HGC1210/2018
ID intern unic:  378641
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1210
din  05.12.2018
cu privire la aprobarea Statutului Instituției publice
„Laboratorul central de testare a băuturilor alcoolice/nealcoolice
 și a produselor conservate”
Publicat : 28.12.2018 în Monitorul Oficial Nr. 513-525     art Nr : 1348     Data intrarii in vigoare : 28.12.2018
    În temeiul art. 7 lit. b) din Legea nr.136/2017 cu privire la Guvern (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.252, art.412), art. 32 din Legea nr. 98/2012 privind administrația publică centrală de  specialitate (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.160-164, art.537), Guvernul HOTĂRĂȘTE:
    1. Se aprobă Statutul Instituției publice „Laboratorul central de testare a băuturilor alcoolice/nealcoolice și a produselor conservate” (se anexează).
    2. Anexa nr. 8 la Hotărîrea Guvernului nr.743/2002 cu privire la salarizarea angajaților din unitățile cu autonomie financiară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.79-81, art.841) se modifică după cum urmează:
    1) la punctul 2, pozițiile doi, trei, cinci și șase se abrogă;
    2) se completează cu punctele 121-123 cu următorul cuprins:
    „121. Instituția Publică „Centrul Republican de Diagnostic Veterinar”.
    122. Instituția Publică „Laboratorul central de testare a băuturilor alcoolice/nealcoolice și a produselor conservate”.
    123. Instituția Publică „Laboratorul central fitosanitar”.”
    3. Instituția publică „Laboratorul central de testare a băuturilor alcoolice/nealcoolice și a produselor conservate”:
    a) în termen de o lună de la data înregistrării modificărilor în Registrul de stat al persoanelor juridice, va asigura transferarea soldurilor mijloacelor financiare din conturile bancare deschise la prestatorii de servicii de plată în conturile deschise în contul unic trezorerial al Ministerului Finanțelor. După acest termen, va utiliza în activitatea sa doar conturile deschise în contul unic trezorerial al Ministerului Finanțelor;
    b) în termen de o lună de la data intrării în vigoare a prezentei hotărîri, va elabora și va prezenta spre aprobare fondatorului, structura și efectivul-limită ale Instituției publice „Laboratorul central de testare a băuturilor alcoolice/nealcoolice și a produselor conservate”.
    4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării.

    PRIM-MINISTRU                                                                 Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul agriculturii,
    dezvoltării regionale
    și mediului                                                                               Nicolae Ciubuc

    Nr. 1210. Chişinău, 5 decembrie 2018.


Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului nr.1210/2018

STATUTUL
Instituției publice „Laboratorul central de testare a băuturilor
alcoolice/nealcoolice și a produselor conservate”
I. DISPOZIȚII GENERALE
    1. Prezentul Statut reglementează misiunea, domeniile de competență, funcțiile și drepturile Instituției publice „Laboratorul central de testare a băuturilor alcoolice/nealcoolice și a produselor conservate” (în continuare – Laborator), precum și organizarea activității acesteia.
    2. Laboratorul este o instituție publică, în care Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor exercită funcția de fondator, care dispune de ștampilă cu Stema de Stat a Republicii Moldova și denumire în limba de stat, are autonomie financiară și deține conturi în contul unic trezorerial al Ministerului Finanțelor.
    3. Sediul Laboratorului se află la adresa: Republica Moldova, municipiul Chișinău, strada Grenoble 128, U.
    4. Laboratorul își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile Constituției Republicii Moldova, legile și hotărîrile Parlamentului, decretele Președintelui, ordonanțele, hotărîrile și dispozițiile Guvernului, alte acte normative, tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, precum și cu prevederile prezentului Statut.
II. MISIUNEA, DOMENIILE DE COMPETENȚĂ, FUNCȚIILE
ȘI DREPTURILE LABORATORULUI

    5. Laboratorul are misiunea de a coordona și de a organiza activitățile orientate spre asigurarea implementării politicilor publice în domeniile de competență stabilite de prezentul Statut. Acesta este desemnat în calitate de laborator național de referință pentru domeniile sale de competență.
    6. Domeniile de competență ale Laboratorului sînt următoarele:
    1) acordarea serviciilor de analiză privind siguranța și calitatea produselor alimentare, a materiei prime și a producției alcoolice;
    2) organizarea analizelor de laborator și senzoriale pentru producția alcoolică și produsele alimentare;
    3) acordarea serviciilor de evaluare a conformității producției alcoolice și a produselor alimentare;
    4) alte domenii atribuite, prin acte normative, inclusiv actele fondatorului, în competența Laboratorului.
    7. Laboratorul are următoarele funcții:
    1) efectuarea investigațiilor de laborator ale producției alcoolice și produselor alimentare, inclusiv ale conservelor;
    2) implementarea metodelor de verificare a calității și siguranței producției alcoolice și al produselor alimentare, precum și a altor produse nespecificate, în conformitate cu practicile europene și internaționale;
    3) efectuarea investigațiilor producției alcoolice și a produselor alimentare destinate exportului sub aspectul aprecierii unor indici specifici de calitate și siguranță stabiliți de țările importatoare;
    4) efectuarea investigațiilor privind calitatea și siguranța producției alcoolice și a produselor alimentare prelevate de organele de control;
    5) efectuarea testărilor (încercărilor) privind calitatea și siguranța producției alcoolice și a produselor alimentare;
    6) efectuarea investigațiilor de laborator în scopul stabilirii termenului de valabilitate a produselor alimentare;
    7) certificarea producției alcoolice autohtone și de import destinate comercializării;
    8) efectuarea activităților de certificare a produselor alimentare;
    9) acordarea suportului metodologic pentru personalul laboratoarelor întreprinderilor producătoare de producție alcoolică și produse alimentare;
    10) oferirea consultanței și expertizei în domeniul încercărilor de laborator și tehnologic;
    11) alte funcții atribuite de cadrul normativ și de către fondator.
    8. În vederea realizării funcțiilor sale, Laboratorul are dreptul:
    1) să înainteze fondatorului propuneri de modificare a cadrului normativ în domeniu;
    2) să solicite, conform actelor normative, și să primească documente și informații de la organele de specialitate ale administrației publice centrale, de la autoritățile administrației publice locale, de la întreprinderi, organizații și instituții;
    3) să colaboreze cu autoritățile administrației publice, organele abilitate cu funcții de control, organizațiile necomerciale și cele internaționale;
    4) să acceseze resursele și sistemele informaționale de stat deținute de alte autorități ale administrației publice sau structuri organizaționale din domeniul lor de competență, conform prevederilor normative;
    5) să posede, să utilizeze și să administreze patrimoniul în conformitate cu obiectivele de activitate ale Laboratorului și prevederile actelor normative în vigoare;
    6) să încheie contracte cu persoane fizice și juridice de drept public sau privat, cu furnizori și beneficiari de bunuri și servicii;
    7) să antreneze experți și alți specialiști din țară și din străinătate în vederea realizării funcțiilor ce decurg din prevederile normative și din prezentul Statut;
    8) să solicite, conform prevederilor normative, beneficiarilor sau solicitanților accesul liber la obiectele evaluate și documentația necesară, în limitele atribuțiilor sale de activitate;
    9) să dispună de alte drepturi ce decurg din prevederile prezentului Statut și ale actelor normative.
    9. În scopul îndeplinirii funcțiilor ce îi revin, Laboratorul poate beneficia de servicii de consultanță, de studii și asistență de specialitate din țară sau din străinătate, poate încheia acorduri de colaborare cu alte instituții, precum și poate beneficia de programe de formare și perfecționare profesională pentru personalul său.
III. ORGANIZAREA ACTIVITĂȚII LABORATORULUI
    10. Organele de conducere ale Laboratorului sînt:
    1) consiliul – organ colegial superior (în continuare – Consiliu);
    2) directorul – organ executiv.
    11. Consiliul exercită următoarele atribuții:
    1) adoptă decizii și supraveghează activitatea Laboratorului;
    2) aprobă planurile și rapoartele de activitate ale Laboratorului;
    3) aprobă componența comisiei de concurs și procedura de desfășurare a concursului privind selectarea directorului Laboratorului și prezintă ulterior demersul privind numirea în funcție de către directorul general al Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor a persoanei selectate;
    4) coordonează structura, efectivul-limită și statul de personal ale Laboratorului;
    5) examinează situațiile financiare ale Laboratorului;
    6) aprobă atragerea și administrarea mijloacelor suplimentare în mărimea stabilită de fondator, pentru asigurarea activității Laboratorului;
    7) ia decizii privind asigurarea transparenței procedurilor de achiziție a bunurilor, lucrărilor și a serviciilor destinate atît pentru acoperirea necesităților, cît și pentru asigurarea bazei tehnico-materiale a Laboratorului;
    8) examinează și aprobă raportul anual cu privire la activitatea economico-financiară a Laboratorului, examinează raportul auditorului, rapoartele de audit intern și le prezintă spre informare fondatorului;
    9) stabilește condițiile de salarizare a personalului Laboratorului, în conformitate cu Hotărîrea Guvernului nr. 743/2002 cu privire la salarizarea angajaților din unitățile cu autonomie financiară;
    10) examinează și aprobă bugetul anual al Laboratorului;
    11) decide asupra altor subiecte de importanță pentru Laborator, înaintate de director.
    12. Componența nominală, președintele și numărul membrilor Consiliului se stabilesc prin ordin al fondatorului. Consiliul este format din 5 membri, din care trei reprezentanți ai fondatorului, cîte un reprezentant din partea societății civile în domeniul relevant activității Laboratorului și a Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.
    Angajații Laboratorului nu pot fi membri ai Consiliului.
    13. Membrii Consiliului participă personal la ședințele acestuia.
    14. Activitatea în calitate de membru al Consiliului nu este remunerată.
    15. Membrii Consiliului:
    1) au dreptul de acces la informația referitoare la activitatea Laboratorului, respectînd principiul confidențialității și prevederile normative în vigoare privind protecția datelor cu caracter personal;
    2) au obligația să respecte Statutul Laboratorului, să participe la ședințele Consiliului și să contribuie la realizarea funcțiilor și atribuțiilor acestuia;
    3) au obligația să participe la realizarea direcțiilor strategice de activitate ale Laboratorului, precum și la evaluarea rapoartelor și a performanțelor.
    16. Consiliul se convoacă după necesitate, dar nu mai rar decît o dată în trimestru, la inițiativa fondatorului, președintelui Consiliului sau a directorului Laboratorului.
    17. Ședința Consiliului este deliberativă în prezența majorității membrilor săi. Înștiințarea în scris privind desfășurarea ședințelor Consiliului (în care se indică data, timpul și locul desfășurării acestora, ordinea de zi, inclusiv materialele aferente) se expediază (prin scrisoare remisă în original sau prin e-mail) de către secretarul Consiliului tuturor membrilor Consiliului cu cel puțin 3 zile lucrătoare pînă la data desfășurării ședinței.
    18. În lipsă de cvorum, în cel mult 5 zile lucrătoare de la data ședinței care nu a avut loc, se convoacă ședința repetată a Consiliului. Membrii Consiliului vor fi informați despre ședința repetată cu cel puțin o zi lucrătoare pînă la data ședinței.
    19. Deciziile Consiliului se adoptă cu majoritatea simplă de voturi.
    20. Deciziile Consiliului de interes public se plasează pe pagina oficială a Laboratorului.
    21. Ședințele Consiliului se consemnează într-un proces-verbal, care reflectă în mod obligatoriu subiectele examinate în cadrul ședinței, informația privind înștiințarea membrilor Consiliului, lista membrilor prezenți și absenți, a altor participanți la ședință, luările de cuvînt din cadrul ședinței, rezultatul votării fiecărui subiect din ordinea de zi.
    22. Procesele-verbale sînt semnate de către toți membrii prezenți la ședința Consiliului, iar opiniile separate ale membrilor Consiliului se anexează la procesul-verbal, acest fapt consemnîndu-se în procesul-verbal.
    23. Lucrările de secretariat ale Consiliului sînt executate de secretarul Consiliului, care este desemnat de către directorul Laboratorului din rîndul personalului Laboratorului.
    24. Secretarul Consiliului este responsabil de păstrarea documentelor Consiliului, informarea membrilor Consiliului despre ședințele acestuia, participarea la ședințe, precum și de perfectarea și contrasemnarea proceselor-verbale ale ședințelor.
    25. Activitatea executivă a Laboratorului este condusă de către director, care este selectat în urma unui concurs organizat în mod public și transparent de Consiliu. Procedura de desfășurare a concursului și membrii comisiei de concurs se aprobă de Consiliu.
    26. Directorul selectat în urma concursului este numit și eliberat din funcție de către directorul general al Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, în temeiul deciziei Consiliului. Mandatul directorului se exercită prin contract individual de muncă pe o perioadă de 5 ani.
    27. În absența directorului, atribuțiile acestuia sînt exercitate de către unul dintre directorii adjuncți, conform ordinului emis de director.
    28. Directorii adjuncți sînt numiți și eliberați din funcție de Consiliu, la propunerea directorului Laboratorului.
    29. Directorul și directorii adjuncți, în limitele împuternicirilor atribuite, poartă răspundere pentru deciziile luate și pentru activitatea Laboratorului.
    30. Directorul Laboratorului:
    1) conduce activitatea Laboratorului;
    2) este responsabil de îndeplinirea corespunzătoare a funcțiilor atribuite Laboratorului;
    3) asigură elaborarea și înaintarea către fondator a propunerilor de politici publice și proiecte de acte normative necesare realizării misiunii Laboratorului;
    4) reprezintă Laboratorul în relațiile cu autoritățile publice, organizațiile și instituțiile naționale și internaționale, instanțele judecătorești, instituțiile financiare, cu alte persoane juridice și cu persoanele fizice;
    5) coordonează elaborarea și prezintă Consiliului spre aprobare proiectul de buget al Laboratorului;
    6) încheie contracte cu persoanele fizice și juridice de drept privat și public, contracte de consultații locale și străine, executorii de lucrări, furnizorii de bunuri și prestări de servicii, pentru asigurarea realizării sarcinilor Laboratorului;
    7) asigură executarea deciziilor Consiliului și ale fondatorului;
    8) organizează sistemul de management financiar și control, precum și funcția de audit intern în cadrul Laboratorului;
    9) poartă răspundere personală pentru utilizarea rațională a mijloacelor financiare ale Laboratorului și autenticitatea indicilor economici generali;
    10) aprobă statul de personal al Laboratorului, regulamentele subdiviziunilor din cadrul acesteia, precum și fișele de post pentru personalul Laboratorului;
    11) numește în funcții, modifică, suspendă și încetează raporturile de muncă cu personalul Laboratorului, în condițiile prevederilor normative în domeniul muncii;
    12) stabilește sarcinile și responsabilitățile directorilor adjuncți, conducătorilor subdiviziunilor structurale ale Laboratorului;
    13) asigură integritatea, menținerea și administrarea eficientă a patrimoniului Laboratorului, în conformitate cu prevederile actelor normative;
    14) asigură transparența în activitate prin plasarea a raportului anual de activitate pe pagina oficială a Laboratorului;
    15) exercită alte sarcini referitoare la activitatea Laboratorului, delegate de către fondator și Consiliu.
IV. FINANȚAREA ȘI PATRIMONIUL LABORATORULUI
    31. Finanțarea Laboratorului se asigură din:
    1) resursele proprii obținute din prestarea serviciilor;
    2) mijloacele financiare primite de la bugetul de stat;
    3) alte surse neinterzise de legislație.
    32. Mijloacele financiare indicate la pct. 31 subpct. 1) și 3) neutilizate de către Laborator pe parcursul anului curent sînt accesibile pentru utilizare în anul următor.
Mijloacele financiare indicate la pct. 31 subpct. 2) neutilizate de către Laborator pe parcursul anului curent se transferă la bugetul de stat, cu excepția celor destinate investițiilor capitale aflate în procedură de derulare, care sînt accesibile pentru utilizare în anul următor, conform destinației.
    33. Mijloacele financiare ale Laboratorului se utilizează pentru următoarele direcții:
    1) procurarea, elaborarea, modernizarea, deservirea, întreținerea și mentenanța tuturor activelor necesare pentru desfășurarea activității Laboratorului;
    2) efectuarea cheltuielilor operaționale privind desfășurarea activității Laboratorului;
    3) remunerarea personalului angajat al Laboratorului;
    4) instruirea și perfecționarea cadrelor Laboratorului;
    5) acoperirea cheltuielilor legate de dotarea angajaților cu echipament individual de protecție, în vederea protejării acestora și a bunurilor împotriva unuia sau mai multor riscuri ce ar putea afecta securitatea, sănătatea și integritatea fizică la locul de muncă;
    6) organizarea evenimentelor, precum și a altor activități de promovare a Laboratorului;
    7) acoperirea altor cheltuieli nespecificate.
    34. Înstrăinarea și casarea bunurilor Laboratorului se vor efectua cu acordul scris al fondatorului, conform prevederilor actelor normative.
V. EVIDENȚA ȘI DĂRILE DE SEAMĂ
    35. Laboratorul ține evidența contabilă și prezintă rapoarte în baza Standardelor Naționale de Contabilitate, în conformitate cu prevederile actelor normative.
    36. Activitatea Laboratorului este supusă auditului extern în conformitate cu prevederile actelor normative.