LPC342/2018
ID intern unic:  378897
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 342
din  24.12.2018
pentru modificarea Legii nr. 313/2018 cu privire la acordarea
suportului unic unor beneficiari de pensii
Publicat : 18.01.2019 în Monitorul Oficial Nr. 13-21     art Nr : 78     Data intrarii in vigoare : 18.01.2019
    Prezenta lege organică este adoptată în temeiul prevederilor art. 1061 din Constituţie, prin angajarea răspunderii Guvernului faţă de Parlament.
    Art. I. – Legea nr. 313/2018 cu privire la acordarea suportului unic unor beneficiari de pensii (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 461, art.  762) se modifică după cum urmează:
    1. În denumire, după cuvîntul „pensii” se introduc cuvintele „și alocații sociale de stat”.
    2. Legea se completează cu articolul I1 cu următorul cuprins:
    „Art. I1. – Beneficiarilor de toate tipurile de alocații sociale de stat, cu excepția alocației pentru îngrijire, însoțire și supraveghere, stabilite pînă la intrarea în vigoare a prezentei legi conform Legii nr. 499/1999 privind alocațiile sociale de stat pentru unele categorii de cetățeni, li se acordă un suport unic în sumă de 600 de lei.”
    3. La articolul II, după cuvîntul „pensiei” se introduc cuvintele „și alocațiilor sociale de stat”.
    4. La articolul III, după cuvîntul „pensiilor” se introduc cuvintele „și alocațiilor sociale de stat”.
    5. La articolul VII alineatul  (2), cuvintele „beneficiarii de pensii” se substituie cu cuvîntul  „beneficiari”.
    Art. II. – Cheltuielile pentru implementarea prezentei legi sînt acoperite din contul și în limitele transferurilor de la bugetul de stat către bugetul asigurărilor sociale de stat.
    Art. III. – Prezenta lege intră în vigoare la data publicării.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                         Andrian CANDU

    Nr. 342. Chişinău, 24 decembrie 2018.