LPC310/2018
ID intern unic:  378736
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 310
din  30.11.2018
pentru modificarea unor acte legislative
Publicat : 04.01.2019 în Monitorul Oficial Nr. 1-5     art Nr : 30
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Articolul 4 din Legea nr. 435/2006 privind descentralizarea administrativă (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 29–31, art. 91), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    alineatul (1) se completează cu litera p) cu următorul cuprins:
    „p) asigurarea accesului populației la serviciile de bibliotecă pe teritoriul administrat, în limita competențelor atribuite de Legea nr. 160/2017 cu privire la biblioteci.”
    alineatul (2) se completează cu litera m) cu următorul cuprins:
    „m) asigurarea accesului populației la serviciile de bibliotecă pe teritoriul administrat, în limita competențelor atribuite de Legea nr. 160/2017 cu privire la biblioteci.”
    Art. II. – Legea nr. 436/2006 privind administrația publică locală (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 32–35, art. 116), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 14, alineatul (2) se completează cu litera v2) cu următorul cuprins:
    „v2) asigură, susține și dezvoltă serviciile de bibliotecă pe teritoriul administrat prin realizarea competențelor atribuite de Legea nr. 160/2017 cu privire la biblioteci;”.
    2. La articolul 43, alineatul (1) se completează cu litera r2) cu următorul cuprins:
    „r2) asigură, susține și dezvoltă serviciile de bibliotecă pe teritoriul administrat prin realizarea competențelor atribuite de Legea nr. 160/2017 cu privire la biblioteci;”.
    Art. III. – La articolul 6 alineatul (2) din Legea nr. 136/2016 privind statutul municipiului Chișinău (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 306–313, art. 645), cu modificările ulterioare, punctul 4) se completează cu litera f) cu următorul cuprins:
    „f) asigură, susține și dezvoltă serviciile de bibliotecă pe teritoriul administrat prin realizarea competențelor atribuite de Legea nr. 160/2017 cu privire la biblioteci.”
    Art. IV. – Legea nr. 160/2017 cu privire la biblioteci (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 301–315, art. 529), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 13 alineatul (3) litera d), cuvîntul „deficiența” se substituie cu cuvîntul „eficiența”.
    2. Articolul 15 se completează cu litera d1) cu următorul cuprins:
    „d1) aprobă Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a bibliotecilor publice;”.
    3. La articolul 19 alineatul (3), textul „Regulamentul Centrului biblioteconomic, aprobat de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării” se substituie cu textul „Regulamentul privind activitatea metodologică în cadrul sistemului național de biblioteci”.
    4. Articolul 23:
    la alineatul (1), cuvintele „personalului cu funcții de conducere din biblioteci” se substituie cu cuvintele „directorului și directorului adjunct ai bibliotecii publice”;
    alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) Angajarea și eliberarea din funcție a directorului și a directorului adjunct ai bibliotecii publice se efectuează de către fondator.”
    articolul se completează cu alineatele (21) și (22) cu următorul cuprins:
    „(21) Angajarea și eliberarea din funcție a personalului de conducere, cu excepția celui prevăzut la alin. (2), a personalului cu funcții de execuție și a personalului auxiliar se efectuează de către directorul bibliotecii.
    (22) Dacă biblioteca nu are statut de persoană juridică, angajarea și eliberarea  personalului de bibliotecă, inclusiv a personalului de conducere, se efectuează de către fondator sau de către conducătorul entității în cadrul căreia activează biblioteca.”
    Art. V. – Guvernul, în termen de 3 luni, va aduce actele sale normative în concordanță cu prezenta lege.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                         Andrian CANDU

    Nr. 310. Chişinău, 30 noiembrie 2018.