OMFC211/2018
ID intern unic:  378760
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
ORDIN Nr. 211
din  26.12.2018
cu privire la modificarea și completarea Ordinului
Ministerului Finanțelor nr.154 din 12 septembrie 2018
Publicat : 04.01.2019 în Monitorul Oficial Nr. 1-5     art Nr : 2
    În vederea executării prevederilor art.92 alin.(5) din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova din 8 februarie  2007, ediţie specială), precum şi a art. XIV alin. (2) lit. a) din Legea nr.178  din 26 iulie 2018 cu privire la modificarea unor acte legislative  (publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 309-320 din 17 august 2018),
ORDON:
    1. Ordinul Ministerului Finanțelor nr.154 din 12 septembrie 2018 cu privire la aprobarea formularului tipizat (Forma TAXI18) Darea de seamă privind calculul impozitului pe venit, primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și a contribuțiilor de asigurări sociale de stat, obligatorii calculate pentru angajații conducători auto ce efectuează transport rutier de persoane în regim de taxi (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr.358-364, art.1399) se completează după cum urmează:
    1) Formularul tipizat (Forma TAXI18), în preambul, indicatorul „Tipul dării de seamă - suplimentară”  se substituie cu următorii indicatori:
    „Tipul dării de seamă – suplimentară  (bifați)                                    
    Tipul dării de seamă – suplimentară de corectare  (bifați)
    Numărul dării de seamă suplimentară care se corectează (se completează)”.
    2) În anexa nr.2 Instrucțiunea cu privire la modul de completare a Dării de seamă privind calculul impozitului pe venit, primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală şi contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii pentru angajații conducători auto ce efectuează transport rutier de persoane în regim de taxi (Forma TAXI18), în compartimentul „II. Modul de completare a Dării de seamă” alineatul „în rubrica „Tipul dării de seamă - suplimentară (bifați)”  se substituie cu următoarele alineate:
    „în rubrica „Tipul dării de seamă - suplimentară (bifați)”   - se bifează cu semnul “√” şi se prezintă în cazul în care s-au efectuat angajări după termenul de prezentare a Dării de seamă (Forma TAXI18), specificat la pct.5 la prezenta Instrucțiune, fiind completată doar cu datele persoanelor nou-angajate. În cazul în care se bifează indicatorul menționat, nu se bifează indicatorul „Tipul dării de seamă”  primară sau de corectare;
    în rubrica „Tipul dării de seamă - suplimentară de corectare (bifați)” - se bifează cu semnul “√” şi se prezintă în cazul în care se corectează darea de seamă suplimentară prezentată anterior. În cazul în care se bifează indicatorul menționat, nu se bifează indicatorii „Tipul dării de seamă” primară sau de corectare şi „Tipul dării de seamă – suplimentară”;
    în rubrica „Numărul dării de seamă suplimentară care se corectează”  - se reflectă numărul documentului din SI al SFS a dării de seamă suplimentară care se modifică  şi se completează obligatoriu în cazul în care se bifează „Tipul dării de seamă – suplimentară de corectare;”.
    2. Serviciul Fiscal de Stat va asigura publicarea prezentului ordin în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    MINISTRUL FINANȚELOR                                                Ion CHICU

    Nr. 211. Chişinău, 26 decembrie 2018.