HGC1278/2018
ID intern unic:  378652
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1278
din  26.12.2018
pentru aprobarea Regulamentului
cu privire la tipurile, cuantumurile și condițiile specifice de acordare a
indemnizațiilor pentru creșterea și îngrijirea copiilor plasați în serviciile
de tutelă/curatelă, asistență parentală profesionistă și casă de copii de tip
familial, modificarea și abrogarea unor hotărîri ale Guvernului
Publicat : 28.12.2018 în Monitorul Oficial Nr. 513-525     art Nr : 1359     Data intrarii in vigoare : 28.12.2018
    În temeiul art. 9 din Legea asistenței sociale nr. 547/2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 42-44, art. 249), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă:
    1) Regulamentul cu privire la tipurile, cuantumurile și condițiile specifice de acordare a indemnizațiilor pentru creșterea și îngrijirea copiilor plasați în serviciile de tutelă/curatelă, asistență parentală profesionistă și casă de copii de tip familial, conform anexei nr.1;
    2) Modificările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, conform anexei nr. 2.
    2. Cheltuielile pentru plata indemnizațiilor pentru creșterea și îngrijirea copiilor plasați în serviciile de tutelă/curatelă, asistență parentală profesionistă și casă de copii de tip familial se vor efectua în limitele mijloacelor financiare prevăzute în acest scop în bugetele locale respective, precum și în limitele mijloacelor financiare aprobate în transferurile cu destinație specială de la bugetul de stat către bugetele locale de nivelul al doilea.
    3. Prevederile Regulamentului cu privire la tipurile, cuantumurile și condițiile specifice de acordare a indemnizațiilor pentru creșterea și îngrijirea copiilor plasați în serviciile de tutelă/curatelă, asistență parentală profesionistă și casă de copii de tip familial se aplică începînd cu 1 ianuarie 2019.
    4. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.
    5. Se abrogă unele hotărîri ale Guvernului, conform anexei nr. 3.
    6. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării.

    PRIM-MINISTRU                                                                  Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul sănătăţii,
    muncii şi protecţiei sociale                                                      Silvia Radu
    Ministrul finanţelor                                                                  Ion Chicu

    Nr. 1278. Chişinău, 26 decembrie 2018.


Anexa nr.1
la Hotărîrea Guvernului nr. 1278/2018

REGULAMENT
cu privire la tipurile, cuantumurile și condițiile specifice de acordare a
indemnizațiilor pentru creșterea și îngrijirea copiilor plasați în serviciile
de tutelă/curatelă, asistență parentală profesionistă și casă de copii
de tip familial

    1. Prezentul Regulament stabilește tipurile, cuantumurile și condițiile specifice de acordare a indemnizațiilor pentru creșterea și îngrijirea copiilor plasați în serviciile de tutelă/curatelă, asistență parentală profesionistă și casă de copii de tip familial.
    2. Pentru asigurarea creșterii și îngrijirii copiilor plasați în serviciile de tutelă/curatelă, asistență parentală profesionistă și casă de copii de tip familial (în continuare – servicii de tip familial) se stabilesc și se plătesc următoarele tipuri de prestații:
    1) indemnizație unică la plasament;
    2) indemnizație lunară;
    3) indemnizație zilnică;
    4) indemnizație unică la împlinirea vîrstei de 18 ani.
    3. Indemnizațiile pentru copiii plasați în servicii de tip familial menționate la pct. 2 subpct. 1), 2) și 4) se acordă în cuantumul stabilit în anexa nr.1.
    4. Indemnizațiile menționate la pct. 2 subpct. 1) și 2) se stabilesc și se plătesc copiilor plasați în serviciul de tutelă/curatelă în conformitate cu prevederile Hotărîrii Guvernului nr. 581/2006 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la condiţiile de stabilire şi plată a indemnizaţiilor pentru copiii adoptaţi şi cei aflaţi sub tutelă/curatelă.
    5. Indemnizațiile menționate la pct. 2 subpct. 3) se acordă în conformitate cu prevederile Hotărîrii Guvernului nr. 378/2018 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la stabilirea și plata indemnizației zilnice pentru copii.
    6. Indemnizația unică la plasament se acordă copilului:
    1) în proporție de 1/6 parte din cuantumul stabilit – în cazul plasamentului de urgență;
    2) în proporție de 1/12 parte din cuantumul stabilit – în cazul plasamentului de răgaz, precum și pentru fiecare lună de plasament în cazul plasamentului de scurtă durată.
    7. În cazul plasamentului într-un serviciu de tip familial al unui copil:
    1) cu vîrsta de pînă la un an – indemnizația unică la plasament se majorează cu 100% din cuantumul stabilit;
    2) cu vîrsta de la un an pînă la 3 ani – indemnizația unică la plasament se majorează cu 50% din cuantumul stabilit;
    3) cu dizabilități – indemnizația unică la plasament și indemnizația lunară se majorează cu 30% din cuantumul stabilit (cu excepția copiilor plasați în serviciul de tutelă/curatelă).
    8. Majorarea indemnizației unice la plasament prevăzută la pct. 7 subpct.3) se aplică suplimentar la cuantumul de bază copiilor vizați la pct. 7 subpct. 1) și 2).
    9. Pentru perioada aflării copilului în serviciul de tip familial pentru o durată mai mică de o lună, indemnizația lunară se achită în funcție de numărul efectiv de zile de aflare în plasament, conform următoarei formule: suma spre achitare este egală cu cuantumul indemnizației lunare înmulțit la 12 luni, împărțit la 365 de zile, înmulțit la numărul efectiv de zile de aflare în plasament.
    10. În cazul plasamentului de răgaz, indemnizația unică la plasament se acordă o singură dată pe parcursul unui an calendaristic.
    11. Indemnizația menționată la pct. 2 subpct.2) nu se stabilește și nu se plătește copiilor plasați în servicii de tip familial care își fac studiile în instituţii de învăţămînt profesional tehnic sau în instituții de învățămînt superior și benefiziază de indemnizații pentru continuarea studiilor în modul stabilit de Guvern.
    12. Plata indemnizațiilor încetează la data încetării plasamentului copilului în serviciul de tip familial.
    13. Indemnizaţiile care nu au fost achitate la timp din vina autorităţii care le stabileşte şi plăteşte se achită retroactiv, fără nicio limitare în termen.
    14. Trimestrial și anual, pînă la data de 15 a lunii următoare sfîrșitului trimestrului/anului, autoritățile tutelare teritoriale prezintă Ministerului Finanțelor Raportul privind numărul beneficiarilor și utilizarea mijloacelor financiare alocate pentru creșterea și îngrijirea copiilor plasați în serviciile de tutelă/curatelă, asistență parentală profesionistă și casă de copii de tip familial, conform anexei nr. 2.

    anexa nr.1

    anexa nr.2

Anexa nr.2
la Hotărîrea Guvernului nr.1278/2018

MODIFICĂRILE
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
    1. Punctul 52 din Regulamentul-cadru cu privire la organizarea și funcționarea Serviciului social „Casă de copii de tip familial”, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 51/2018 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 18-26, art. 57) se abrogă.
    2. Regulamentul cu privire la condițiile de stabilire și plată a indemnizațiilor pentru copiii adoptați și cei aflați sub tutelă/curatelă, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.581/2006 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 83-86, art. 624), se modifică după cum urmează:
    1) la punctele 1, 3, 5, 6, 10, 13-15 și 18, cuvîntul „lunare” se exclude;
    2) punctul 2 va avea următorul cuprins:
    „2. Pentru fiecare copil adoptat se stabilește și se achită indemnizația lunară în cuantum de 800 de lei.”;
    3) se completează cu punctul 22 cu următorul cuprins:
    „22. Copiii aflați sub tutelă/curatelă beneficiază de indemnizații unice la plasament și indemnizații lunare în cuantumul stabilit de Guvern.”;
    4) la punctul 16, cuvintele „Indemnizaţia lunară se stabileşte şi se plăteşte” se substituie cu cuvintele „Indemnizațiile se stabilesc și se plătesc”;
    5) la punctul 20, cuvintele „direcției/secției asistență socială și protecție a familiei/Direcției municipale pentru protecția drepturilor copilului Chișinău” se substituie cu cuvintele „direcției asistență socială și protecție a familiei/Direcției municipale pentru protecția drepturilor copilului Chișinău”;
    6) la punctul 22, cuvintele „Indemnizaţia lunară care nu a fost achitată la timp din vina autorităţii care stabileşte şi plăteşte indemnizaţia lunară va fi achitată” se substituie cu cuvintele „Indemnizațiile care nu au fost achitate la timp din vina autorităţii care le stabileşte şi plăteşte vor fi achitate”.
    3. Punctul 27 din Regulamentul-cadru cu privire la organizarea şi funcţionarea Serviciului social de sprijin pentru familiile cu copii, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 889/2013 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 262-267, art. 1005), după cuvîntul „copilul” se introduce textul „(inclusiv tutorelui/curatorului, asistentului parental profesionist, părintelui educator din casa de copii de tip familial)” și se completează cu următoarea propoziție: „Ajutorul bănesc poate fi acordat de mai multe ori pe parcursul unui an calendaristic.”

Anexa nr.3
la Hotărîrea Guvernului nr. 1278/2018
LISTA
hotărîrilor Guvernului care se abrogă
    1. Hotărîrea Guvernului nr. 158/1992 cu privire la normele de cheltuieli pentru întreprinderea caselor de copii de tip familial (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1992, nr. 3, art.83).
    2. Hotărîrea Guvernului nr. 1733/2002 cu privire la normele de asigurare materială a copiilor orfani şi celor rămaşi fără ocrotire părintească din casele de copii de tip familial (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 190-197, art.1884).
    3. Hotărîrea Guvernului nr. 924/2009 cu privire la alocaţiile pentru copiii plasaţi în serviciul de asistenţă parentală profesionistă (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.1, art.2).