LPC311/2018
ID intern unic:  378738
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 311
din  30.11.2018
pentru modificarea Legii nr. 289/2004 privind
indemnizațiile pentru incapacitate temporară
de muncă și alte prestații de asigurări sociale
Publicat : 04.01.2019 în Monitorul Oficial Nr. 1-5     art Nr : 32     Data intrarii in vigoare : 01.07.2019
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Legea nr. 289/2004 privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 168–170, art. 773), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 2, alineatul (41) va avea următorul cuprins:
    „(41) Dreptul persoanei asigurate la indemnizațiile prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a), b), d) și g) și art. 15 alin. (1) lit. a) se stabilește dacă aceasta pierde, la toate unitățile în care desfășoară activități, venitul asigurat pentru întreaga perioadă a concediului medical.”
    2. Articolul 4:
    la alineatul (1), textul „e),” se exclude;
    la alineatul (3), cuvintele „cancer de orice tip” se substituie cu cuvintele „o maladie oncologică”.
    3. Articolul 5 se completează cu alineatul (4) cu următorul cuprins:
 „(4) Prestațiile menționate în prezentul articol se achită de către Casa Națională de Asigurări Sociale direct beneficiarilor, cu excepția cazului prevăzut la art. 4 alin. (21) lit. a).”
    4. Articolul 6:
    alineatul (3) se abrogă;
    la alineatul (5), textul „ , precum și persoanelor care nu au statut de asigurat, dar care confirmă stagiul de cotizare de cel puțin 3 ani” se exclude;
    articolul se completează cu alineatul (51) cu următorul cuprins:
    „(51) Indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de tuberculoză, de SIDA sau de o maladie oncologică se stabilesc indiferent de durata stagiului de cotizare.”
    la alineatul (7), textul „alin. (1), (2) sau (3)” se substituie cu textul „alin. (1) sau (2)”;
    articolul se completează cu alineatul (81) cu următorul cuprins:
    „(81) Asiguratul care se află în concediu pentru îngrijirea copilului pînă la împlinirea vîrstei de 3 ani are dreptul la indemnizație lunară conform uneia dintre opțiunile prevăzute la art. 18 alin. (1) dacă confirmă stagiul de cotizare specificat la alin. (1) sau (2) din prezentul articol.”
    5. Articolul 7 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 7. Baza de calcul al indemnizaţiilor
                  de asigurări sociale
    (1) Baza de calcul al indemnizațiilor de asigurări sociale prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a), b), d) și g) și art. 15 alin. (1) lit. a) o constituie venitul mediu lunar asigurat realizat în ultimele 12 luni calendaristice premergătoare lunii producerii riscului asigurat, venit din care au fost calculate și achitate contribuții individuale de asigurări sociale.
    (2) Baza de calcul al indemnizației de asigurări sociale prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. f) o constituie venitul mediu lunar asigurat realizat în ultimele 12 luni calendaristice premergătoare lunii nașterii copilului, venit din care au fost calculate și achitate contribuții individuale de asigurări sociale. Lunile calendaristice ale concediului prenatal se substituie cu același număr de luni calendaristice imediat premergătoare perioadei incluse în calcul.
    (3) Venitul asigurat pentru lunile incluse în calcul la determinarea bazei de calcul al indemnizațiilor de asigurări sociale nu poate depăși suma a 5 salarii medii lunare prognozate pe economie pentru anul respectiv înmulțită la 12 sau la numărul de luni în care persoana a realizat venit asigurat. În cazul în care în calcul se include anul calendaristic incomplet, venitul asigurat se plafonează reieșind din numărul de luni în care a fost realizat venitul asigurat pentru anul respectiv. Salariul mediu lunar prognozat pe economie se aprobă de Guvern.
    (4) Venitul mediu lunar asigurat se determină prin împărțirea la 12 a venitului asigurat realizat la toate unitățile în ultimele 12 luni calendaristice premergătoare lunii producerii riscului asigurat.
    (5) În cazul lipsei integrale a venitului asigurat la toate unitățile în unele și aceleași luni calendaristice sau în toate lunile din perioada celor 12 luni calendaristice incluse în calcul, aceste luni se substituie cu același număr de luni calendaristice consecutive imediat premergătoare perioadei incluse în calcul în care s-a realizat venit asigurat. Perioada de substituire este de cel mult 36 de luni calendaristice consecutive.
    (6) În cazul în care asiguratul pe parcursul celor 12 luni calendaristice premergătoare lunii survenirii riscului asigurat nu a realizat venit asigurat din motiv de concediu de maternitate şi/sau concediu pentru îngrijirea copilului pînă la împlinirea vîrstei de 3 ani, cuantumul indemnizaţiei de maternitate şi al indemnizaţiei lunare pentru creşterea copilului se stabileşte din baza de calcul în al cărei temei s-au calculat aceste indemnizaţii pentru copilul precedent, inclusiv în cazul în care a beneficiat de anumite plăţi unice pe parcursul acestor concedii.
    (7) Baza de calcul al indemnizației de maternitate pentru femeile asigurate, precum și al indemnizației pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de tuberculoză, de SIDA sau de o maladie oncologică, care nu se încadrează în niciuna dintre condițiile prevăzute la art. 6 alin. (1) și (2) din prezenta lege o constituie 35% din salariul mediu lunar prognozat, stabilit de Guvern, pentru anul în care  s-a produs riscul asigurat.
    (8) Baza de calcul al indemnizației de maternitate acordate soției aflate la întreținerea soțului asigurat o constituie venitul mediu lunar asigurat al soțului, determinat în condițiile prezentului articol.
    (9) În cazul lipsei bazei de calcul pentru stabilirea indemnizației pentru creșterea copilului pînă la împlinirea vîrstei de 3 ani, cuantumul indemnizației reprezintă cuantumul indemnizației minime lunare pentru creșterea copilului în cazul persoanei asigurate, determinate în modul stabilit de Guvern.
    (10) În cazul persoanelor asigurate pentru care lipsește baza de calcul la stabilirea indemnizațiilor prevăzute la art. 5 alin. (l) lit. a), b), d) și g) și art. 15   alin. (1) lit. a), baza de calcul o constituie 35% din salariul mediu lunar prognozat, stabilit de Guvern, pentru anul în care s-a produs riscul asigurat.
    (11) Baza de calcul al indemnizaţiilor prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a) şi d) pentru şomeri o constituie cuantumul lunar al ajutorului de şomaj la data producerii riscului asigurat.
    (12) Venitul asigurat se include în calcul în lunile pentru care a fost calculat.
    (13) Indemnizațiile prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a), b), d) și g) și art. 15 alin. (1) lit. a) se calculează și se plătesc pentru zile calendaristice. Venitul asigurat pentru o zi calendaristică se determină prin împărțirea venitului mediu lunar asigurat, calculat în conformitate cu prevederile prezentului articol, la numărul de zile calendaristice din luna pentru care se plătește indemnizația.
    (14) Indemnizațiile prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a), b), d), f) și g) și art. 15 alin. (1) lit. a), stabilite în conformitate cu prezenta lege, nu se recalculează, cu excepția cazurilor de modificare a legislației privind modul de salarizare sau în baza hotărîrii judecătorești.
    (15) Baza de calcul al indemnizației prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a) stabilite din contul angajatorului o constituie salariu mediu al angajatului, determinat în modul stabilit de Guvern.”
    6. La articolul 8, cuvîntul „eliberat” se substituie cu cuvîntul „întocmit”.
    7. La articolul 9:
    alineatul (2) se abrogă;
    alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    „(3) Șomerilor, în perioada de acordare a ajutorului de șomaj, indemnizația pentru incapacitatea temporară de muncă se acordă pentru o perioadă de pînă la   30 de zile în cursul unui an calendaristic.”
    la alineatul (4), textul „cancer de orice tip, cu avizarea CNDDCM sau a instituţiei (comisiei) medicale de specialitate, după caz” se substituie cu cuvintele „maladie oncologică”;
    la alineatul (5), cuvintele „în legătură cu sarcina” se substituie cu cuvintele „a femeii gravide”.
    8. Articolul 10:
    la alineatul (2), cuvîntul „propune” se substituie cu cuvîntul „decide”, iar în final se introduce textul: „Prelungirea concediului medical peste 180 de zile se face pentru cel mult 30 de zile, în funcție de evoluția cazului și de rezultatele acțiunilor de recuperare.”
    alineatele (3) și (4) se abrogă.
    9. Articolul 12:
la alineatul (1), textul „lit. a) și d)” se substituie cu textul „lit. a), d) și g)”;
la alineatul (2), cuvintele „la locul de muncă de bază” se substituie cu cuvintele „la toate unitățile”;
alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    „(3) Nu se acordă indemnizațiile prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a), b) și g) și art. 15 alin. (1) lit. a) în perioada în care asiguratul se află în concediul pentru îngrijirea copilului pînă la împlinirea vîrstei de 3 ani. Norma dată nu se aplică persoanelor care își reiau activitatea de muncă.”
    10. Articolul 13:
    la alineatul (2), cuvintele „cancer de orice tip” se substituie cu cuvintele „o maladie oncologică”;
    articolul se completează cu alineatul (3) cu următorul cuprins:
    „(3) Cuantumul lunar al indemnizației pentru incapacitate temporară de muncă plătite din mijloacele angajatorului se stabilește în proporție de 75% din salariul mediu al angajatului, determinat în modul stabilit de Guvern.”
    11. Articolul 14:
la alineatul (2), cuvîntul „eliberat” se substituie cu cuvîntul „întocmit”;
la alineatul (4), cuvintele „în condiţiile timpului de muncă parţial” se substituie cu cuvintele „de muncă”.
    12. Articolul 15 se completează cu alineatul (4) cu următorul cuprins:
    „(4) Indemnizația pentru incapacitatea temporară de muncă în legătură cu protezare ortopedică nu se acordă pentru zilele în care asiguratul s-a aflat în concediu neplătit, în concediu pentru îngrijirea copilului pînă la împlinirea vîrstei de 3 ani și pentru perioada suspendării contractului individual de muncă. Norma dată nu se aplică persoanelor care își reiau activitatea de muncă.”
    13. Articolul 16:
    la alineatul (1), cuvîntul „salariați” se substituie cu cuvîntul „asigurați”;
    la alineatul (2):
    în enunțul întîi, cuvintele „sau mai mulți” se exclud;
    în enunțul al doilea, textul „pe o perioadă majorată cu 42 de zile calendaristice pentru concediul prenatal și cu 14 zile calendaristice pentru concediul postnatal” se substituie cu textul „la termenul de 24 de săptămîni de sarcină pe o perioadă de 182 de zile calendaristice”;
    la alineatul (6), textul „ , fapt confirmat prin carnetul de muncă sau prin declaraţia scrisă pe proprie răspundere că nu realizează venit asigurat și nu este persoană asigurată de riscul respectiv” se exclude.
    14. La articolul 18:
alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) Asiguratul care se află în concediul pentru îngrijirea copilului pînă la împlinirea vîrstei de 3 ani la toate unitățile în care desfășoară activități are dreptul la indemnizație lunară pentru creșterea copilului conform următoarelor opțiuni:
    a) de la data acordării concediului pentru îngrijirea copilului și pînă la data împlinirii vîrstei de 3 ani a copilului; 
    b) de la data acordării concediului pentru îngrijirea copilului și pînă la data împlinirii vîrstei de 2 ani și 2 luni a copilului. Pentru perioada concediului pentru îngrijirea copilului după împlinirea vîrstei de 2 ani și 2 luni și pînă la împlinirea vîrstei de 3 ani a copilului, indemnizația lunară pentru creșterea copilului nu se acordă.”
    articolul se completează cu alineatul (11) cu următorul cuprins:
    „(11) În cazul în care data acordării concediului pentru îngrijirea copilului diferă de la unitate la alta, indemnizația se stabilește din data ultimei acordări a acestuia. Pentru unul şi acelaşi copil se stabileşte o singură indemnizaţie.”
    la alineatul (2), textul „ , (2) sau (3)” se substituie cu textul „sau (2);
    alineatele (3) și (4) vor avea următorul cuprins:
    „(3) În cazul în care beneficiarul de indemnizație lunară pentru creșterea copilului se angajează, își reia activitatea de muncă sau se eliberează înainte de expirarea concediului pentru îngrijirea copilului pînă la împlinirea vîrstei de 3 ani ori desfășoară activități în scopul obținerii de venit, indemnizația stabilită se suspendă, cu excepția cazului în care de aceasta beneficiază mama sau tatăl copilului, și se stabilește, la cerere, uneia dintre persoanele menționate la alin. (2) din prezentul articol, dacă întrunește condițiile prevăzute la art. 6 alin (1) și (2).
    (4) Mama sau tata care, după acordarea concediului pentru îngrijirea copilului, îşi reia activitatea, se angajează, desfăşoară activităţi în scopul obținerii de venit sau se eliberează înainte de expirarea concediului pentru îngrijirea copilului are dreptul la indemnizaţie lunară.”
    la alineatul (5), textul „sau în cazul mai multor copii în vîrstă de pînă la 3 ani” se substituie cu cuvintele „ , tripleți sau multipleți”;
    alineatul (6) va avea următorul cuprins:
    „(6) Cuantumul lunar al indemnizației pentru creșterea copilului constituie:
    a)  30% din baza de calcul stabilită la art. 7 pentru fiecare copil, dar nu mai puțin decît cuantumul indemnizației minime lunare pentru creșterea copilului a persoanei asigurate, determinate în modul stabilit de Guvern, în cazul solicitării opțiunii prevăzute la alin. (1) lit. a) din prezentul articol;
    b) 60% din baza de calcul stabilită la art. 7 pentru fiecare copil, dar nu mai puțin decît cuantumul dublu al indemnizației minime lunare pentru creșterea copilului a persoanei asigurate, determinate în modul stabilit de Guvern, pînă la împlinirea vîrstei de 1 an a copilului și 30% din baza de calcul stabilită la art. 7 pentru fiecare copil, din ziua următoare celei de împlinire a vîrstei de 1 an și pînă la împlinirea vîrstei de 2 ani și 2 luni a copilului, dar nu mai puțin decît cuantumul indemnizației minime lunare pentru creșterea copilului a persoanei asigurate, determinate în modul stabilit de Guvern, în cazul solicitării opțiunii prevăzute la alin. (1) lit. b) din prezentul articol.”
    articolul se completează cu alineatul (7) cu următorul cuprins:
    „(7) Opțiunea solicitată inițial pentru stabilirea indemnizației pentru creșterea copilului nu poate fi modificată ulterior.”
    15. Articolul 19:
    la alineatul (1), cuvîntul „eliberat” se substituie cu cuvîntul „întocmit”;
    la alineatul (11):
    în enunțul întîi, textul „ , unuia din părinți: mamei sau tatălui” se substituie cu textul „ : mamei, tatălui sau tutorelui”;
    în enunțul al doilea, textul „nici mama, nici tata” se substituie cu textul „mama, tata sau tutorele”, iar textul „tutorelui,” se exclude;
    la alineatul (12), textul „în concediul anual (de bază sau suplimentar),” se exclude, iar după textul „contractului individual de muncă” se introduce textul „la toate unitățile”;
    articolul se completează cu alineatul (3) cu următorul cuprins:
    „(3) Indemnizația pentru îngrijirea copilului bolnav se acordă asiguratului și în perioada concediului anual.”
    16. La articolul 21:
    alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) În caz de deces al persoanei, indiferent de durata stagiului de cotizare realizat, de ajutor de deces beneficiază o singură persoană, care prezintă actul de înregistrare a decesului, eliberat de organul abilitat al Republicii Moldova.”
    alineatele (2) și (3) se abrogă.
    17. Articolul 22 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 22. Plata indemnizaţiei pentru incapacitate
                    temporară de muncă în cazul falimentului
                    angajatorului
    În cazul falimentului angajatorului, indemnizația pentru incapacitate temporară de muncă, ce a început să curgă anterior acestei situații, se plătește analogic salariului, în temeiul art. 43 din Legea insolvabilității nr. 149/2012, din contul bugetului asigurărilor sociale de stat.”
    18. La articolul 23, cuvîntul „desfășoară” se substituie cu textul „desfășoară/a desfășurat”.
    19. Articolul 25 va avea următorul cuprins:
„Articolul 25. Termenele de plată a indemnizațiilor
                     de asigurări sociale
    Termenele de plată a prestațiilor de asigurări sociale se stabilesc de Guvern.”
    20. Articolul 26:
    la alineatul (1), textul „beneficiarului, reprezentantului legal sau persoanei lui de încredere” se substituie cu textul „beneficiarului sau reprezentantului legal”;
    la alineatul (2), cuvintele „pentru luna în curs” se exclud.
    21. La articolul 28 alineatul (1), după textul „ziua următoare” se introduce textul „sau, în cazul indemnizației prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. f), cu luna următoare”.
    22. La articolul 29 alineatul (1) litera b), cuvîntul „crime” se substituie cu cuvîntul „infracțiuni”.
    23. La articolul 30, textul „ , b) şi g)” se substituie cu cuvintele „plătite din mijloacele angajatorului”.
    24. Articolul 32:
    la alineatul (1), cuvintele „Angajatorul sau funcționarii” se substituie cu cuvîntul „Funcționarii”;
    la alineatul (2), cuvîntul „persoanelor” se substituie cu cuvîntul „beneficiarilor”.
    Art. II. – (1) Prezenta lege intră în vigoare la 1 iulie 2019, cu excepția:
    a) pct. 14 partea care modifică art. 18 alin. (1) lit. a) și partea care modifică art. 18 alin. (6) lit. a), care vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2019;
    b) pct. 4 partea care modifică art. 6 alin. (81) și pct. 14 partea care modifică art. 18 alin. (1), alin. (6) lit. b) și alin. (7), care vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2020.
    (2) Guvernul, în termen de 6 luni de la data publicării prezentei legi, va aduce actele sale normative în concordanță cu aceasta.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                            Andrian CANDU

    Nr. 311. Chişinău, 30 noiembrie 2018.