HGC1270/2018
ID intern unic:  378682
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1270
din  26.12.2018
cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 616/2016
pentru aprobarea Metodologiei de evaluare externă a calității în vederea
autorizării de funcționare provizorie și acreditării programelor de studii și
a instituțiilor de învăţămînt profesional tehnic, superior și de formare continuă
și a Regulamentului de calcul al taxelor la serviciile prestate în cadrul evaluării
externe a calității programelor de studii și a instituțiilor de învăţămînt
profesional tehnic, superior și de formare continuă
Publicat : 29.12.2018 în Monitorul Oficial Nr. 526-528     art Nr : 1369     Data intrarii in vigoare : 29.12.2018
    În temeiul art.114 din Codul educației al Republicii Moldova nr.152/2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 319-324, art. 634), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Hotărîrea Guvernului nr. 616/2016 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare externă a calității în vederea autorizării de funcționare provizorie și acreditării programelor de studii și a instituțiilor de învățămînt profesional tehnic, superior și de formare continuă și a Regulamentului de calcul al taxelor la serviciile prestate în cadrul evaluării externe a calității programelor de studii și a instituțiilor de învățămînt profesional tehnic, superior și de formare continuă (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 134-139, art.671) se modifică după cum urmează:
    1) în tot cuprinsul anexelor nr.1 și nr.2:
    cuvintele „Ministerul Educaţiei”, la orice caz gramatical, se substituie cu cuvintele  „Ministerul  Educaţiei, Culturii  şi  Cercetării”, la cazul gramatical corespunzător;
    cuvintele „Agenția Națională de Asigurare a Calității în Învățămîntul Profesional”, la orice caz gramatical, se substituie cu cuvintele „Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare”, la cazul gramatical corespunzător;
    cuvintele „program de studiu”, la orice caz gramatical, se substituie cu cuvintele „program de studii”, la cazul gramatical corespunzător;
    2) în anexa nr.1:
    a) la punctul 1, textul „Regulamentul cu privire la organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Asigurare a Calităţii în Învăţămîntul Profesional, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.191 din 22 aprilie 2015” se substituie cu textul „Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Asigurare a Calităţii în Educaţie şi Cercetare,  aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.201/2018”;
    b) la punctul 2, după noțiunea „rezultate ale învățării/finalități de studiu” se completează cu noțiunea „reacreditare” cu următorul cuprins:
    „reacreditare – proces de evaluare externă a calității programului de studii sau/și a instituției de învăţămînt acreditate”;
    c) punctul 11 se completează cu propoziția: „Instituțiile de învățămînt superior din Republica Moldova antrenate în astfel de programe vor solicita acceptul Agenției și Ministerului Educației, Culturii și Cercetării pentru programele de studii din consorții/parteneriate.”;
    d) la punctul 22, subpunctul 1) se completează cu textul „/a unei școli doctorale”;
    e) punctul 25 va avea următorul cuprins:
    „25. Autorizarea de funcționare provizorie a unui program de studii și a unei instituții de învățămînt se acordă în temeiul deciziei Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, adoptate în baza deciziei Consiliului de conducere al Agenției sau a deciziei unei alte agenții de evaluare a calității, înscrise în Registrul European pentru  Asigurarea Calității în Învățămîntul Superior.”;
    f) la punctul 32, subpunctul 3) se completează cu textul: „Programele de studii la formele de învățămînt cu frecvență redusă și la distanță nu pot fi organizate dacă nu există programul respectiv de studii la învățămîntul cu frecvență acreditat.”;
    g) punctul 34 va avea următorul cuprins:
    „34. Acreditarea unui program de studii și a unei instituții de învățămînt se acordă prin decizia Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, adoptate în baza deciziei Consiliului de conducere al Agenției sau a deciziei unei alte agenții de evaluare a calității, înscrise Registrul European pentru  Asigurarea Calității în Învățămîntul Superior.”;
    h) la punctul 37 subpunctul 3), litera b) se abrogă;
    i) punctul 39 se completează cu textul „Nu pot fi membri ai comisiilor de evaluare externă membrii Consiliului de conducere al Agenției pe perioada mandatului.”;
    j) la punctul 45, textul „ , dar poate fi desemnat și din rîndul membrilor Consiliului de conducere al Agenței” se exclude;
    k) la punctul 48, textul „de la 1 pînă la 3 zile” se substituie cu textul „de minimum 3 zile lucrătoare”;
    l) la punctul 52, cuvîntul „suspendarea” se substituie cu cuvîntul „întreruperea”;
    m) la punctul 54, textul „acreditare condiționată; suspendare a procesului de evaluare externă;” se exclude;
    n) la punctele 60, 63 şi 72, textul „, acreditare condiționată, suspendare a procesului de evaluare externă” se exclude;
    o) la punctul 62:
    subpunctele 2) și  3) se abrogă;
    la subpunctul 4), prima propoziţie va avea următorul cuprins: ,,în cazul în care trei sau mai multe standarde de acreditare ,,nu corespund cerințelor” sau cel puțin un standard de evaluare minim obligatoriu nu este întrunit, Consiliul de conducere al Agenţiei propune neacreditarea programului de studii sau a instituției de învăţămînt.”;
    p) punctul 65 va avea următorul cuprins:
    „65. Decizia cu privire la autorizarea sau neautorizarea de funcționare provizorie, acreditarea sau neacreditarea programului de studii sau a unei instituții de învățămînt, precum și retragerea dreptului de activitate al unei instituții de învățămînt sau a dreptului de organizare a unui program de studii se adoptă prin decizia Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, în baza deciziei Consiliului de conducere al Agenției sau a deciziei unei alte agenții de evaluare a calității, înscrise în Registrul European pentru Asigurarea Calității în Învățămîntul Superior.”;
    r) punctele 67 și 68 se abrogă;
    s) punctul 73 va avea următorul cuprins:
    „73. În fiecare an, Consiliul de conducere al Agenției elaborează un raport analitic privind starea asigurării calităţii în învăţămîntul național din Republica Moldova. Raportul include date, informaţii comparative din alte ţări ale spaţiului european al învăţămîntului superior şi din afara acestuia. Raportul este depus la Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării la data de 1 iunie a fiecărui an şi publicat pe pagina oficială a Agenției.”
    2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării.

    PRIM-MINISTRU                                                             Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul educației,
    culturii și cercetării                                                             Monica Babuc
    Ministrul finanţelor                                                             Ion Chicu

    Nr. 1270. Chişinău, 26 decembrie 2018.