HGC1208/2018
ID intern unic:  378838
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1208
din  05.12.2018
cu privire la organizarea și funcționarea Instituției publice
„Agenția Informațională de Stat „Moldpres”
Publicat : 11.01.2019 în Monitorul Oficial Nr. 6-12     art Nr : 5     Data intrarii in vigoare : 11.01.2019
    În temeiul art. 7 lit. b) și e) din Legea nr. 136/2017 cu privire la Guvern (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.252, art.412),  art.32 din Legea nr.98/2012 privind administrația publică centrală de specialitate (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.160-164, art.537), art. 6 alin. (1) lit. e) și 14 alin. (1) lit. c) și d) din Legea nr.121/2007 privind administrarea și deetatizarea proprietății publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.90-93, art.401), art.12 alin. (1) din Legea nr. 246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.441-450, art.750) și al art. 69 din Codul civil al Republicii Moldova nr.1107/2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.82-86, art.661), Guvernul HOTĂRĂȘTE:
    1. Întreprinderea de Stat „Agenția Informațională de Stat „Moldpres” se reorganizează prin transformare în Instituția publică „Agenția Informațională de Stat „Moldpres”.
    2. Cancelaria de Stat va exercita funcția de fondator al Instituției publice „Agenția Informațională de Stat „Moldpres”.
    3. Instituția publică „Agenția Informațională de Stat „Moldpres” este succesorul de drepturi și obligații al Întreprinderii de Stat „Agenția Informațională de Stat „Moldpres”.
    4. Se transmite patrimoniul Întreprinderii de Stat „Agenția Informațională de Stat „Moldpres” Instituției publice „Agenția Informațională de Stat „Moldpres”, cu excepția bunului imobil (încăperi nelocative) cu suprafața de 1676,70 m2 (numărul cadastral 0100205.178.01.001), amplasat în mun. Chișinău, str. Alexandr Pușkin, 22, care se transmite din gestiunea Întreprinderii de Stat „Agenția Informațională de Stat „Moldpres” în gestiunea Instituției publice „Direcția generală pentru administrarea clădirilor Guvernului Republicii Moldova”.
    Transmiterea patrimoniului în legătură cu reorganizarea întreprinderii de stat se va  efectua conform prevederilor Regulamentului cu privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate publică, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.901/2015.
    5. Disponibilizarea personalului în legătură cu reorganizarea Întreprinderii de Stat „Agenția Informațională de Stat „Moldpres” se va efectua în conformitate cu legislația muncii, în cazul imposibilității transferului acestuia.
    6. Se aprobă Statutul Instituției publice „Agenția Informațională de Stat „Moldpres” (se anexează).
    7. Instituția publică „Agenția Informațională de Stat „Moldpres”:
    1) în termen de o lună de la înregistrarea acesteia în Registrul de stat,  va asigura transferarea soldurilor mijloacelor financiare din conturile bancare deschise la prestatorii de servicii de plată în conturile bancare deschise în contul unic trezorerial al Ministerului Finanțelor. După acest termen, va utiliza în activitatea sa doar conturile bancare deschise în contul unic trezorerial al Ministerului Finanțelor;
    2) în termen de 2 luni:
    a) va asigura organizarea desfășurării concursului pentru selectarea directorului Instituției publice „Agenția Informațională de Stat „Moldpres”;
    b) va elabora și va prezenta spre aprobare fondatorului structura și efectivul-limită ale Instituției publice „Agenția Informațională de Stat „Moldpres”.
    8. Cancelaria de Stat:
    1) în termen de o lună:
    a) va aproba componența nominală a Consiliului Instituției publice „Agenția Informațională de Stat „Moldpres”;
    b) va institui comisia de transmitere a patrimoniului prevăzut la pct. 4;
    2) în termen de 4 luni, va elabora și va prezenta Guvernului spre aprobare Metodologia de calculare a tarifelor la serviciile prestate de către Instituția publică „Agenția Informațională de Stat „Moldpres”, Nomenclatorul serviciilor prestate și cuantumul tarifelor la acestea.
    9. Pînă la aprobarea Metodologiei de calculare a tarifelor la serviciile prestate de către Instituția publică „Agenția Informațională de Stat „Moldpres” și a noilor tarife calculate în baza acesteia, se vor aplica tarifele în vigoare la serviciile prestate de către întreprinderea de stat reorganizată.
    10. Pînă la numirea directorului Instituției publice „Agenția Informațională de Stat „Moldpres”, în conformitate cu Statutul acesteia, atribuțiile acestuia vor fi exercitate temporar de către directorul Întreprinderii de Stat „Agenția Informațională de Stat „Moldpres” în reorganizare, care va întreprinde toate acțiunile necesare pentru desfășurarea procesului de reorganizare în conformitate cu prevederile prezentei hotărîri.
    11. Agenția Servicii Publice va opera modificările necesare în registrele de stat, la cererea titularului de drept.
    12. În anexa nr. 8 la Hotărîrea Guvernului nr.743/2002 cu privire la salarizarea angajaților din unitățile cu autonomie financiară” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.79-81, art.841), punctul 13 se completează cu poziția „Instituția publică „Agenția Informațională de Stat „Moldpres”.
    13. Poziția 8 din anexa nr.3 la Hotărîrea Guvernului nr.657/2009 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea structurii și efectivului-limită ale Cancelariei de Stat (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.162, art.724) va avea următorul cuprins:
    „8. Instituția publică „Agenția Informațională de Stat „Moldpres”.
    14. Controlul asupra executării prevederilor prezentei hotărîri se pune în sarcina Cancelariei de Stat.
    15. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării.

    PRIM-MINISTRU                                                             Pavel FILIP

    Nr. 1208. Chişinău, 5 decembrie 2018.


Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului nr.1208/2018

STATUTUL
Instituției publice „Agenția Informațională de Stat „Moldpres”
I. PREVEDERI GENERALE
    1.  Statutul Instituției publice „Agenția Informațională de Stat „Moldpres” reglementează misiunea, funcțiile și drepturile Instituției publice „Agenția Informațională de Stat „Moldpres” (în continuare – Agenția „Moldpres”), precum și organizarea activității, finanțarea și patrimoniul  Agenției „Moldpres”, modul de ținerere a evidenței și de întocmire a dărilor de seamă.
    2. Agenția „Moldpres” este o instituție publică, în care Cancelaria de Stat exercită funcția de fondator, care dispune de ștampilă cu Stema de Stat a Republicii Moldova și denumire în limba de stat, activează în baza principiilor de autogestiune și deține conturi bancare în contul unic trezorerial al Ministerului Finanțelor. Sediul Agenției „Moldpres” este stabilit în municipiul Chișinău.
    3. Agenția „Moldpres” își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile Constituției Republicii Moldova, legile și hotărîrile Parlamentului, decretele Președintelui Republicii Moldova, ordonanțele, hotărîrile și dispozițiile Guvernului, alte acte normative, cu tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, precum și cu prezentul Statut.
II. MISIUNEA, FUNCȚIILE ȘI DREPTURILE AGENȚIEI
„MOLDPRES”

    4. Agenția „Moldpres” are misiunea de a asigura producerea și difuzarea informației, publicarea și editarea actelor oficiale, informarea opiniei publice din țară și de peste hotare asupra politicii de stat și activității curente a autorităților publice din Republica Moldova, prestarea serviciilor editoriale, poligrafice și de publicitate, producerea și comercializarea materialelor foto și video.
    5. În vederea realizării misiunii sale, Agenția „Moldpres” are următoarele funcții:
    1) asigurarea operativă a mijloacelor de informare în masă din țară și de peste hotare cu informații obiective și veridice privind politica de stat și activitatea curentă a autorităților publice din Republica Moldova;
    2) asigurarea informării privind  actualitatea politică, economică și socială din țară și de peste hotare;
    3) asigurarea editării „Monitorului Oficial al Republicii Moldova” în conformitate cu prevederile Legii nr. 173/1994 privind modul de publicare și intrare în vigoare a actelor oficiale, recepționînd și publicînd legi și alte acte normative ale Parlamentului, decrete ale Președintelui Republicii Moldova, ordonanțe, hotărîri și dispoziții ale Guvernului, acte ale Curții Constituționale și ale Curții de Conturi, acte normative ale organelor centrale de specialitate ale administrației publice, ale Băncii Naționale a Moldovei și ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare, alte acte normative;
    4) editarea suplimentelor la „Monitorul Oficial al Republicii Moldova” pentru publicarea materialelor cu caracter informațional-juridic și publicitar;
    5) difuzarea de informații și materiale scrise, foto și video către agenții de presă, ziare, posturi de radio și televiziune, alți beneficiari din țară și de peste hotare, prin abonament, pe bază de reciprocitate, contra cost sau servicii;
    6) editarea publicațiilor periodice și a cărților cu caracter oficial, informativ, documentar, cognitiv-distractiv, social-politic etc.;
    7) prestarea altor servicii în vederea realizării funcțiilor prevăzute de prezentul Statut și/sau alte acte normative.
    6. În vederea realizării funcțiilor sale, Agenția „Moldpres” are dreptul:
    1) să înainteze fondatorului propuneri de modificare și completare a cadrului normativ în domeniu;
    2) să solicite, în limitele competenței, conform legislației, și să primească documente și informații de la organele centrale de specialitate ale administrației publice, de la autoritățile publice locale, de la întreprinderi, organizații și instituții;
    3) să colaboreze cu autoritățile publice, organele abilitate cu funcții de control, organizațiile necomerciale și cu organizațiile internaționale;
    4) să acceseze resursele și sistemele informaționale de stat deținute de alte autorități publice sau structuri organizaționale din sfera lor de competență în conformitate cu cadrul normativ;
    5) să posede, să utilizeze și să administreze patrimoniul în conformitate cu scopurile sale de activitate și prevederile actelor normative;
    6) să încheie acorduri sau, după caz, contracte cu persoane juridice de drept public ori de drept privat, cu donatori internaționali, cu furnizori și beneficiari de bunuri și servicii, precum și contracte cu persoane fizice;
    7) să dispună de alte drepturi ce decurg din prevederile prezentului Statut și ale actelor normative.
III. ORGANIZAREA ACTIVITĂȚII AGENȚIEI „MOLDPRES”
    7. Organele de conducere ale Agenției „Moldpres” sînt:
    1) consiliul;
    2) directorul – organ executiv.
    8. Consiliul este organul colegial superior al Agenției „Moldpres” care conduce și supraveghează funcționarea acestuia și adoptă decizii.
    9. Consiliul exercită următoarele atribuții:
    1) adoptă decizii și supraveghează activitatea Agenției „Moldpres”;
    2) aprobă planurile și rapoartele de activitate ale Agenției „Moldpres”;
    3) aprobă componența comisiei de concurs, modul de organizare și funcționare a comisiei de concurs, cerințele față de candidatul la funcția de director și procedura de desfășurare a concursului privind selectarea directorului Agenției „Moldpres” și prezintă ulterior demersul privind numirea în funcție, de către secretarul general al Guvernului, a persoanei selectate;
    4) coordonează structura și efectivul-limită ale Agenției „Moldpres”;
    5) examinează situațiile financiare ale Agenției „Moldpres”;
    6) aprobă contractarea creditelor pentru asigurarea activității Agenției „Moldpres”, în coordonare cu fondatorul;
    7) ia decizii privind asigurarea transparenței procedurilor de achiziție a bunurilor, lucrărilor și a serviciilor destinate atît pentru acoperirea necesităților, cît și pentru asigurarea bazei tehnico-materiale a Agenției „Moldpres”;
    8) examinează și aprobă raportul cu privire la activitatea economico-financiară a Agenției „Moldpres”, examinează rapoartele de audit și le prezintă spre informare fondatorului;
    9) stabilește condițiile de salarizare a personalului Agenției „Moldpres”, inclusiv a directorului, în conformitate cu prevederile Legii salarizării nr.847/2002 și Hotărîrea Guvernului nr.743/2002 cu privire la salarizarea angajaților din unitățile cu autonomie financiară;
    10) examinează și aprobă bugetul anual al Agenției „Moldpres”;
    11) decide asupra altor subiecte importante pentru Agenția „Moldpres”, înaintate de director.
    10. Componența nominală și numărul membrilor Consiliului se stabilesc prin ordin al secretarului general al Guvernului. Numărul membrilor nu poate fi mai mic de 5 și nici mai mare de 7 persoane.  În componența Consiliului se includ reprezentanții Cancelariei de Stat, Ministerului Finanțelor, Ministerului Educației, Culturii și Cercetării și ai Ministerului Justiției. Angajații Agenției „Moldpres” nu pot fi membri ai Consiliului.
    11. Membrii Consiliului participă personal la ședințele acestuia.
    12. Activitatea în calitate de membru al Consiliului nu se remunerează.
    13. Membrii Consiliului:
    1) au dreptul de acces la informația referitoare la activitatea Agenției „Moldpres”, respectînd principiul confidențialității și prevederile normative privind protecția datelor cu caracter personal;
    2) au obligația să respecte Statutul Agenției „Moldpres”, să participe la ședințele Consiliului și să contribuie la realizarea funcțiilor și atribuțiilor acestuia;
    3) au obligația să participe la realizarea direcțiilor strategice de activitate ale Agenției „Moldpres”, precum și la evaluarea rapoartelor și a performanțelor.
    14. Consiliul se convoacă după necesitate, dar nu mai rar decît o dată în trimestru, la inițiativa fondatorului, președintelui Consiliului sau a directorului Agenției „Moldpres”.
    15. Ședința Consiliului este deliberativă în prezența majorității membrilor săi. Înștiințarea în scris privind desfășurarea ședințelor Consiliului (în care se indică data, timpul și locul desfășurării acestora, ordinea de zi, inclusiv materialele aferente) se expediază (prin scrisoare remisă în original sau prin e-mail) de către secretarul Consiliului tuturor membrilor Consiliului cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte de data desfășurării ședinței.
    16. În lipsă de cvorum, în cel mult 5 zile lucrătoare de la data ședinței care nu a avut loc, se convoacă ședința repetată a Consiliului. Membrii Consiliului vor fi informați despre ședința repetată cu cel puțin o zi lucrătoare înainte de data ședinței.
    17. Deciziile Consiliului se adoptă cu majoritatea simplă de voturi ale membrilor Consiliului.
    18. Deciziile Consiliului se plasează pe pagina oficială a Agenției „Moldpres”.
    19. Desfășurarea ședințelor Consiliului se consemnează într-un proces-verbal, care reflectă în mod obligatoriu subiectele examinate în cadrul ședinței, informația privind înștiințarea membrilor Consiliului, lista membrilor prezenți și absenți, a altor participanți la ședință, luările de cuvînt din cadrul ședinței, rezultatul votării fiecărui subiect din ordinea de zi.
    Procesele-verbale sînt semnate de către președintele Consiliului și contrasemnate de către secretarul acestuia, iar opiniile separate ale membrilor Consiliului se anexează la procesul-verbal, fapt care se consemnează în procesul-verbal.
    20. Lucrările de secretariat ale Consiliului sînt executate de secretarul Consiliului, care este desemnat de către directorul Agenției „Moldpres” din rîndul personalului subdiviziunii juridice a Agenției „Moldpres”.
    21. Secretarul Consiliului este responsabil de păstrarea documentelor Consiliului, informarea membrilor Consiliului despre ședințele acestuia, participarea la ședințe, precum și întocmirea și contrasemnarea proceselor-verbale ale ședințelor.
    22. Activitatea executivă a Agenției „Moldpres” este condusă de către director, care este selectat în urma unui concurs public și transparent, organizat de către Consiliu. Procedura de desfășurare a concursului, cerințele față de candidatul la funcția de director,  modul de organizare și funcționare a comisiei de concurs și componența acesteia se aprobă de Consiliu.
    23. Directorul selectat în urma concursului este numit în și eliberat din funcție de către secretarul general al Guvernului, în temeiul deciziei Consiliului.
    24. Directorul Agenției „Moldpres”:
    1) conduce activitatea Agenției „Moldpres”;
    2) este responsabil de îndeplinirea corespunzătoare a funcțiilor atribuite Agenției „Moldpres”;
    3) reprezintă Agenția „Moldpres” în relațiile cu autoritățile publice, organizațiile și instituțiile naționale și internaționale, instituțiile donatoare care asigură suport acesteia, instanțele judecătorești, instituțiile financiare, cu alte persoane juridice și cu persoanele fizice;
    4) coordonează elaborarea proiectului de buget al Agenției „Moldpres” și îl prezintă Consiliului spre aprobare;
    5) elaborează, coordonează cu Consiliul și prezintă fondatorului spre aprobare structura și efectivul-limită de personal ale Agenției „Moldpres”;
    6) asigură executarea deciziilor Consiliului;
    7) poartă răspundere personală pentru utilizarea rațională a mijloacelor financiare ale Agenției „Moldpres” și autenticitatea indicilor economici generali;
    8) aprobă statul de personal al Agenției „Moldpres”, regulamentele subdiviziunilor din cadrul acestuia, precum și fișele postului ale personalului Agenției „Moldpres”;
    9) numește în funcții, modifică, suspendă și încetează raporturile de muncă cu personalul Agenției „Moldpres”, în condițiile legislației muncii;
    10) încheie contracte cu persoane fizice și juridice de drept privat și public, contracte cu consultanții locali și străini, executorii de lucrări, furnizorii de bunuri și prestatorii de servicii, pentru asigurarea realizării sarcinilor Agenției „Moldpres”;
    11) asigură integritatea, menținerea și administrarea eficientă a patrimoniului Agenției „Moldpres” în conformitate cu prevederile actelor normative;
    12) exercită alte sarcini legate de activitatea Agenției „Moldpres”, delegate de către fondator sau de către Consiliu.
    25. În absența directorului, atribuțiile acestuia sînt exercitate de către directorul adjunct, conform ordinului emis de director.
    26. Directorul adjunct este numit în și eliberat din funcție de către secretarul general al Guvernului, la propunerea directorului.
IV. FINANȚAREA ȘI PATRIMONIUL AGENȚIEI „MOLDPRES”
    27. Finanțarea activității Agenției „Moldpres” se va efectua din:
    1) veniturile obținute din prestarea serviciilor;
    2) subsidiile/subvențiile primite de la bugetul de stat prin intermediul Cancelariei de Stat;
    3) alte surse legale.
    28. Mijloacele financiare neutilizate de către Agenția „Moldpres” pe parcursul anului curent se transferă spre utilizare în anul următor, cu excepția cazului în care Consiliul decide virarea mijloacelor financiare respective la bugetul de stat.
    29. Înstrăinarea și casarea mijloacelor fixe ale Agenției „Moldpres” se vor efectua cu acordul scris al fondatorului, conform prevederilor actelor normative.
V. EVIDENȚA ȘI DĂRILE DE SEAMĂ
    30. Agenția „Moldpres” ține evidența contabilă și prezintă rapoarte statistice în conformitate cu prevederile normative.
    31. Activitatea Agenției „Moldpres” este supusă controlului financiar public intern și auditului extern, în conformitate cu prevederile actelor normative.