OMFM205/2018
ID intern unic:  378632
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
ORDIN Nr. 205
din  21.12.2018
cu privire la modul de achitare şi evidență a plăților la bugetul public
naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor în anul 2019

Publicat : 28.12.2018 în Monitorul Oficial Nr. 513-525     art Nr : 1845     Data intrarii in vigoare : 01.01.2019
    MODIFICAT
   
OMF81 din 24.05.19, MO178-184/31.05.19 art.907; în vigoare 24.05.19
   
OMF66 din 19.04.19, MO159-161/03.05.19 art.759; în vigoare 19.04.19
   
OMF38 din 27.01.19, MO86-92/08.03.19 art.463; în vigoare 27.02.19
    OMF21 din 30.01.19, MO38-47/08.02.19 art.279; în vigoare 31.01.19    Întru asigurarea achitării și evidenței plăților la bugetul public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanțelor în anul 2019,
ORDON:
    1. Se aprobă Modul de achitare şi evidenţă a plăților la bugetul public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor în anul 2019, conform anexei.
    2. Se abrogă Ordinul ministrului finanţelor nr.158 din 22 decembrie 2017 cu privire la modul de achitare şi evidenţă a plăţilor la bugetul public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor în anul 2018.
    3. Prezentul ordin intră în vigoare de la 1 ianuarie 2019.

    MINISTRUL FINANȚELOR                                    Ion CHICU

    Nr. 205. Chişinău, 21 decembrie 2018.

Anexă
la Ordinul ministrului finanţelor
nr. 205 din 21 decembrie 2018
MODUL
de achitare şi evidenţă a plăților la bugetul public naţional prin
sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor în anul 2019

1. DISPOZIŢII GENERALE
    1.1. Încasările la bugetele componente ale bugetului public național constituie totalitatea impozitelor, taxelor, contribuțiilor și primelor de asigurare obligatorie, precum și alte încasări stabilite prin legile/deciziile bugetare anuale.
    1.2. Achitarea și evidența plăților la bugetul public național se efectuează conform Clasificaţiei bugetare, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 208 din 24 decembrie 2015, cu modificările ulterioare.
    1.3. Transferurile naţionale în folosul bugetului public național se efectuează cu utilizarea codurilor IBAN.
    1.4. Pentru asigurarea controlului corectitudinii încasărilor la bugetul public naţional se utilizează Registrul codurilor IBAN. Ministerul Finanţelor generează și actualizează codurile IBAN aferente încasărilor la bugetul public național.
    1.5. Registrul codurilor IBAN conţine codurile IBAN de încasări ale bugetului de stat, bugetelor locale (nivelul I si nivelul II), bugetului asigurărilor sociale de stat și fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală.
    1.6. Registrul codurilor IBAN se transmite de către Ministerul Finanţelor: Băncii Naţionale a Moldovei şi prestatorilor de servicii de plată, Serviciului Fiscal de Stat, Serviciului Vamal, Casei Naţionale de Asigurări Sociale şi Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină, care ulterior urmează a fi transmis subdiviziunilor/organelor subordonate pentru călăuză în activitate.
   1.7. Plătitorii/contribuabilii au posibilitatea de a afla codurile IBAN pe pagina web al Ministerului Finanțelor www.mf.gov.md, prin selectarea codului Clasificației economice, raionului în care se află contribuabilul și codului statistic al localității contribuabilului conform clasificatorului unităților administrativ-teritoriale (CUATM).
    1.8. Obligațiile fiscale aferente subdiviziunilor se achită corespunzător sediului acestora, indicînd în documentele de plată codul fiscal al plătitorului, urmat prin bară “/” de codul subdiviziunii.
    1.9. Conform prevederilor art.7 alin. (6) din Codul fiscal contribuabilii, care dispun de subdiviziuni amplasate în unitățile administrative-teritoriale, al căror buget nu constituie parte componentă a bugetului public național, plătesc impozitele și taxele la bugetul unității administrativ-teritoriale unde se află reședința de bază a întreprinderii, instituției, organizației.
    În cazul amplasării sediului de bază în unitățile administrativ-teritoriale, al căror buget nu constituie parte componentă a bugetului public național, contribuabilii plătesc impozitele și taxele la codul statistic al localității 0140.
  1.10. La achitarea obligaţiilor fiscale, inclusiv a restanţelor la plăţi de bază şi/sau majorări de întîrziere (penalităţi), la bugetul de stat, fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală şi bugetele locale, la perfectarea documentului de plată destinat transferului bugetar, contribuabilul/instituția financiară la rubrica „destinaţia plăţii” urmează să indice după caz:
    - sintagma „/P102/” cu indicarea sumei în cazul achitării plăților de bază;
    - sintagma „/M102/” cu indicarea sumei în cazul achitării majorărilor de întîrziere (penalităților);
    - sintagma „/A102/” cu indicarea sumei în cazul achitării amenzilor/sancțiunilor.
    Exemplu: „Pentru achitarea obligației fiscale în sumă de 100,00 lei, inclusiv majorarea de întîrziere 20,00 lei, destinația plății va începe cu următorul text: „/P102/80,00/M102/20,00”, după care va urma indicarea nemijlocită a scopului plății.”
    1.11. Începând cu 1 ianuarie 2018, contribuabilii au posibilitatea să achite obligațiile aferente bugetului public național prin intermediul Contului unic, în baza Notei de plată, generate de SIA „Contul curent al contribuabilului”.
    Pentru achitarea plăților prin intermediul Contului unic, contribuabilul indică în mod obligatoriu în documentul de plată: numărul, data, suma care corespund datelor din Nota de plată și codul IBAN MD56TRPAAA518120A01344FC, cu destinația plății „Achitarea Notei de plată nr._____ din___” (fără a specifica tipul plății (plata de bază, penalitate, amendă)).
    În cazul apariției unor neconcordanțe între documentul de plată și Nota de plată, Direcția Trezoreria de Stat, în procesul înscrierii plăților la buget urmează a se conduce de prevederile punctului 1.20.
    1.12. Încasarea impozitelor și taxelor de stat se efectuează la bugetul de stat, cu defalcarea ulterioară a cotei părți a bugetelor locale, conform Legii nr. 397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanțele publice locale.
    1.13. Încasările de la impozitul unic perceput de la rezidenții parcurilor pentru tehnologia informației, conform Legii nr.77 din 21 aprilie 2016 cu privire la parcurile pentru tehnologia informației, se efectuează la bugetul de stat cu defalcarea ulterioară a cotei părți la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, fondul asigurărilor obligatorii de asistență medicală, bugetul local, conform normativelor stabilite la art.14 al Legii nominalizate.
    1.14. Responsabili de corectitudinea întocmirii documentelor de plată sînt plătitorii/contribuabilii.
    1.15. Responsabili de corectitudinea transmiterii documentelor de plată în formă electronică sînt băncile deservente ale plătitorilor și prestatorii de servicii de plată.
    1.16. Pentru a asigura corectitudinea încasării plăţilor la bugetul public naţional, prestatorii de servicii de plată asigură controlul corectitudinii întocmirii documentelor de plată în conformitate cu actele normative ale Băncii Naţionale a Moldovei şi legislaţia în vigoare.
    1.17. Prestatorii de servicii de plată asigură controlul corespunderii codurilor IBAN, indicate în documentele de plată, cu Registrul codurilor IBAN.
    1.18. Prestatorii de servicii de plată asigură controlul codurilor fiscale şi denumirilor plătitorilor cu datele despre contribuabil, plasate pe pagina web www.sfs.md la rubrica “Informaţii publice”, în cazurile, cînd codul fiscal nu poate fi identificat.
  1.19. Prestatorii de servicii de plată sînt obligați să remită plătitorului documentele de plată fără executare, în cazurile, cînd la primirea documentelor de plată se depistează greşeli în datele bancare (codurile IBAN, codul fiscal al plătitiorului/beneficiarului, denumirea plătitorului/beneficiarului).
    1.20. Sumele achitate incorect sînt înregistrate la “Venituri neidentificate” ale bugetelor respective, care ulterior se restituie plătitorilor.
   1.21. În conformitate cu art.70 alin. (1) al Legii finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr 181 din 25 iulie 2014, în ultima zi lucrătoare a anului bugetar nu se efectuează operaţiuni de încasări şi plăţi bugetare, ci doar operaţiuni interne în sistemul trezorerial al Ministerului Finanțelor.
    2. Structura codului IBAN
    2.1. Structura codului IBAN de tip „G” utilizat pentru veniturile generale:


    ”MD” – codul Republicii Moldova (cod litere);
    ”XX” – codul de control, care se formează conform Anexei nr.4 la Hotărârea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.157 din 1 august 2013 “Regulamentul cu privire la Transferul de credit” (cod numeric);
    ”TR” – identificatorul băncii, „TR” pentru TREZMD2X (cod litere);
    ”G” – cod ce descifrează tipul de structură a contului trezorerial incorporat în IBAN (cod litere);
    ”AAA” – cod ce descifrează informația despre contul de plăți (cod litere);
    ”EEEEEE” – cod ce descifrează codul clasificației economice – în continuare „cod ECO” (cod numeric);
    ”LLLL” – cod ce descifrează codul localității conform CUATM (cod numeric) ;
    ”0000” – ”zerouri” (4 semne).
    2.2. Informaţia referitor la codul IBAN pentru veniturile colectate sînt oferite de către autorităţile/instituţiile bugetare respective, iar plăţile se virează conform următoarelor date bancare:
    Beneficiar: MF – Trezoreria de Stat;
    Codul IBAN: conform codurilor IBAN oferite de către autorităţile/instituţiile bugetare;
    Codul fiscal: codul fiscal al autorităților/instituțiilor bugetare;
    Prestatorul beneficiar: Ministerul Finanţelor – Trezoreria de Stat.
3. PRINCIPALELE MODIFICĂRI
ÎN ADMINISTRAREA VENITURILOR BUGETELOR
COMPONENTE ALE BUGETULUI PUBLIC NAȚIONAL
ÎN ANUL 2019

    Începînd cu 1 ianuarie 2019:
    3.1. Cod ECO 114261 - Accize la bijuterii (inclusiv bijuterii cu briliante) produse pe teritoriul Republicii Moldova, se exclude. Contribuabilii vor achita obligațiile fiscale care vor apărea după 1 ianuarie 2019, la codul ECO 114271 Accize la alte mărfuri produse pe teritoriul Republicii Moldova.
    3.2. Se modifică și se expun în redacție nouă următoarele coduri :
    - cod ECO 114638 - Taxa pentru folosirea drumurilor Republicii Moldova de către autovehiculele neînmatriculate în Republica Moldova (vinieta).
    - cod ECO 145181 – Recuperarea creanțelor/restanțelor fiscale conform aplicării prevederilor tratatelor internaționale ale Republcii Moldova.
    - cod ECO 142219 – Taxele percepute de la participanții privați pentru schimbul de date prin platforma interoperabilitate.
    [Pct.3.2 modificat prin OMF81 din 24.05.19, MO178-184/31.05.19 art.907; în vigoare 24.05.19]
    [Pct.3.2 modificat prin OMF66 din 19.04.19, MO159-161/03.05.19 art.759; în vigoare 19.04.19]
    3.3. Se completează Clasificația economică cu următoarele coduri și anume :
    - cod ECO 111125 - Impozit pe venitul persoanelor fizice în domeniul transportului rutier de persoane în regim de taxi;
    - cod ECO 111262 - Impozit pe venitul obținut din activități profesionale în domeniul sănătății;
    - cod ECO 141241 - Mijloace încasate în bugetul de stat din depășirea veniturilor asupra cheltuielilor pe autorități/instituții publice la autogestiune, se vor vira la codul IBAN: MD86TRGAAA14124101000000. La acest cod IBAN se vor vira mijloacele financiare neutilizate pe parcursul anului bugetar precedent, în cazurile în care Consiliul autorității/instituției publice decide virarea mijloacelor financiare respective în bugetul de stat.
    [Pct.3.3 modificat prin OMF38 din 27.01.19, MO86-92/08.03.19 art.463; în vigoare 27.02.19]
4. ÎNCASĂRILE LA BUGETUL DE STAT
    4.1. Plăţile ce constituie încasări ale bugetului de stat se transferă conform clasificației economice specificate în Anexa nr.1, conform următoarelor date bancare:
    Beneficiar: MF – Trezoreria de Stat;
    Codul IBAN: conform Registrului codurilor IBAN;
    Codul fiscal: 1006601000037;
    Prestatorul beneficiar: Ministerul Finanţelor – Trezoreria de Stat;
    4.2. Contribuabilii, cu excepţia celor înregistraţi în UTA Găgăuzia, achită integral la bugetul de stat impozitul pe venitul persoanelor fizice (cod ECO 111110, 111121, 111125, 111130) și impozitul pe venitul persoanelor juridice (cod ECO 111210, 111220, 111230, 111240, 111261, 111262). În cazul achitării obligaţiilor fiscale pe subdiviziuni, contribuabilul urmează a se conduce de prevederile punctului 1.8.
    4.3. Impozit pe venitul aferent operaţiunilor de predare în posesie şi/sau folosinţă a proprietăţii imobiliare (cod ECO 111130) se virează în funcţie de locul amplasării (localitatea) imobilului.
    4.4. Taxa de la investitori sau proprietarii construcţiilor pentru elaborarea documentelor normative în construcţie (cod ECO 114425) se va vira de către contribuabili în funcţie de localitatea unde are loc construcţia.
    4.5. Taxa de licenţă pentru anumite genuri de activitate încasată în bugetul de stat (cod ECO 114521) achitată pentru licenţele eliberate conform art.121 al Legii nr.160 din 22 iulie 2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător, se va vira la buget în dependenţă de localitatea posesorului de licenţă, cu excepţia licenţelor eliberate de administraţia UTA Găgăuzia.
    4.6. Taxa de eliberare a autorizațiilor de către Agenția Națională Transport Auto pentru transporturi rutiere internaționale (cod ECO 114525), se va vira de către agenții economici și/sau persoane fizice la codul IBAN:MD28TRGAAA11452501000000.
    4.7. Taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova (cod ECO 114633) se va vira după locul reşedinţei de bază a persoanei juridice sau după domiciliul persoanei fizice – proprietar de autovehicule înmatriculate în Republica Moldova.
    Taxa se achită de către subiectul impunerii, cu întocmirea documentului de plată în destinația căruia se indică obligatoriu, numărul de identificare al vehiculului indicat în Certificatul de înmatriculare VIN-Cod (caroserie) sau alt număr convențional al agregatului, nemarcat de producător, tipul și marca autovehiculului.
    4.8. Taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele neînmatriculate în Republica Moldova a căror masă totală, sarcină masică pe axă sau ale căror dimensiuni depășesc limitele admise (cod ECO 114632), calculată de către Agenția Națională Transport Auto se va vira la codul IBAN:MD08TRGAAA11463201000000.
    4.9. Taxa pentru folosirea drumurilor Republicii Moldova de către autovehiculele neînmatriculate în Republica Moldova (vinieta) (cod ECO 114638) se va vira la bugetul de stat la codul IBAN: MD53TRGAAA11463801000000. Vinieta se va achita online prin Serviciul Guvernamental de Plăți Electronice (MPAY), precum și la toate ghișeele BC”Moldova Agroindbank”S.A., care au oficii în punctele de trecere a frontierei de stat și pe întreg teritoriul țării.
    [Pct.4.9 modificat prin OMF66 din 19.04.19, MO159-161/03.05.19 art.759; în vigoare 19.04.19]
    4.10. Arenda terenurilor cu altă destinaţie decît cea agricolă încasată în bugetul de stat (cod ECO 141531) se va vira în funcție de localitatea amplasării terenului.
    4.11. Redevența din concesionarea activelor și terenurilor (cod ECO 141541) se va vira la bugetul de stat la codul IBAN:MD94TRGAAA14154101000000. La acest cod se vor vira redevențele din concesionarea activelor și terenurilor, inclusiv achitate de către Î.S. „Aeroport Internațional Chișinău”.
    4.111 Taxa pentru emiterea soluției fiscale individuale anticipate (cod ECO 142218) se va vira la bugetul de stat la codul IBAN:MD06TRGAAA14221801000000. La acest cod IBAN se va vira taxa conform prevederilor art.1361 din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997.
    [Pct.4.111 introdus prin OMF38 din 27.01.19, MO86-92/08.03.19 art.463; în vigoare 27.02.19]
    4.112.Taxele percepute de la participanții privați pentru schimbul de date prin platforma interoperabilitate, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.211 din 03.04.2019 „Privind platforma de interoperabilitate (MConnect)”, se vor vira la bugetul de stat la codul IBAN: MD50TRGAAA14221901000000.
    [Pct.4.112 introdus prin OMF81 din 24.05.19, MO178-184/31.05.19 art.907; în vigoare 24.05.19]
    4.12. Taxa de stat (cod ECO 142220) se va vira în funcție de localitatea dislocării organului care percepe taxa în cauză.
    4.13. Recuperarea bunurilor infracționale indisponibilizate prin hotărâre judecătorească definitivă (cod ECO 142234) se va vira la bugetul de stat la codul IBAN:MD31TRGAAA14223401000000. La acest cod IBAN se virează mijloace încasate la bugetul de stat din valoarea bunurilor confiscate în folosul statului conform prevederilor Legii nr.48 din 30 martie 2017 privind Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale.
    4.14. Mijloace încasate în legătură cu excluderea terenurilor din circuitul agricol (cod ECO 142243) se vor vira de către contribuabili în funcție de localitatea unde este amplasat terenul.
    4.15. Amenzile și sancțiunile contravenționale aplicate pentru neachitarea vinietei, încasate în bugetul de stat (cod ECO 143112) se vor vira la codul IBAN: MD57TRGAAA14311201000000. La acest cod IBAN se vor vira amenzile aplicate de către agenții constatatori din cadrul subdiviziunilor subordonate Inspectoratului General al Poliției și Poliției de Frontieră.
    4.16. Amenzile aplicate de către agenții constatatori din cadrul subdiviziunilor Inspectoratului General al Poliției (cod ECO 143113) se vor vira la codul IBAN: MD04TRGAAA14311301000000.
    4.17. Amenzile aplicate de către agenții constatatori din cadrul Agenției Naționale Transport Auto (cod ECO 143114) se vor vira la bugetul de stat la codul IBAN: MD48TRGAAA14311401000000.
    4.18. Amenzile aplicate de către Agenția Achiziții Publice (cod ECO 143115) se vor vira la bugetul de stat la codul IBAN: MD92TRGAAA14311501000000.
    4.19. Amenzile aplicate de Consiliul Concurenței (cod ECO 143117) se vor vira la bugetul de stat la codul IBAN: MD83TRGAAA14311701000000.
    4.20. Amenzile aplicate de Inspectoratul naţional de patrulare (cod ECO 143210) se vor vira la codul IBAN: MD04TRGAAA14321001000000.
    4.21. Amenzile aplicate de Inspectoratul naţional de patrulare pentru încălcarea traficului rutier constatate cu ajutorul mijloacelor foto-video (cod ECO 143230) instalate din contul surselor bugetului de stat se vor vira la codul IBAN: MD11TRGAAA14323001000000.
    4.22. Amenzile aplicate de Poliţia de Frontieră (cod ECO 143350) se vor vira la codul IBAN: MD53TRGAAA14335001000000.
    4.23. Amenzile aplicate de Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor și Supravegherea Pieței (cod ECO 143460) se vor vira de către toţi contribuabilii la codul IBAN: MD43TRGAAA14346001000000.
    4.231 .Mijloacele recuperate în scopul realizării prevederilor Regulamentului privind mecanismul de aplicare a prevederilor tratatelor internaționale ale Republicii Moldova în domeniul asistenței administrative reciproce în materie fiscală, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1275 din 26.12.2018, se vor vira la bugetul de stat la codul IBAN:
    MD10TRGAAA14518101000000.
    [Pct.4.231 introdus prin OMF66 din 19.04.19, MO159-161/03.05.19 art.759; în vigoare 19.04.19]
    4.24. Plata obligatorie a producătorilor de produse vitivinicole (cod ECO 114640) achitată în Fondul Viei şi Vinului se virează la bugetul de stat la codul IBAN: MD30TRPAAA114640A15473AA.
    4.25. Plăţile în Fondul de susţinere a populaţiei se virează după cum urmează: plata lunară pentru prestarea serviciilor de telefonie mobilă (cod ECO 142241) la codul IBAN: MD74TRPAAA142241A15625AA, iar plata suplimentară obligatorie obţinută de la perfectarea şi eliberarea certificatului de înmatriculare a automobilului (cod ECO 142242) la codul IBAN: MD36TRPAAA142242A15625AA.
    4.26. Plățile de supraveghere a menținerii condițiilor de certificare, prevăzute în art.6 alin.(4) din Legea aviației civile nr.1237-XIII din 9 iulie 1997 (începînd cu 23.03.2019 conform art.8 alin.(7) din Codul aerian al Republicii Moldova nr.301 din 21 decembrie 2017), se virează de către agenții economici la codul ECO 142310, cod IBAN al Autorității Aeronautice Civile: MD54TRPAAA142310A15853AA.
    4.27. Plățile pentru serviciile prestate de către Agenția Națională Transport Auto, conform prevederilor art.10 alin.(5) din Codul transporturilor rutiere nr.150 din 17 iulie 2014, se virează de către agenții economici și/sau persoanele fizice la codul ECO 142310, cod IBAN al Agenției: MD06TRPAAA142310A15852AA.
    4.28. Plățile pentru serviciile prestate sau chiria bunurilor proprietate publică de stat către Agenția de Stat pentru Proprietate Intelectuală (conform prevederilor Legii nr.114 din 3 iulie 2014 cu privire la Agenția de Stat pentru Proprietate Intelectuală) se virează de către agenții economici și/sau persoanele fizice, pentru servicii la codul ECO 142310, cod IBAN al Agenției de Stat pentru Proprietate Intelectuală: MD55TRPAAA142310A15851AA și pentru chiria bunurilor proprietate publică de stat la codul ECO 142320, cod IBAN: MD63TRPAAA142320A15851AA.
    4.29. Operatorii sistemelor de distribuție care își desfășoară activitatea în conformitate cu Legea nr.107 din 27 mai 2016 cu privire la energia electrică, operatorii sistemelor de distribuție care își desfășoară activitatea în conformitate cu Legea nr.108 din 27 mai 2016 cu privire la gazele naturale, importatorii de produse petroliere care își desfășoară activitatea în conformitate cu Legea nr.461 din 30 iulie 2001 privind piața produselor petroliere virează contribuțiile anuale obligatorii conform schemei de obligații în domeniul eficienței energetice în baza art.8 din Legea nr.139 din 19 iulie 2018 cu privire la eficiența energetică la codul ECO 142340, cod IBAN al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică:­­­ MD64TRPAAA142340B15306AA.
5. ACHITAREA DREPTURILOR DE EXPORT-IMPORT ŞI A
ALTOR PLĂŢI ADMINISTRATE
DE ORGANELE VAMALE
    5.1. Persoanele juridice şi persoanele fizice, participanţi la activitatea economică externă achită obligaţiile vamale în avans (taxa pe valoarea adăugată, accize, taxe vamale, taxa pentru efectuarea procedurilor vamale şi a amenzilor aplicate pentru contravenţiile vamale) la codul ECO 518300, cu indicarea următorului cod IBAN: MD77TRPAAA518300A01344AA. Termenele şi modul de achitare a drepturilor de export-import sînt prevăzute în art.124 şi 125 din Codul vamal al Republicii Moldova.
    5.2. Prin derogare de la prevederile punctului 5.1. se virează la bugetul de stat plata-garanție de la drepturile de export-import (cod ECO 518200), codul IBAN: MD94TRPAAA518200A01344AA.
    [Pct.5.2 în redacția OMF66 din 19.04.19, MO159-161/03.05.19 art.759; în vigoare 19.04.19]
    [Pct.5.2 modificată prin OMF38 din 27.01.19, MO86-92/08.03.19 art.463; în vigoare 27.02.19]
6. ÎNCASĂRILE LA BUGETELE LOCALE
    6.1. Plăţile ce constituie încasări ale bugetelor locale se transferă conform clasificației economice specificate în Anexa nr.2, conform următoarelor date bancare:
    Beneficiar: Denumirea trezoreriei regionale a Ministerului Finanţelor (Anexa nr.3)
    Codul IBAN: conform Registrului codurilor IBAN;
    Codul fiscal: 1006601000037;
    Prestatorul beneficiar: Ministerul Finanţelor – Trezoreria de Stat.
    6.2. Impozitul pe venitul persoanelor fizice care desfășoară activități independente în domeniul comerțului (cod ECO 111124) se va vira integral la bugetul local în funcţie de adresa domiciliului/reședinței contribuabilului.
    6.3. Impozitul funciar, impozitul pe bunurile imobiliare, taxele locale şi alte plăţi, conform Titlului VI “Impozitul pe bunurile imobiliare”, Titlului VII “Taxele locale” şi Titlului VIII “Taxele pentru resursele naturale” din Codul fiscal, Legii nr.397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale şi altor acte legislative şi normative, se vor vira integral la bugetele locale respective.
    6.4. Impozitul pe venitul aferent operaţiunilor de predare în posesie şi/sau folosinţă a proprietăţii imobiliare (cod ECO 111130) se va vira în funcție de locul amplasării (localitatea) imobilului.
    6.5. Contribuabilii, înregistraţi în UTA Găgăuzia, vor vira integral la bugetul central al UTA Găgăuzia impozitul pe venitul persoanelor fizice (cod ECO 111110, 111121, 111125, 111130) și impozitul pe venitul persoanelor juridice (cod ECO 111210, 111220, 111230, 111240, 111261, 111262). În cazul achitării obligaţiilor fiscale pe subdiviziuni, contribuabilul urmează a se conforma prevederilor punctului 1.8.
    6.6. Taxa pe valoarea adăugată la mărfurile produse şi serviciile prestate pe teritoriul UTA Găgăuzia (cod ECO 114110) şi accizele la mărfurile supuse accizelor (cod: 114211, 114213, 114215, 114221, 114241, 114271), se vor vira de contribuabilii înregistraţi în UTA Găgăuzia, integral la bugetul central al UTA Găgăuzia.
    6.7. Taxa de licenţă pentru anumite genuri de activitate încasată în bugetul local de nivelul II (cod ECO 114526) achitată pentru licenţele eliberate de administraţia UTA Găgăuzia, se va vira în funcţie de localitatea posesorului de licenţă, la bugetul central al UTA Găgăuzia.
    6.8. Arenda terenurilor cu altă destinaţie decît cea agricolă, încasată în bugetul local de nivelul II și de nivelul I (cod ECO 141532 și 141533), se va vira în funcție de localitatea amplasării terenului.
    6.9. Plata pentru certificatele de urbanism şi autorizările de construire sau desfiinţare, încasată în bugetul local de nivelul II și de nivelul I (cod ECO 142214 și 142215), se va vira în funcție de localitatea dislocării obiectului pentru care au fost eliberate certificatul sau adeverinţa.
    6.10. Taxa la cumpărarea valutei străine de către persoanele fizice în casele de schimb valutar (cod ECO 142245) se va vira integral la bugetul local, conform codurilor IBAN specificate în Anexa nr.6.
    6.11. Impozitele și taxele locale, încasate de către perceptorii fiscali din cadrul serviciilor de colectare a impozitelor și taxelor locale din primării, se vor achita la buget prin intermediul Serviciului Guvernamental de Plăţi Electronice (MPay), utilizând în acest scop SIA SCITL (Stingerea obligațiilor fiscale prin intermediul Serviciului de colectare a impozitelor și taxelor locale), fiind generate notele de plată prin sistemul respectiv.
7. ÎNCASĂRILE LA BUGETUL ASIGURĂRILOR
SOCIALE DE STAT

    7.1. Plăţile ce constituie încasări ale bugetului asigurărilor sociale de stat gestionate de Casa Naţională de Asigurări Sociale (în continuare – CNAS), se transferă conform clasificației economice specificate în Anexa nr.4, conform următoarelor date bancare:
    Beneficiar: MF – Trezoreria de Stat;
    Codul IBAN: conform Registrului codurilor IBAN;
    Codul fiscal: 1006601000037;
    Prestatorul beneficiar: Ministerul Finanţelor – Trezoreria de Stat;
    7.2. Amenzile şi sancţiunile contraventionale aplicate de către subdiviziunile Serviciului Fiscal de Stat pentru contravențiile prevăzute la art.263 alin. (2), 3011 alin. (3) ale Codului Contravențional, se virează în bugetul asigurărilor sociale de stat (cod ECO 143150) în funcție de locul amplasării contribuabilului.
    7.3. Amenzile aferente plăților la bugetul asigurărilor sociale de stat (cod ECO 143430) sînt aplicate de organele abilitate cu funcții de control aferente corectitudinii calculării și virării contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii.
8. ÎNCASĂRILE LA FONDURILE ASIGURĂRII
OBLIGATORII DE ASISTENŢĂ MEDICALĂ

    8.1. Plăţile ce constituie încasări ale fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală, gestionate de Compania Naţională de Asigurări în Medicină (în continuare –
CNAM), se transferă conform clasificației economice specificate în Anexa nr.5, conform următoarelor date bancare:
    Beneficiar: MF – Trezoreria de Stat;
    Codul IBAN: conform Registrului codurilor IBAN;
    Codul fiscal: 1006601000037;
    Prestatorul beneficiar: Ministerul Finanţelor – Trezoreria de Stat;
9. STINGEREA OBLIGAŢIILOR BUGETULUI PUBLIC NAŢIONAL
 PRIN COMPENSARE, TRECEREA PLĂŢILOR DE LA UN TIP DE
PLATĂ LA ALTUL ŞI RESTITUIREA PLĂŢILOR LA CONTURILE
CURENTE ALE CONTRIBUABILILOR

    9.1. Pentru stingerea obligaţiilor aferente bugetului public naţional prin compensare, precum şi restituirea mijloacelor la conturile curente ale contribuabililor/plătitorilor, demersurile privind corectarea sau restituirea plăţilor vor fi îndreptate nemijlocit administratorilor de venituri, respectiv subdiviziunilor fiscale teritoriale/specializate, Serviciului Vamal, caselor teritoriale de asigurări sociale, Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină şi autorităților/instituţiilor bugetare.
    Controlul şi responsabilitatea pentru corectitudinea de stingere a obligaţiei fiscale/vamale prin compensare, precum şi restituirea mijloacelor la contul contribuabilului/plătitorului, se atribuie: Serviciului Fiscal de Stat, Serviciului Vamal, CNAS, CNAM şi autorităților/instituţiilor bugetare.
    Plăţile administrate de către Serviciul Fiscal de Stat
    9.2. Stingerea obligaţiilor fiscale prin compensare, precum şi restituirea mijloacelor la conturile contribuabililor a plăţilor administrate de către subdiviziunile Serviciului Fiscal de Stat se vor efectua în conformitate cu prevederile Regulamentului privind stingerea obligaţiei fiscale prin compensare şi/sau restituirea mijloacelor băneşti, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.235 din 19 aprilie 2017.
    Plăţile administrate de către Serviciul Vamal
    9.3. Stingerea obligaţiilor vamale prin compensare, precum şi restituirea mijloacelor la conturile contribuabililor a plăţilor administrate de către Serviciul Vamal, se vor efectua în conformitate cu prevederile art.128 şi, respectiv, art.130 ale Codului vamal.
    9.4. Plăţile încasate la bugetul de stat la codul ECO 114631 se vor restitui în baza solicitărilor ce se depun de către plătitorii vamali la Serviciul Vamal, cu anexarea documentelor justificative.
    Plăţile administrate de către Casa Naţională de Asigurări Sociale
    9.5. La stingerea obligaţiilor fiscale prin compensare, precum şi la restituirea mijloacelor la conturile contribuabililor în partea ce ţine de contribuţiile la bugetul asigurărilor sociale de stat, se vor aplica suplimentar şi prevederile Legii nr.489-XIV din 8 iulie 1999 privind sistemul public de asigurări sociale.
    9.6. Plăţile administrate de CNAS achitate incorect sau în plus se vor trece de la un tip de plată la altul sau se vor restitui la conturile plătitorilor, în baza cererilor contribuabililor, depuse la casele teritoriale de asigurări sociale respective.
    9.7. În cazul stingerii de către contribuabili a datoriilor istorice faţă de bugetul asigurărilor sociale de stat, în documentele de plată, în mod obligatoriu, se indică perioada pentru care se achită plata respectivă.
    Plăţile administrate de către Compania Naţională de Asigurări în Medicină
    9.8. Plăţile administrate de CNAM (cu excepţia codurilor ECO 122100, 143322 și 143325 care se administrează de către SFS), achitate incorect sau în plus se vor trece de la un tip de plată la altul sau se vor restitui la conturile plătitorilor, în baza cererilor contribuabililor depuse la CNAM.
    Plăţile colectate de către autorităţile/instituţiile bugetare
    9.9. Plăţile colectate de către autorităţile/instituţiile bugetare achitate în plus sau incorect se restituie în baza solicitărilor ce se depun de către plătitori nemijlocit la autorităţile/instituţiile bugetare, cu anexarea documentelor justificative.
    Plăţile administrate de către Agenţia Proprietăţii Publice
    9.10. Mijloacele din privatizarea bunurilor proprietate publică de stat în bază de proiecte individuale (cod ECO 415231), privatizarea pachetelor de acțiuni /cotelor sociale proprietate publică (cod ECO 415232), privatizarea întreprinderilor de stat/municipale, ca complexe patrimoniale unice (cod ECO 415233), privatizarea obiectelor nefinalizate, complexelor de bunuri, bunurilor imobile și mobile, încăperilor nelocuibile (cod ECO 415234), vînzarea terenurilor proprietate publică și terenurilor aferente bunurilor imobile proprietate privată (cod ECO 415235) încasate la bugetul de stat, se vor restitui de Ministerul Finanţelor (Direcţia Trezoreria de Stat) în baza borderoului documentelor de plată completat de Agenţia Proprietăţii Publice, cu informaţii ce ţin de competenţa sa, conform solicitării depuse de beneficiar la Agenţia Proprietăţii Publice, cu anexarea documentelor justificative. Borderoul prezentat de Agenţia Proprietăţii Publice se va transmite Serviciului Fiscal de Stat pentru informare.
    9.10. Mijloacele din realizarea clădirilor (cod ECO 311210), realizarea terenurilor (cod ECO 371210) și mijloacele din privatizarea pachetelor de acțiuni /cotelor sociale proprietate publică, încasate la bugetul local (cod ECO 415232), se vor restitui de către autorităţile publice locale la bugetele cărora au fost încasate.
10. REGLEMENTĂRI PRIVIND TRANSFERUL
DE CREDIT ŞI EFECTUAREA PLĂŢILOR ÎN NUMERAR

    10.1. Contribuabilii vor onora obligaţiile faţă de bugetele respective, utilizînd documentele de plată, perfectate conform cerinţelor şi prevederilor:
    a. Conceptului privind optimizarea transferurilor naţionale, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administraţie a Băncii Naţionale a Moldovei nr. 138 din 24 iulie 2014. (Monitorul Oficial nr.217-222/1094 din 01.08.2014).
    b. Regulamentului cu privire la operaţiunile cu numerar în băncile din Republica Moldova, aprobat prin hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.78 din 11 aprilie 2018 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.133-141/585 din 27.04.2018);
    10.2. Băncile şi alţi prestatori de servicii de plată participanţi la Serviciul Guvernamental de Plăţi Electronice (MPay), vor asigura achitarea plăţilor/serviciilor publice, integrate cu MPay, în conformitate cu prevederile contractelor (acordurilor) încheiate cu Instituția Publică „Agenția de Guvernare Electronică”.
11. DISPOZIŢII FINALE
    11.1. Prevederile prezentului ordin se aduc la cunoştinţa tuturor contribuabililor, prin intermediul organelor abilitate cu dreptul de colectare şi administrare a veniturilor bugetului public naţional.
    11.2. Prevederile prezentului ordin nu se aplică asupra încasărilor instituțiilor publice la autogestiune deservente prin Contul Unic Trezorerial (CUT) al Ministerului Finanțelor.

    anexa nr.1
    [Anexa nr.1 modificată prin OMF81 din 24.05.19, MO178-184/31.05.19 art.907; în vigoare 24.05.19]
    [Anexa nr.1 modificată prin OMF66 din 19.04.19, MO159-161/03.05.19 art.759; în vigoare 19.04.19]
    [Anexa nr.1 modificată prin OMF38 din 27.01.19, MO86-92/08.03.19 art.463; în vigoare 27.02.19]

    anexa nr.2
    [Anexa nr.2 în redacția OMF66 din 19.04.19, MO159-161/03.05.19 art.759; în vigoare 19.04.19]

    anexa nr.3

    anexa nr.4

    anexa nr.5

    anexa nr.6
    [Anexa nr.6 în redacția OMF21 din 30.01.19, MO38-47/08.02.19 art.279; în vigoare 31.01.19]