HGC1284/2018
ID intern unic:  378653
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1284
din  26.12.2018
pentru modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 1478/2002 cu privire la indemnizaţiile
adresate familiilor cu copii și abrogarea Hotărîrii Guvernului nr. 769/1992 privind
măsurile de ameliorare a situaţiei materiale a minorilor, ai căror părinţi se
eschivează de la achitarea pensiei alimentare
Publicat : 28.12.2018 în Monitorul Oficial Nr. 513-525     art Nr : 1361     Data intrarii in vigoare : 01.01.2019
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Hotărîrea Guvernului nr. 1478/2002 cu privire la indemnizaţiile adresate familiilor cu copii (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.154-157, art. 1612) se modifică după cum urmează:
    1) în hotărîre:
    la punctul 2 alineatul al doilea, cifrele „1,5/2” se substituie cu cifra „2”;
    punctul 4 se abrogă;
    2) în Regulament:
    pe tot parcursul textului, cifrele „1,5/2” se substituie cu cifra „2”;
    anexa nr.1 se completează în final cu următoarea poziţie:
„2019
6303
6303”;

    anexa nr. 2 se completează în final cu următoarea poziție:

„2019

30% din baza de calcul stabilită conform articolului 7 din Legea nr. 289/2004privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale, dar nu mai puţin de 640 lei

640 lei”

    anexa nr. 21 se completează în final cu următoarea poziție:

„2019

50% din mărimea indemnizației lunare pentru îngrijirea copilului pînă la vîrsta de 2 ani, prevăzută pentru persoanele neasigurate, la data nașterii copilului

320 lei”.

    2. Prevederile punctului 1 se aplică pentru copiii născuţi la data de 1 ianuarie 2019 și după această dată.
    3. Pentru categoriile de persoane care beneficiază de indemnizaţiile prevăzute la punctul 4 literele b) şi c) din Regulamentul cu privire la modul de stabilire şi plată a indemnizaţiilor adresate familiilor cu copii, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1478/2002, Casa Naţională de Asigurări Sociale va efectua recalculul indemnizaţiilor aflate în plată conform modificărilor operate în anexele nr. 2 şi 21 din Regulamentul menţionat începînd cu data de 1 ianuarie 2019.
    4. Se abrogă Hotărîrea Guvernului nr. 769/1992 privind măsurile de ameliorare a situaţiei materiale a minorilor, ai căror părinţi se eschivează de la achitarea pensiei alimentare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1992, nr. 11, art. 353).
    5. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2019.

    PRIM-MINISTRU                                                                 Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul sănătăţii,
    muncii şi protecţiei sociale                                                     Silvia Radu
    Ministrul finanţelor                                                                 Ion Chicu

    Nr. 1284. Chişinău, 26 decembrie 2018.