LPC315/2018
ID intern unic:  378895
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 315
din  30.11.2018
pentru modificarea articolului 104 din
Codul educației al Republicii Moldova nr. 152/2014
Publicat : 18.01.2019 în Monitorul Oficial Nr. 13-21     art Nr : 76     Data intrarii in vigoare : 18.01.2019
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Articolul 104 din Codul educației al Republicii Moldova nr. 152/2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 319–324, art. 634), cu modificările  ulterioare, se  modifică după cum urmează:
    la alineatul (2) litera a), cuvintele „ministerul de resort” se substituie cu cuvîntul „fondator”;
    articolul se completează cu alineatul (21) cu următorul cuprins:
    „(21) Prin derogare de la prevederile alin. (2), în componența Consiliului pentru dezvoltare strategică instituțională al instituției de învățămînt superior private nu se includ reprezentanți desemnați de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării și Ministerul Finanțelor. Deciziile Consiliului pentru dezvoltare strategică instituțională al instituției de învățămînt superior private sînt adoptate cu votul a 5 membri.”
    la alineatul (8), textul „Cuantumul indemnizației este de un salariu mediu pe economie pentru membri și de două salarii medii pe economie pentru președintele Consiliului.” se substituie cu textul „Cuantumul indemnizației este de 1000 de lei pentru membri și de 2000 de lei pentru președintele Consiliului.”
    Art. II. – Guvernul, în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, va aduce actele sale normative în concordanță cu aceasta.
    Art. III. – Prezenta lege intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                           Andrian CANDU

    Nr. 315. Chişinău, 30 noiembrie 2018.