministerul Afacerilor Interne şi Serviciul de Informaţii şi Securitate prezintă autorităţii competente avizul privind dobîndirea cetăţeniei Republicii Moldova prin naturalizare în termen de o lună, iar în cazul în care sînt necesare investigații suplimentare care nu se încadrează în acest termen, informează în scris despre aceasta autoritatea competentă solicitantă. În aceste situații termenul de prezentare a avizului poate fi prelungit cu cel mult șase luni, dar nu poate depăşi un an.
    59. Autoritatea competentă expediază Comisiei nota informativă împreună cu cererea pentru dobîndirea cetăţeniei Republicii Moldova prin naturalizare şi cu avizele autorităţilor de resort în vederea examinării şi luării deciziei.
    60. Ca urmare a emiterii decretului Președintelui Republicii Moldova privind acordarea cetăţeniei Republicii Moldova prin naturalizare, Comisia expediază Agenţiei Servicii Publice decretul respectiv pentru executare.
    61. Autoritatea competentă informează solicitantul despre emiterea decretului privind acordarea cetățeniei Republicii Moldova prin naturalizare și despre necesitatea şi locul depunerii jurămîntului.
    Agenţia Servicii Publice informează autoritatea administrației publice locale de nivelul întîi (preşedintele raionului sau primarul municipiului) în a cărei rază de competenţă teritorială acesta are domiciliul și/sau reședința despre emiterea decretului privind acordarea cetățeniei Republicii Moldova prin naturalizare și despre necesitatea depunerii jurămîntului de către solicitant.
    Autoritatea administrației publice locale certifică depunerea jurămîntului de către persoana care a dobîndit cetăţenia Republicii Moldova prin naturalizare prin aplicarea semnăturii şi a ştampilei pe documentul care face dovada depunerii jurămîntului, după care îl înmînează acesteia.
    Agenţia Servicii Publice eliberează solicitantului adeverinţa privind dobîndirea cetăţeniei Republicii Moldova.
    62. Agenţia Servicii Publice prezintă semestrial Preşedintelui Republicii Moldova informaţia despre executarea decretelor privind acordarea cetăţeniei Republicii Moldova.
Capitolul V
PIERDEREA CETĂŢENIEI REPUBLICII MOLDOVA
Secţiunea 1
Renunţarea la cetăţenia Republicii Moldova
    63. Cererea cetăţeanului Republicii Moldova care domiciliază legal şi obişnuit în străinătate pentru renunţarea la cetăţenia Republicii Moldova în temeiul art. 22 din Legea cetăţeniei Republicii Moldova nr. 1024/2000 se adresează Preşedintelui Republicii Moldova şi se depune în trei exemplare la misiunile diplomatice și oficiile consulare ale Republicii Moldova. În cazul în care pentru ţara de domiciliere a solicitantului nu este acreditată nicio misiune diplomatică sau oficiu consular, cererea pentru renunţarea la cetăţenia Republicii Moldova se depune la orice misiune diplomatică sau oficiu consular.
    64. Persoana care, în temeiul datelor din Registrul de stat al populației şi din fişierul manual, nu deţine buletin de identitate al cetățeanului Republicii Moldova, nu are înregistrare la domiciliu/reşedinţă pe teritoriul Republicii Moldova, declară că nu domiciliază în Republica Moldova şi prezintă dovezi privind stabilirea domiciliului pe teritoriul altui stat se consideră cu domiciliul legal şi obişnuit în străinătate.
    65. La depunerea cererii, se prezintă următoarele documente:
    1) actul de identitate valabil, în cazul deţinerii acestuia:
    a) paşaportul cetăţeanului Republicii Moldova;
    b) actul de identitate al reprezentantului legal – în cazul minorului sau al persoanei supuse măsurii de ocrotire judiciară sub forma tutelei. În cazul minorilor, actul de identitate al acestora nu este obligatoriu;
    2) documentele ce atestă dreptul de reprezentare – pentru persoanele reprezentate;
    3) documentul care face dovada apartenenței la cetăţenia Republicii Moldova – în cazul pierderii, furtului sau deteriorării paşaportului cetăţeanului Republicii Moldova;
    4) documentele de stare civilă ale solicitantului şi ale copiilor săi minori;
    5) autobiografia;
    6) adeverinţa privind deţinerea sau dobîndirea cetăţeniei unui alt stat ori garanţia dobîndirii unei alte cetăţenii. Adeverinţa respectivă nu se prezintă în cazul în care solicitantul face dovada apartenenţei la cetăţenia statului străin cu actul de identitate eliberat de autorităţile acestui stat;
    7) adeverinţă de la domiciliu despre componenţa familiei;
    8) patru fotografii de dată recentă, de dimensiunea 4,5x3,5 cm, color, mat, pe fond alb. În cazul persoanei reprezentate, suplimentar se prezintă o fotografie de dimensiunea 10×15 cm, care să corespundă aceloraşi cerinţe;
    9) dovada achitării taxei consulare şi a cheltuielilor aferente suportate de către instituţiile serviciului diplomatic.
    66. Părinţii care renunţă la cetăţenia Republicii Moldova şi doresc să păstreze cetăţenia Republicii Moldova pentru copiii lor minori depun o cerere în acest sens.
    67. În cazul în care ambii părinţi sînt cetăţeni ai Republicii Moldova şi unul dintre ei renunţă la cetăţenie împreună cu copilul minor, celălalt părinte depune o declaraţie în faţa persoanei responsabile din cadrul misiunilor diplomatice și oficiilor consulare ale Republicii Moldova, prin care consimte renunţarea la cetăţenia Republicii Moldova a copilului. Copilul care a atins vîrsta de 14 ani depune o declaraţie în care consimte renunţarea la cetăţenia Republicii Moldova.
    68. Misiunile diplomatice și oficiile consulare ale Republicii Moldova eliberează adeverinţa privind aprobarea renunţării la cetăţenia Republicii Moldova persoanelor care domiciliază legal şi obişnuit în străinătate şi care au renunţat la cetăţenia Republicii Moldova. Actele de identitate ale cetățeanului Republicii Moldova eliberate anterior pe numele acestuia se perforează şi se restituie titularului, cu actualizarea statutului său în Registrul de stat al populaţiei.
    69. Misiunile diplomatice și oficiile consulare ale Republicii Moldova prezintă semestrial Preşedintelui Republicii Moldova informaţia referitoare la executarea decretelor privind aprobarea renunţării la cetăţenia Republicii Moldova.
    70. Cetățenia Republicii Moldova se pierde la data intrării în vigoare a decretului Președintelui Republicii Moldova privind aprobarea renunţării la cetăţenia Republicii Moldova sau privind retragerea cetățeniei Republicii Moldova.
    71. Persoana căreia i s-a aprobat renunţarea la cetăţenia Republicii Moldova și care, în pofida garanţiei, nu a dobîndit cetăţenia altui stat, devenind apatridă poate solicita abrogarea decretului sau a părţii din decretul Preşedintelui Republicii Moldova privind aprobarea renunţării la cetăţenia Republicii Moldova în temeiul art. 22 alin. (2) din Legea cetăţeniei Republicii Moldova nr. 1024/2000.
    La depunerea cererii, se prezintă următoarele documente:
    1) actul de identitate:
    a) documentul de călătorie și permisul de ședere provizorie pentru apatrizi – în cazul persoanei căreia i s-a acordat dreptul de şedere pe teritoriul Republicii Moldova, sau
    b) buletinul de identitate pentru apatrizi – pentru persoana căreia i s-a recunoscut statutul de apatrid, sau
    c) actul care identifică persoana şi confirmă domiciliul acesteia pe teritoriul Republicii Moldova, eliberat de autoritatea competentă pentru străini din Republica Moldova – pentru solicitantul statutului de apatrid;
    d) actul de identitate eliberat de autoritatea competentă a statului de reşedinţă – în cazul persoanei domiciliate în străinătate;
    e) al reprezentantului legal – în cazul minorului sau al persoanei supuse măsurii de ocrotire judiciară sub forma tutelei;
    2) documentele ce atestă dreptul de reprezentare – pentru persoanele reprezentate;
    3) documentele de stare civilă ale solicitantului şi ale copiilor minori;
    4) adeverinţa ce confirmă faptul că persoana, în pofida garanţiei, nu a dobîndit cetăţenia statului respectiv.
Secţiunea a 2-a
Retragerea cetăţeniei Republicii Moldova
    72. Autoritatea competentă, la sesizarea organului de ocrotire a normelor de drept sau din oficiu, stabilește, conform prevederilor art. 23 din Legea cetăţeniei Republicii Moldova nr. 1024/2000, temeiul de retragere a cetăţeniei Republicii Moldova şi iniţiază procedura respectivă în baza informaţiei prezentate sau deţinute.
    În acest sens, autoritatea competentă acumulează date despre persoană şi avizează propunerea privind retragerea cetăţeniei la Ministerul Afacerilor Interne şi la Serviciul de Informații și Securitate. În temeiul documentelor şi al informaţiei acumulate, autoritatea competentă întocmeşte o notă informativă care conţine propunerile argumentate privind retragerea cetăţeniei Republicii Moldova şi, împreună cu avizele Ministerului Afacerilor Interne şi Serviciului de Informaţii şi Securitate, o expediază Comisiei în vederea examinării şi luării deciziei.
    73. Comisia expediază autorităţii competente decretul privind retragerea cetăţeniei Republicii Moldova sau decizia argumentată privind refuzul de retragere.
    74. Autoritatea competentă informează iniţiatorul propunerii privind retragerea cetăţeniei Republicii Moldova despre decizia luată.
    75. Iniţiatorul propunerii privind retragerea cetăţeniei Republicii Moldova informează persoana căreia i-a fost retrasă cetăţenia despre acest fapt, prin scrisoare oficială transmisă la adresa de înregistrare la domiciliu/reşedinţă a acesteia din Republica Moldova.