LPC284/2018
ID intern unic:  378724
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 284
din  29.11.2018
pentru modificarea articolului 66 din Legea finanţelor
publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr. 181/2014

Publicat : 04.01.2019 în Monitorul Oficial Nr. 1-5     art Nr : 18     Data intrarii in vigoare : 04.01.2019
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Articolul 66 din Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181/2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 223–230, art. 519), cu modificările ulterioare, se completează cu alineatul (31) cu următorul cuprins:
    „(31) Se permite asumarea angajamentelor multianuale pe o perioadă de pînă la 5 ani, în cazul achizițiilor de servicii sociale de alimentație în sistemul de educație, cu stipularea în cadrul contractului a obligației operatorului economic de a dota cantinele instituțiilor de învăţămînt cu utilajul și echipamentul necesar bunei funcționări, precum și de a asigura reparația spațiilor destinate cantinelor instituțiilor de învăţămînt.”
    Art. II. – (1)  Prezenta lege intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    (2) Guvernul, în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi:
    – va aduce actele sale normative în concordanță cu prezenta lege;
    – va elabora actele normative necesare implementării prezentei legi.

    VICEPREȘEDINTELE  PARLAMENTULUI                            Vladimir  VITIUC

    Nr. 284. Chișinău, 29 noiembrie 2018.