LPC291/2018
ID intern unic:  378628
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 291
din  29.11.2018
pentru modificarea unor acte legislative
Publicat : 28.12.2018 în Monitorul Oficial Nr. 513-525     art Nr : 846     Data intrarii in vigoare : 28.01.2019
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Legea nr. 1593/2002 cu privire la mărimea, modul și termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 18–19, art. 57), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 23 alineatul (4), textul „pct. 1 lit. a), b) și d)” se substituie cu textul „pct. 1 lit. a), b), d) și d1)”.
    2. Punctul 1 din anexa nr. 2 se completează cu litera d1) cu următorul cuprins:
    „d1) persoanele fizice care desfăşoară activităţi independente în domeniul comerţului cu amănuntul, cu excepţia comerţului cu mărfuri supuse accizelor;”.
    Art. II. – Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018 nr. 281/2017 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 464–470, art. 806), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. Legea se completează cu articolul 41 cu următorul cuprins:
    „Art. 41. – Persoanele fizice specificate la subpunctul 1.9 din anexa nr. 3, în termenele stabilite pentru virarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii, sînt obligate să se asigure pe bază de contract individual încheiat cu Casa Naţională de Asigurări Sociale.”
    2. La anexa nr. 3, punctul 1 se completează cu subpunctul 1.9 cu următorul cuprins:

1.9. Persoanele fizice care exercită activităţi în calitate de zilieri în temeiul Legii nr. 22/2018 privind exercitarea unor activităţi necalificate cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri

 
2148 lei anual

Lunar, cîte 1/12 din suma anuală, pînă la data de 25 a lunii următoare lunii de gestiune, pentru lunile în care a exercitat activitate necalificată cu caracter ocazional

Pensia pentru limită de vîrstă şi ajutorul de deces

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                          Andrian CANDU

    Nr. 291. Chișinău, 29 noiembrie 2018.