LPC265/2018
ID intern unic:  378714
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 265
din  23.11.2018
pentru modificarea unor acte legislative
Publicat : 04.01.2019 în Monitorul Oficial Nr. 1-5     art Nr : 8     Data intrarii in vigoare : 04.01.2019
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – La articolul 31 din Legea nr. 273/1994 privind actele de identitate din sistemul național de pașapoarte (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr. 9, art. 89), cu modificările ulterioare, alineatul (2) se completează cu litera k1) cu următorul cuprins:
    „k1) președintelui Consiliului Superior al Procurorilor;”.
    Art. II. – Articolul 151 din Legea nr. 514/1995 privind organizarea judecătorească (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 15–17, art. 62), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    la alineatul (2), textul „ , fără posibilitatea de a exercita două mandate consecutive” se exclude;
    la alineatul (5), textul „prin tragere la sorți, în prezența tuturor judecătorilor care activează în instanța de judecată, cu consemnarea acestui fapt într-un proces verbal” se exclude.
    Art. III. – Clasificatorul general al legislației, aprobat prin Legea nr. 1325/1997 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 47–48, art. 344), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La poziția 06.04.13.03, textul „Procuratura militară” se substituie cu textul „Procuratura Anticorupție”.
    2. La poziția 06.04.13.04, textul „Procuratura ecologică” se substituie cu textul „Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale”.
    3. La poziția 06.04.13.07, textul „Gradele de clasificare ale lucrătorilor din procuratură” se substituie cu textul „Consiliul Superior al Procurorilor”.
    Art. IV. – La punctul 9 din anexa la Legea contenciosului administrativ nr. 793/2000 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediție specială din 3 octombrie 2006), cu modificările ulterioare, textul „prim-adjunctul Procurorului General,” se exclude.
    Art. V. – Legea nr. 158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 230–232, art. 840), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 8 alineatul (2) litera d), după sintagma „Curtea Supremă de Justiție,” se introduce sintagma „Consiliul Superior al Procurorilor,”.
    2. În anexa nr. 1, după poziţia „Secretariatul Curţii Supreme de Justiţie” se introduce o poziție nouă cu următorul cuprins:
    „Aparatul Consiliului Superior al Procurorilor”.
     Art. VI. – În anexa nr. 1 din Legea nr. 245/2008 cu privire la secretul de stat (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 45–46, art. 123), cu modificările ulterioare, compartimentul II se completează cu punctul 12 cu următorul cuprins:
    „12. Șef al Aparatului Consiliului Superior al Procurorilor.”
    Art. VII. – Anexa la Legea nr. 199/2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcţii de demnitate publica (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.194–196, art. 637), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    din poziția „Procuror General, prim-adjunct al Procurorului General, adjunct al Procurorului General, procurori de toate nivelurile”, textul „prim-adjunct al Procurorului General,” se exclude;
    după poziţia „Procuror General, prim-adjunct al Procurorului General, adjunct al Procurorului General, procurori de toate nivelurile” se introduce poziţia:
    „Preşedinte, membru al Consiliului Superior al Procurorilor cu activitatea de bază în Consiliu”.
    Art. VIII. – Legea nr. 3/2016 cu privire la Procuratură (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 69–77, art. 113), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 8, alineatul (3) se completează cu litera j1) cu următorul cuprins:
    „j1) instituie și ține sisteme informaționale, registre și baze de date, destinate activității instituției;”.
    2. La articolul 11:
    alineatul (1) se completează cu litera f1) cu următorul cuprins:
    „f1) dispune cu privire la instituirea și modalitatea de administrare a sistemelor informaționale, registrelor și bazelor de date, destinate activității instituției;”
    la alineatul (3), textul „Raportul se audiază în plenul Parlamentului, este făcut public şi se plasează pe pagina web oficială a Procuraturii Generale. Raportul conţine şi date privind impactul activităţii Procuraturii din anul precedent asupra drepturilor persoanelor.” se exclude.
    3. Articolul 20:
    alineatul (4):
    în partea introductivă, textul „în procuraturile specializate sau” se exclude;
    la litera b), textul „calificativul „bine”, „foarte bine” sau „excelent” ” se substituie cu textul „cel puțin calificativul „foarte bine” ”;
    articolul se completează cu alineatul (41) cu următorul cuprins:
    „(41) La funcția de procuror în procuraturile specializate poate candida persoana care:
    a) are o vechime în funcția de procuror de cel puțin 3 ani sau are o vechime în funcția de ofițer de urmărire penală de cel puțin 5 ani;
    b) în cadrul evaluării performanțelor, a obținut cel puțin calificativul „foarte bine”.”
    4.  La articolul 54 alineatul (2), textul „de pînă la 6 luni” se substituie cu textul „de pînă la 24 de luni”.
    5. Articolul 91:
    la alineatul (2), textul „Bugetele procuraturilor specializate se reflectă separat în bugetul Procuraturii.” se exclude;
    articolul se completează cu alineatul (21) cu următorul cuprins:
    „(21) Bugetele procuraturilor specializate se reflectă separat în bugetul Procuraturii și se administrează de către procurorii-șefi ai procuraturilor specializate.”
    Art. IX. – Articolul IV din Legea nr. 126/2016 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 204–205, art. 441), cu modificările ulterioare, se abrogă.
    Art. X. – La articolul 35 alineatul (5) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Naţională de Integritate (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 245–246, art. 511), cu modificările ulterioare, textul „sau președintele Consiliului Superior al Magistraturii” se substituie cu textul „ , președintele Consiliului Superior al Magistraturii sau președintele Consiliului Superior al Procurorilor”.
    Art. XI. – Prezenta lege intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    VICEPREȘEDINTELE PARLAMENTULUI                              Vladimir  VITIUC

    Nr. 265. Chișinău, 23 noiembrie 2018.