LPC317/2018
ID intern unic:  378747
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 317
din  30.11.2018
pentru modificarea articolului 11 din Legea nr. 91/2014
privind semnătura electronică şi documentul electronic
Publicat : 04.01.2019 în Monitorul Oficial Nr. 1-5     art Nr : 40
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Articolul 11 din Legea nr. 91/2014 privind semnătura electronică și documentul electronic (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 174–177, art. 397), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    alineatul unic devine alineatul (1);
    articolul se completează cu alineatul (2) cu următorul cuprins:
    „(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1) lit. a), se admite semnarea documentelor electronice ce conțin informație atribuită la secret de stat, cu semnătura electronică avansată necalificată, de către persoanele ale căror identitate și calitate constituie secret de stat, în condițiile Legii nr. 245/2008 cu privire la secretul de stat, din cadrul Serviciului de Informații și Securitate, Centrului Național Anticorupție și Ministerului Afacerilor Interne, la circulația electronică a documentelor din cadrul acestora.”
    Art. II. – Guvernul, în comun cu Serviciul de Informaţii şi Securitate, în termen de 6 luni de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                             Andrian CANDU

    Nr. 317. Chişinău, 30 noiembrie 2018.