HGC1240/2018
ID intern unic:  378680
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1240
din  19.12.2018
privind aprobarea modificărilor ce se operează în unele hotărîri
ale Guvernului și abrogarea unei hotărîri de Guvern
Publicat : 29.12.2018 în Monitorul Oficial Nr. 526-528     art Nr : 1366     Data intrarii in vigoare : 29.12.2018
    În temeiul art. 42 și 43 din Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr.181/2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.223-230, art.519), precum și în vederea implementării prevederilor Legii nr.172/2018 pentru modificarea unor acte legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr.321-332, art.529), Guvernul HOTĂRĂȘTE:
    1. Se aprobă modificările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (se anexează).
    2. Se abrogă Hotărîrea Guvernului nr.82/2006 cu privire la elaborarea Cadrului de cheltuieli pe termen mediu și a proiectului de buget (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.21-24, art.123).
    3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării.

    PRIM-MINISTRU                                                                        Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul finanţelor                                                                       Ion Chicu

    Nr. 1240. Chişinău, 19 decembrie 2018.


Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului nr. 1240/2018

MODIFICĂRILE
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
    1. În partea introductivă a Regulamentului cu privire la normativele de cheltuieli pentru desfășurarea conferințelor, simpozioanelor, festivalurilor etc. de către instituțiile publice finanțate de la bugetul public național, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1151/2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.126-127, art.1278),  cuvintele „și extrabugetare” se substituie cu cuvintele „ , inclusiv a veniturilor colectate”.
    2. Hotărîrea Guvernului nr.757/2004 cu privire la aprobarea Regulamentului-tip al direcției generale finanțe a unității administrativ-teritoriale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.112-118, art.924) se modifică după cum urmează:
    1) în denumirea hotărîrii și pe parcursul textului hotărîrii și al Regulamentului-tip, cuvintele „direcția generală finanțe”,  la orice caz gramatical, se substituie cu cuvintele „direcția finanțe”, la cazul gramatical corespunzător;
    2) în Regulamentul-tip:
    a) punctul 1 va avea următorul cuprins:
    „1. Prezentul Regulament este elaborat în baza Legii nr.436/2006 privind administrația publică locală (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.32-35, art.116), a Legii nr.397/2003 privind finanțele publice locale (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr.384-395, art.612) și a Legii finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr.181/2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.223-230, art.519).”;
    b) la punctul 2, cuvintele „consiliului raional” se substituie cu cuvintele „autorității reprezentative și deliberative a unității administrativ-teritoriale de nivelul al doilea”, iar textul „președintelui raionului și, respectiv, a primarului municipiului Bălți” se substituie cu cuvintele „autorității executive respective a unității administrativ-teritoriale”;
    c) la punctul 4, cuvintele „cont trezorerial în trezoreria teritorială” se substituie cu cuvintele „conturi trezoreriale în trezoreria regională”;
    d) punctul 5 va avea următorul cuprins:
    „5. Direcția finanțe are misiunea de a asigura promovarea și implimentarea politicii statului în domeniul finanțelor publice, gestionării finanțelor publice în conformitate cu principiile bunei guvernări.”;
    e) punctul 6:
    la alineatul unu, cuvintele „a populației, unității administrativ-teritoriale, în conformitate cu statele-tip aprobate de Guvern” se substituie cu cuvintele „a unității administrativ-teritoriale de nivelul al doilea”;
    la alineatul doi, cuvintele „populației, unității administrativ-teritoriale” se substituie cu cuvintele „unității administrativ-teritoriale de nivelul al doilea”;
    f) punctul 7:
    la alineatul unu,  cuvintele „consiliul raional” se substituie cu cuvintele „autoritatea reprezentativă și deliberativă a  unității administrativ-teritoriale de nivelul al doilea”, iar cuvîntul „încunoștiințînd” se substituie cu cuvîntul „informînd”;
    alineatul al doilea se abrogă;
    g) punctele 11 și 12 vor avea următorul cuprins:
    „11. Funcțiile de bază ale direcției finanțe sînt:
    1) implementarea și promovarea politicilor în domeniul finanțelor publice;
    2) contribuirea la promovarea și realizarea obiectivelor privind descentralizarea finanțelor  publice;
    3) asigurarea gestionării adecvate a resurselor și cheltuielilor bugetare, precum și administrarea eficace a patrimoniului public;
    4) acordarea asistenței metodologice autorităților publice locale de nivelul întîi la toate etapele procesului bugetar;
    5) recepționarea, analiza și generalizarea materialelor prezentate de către autoritățile publice locale la toate etapele procesului bugetar (elaborarea, aprobarea, modificarea, executarea și raportarea bugetului), precum și a altei informații, cu prezentarea acestora Ministerului Finanțelor conform cerințelor stabilite;
    6) asigurarea elaborării propunerilor de buget, recepționarea, analiza și generalizarea materialelor prezentate de către instituțiile bugetare din subordinea autorităţii publice locale  de nivelul al doilea și prezentarea propunerii/proiectului bugetului în modul și termenele stabilite;
    7) asigurarea repartizării bugetului aprobat conform clasificației bugetare, verificarea corectitudinii întocmirii bugetului local de nivelul al doilea, a modificărilor bugetului, precum și a altor informații, cu prezentarea, în modul și în termenele stabilite, Ministerului Finanțelor;
    8) verificarea corectitudinii întocmirii listelor tarifare ale pedagogilor, a statelor de personal ale instituțiilor bugetare, precum și a altor materiale adiționale la buget;
    9) asigurarea funcționalității instituțiilor bugetare finanțate de la bugetul local de nivelul al doilea, precum și finanțarea altor măsuri și activități în conformitate cu prioritățile stabilite;
    10) ținerea evidenței contabile a executării bugetului local de nivelul al doilea, a împrumuturilor pe termen scurt și pe termen lung;
    11) analiza executării bugetului local de nivelul al doilea, respectarea balansării bugetului, monitorizarea performanței financiare și nefinanciare a instituțiilor bugetare și înaintarea, în caz de necesitate, a propunerilor ce se impun autorității responsabile;
    12) recepționarea rapoartelor financiare de la instituțiile bugetare din subordinea autorității administrației publice locale de nivelul al doilea și de la autoritățile administrației publice locale de nivelul întîi, precum și analiza, generalizarea, consolidarea și prezentarea acestora în modul și termenele stabilite de către Ministerul Finanțelor;
    13) monitorizarea utilizării conform destinației a mijloacelor bugetare, în special a resurselor financiare alocate pentru anumite scopuri specifice ale bugetelor locale și, în caz de necesitate, înaintarea propunerilor de rigoare;
    14) elaborarea propunerilor la cadrul normativ din domeniul său de competență.
    12. Direcția finanțe este în drept:
    1) să dispună de patrimoniu și să îl gestioneze;
    2) să înainteze propuneri vizînd perfecționarea și eficientizarea procesului de elaborare, aprobare și executare a bugetelor locale;
    3) să înainteze autorității executive a unității administrativ-teritoriale de nivelul al doilea solicitări privind efectuarea, în caz de necesitate, a controlului administrativ al unor acte adoptate de autoritățile administrației publice locale, care, conform prevederilor Legii nr.436/2006 privind administrația publică locală, urmează a fi înaintate oficiului teritorial al Cancelariei de Stat pentru verificarea legalității;
    4) să efectueze controale tematice privind corectitudinea elaborării și executării bugetelor locale;
    5) să verifice corectitudinea întocmirii listelor tarifare, a statelor de personal ale instituțiilor bugetare, a repartizării bugetului local și a modificărilor acestuia;
    6) să verifice respectarea limitelor de personal din instituțiile bugetare;
    7) să solicite și să primească de la autoritățile administrației publice locale, instituțiile bugetare informațiile și rapoartele financiare necesare pentru elaborarea și executarea bugetului local;
    8) să înainteze propuneri de sancționare sau să aplice sancțiuni administrative în conformitate cu prevederile cadrului normativ;
    9) să participe, în caz de necesitate, la selectarea și atestarea persoanelor care urmează a fi încadrate în funcții cu profil economico-financiar în instituțiile publice finanțate de la bugetul local de nivelul al doilea;
    10) să stabilească termenele de prezentare a rapoartelor financiare și să solicite respectarea lor.”;
    h) punctul 13:
    la subpunctul 2), cuvintele „și a municipiului Bălți” se exclud;
    la subpunctul 3), cuvintele „bugetelor unităților administrativ-teritoriale” se substituie cu cuvintele „bugetelor locale”;
    i) punctul 14:
    la alineatul unu, cuvintele „bugetului unității administrativ-teritoriale de nivelul al doilea și al municipiului Bălți” se substituie cu cuvintele „bugetului local de nivelul al doilea”;
    alineatul doi va avea următorul cuprins:
    „subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat”;
    la alineatul trei, cuvintele „trezoreria teritorială” se substituie cu cuvintele „trezoreria regională”;
    după alineatul patru se introduce următorul alineat:
    „autoritățile administrației publice locale de nivelul întîi”;
    j) punctul 15:
    la alineatul unu, cuvintele „consiliul raional sau Consiliul municipal Bălți” se substituie cu cuvintele „consiliul local respectiv”;
    alineatul al doilea se abrogă.
    3. Hotărîrea Guvernului nr. 278/2006 cu privire la mijloacele speciale în domeniul achizițiilor publice ale Agenției Achiziții Publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.47-50, art.314) se modifică după cum urmează:
    1) în denumirea hotărîrii, cuvintele „mijloacele speciale” se substituie cu cuvintele „veniturile colectate”;
    2) clauza de adoptare a hotărîrii  va avea următorul cuprins:
    „În temeiul art.42 și 43 din Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr.181/2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.223-230, art.519) și art.9 din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.197-205, art.402), Guvernul HOTĂRĂŞTE”;
    3) la alineatul trei din hotărîre, cuvintele „creare și utilizare a mijloacelor speciale” se substituie cu cuvintele „formare a veniturilor colectate”;
    4) în anexa nr.2:
    a) în denumire, cuvintele „creare și utilizare a mijloacelor speciale” se substituie cu cuvintele „formare a veniturilor colectate”;
    b) punctul 1 va avea următorul cuprins:
    „1. Prezentul Regulament stabilește modul de formare și gestionare a veniturilor colectate de Agenția Achiziții Publice din prestarea serviciilor contra plată în domeniul achizițiilor publice.”;
    c) la punctul 2, cuvintele „Mijloacele speciale ale Agenției Achiziții Publice” se substituie cu cuvintele „Veniturile colectate de Agenția Achiziții Publice”;
    d) se completează cu punctele 21-24 cu următorul cuprins:
    „21. Veniturile colectate se acumulează la contul trezorerial al Agenției Achiziții Publice, deschis la Trezoreria regională Chișinău, și se gestionează prin sistemul trezorerial.
    22. Veniturile colectate se planifică și se aprobă în conformitate cu Setul metodologic privind elaborarea, aprobarea și modificarea bugetului, aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor nr.209/2015.
    23. Veniturile colectate se includ în buget și, de rînd cu veniturile generale, se utilizează pe măsura încasării lor pentru finanțarea cheltuielilor aprobate în buget, fără a fi condiționate pentru anumite cheltuieli.
    24. Dacă pe parcursul anului bugetar se colectează venituri peste volumul aprobat, veniturile ce depășesc volumul aprobat se utilizează pentru finanțarea cheltuielilor în volumul aprobat. Dacă pe parcursul anului bugetar se colectează venituri în volum mai mic decît cel aprobat, cheltuielile vor fi efectuate în volum diminuat cu suma respectivă a veniturilor neîncasate.”;
    e) punctele 5 şi 6 se abrogă;
    f) punctele 7 și 8 vor avea următorul cuprins:
    „7. La data încheierii anului bugetar, alocațiile bugetare nevalorificate precum și soldurile mijloacelor bănești din conturile trezoreriale se închid, cu excepția soldurilor proiectelor finanțate din surse externe.
    8. Evidența contabilă a veniturilor colectate este ținută în conformitate cu Legea contabilității nr.113/2007 și în conformitate cu planul de conturi contabile și cu metodologia elaborată și aprobată de către Ministerul Finanțelor.”;
    g) punctul 9 se abrogă.
    4. Hotărîrea Guvernului nr.575/2006 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de formare și direcțiile de utilizare a mijloacelor speciale provenite din vînzarea biletelor de avion oamenilor de afaceri din țară, membri ai delegațiilor oficiale ale Republicii Moldova peste hotare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.83-86, art.618) se modifică după cum urmează:
    1) în denumirea și pe parcursul textului  hotărîrii, cuvintele „și direcțiile de utilizare a mijloacelor speciale provenite” se substituie cu cuvintele „a veniturilor colectate”;
    2) în Regulament:
    a) în denumire, cuvintele „și direcțiile de utilizare a mijloacelor speciale provenite” se substituie cu cuvintele „a veniturilor colectate”;
    b) punctul 1 va avea următorul cuprins:
    „1. Prezentul Regulament este elaborat în conformitate cu art.42 și 43 din Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr.181/2014 și stabilește modul de formare și gestionare a veniturilor colectate ale instituțiilor publice finanțate de la bugetul de stat din vînzarea biletelor de avion oamenilor de afaceri din țară, membri ai delegațiilor oficiale ale Republicii Moldova peste hotare.”;
    c) în denumirea capitolului II, cuvintele „direcțiile de utilizare a mijloacelor speciale” se substituie cu cuvintele „gestionare a veniturilor colectate”;
    d) la punctul 2, cuvintele „Mijloacele speciale” se substituie cu cuvintele „Veniturile colectate”;
    e) la punctul 4, cuvintele „de mijloace speciale” se exclud;
    f) se completează cu punctele 41-43 cu următorul cuprins:
    „41. Veniturile colectate se planifică și se aprobă în conformitate cu Setul metodologic privind elaborarea, aprobarea și modificarea bugetului, aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor nr.209/2015.
    42. Veniturile colectate se includ în buget și, de rînd cu veniturile generale, se utilizează pe măsura încasării lor pentru finanțarea cheltuielilor aprobate în buget, fără a fi condiționate pentru anumite cheltuieli.
    43. Dacă pe parcursul anului bugetar se colectează venituri peste volumul aprobat, veniturile ce depășesc volumul aprobat se utilizează pentru finanțarea cheltuielilor în volumul aprobat. Dacă pe parcursul anului bugetar se colectează venituri în volum mai mic decît cel aprobat, cheltuielile vor fi efectuate în volum diminuat cu suma respectivă a veniturilor neîncasate.”;
    g) punctele 5 şi 6 se abrogă;
    h) punctele 7 și 8 vor avea următorul cuprins:
    „7. La data încheierii anului bugetar, alocațiile bugetare nevalorificate, precum și soldurile mijloacelor bănești din conturile trezoreriale se închid, cu excepția soldurilor proiectelor finanțate din surse externe.
    8.  Evidența contabilă a veniturilor colectate este ținută în conformitate cu Legea contabilității nr.113/2007 și în conformitate cu planul de conturi contabile și cu metodologia elaborată și aprobată de către Ministerul Finanțelor.”
    5. Hotărîrea  Guvernului nr.1136/2006 cu privire la veniturile colectate ale Serviciului Fiscal de Stat și subdiviziunile Serviciului Fiscal de Stat” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.158-160, art.1223) se modifică după cum urmează:
    1) denumirea hotărîrii va avea următorul cuprins:
    „Cu privire la veniturile colectate de Serviciul Fiscal de Stat”;
    2) pe parcursul textului hotărîrii și al anexelor nr.1 şi nr.2, cuvintele „și subdiviziunile Serviciului Fiscal de Stat”,  la orice caz gramatical, se exclud;
    3) clauza de adoptare a hotărîrii va avea următorul cuprins:
    „În temeiul art. 42 și 43 din Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr.181/2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.223-230, art.519), Guvernul HOTĂRĂŞTE”;
    4) în anexa nr.2:
    a) la punctul 1, textul „și subdiviziunile Serviciului Fiscal de Stat și este elaborat întru executarea prevederilor articolului 12 al Legii nr.847-XIII din 24 mai 1996 privind sistemul bugetar și procesul bugetar” se exclud;
    b) la punctul 4, cuvintele „și prin intermediul subdiviziunilor  Serviciului Fiscal de Stat” se exclud;
    c) punctul 5 va avea următorul cuprins:
    „5. Veniturile colectate de la comercializarea formularelor tipizate de documente primare cu regim special se formează din plățile încasate de la agenții economici.”;
    d) se completează cu punctele 51-53 cu următorul cuprins:
    „51. Veniturile colectate se planifică și se aprobă în conformitate cu Setul metodologic privind elaborarea, aprobarea și modificarea bugetului, aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor nr.209/2015.
    52. Veniturile colectate se includ în buget și, de rînd cu veniturile generale, se utilizează pe măsura încasării lor pentru finanțarea cheltuielilor aprobate în buget, fără a fi condiționate pentru anumite cheltuieli.
    53. Dacă pe parcursul anului bugetar se colectează venituri peste volumul aprobat, veniturile ce depășesc volumul aprobat se utilizează pentru finanțarea cheltuielilor în volumul aprobat. Dacă pe parcursul anului bugetar se colectează venituri în volum mai mic decît cel aprobat, cheltuielile vor fi efectuate în volum diminuat cu suma respectivă a veniturilor neîncasate.”;
    e) punctul 6 va avea următorul cuprins:
    „6. Veniturile colectate se acumulează la contul trezorerial al Serviciului Fiscal de Stat, deschis la Trezoreria regională Chișinău, și se gestionează prin sistemul trezorerial.”;
    f) punctele 7, 73 și 8 se abrogă;
    g) punctele 9 și 10 vor avea următorul cuprins:
    „9. La data încheierii anului bugetar, alocațiile bugetare nevalorificate precum și soldurile mijloacelor bănești din conturile trezoreriale se închid, cu excepția soldurilor proiectelor finanțate din surse externe.
    10. Evidența contabilă a veniturilor colectate este ținută în conformitate cu Legea contabilității nr.113/2007 și în conformitate cu planul de conturi contabile și cu metodologia elaborată și aprobată de către Ministerul Finanțelor.”;
    h) punctele 11-13 se abrogă.
    6. Hotărîrea Guvernului nr.1342/2008 cu privire la mijloacele speciale ale Ministerului Finanțelor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.215-217, art.1356) se modifică după cum urmează:
    1) în denumirea hotărîrii, cuvintele „mijloacele speciale ale Ministerului Finanțelor” se substituie cu cuvintele „veniturile colectate de Ministerul Finanțelor”;
    2) clauza de adoptare a hotărîrii va avea următorul cuprins:
    „În temeiul art. 42  și 43 din Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr.181/2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.223-230, art.519), Guvernul HOTĂRĂŞTE”;
    3) la punctul 1 alineatul trei, cuvintele „constituire și de utilizare a mijloacelor speciale ale Ministerului Finanțelor” se substituie cu cuvintele „formare a veniturilor colectate de Ministerul Finanțelor”;
    4) anexa nr.2 va avea următorul cuprins:

„Anexa nr.2
la Hotărîrea Guvernului
nr.1342/2008

REGULAMENT

cu privire la modul de formare a veniturilor colectate
de Ministerul Finanțelor

I. DISPOZIȚII GENERALE
    1. Prezentul Regulament stabilește modul de formare și gestionare a veniturilor colectate de Ministerul Finanțelor de la prestarea serviciilor sau de la desfășurarea altor activități contra plată, în conformitate cu legislația. 
II. FORMAREA ȘI GESTIONAREA VENITURILOR
COLECTATE

    2. Veniturile colectate de Ministerul Finanțelor se constituie din:
    1) darea cu chirie a spațiului locativ în căminul Ministerului Finanțelor;
    2) darea în chirie a bunurilor proprietate publică;
    3) comercializarea biletelor la baza de odihnă a Ministerului Finanțelor „Dumbrava de plopi”.
    3. Veniturile colectate se acumulează la contul trezorerial al Ministerului Finanțelor, deschis la Trezoreria regională Chișinău, și se gestionează prin sistemul trezorerial.
    4. Veniturile colectate se planifică și se aprobă în conformitate cu Setul metodologic privind elaborarea, aprobarea și modificarea bugetului, aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor nr.209/2015.
    5. Veniturile colectate se includ în buget și se utilizează, de rînd cu veniturile generale, pe măsura încasării lor pentru finanțarea cheltuielilor aprobate în buget, fără a fi condiționate pentru anumite cheltuieli.
    6. Dacă pe parcursul anului bugetar se colectează venituri peste volumul aprobat, veniturile ce depășesc volumul aprobat se utilizează pentru finanțarea cheltuielilor în volumul aprobat. Dacă pe parcursul anului bugetar se colectează venituri în volum mai mic decît cel aprobat, cheltuielile vor fi efectuate în volum diminuat cu suma respectivă a veniturilor neîncasate.
    7. La data încheierii anului bugetar, alocațiile bugetare nevalorificate precum și soldurile mijloacelor bănești din conturile trezoreriale se închid, cu excepția soldurilor proiectelor finanțate din surse externe.
    8. Evidența contabilă a veniturilor colectate este ținută în conformitate cu Legea contabilității nr.113/2007 și în conformitate cu planul de conturi contabile și cu metodologia elaborată și aprobată de către Ministerul Finanțelor.”
    7. La punctul 17 din Regulamentul privind monitoringul financiar al autorităților publice la autogestiune, al întreprinderilor de stat/municipale și al societăților comerciale cu capital integral sau majoritar public, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.56/2018 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr.18-26, art.62), cuvintele „bugetelor unităților administrativ-teritoriale” se substituie cu cuvintele „bugetului local respectiv”.