HGC1274/2018
ID intern unic:  378684
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1274
din  26.12.2018
pentru modificarea Regulamentului cu privire la modul de evidenţă,
evaluare şi vînzare a bunurilor confiscate, fără stăpîn, sechestrate, ușor
alterabile sau cu termen de păstrare limitat, a corpurilor delicte, a bunurilor
trecute în posesia statului cu drept de succesiune şi a comorilor, aprobat
prin Hotărîrea Guvernului nr. 972/2001, și abrogarea unei hotărîri de Guvern
Publicat : 29.12.2018 în Monitorul Oficial Nr. 526-528     art Nr : 1371     Data intrarii in vigoare : 29.12.2018
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Regulamentul cu privire la modul de evidenţă, evaluare şi vînzare a bunurilor confiscate, fără stăpîn, sechestrate ușor alterabile sau cu termen de păstrare limitat, a corpurilor delicte, a bunurilor trecute în posesia statului cu drept de succesiune şi a comorilor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 972/2001 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 112-113, art. 1021), se modifică  după cum urmează:
    1) la punctul 5, alineatul al șaselea va avea următorul cuprins:
    „Bunurile confiscate de organele vamale se transmit Serviciului Fiscal de Stat nu mai tîrziu de 30 de zile de la data la care decizia a rămas irevocabilă, dacă legislația nu prevede altfel.”;
    2) pe tot parcursul textului punctului 6, după cuvîntul „sechestrat”, la orice formă gramaticală, se introduc cuvintele „sau confiscat”, la forma gramaticală corespunzătoare;
    3) la punctul 7 alineatul al cincilea, după cuvintele „copia procesului-verbal de ridicare a corpurilor delicte” se introduce textul „ , copiile procesului-verbal cu privire la contravenție și deciziei emise de agentul constatator”;
    4) la punctul 12:
    la liniuța întîi, cuvintele „privind predarea bunurilor Serviciului Fiscal de Stat” se substituie cu cuvintele „privind confiscarea bunurilor și predarea acestora Serviciului Fiscal de Stat”;
    liniuța a patra se completează cu cuvintele „sau raportul de evaluare întocmit de organul vamal, în cazul bunurilor confiscate de către organele vamale”;
    5) la punctul 18, ultima propoziție se exclude;
    6) se completează cu punctul 191 cu următorul cuprins:
    „191. Bunurile confiscate de organele vamale se transmit Serviciului Fiscal de Stat, fiind însoțite de raportul de evaluare întocmit de organul vamal.”;
    7) punctul 20 va avea următorul cuprins:
    „20. Organele abilitate cu evaluarea, încercările de laborator şi eliberarea deciziilor de expertiză sînt:
    - Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale;
    - Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor;
    - Institutul Naţional de Standardizare;
    - Institutul Național de Metrologie;
    - Laboratorul Vamal al Serviciului Vamal;
    - laboratoarele de încercări şi instituţiile acreditate;
    - Camera de Comerţ şi Industrie;
    - Întreprinderea de Stat „Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării”;
    - alte organe şi instituţii abilitate cu expertizarea şi/sau evaluarea.”;
    8) punctul 47 se abrogă;
    9) la punctul 48:
    la alineatul întîi, subalineatul întîi va avea următorul cuprins:
    „construcțiile (inclusiv locuințele și anexele acestora) care intră în proprietatea statului – Agenției Proprietății Publice”;
    la alineatul al patrulea, subalineatul al doilea va avea următorul cuprins:
    „terenurile proprietate privată și terenurile cu destinație agricolă, aflate în proprietate privată și trecute în proprietatea statului în baza dreptului succesoral, ca fiind fără stăpîn sau confiscate, se transmit cu titlu gratuit Agenției Proprietății Publice.”;
    10) la punctul 49, textul „prin intermediul Bursei Universale de Mărfuri a Moldovei, dacă sînt incluse în categoria mărfurilor bursiere, sau vîndute conform prevederilor punctului 27 al prezentului Regulament, dacă nu fac parte din această categorie” se substituie cu textul „conform prevederilor prezentului Regulament”.
    2. Hotărîrea Guvernului nr. 332/2004 pentru aprobarea Regulilor de expunere spre vînzare la Bursa Universală de Mărfuri a Moldovei  a bunurilor  sechestrate în  scopul  stingerii  obligaţiilor fiscale, a bunurilor confiscate, fără stăpîn, sechestrate, uşor alterabile sau cu termen de păstrare limitat, a corpurilor delicte şi a bunurilor trecute în posesia statului cu drept de succesiune (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 56-60, art. 463) se abrogă.
    3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării.

    PRIM-MINISTRU                                                          Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul educației,
    culturii și cercetării                                                          Monica Babuc
    Ministrul finanţelor                                                          Ion Chicu

    Nr. 1274. Chişinău, 26 decembrie 2018.