HPC334/2018
ID intern unic:  378900
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
HOTĂRÎRE Nr. 334
din  14.12.2018
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare
a Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică
Publicat : 18.01.2019 în Monitorul Oficial Nr. 13-21     art Nr : 81     Data intrarii in vigoare : 18.01.2019
    În temeiul art. 8 alin. (8) din Legea nr. 174/2017 cu privire la energetică,
    Parlamentul adoptă prezenta hotărîre.
    Art. 1. – Se aprobă în redacție nouă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică, conform anexei.
    Art. 2. – Se abrogă Hotărîrea Parlamentului nr. 238/2012 cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică.
    Art. 3. – Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                           Andrian CANDU

    Nr. 334. Chişinău, 14 decembrie 2018.


Anexă

REGULAMENT
de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale
pentru Reglementare în Energetică
 Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
    1. Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică (în continuare – Regulament) stabileşte statutul juridic, misiunea, atribuţiile, drepturile, modul de organizare, funcționare și transparența activității Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică (în continuare – Agenţie).
    2. Agenţia este o autoritate învestită cu competenţe de reglementare şi de monitorizare a activităţilor din sectoarele energeticii și din domeniul serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare.
    3. Agenția are statut de persoană juridică, este independentă în raport cu alte autorități și organe publice ori în raport cu alte entități publice sau private și dispune de conturi curente bancare, inclusiv în valută străină, de ştampilă cu stema de stat şi cu denumirea sa.
    4. Agenţia îşi exercită atribuţiile în mod independent, cu respectarea principiilor de obiectivitate, imparţialitate, transparenţă şi nediscriminare.
    5. Nicio decizie sau măsură luată de Guvern, de organele centrale de specialitate, de alte autorităţi ale administraţiei publice centrale, de autorităţile de reglementare, de alte autorităţi publice sau de autorităţile administraţiei publice locale nu poate restrînge independenţa funcţională şi financiară a Agenţiei şi nu poate împiedica îndeplinirea de către Agenţie a atribuţiilor stabilite prin legile sectoriale și de prezentul Regulament.
    6. Nicio prevedere menită să asigure independenţa Agenţiei nu poate fi interpretată în sensul excluderii Agenţiei de sub controlul parlamentar exercitat în modul şi în limitele stabilite de Legea nr. 174/2017 cu privire la energetică, precum şi de sub controlul judiciar.
    7. În activitatea sa Agenţia se conduce de prevederile Constituţiei Republicii Moldova, de Legea nr. 174/2017 cu privire la energetică, de legile aplicabile în sectoarele energeticii şi în domeniul serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare, de acordurile internaţionale la care Republica Moldova este parte, de alte acte normative în vigoare ce reglementează sectoarele energeticii şi serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare, precum şi de prezentul Regulament.
    8. Structura şi efectivul-limită ale Agenţiei, formele şi modul retribuirii muncii personalului se stabilesc şi se aprobă de către Consiliul de administraţie al acesteia în conformitate cu Legea nr. 174/2017 cu privire la energetică.
    9. În vederea îndeplinirii atribuțiilor stabilite de legile sectoriale și prevederile prezentului Regulament, Agenţia colaborează cu organele centrale de specialitate, cu alte autorități ale administrației publice centrale, cu Consiliul Concurenţei, cu autoritățile de reglementare, cu alte autorități publice, cu autorităţile administraţiei publice locale, cu societatea civilă şi consultă, după caz, participanţii la pieţele energetice.
    10. În scopul îndeplinirii atribuţiilor ce îi revin, Agenţia cooperează, pe plan regional şi internaţional, cu autorităţile de reglementare ale altor ţări, inclusiv cu autorităţile de reglementare din ţările părţi ale Comunităţii Energetice, cu organizaţiile şi organismele internaţionale şi cu instituţiile acestora, inclusiv cu Comitetul de reglementare al Comunităţii Energetice şi cu Secretariatul Comunităţii Energetice. Pentru a facilita cooperarea în domeniul reglementării, Agenţia are dreptul să încheie acorduri de colaborare cu orice autoritate de reglementare din alte ţări, de asemenea poate beneficia de programe de formare şi perfecţionare profesională pentru personalul său.
    11. Agenţia se lichidează doar prin lege adoptată în acest scop şi cu condiţia preluării atribuţiilor acesteia de alte autorităţi independente.
Capitolul II
MISIUNEA, ATRIBUŢIILE ŞI DREPTURILE AGENŢIEI
    12. Misiunea Agenției este asigurarea nediscriminării, a concurenţei loiale şi a funcţionării eficiente a pieţei de energie şi a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare.
    13. În vederea realizării misiunii sale, Agenţia îndeplineşte următoarele atribuții de bază:
    a) implementează politicile statului privind reglementarea în sectoarele energeticii şi în domeniul serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare;
    b) reglementează și monitorizează sectoarele energeticii, domeniul serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare;
    c) adoptă hotărîri și emite decizii conform competențelor funcționale;
    d) elaborează, aprobă, modifică, completează, suspendă sau abrogă actele administrative de reglementare pentru organizarea activităţilor în sectoarele energeticii şi în domeniul serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare, în condiţii de accesibilitate, disponibilitate, fiabilitate, continuitate, competitivitate, inclusiv pentru asigurarea protecţiei drepturilor şi a intereselor legitime ale consumatorilor;
    e) asigură ca preţurile şi tarifele reglementate să fie justificate, rezonabile, transparente şi nediscriminatorii, bazate pe performanţă, să reflecte cheltuielile necesare şi justificate economic;
    f) eliberează, prelungeşte, reperfectează, suspendă, reia valabilitatea sau retrage licenţele, autorizaţiile pentru desfăşurarea activităţilor reglementate, eliberează copii şi duplicate ale acestora, în conformitate cu Legea nr. 174/2017 cu privire la energetică, Legea nr. 303/2013 privind serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare, Legea nr. 461/2001 privind piaţa produselor petroliere, Legea nr. 108/2016 cu privire la gazele naturale, Legea nr. 107/2016 cu privire la energia electrică, Legea nr. 92/2014 cu privire la energia termică și promovarea cogenerării şi Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător;
    g) monitorizează şi controlează respectarea de către titularii de licență/autorizație a condiţiilor stabilite pentru desfăşurarea activităţilor licențiate, autorizate, a prevederilor legilor sectoriale, inclusiv ale celor menite să asigure protecţia drepturilor consumatorilor şi calitatea serviciilor prestate;
    h) promovează şi facilitează, în conformitate cu legile sectoriale, accesul participanţilor noi, inclusiv al producătorilor de energie din surse regenerabile, la reţelele electrice şi de gaze naturale, la piețele de energie electrică și de gaze naturale, în special prin eliminarea barierelor care le-ar putea împiedica accesul; 
    i) supraveghează și monitorizează activitatea participan-ților la piețele de energie electrică, de gaze naturale și produse petroliere, inclusiv prin prisma respectării de către aceștia a obligațiilor prevăzute de actele normative de reglementare în sectoarele energeticii;
    j) promovează o politică tarifară echitabilă și adecvată, care corespunde principiilor economiei de piaţă, astfel încît să fie asigurată în egală măsură protecția drepturilor consumatorilor şi ale întreprinderilor din sectoarele reglementate de Agenție;
    k) aplică principiul „eficiență maximă la costuri minime” și supraveghează respectarea acestuia de către întreprinderile din sectorul energeticii și operatorii care prestează serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare la calculul prețurilor și tarifelor pentru serviciile prestate;  
    l) promovează și asigură protecția drepturilor şi a intereselor legitime ale consumatorilor, exercită controlul privind modul de respectare a drepturilor consumatorilor de către titularii de licență/autorizație, examinează petiţiile consumatorilor şi soluţionează, în procedură extrajudiciară, neînțelegerile dintre consumatori şi titularii de licențe, autorizații, în legătură cu racordarea, contractarea, facturarea, deconectarea, calitatea serviciilor prestate, și emite decizii după caz;      
    m) aplică sancţiuni financiare întreprinderilor energetice în modul şi în condiţiile stabilite de legile sectoriale;
    n) asigură supravegherea energetică de stat.
    14. În sectoarele reglementate, Agenția îndeplinește suplimentar următoarele atribuții specifice:  
    1) în sectorul electroenergetic și al gazelor naturale:
    a) aprobă costurile de bază, prețurile și tarifele reglementate, calculate conform metodologiilor aprobate, şi monitorizează corectitudinea aplicării de către titularii de licență a metodologiilor respective, precum și a tarifelor și prețurilor reglementate aprobate;
    b) aprobă planurile de dezvoltare a reţelelor electrice de transport şi de distribuţie a energiei electrice și a gazelor naturale, planurile anuale de investiții ale titularilor de licență, precum și rapoartele privind realizarea investițiilor în strictă conformitate cu planurile aprobate;
    c) desemnează titularii de licenţă care, în contextul obligațiilor de serviciu public, vor desfăşura activitatea licenţiată în locul titularului a cărui licenţă a fost suspendată, căruia i s-a retras licenţa sau a cărui licenţă a expirat;
    d) certifică operatorul sistemului de transport şi monitorizează respectarea continuă de către acesta a cerinţelor privind separarea şi independenţa, a indicatorilor de calitate, a termenelor şi condiţiilor de racordare, de deconectare şi de reconectare la rețelele electrice și de gaze naturale, precum şi a altor exigenţe prevăzute de actele normative de reglementare;
    e) monitorizează respectarea continuă de către operatorul sistemului de distribuție a cerințelor privind separarea şi independenţa, a indicatorilor de calitate, a termenelor şi condițiilor de racordare, de deconectare şi de reconectare la reţelele electrice și de gaze naturale, precum şi a altor exigenţe prevăzute de lege;
    f) monitorizează respectarea de către operatorii sistemelor de transport și operatorii sistemelor de distribuție a Regulamentului privind accesul la reţelele electrice de transport pentru schimburile transfrontaliere şi gestionarea congestiilor, după caz, a Regulamentului privind accesul la rețelele de transport al gazelor naturale și gestionarea congestiilor, aprobate de Agenție;
    g) monitorizează activitatea titularilor de autorizații pentru linii electrice directe și pentru conducte directe de gaze naturale, în baza unor criterii obiective și nediscriminatorii;
    h) monitorizează respectarea de către furnizori a clauzelor obligatorii ale contractelor de furnizare a energiei electrice și a gazelor naturale consumatorilor finali, a termenelor şi condiţiilor de furnizare, inclusiv a termenelor şi condiţiilor de prestare a serviciului universal, de îndeplinire a obligațiilor de serviciu public şi de realizare a furnizării de ultimă opţiune;
    i) monitorizează respectarea de către titularii de licenţe a termenelor şi condiţiilor de schimbare a furnizorului de către consumatori;
    j) verifică respectarea de către titularii de licențe a procedurilor legale de achiziţie a bunurilor, a lucrărilor şi a serviciilor utilizate în activitatea titularilor de licenţe, care sînt obligaţi să respecte principiul desfăşurării activităţilor licenţiate cu cheltuieli minime şi la eficienţă maximă;
    k) stabileşte cerinţe privind separarea contabilităţii pe tipuri de activităţi desfăşurate de întreprinderile electroenergetice și de gaze naturale, precum și monitorizează respectarea acestor cerințe;
    l) stabileşte metodele de ţinere a contabilităţii în sectorul electroenergetic şi în sectorul de gaze naturale în conformitate cu Standardele naţionale/internaționale de contabilitate, cu cerinţele privind rapoartele contabile, cu cerinţele privind reevaluarea mijloacelor fixe în scopuri tarifare, precum şi cu sistemul de informaţii, în baza cărora titularii de licenţe îşi prezintă rapoartele la Agenţie, pentru a monitoriza separarea efectivă a conturilor titularilor de licenţe pe piaţa de energie electrică şi pe cea a gazelor naturale şi pentru a garanta lipsa de subvenţii încrucişate între activităţile de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei electrice, de producere, stocare, transport, distribuţie şi furnizare a gazelor naturale;
    m) stabileşte informaţia de ordin economic şi tehnic privind funcţionarea sistemului electroenergetic şi al gazelor naturale, ce urmează a fi dată publicităţii de către titularii de licenţe, cu respectarea confidenţialităţii, precum și monitorizează disponibilitatea şi calitatea datelor tehnice şi comerciale cu privire la interconexiuni, solicitate de utilizatorii de sistem pentru participarea în condiţii nediscriminatorii la piaţa de energie electrică și de gaze naturale;
    n) monitorizează fluxurile de gaze naturale intrate în ţară şi stabileşte condiţiile de export al gazelor naturale în cazul în care este necesar să se asigure securitatea livrărilor;
    o) aplică principiul priorității la procurarea şi dispecerizarea energiei electrice produse de centralele electrice care utilizează surse regenerabile de energie și de centralele electrice de termoficare;
    p) elaborează, aprobă şi monitorizează, după consultarea autorităților de reglementare ale statelor vecine, normele de gestionare şi de atribuire a capacităţii de transport a interconexiunilor cu sistemele electroenergetice şi de gaze naturale ale acestor state;
    q) aprobă şi monitorizează aplicarea mecanismelor de soluţionare a congestiilor din sistemul electroenergetic şi cel al gazelor naturale, precum și monitorizează perioadele de timp necesare operatorului sistemului de transport şi de distribuţie pentru efectuarea racordărilor și reconectărilor; 
    r) stabileşte condiţiile obligatorii pentru participanţii la piaţa de energie electrică privind producerea, transportul, distribuţia, furnizarea şi măsurarea energiei electrice şi condiţiile obligatorii pentru participanţii la piaţa gazelor naturale privind producerea, stocarea, transportul, distribuţia, furnizarea şi măsurarea gazelor naturale; 
    s) monitorizează respectarea de către titularii de licenţe a regulilor şi condiţiilor stabilite pentru accesul la reţelele de gaze naturale, inclusiv la reţelele de gazoducte în amonte, la depozitele de stocare, la stocarea în conductă şi la serviciile de sistem;
    t) stabileşte termenele, condiţiile şi plăţile pentru racordarea centralelor electrice la reţeaua electrică, pentru a garanta că acestea sînt obiective, transparente şi nediscriminatorii, în special avînd în vedere costurile şi beneficiile diverselor tehnologii ce ţin de sursele regenerabile de energie și producerea distribuită;
    u) elaborează şi aprobă procedura de schimbare a furnizorului energiei electrice şi a furnizorului de gaze naturale de către consumatorii finali;
    v) confirmă statutul de producător eligibil producătorilor de energie electrică din surse regenerabile în conformitate cu regulamentul aprobat de Agenție;
    w) aprobă tarifele fixe la energia electrică produsă din surse regenerabile;
    x) aprobă și prezintă Guvernului prețurile plafon la energia electrică produsă din surse regenerabile;
    y) exercită alte atribuții stabilite de lege;
    2) în sectorul pieței produselor petroliere:  
    a) supraveghează respectarea de către importatorii şi vînzătorii produselor petroliere principale şi ai gazului lichefiat a Metodologiei formării şi aplicării preţurilor la produsele petroliere;
    b) monitorizează respectarea de către titularul de licenţă/autorizaţie de import al motorinei a condiţiilor licenţei şi autorizaţiei de import al motorinei, inclusiv a condiţiilor speciale pentru importatorii de produse petroliere principale; 
    c) promovează competiţia pe piaţa produselor petroliere;
    d) ţine registrul persoanelor juridice cărora li s-au acordat licenţe şi registrul importatorilor de motorină pentru consum propriu;
    e) efectuează, în limitele legii, controale asupra activității participanţilor la piaţa produselor petroliere;
    f) autorizează exportul de produse petroliere;
    g) întocmeşte balanţele de produse petroliere;
    h) examinează şi soluţionează, în limitele competenţei sale, diferendele dintre participanţii la piaţa produselor petroliere; 
    i) exercită alte atribuții stabilite de lege;
    3) în sectorul termoenergetic:
    a) supraveghează activităţile reglementate ale titularilor de licenţe, precum şi calitatea serviciilor prestate de către aceştia;
    b) stabileşte termenele, condiţiile şi tarifele de racordare a centralelor termice, a centralelor electrice de termoficare, a centralelor de producere a energiei electrice şi termice în regim de cogenerare de înaltă eficienţă şi a centralelor termice de producere a energiei termice din surse regenerabile la reţeaua termică pentru a garanta obiectivitatea, transparenţa şi caracterul nediscriminatoriu al acestora;
    c) verifică respectarea de către titularii de licențe a procedurilor legale de achiziţie a bunurilor, a lucrărilor şi a serviciilor utilizate în activitatea titularilor de licenţe, care sînt obligaţi să respecte principiul desfăşurării activităţilor licenţiate cu cheltuieli minime şi la eficienţă maximă;
    d) elaborează şi aprobă metodologiile de calcul, aprobare şi aplicare a tarifelor reglementate pentru producerea energiei termice, pentru serviciul de distribuţie a acesteia, pentru furnizarea energiei termice, precum şi pentru energia termică livrată consumatorilor, inclusiv pentru apa caldă menajeră;
    e) aprobă prețurile și tarifele reglementate pentru producerea, distribuția energiei termice, precum și tarifele pentru furnizarea energiei termice, calculate în conformitate cu metodologiile aprobate;
    f) monitorizează separarea efectivă, între activități, a conturilor titularilor de licenţe pentru garantarea lipsei de subvenţii încrucişate între activităţile de producere, de distribuţie şi de furnizare a energiei termice, stabileşte metodele de ţinere a contabilităţii în sectorul termoenergetic, în conformitate cu Standardele naţionale/internaționale de contabilitate, cu cerinţele privind rapoartele contabile, cu cerinţele privind reevaluarea mijloacelor fixe în scopuri tarifare;
    g) stabilește sistemul de informaţii în baza cărora titularii de licenţe prezintă rapoarte la Agenţie;
    h) aplică principiul procurării prioritare a energiei termice produse de centralele electrice de termoficare, de centralele de producere a energiei electrice şi termice în regim de cogenerare de înaltă eficienţă şi de centralele termice de producere a energiei termice din surse regenerabile, în condiţiile legii;
    i) exercită alte atribuții stabilite de lege; 
    4) în domeniul serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare:
    a) desemnează, în comun cu autoritatea administraţiei publice locale, titularul de licenţă care va desfăşura activitatea de alimentare cu apă, de canalizare şi de epurare a apelor uzate în locul titularului de licenţă a cărui licenţă a fost suspendată, retrasă sau a expirat;
    b) avizează tarifele pentru serviciul public de alimentare cu apă potabilă şi de canalizare şi tarifele pentru serviciile auxiliare, furnizate la nivel de regiune, raion, municipiu şi oraş, determinate şi justificate de operator în conformitate cu metodologiile aprobate de Agenţie, şi le prezintă spre aprobare consiliilor locale;
    c) aprobă tarifele pentru serviciul public de alimentare cu apă tehnologică, furnizat de operatori la nivel de regiune, raion, municipiu şi oraş, stabilite conform metodologiilor respective de calcul al tarifelor;
    d) aprobă tarifele pentru serviciul public de alimentare cu apă potabilă şi de canalizare, precum şi pentru serviciile auxiliare, furnizate de operatori la nivel de regiune, raion, municipiu şi oraş, în cazul în care consiliile locale respective au delegat Agenţiei dreptul deplin de aprobare a tarifelor;
    e) aprobă tarifele pentru serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare, furnizat la nivel de regiune, raion, municipiu şi oraş, în cazul neaprobării acestora de către consiliile locale în baza cererii operatorului şi a avizului prezentat de Agenţie, în termenul stabilit de lege;
    f) aprobă tarifele pentru serviciul public de alimentare cu apă potabilă, pentru serviciul public de canalizare și de epurare a apelor uzate, prestate de operatori la nivel de regiune, raion, municipiu şi oraş și care activează în condiţiile unor acorduri sau contracte încheiate cu organismele financiare internaţionale, ratificate sau aprobate de Parlament, de Guvern sau de consiliile locale;
    g) monitorizează corectitudinea aplicării de către titularii de licență a tarifelor aprobate de Agenţie;
    h) supraveghează şi controlează respectarea de către operatori a principiului costurilor necesare şi justificate la calcularea tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare, furnizat la nivel de regiune, raion, municipiu şi oraş;
    i) monitorizează modul în care titularii de licențe respectă actele normative de reglementare și indicatorii de calitate a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare stabiliţi de Agenţie;
    j) stabilește, pentru determinarea tarifelor şi pentru garantarea lipsei de subvenții încrucișate între activitățile reglementate şi nereglementate, principii şi reguli de separare a costurilor de către operatori, cerințe privind reevaluarea mijloacelor fixe, precum şi un sistem de informații în baza cărora operatorii urmează să prezinte rapoarte Agenției;
    k) supraveghează respectarea de către operatorii serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare, care activează la tarife aprobate de Agenție, a prevederilor Regulamentului privind procedurile de prezentare şi de examinare a cererilor titularilor de licențe privind prețurile și tarifele reglementate;
    l) exercită alte atribuții stabilite de lege;
    5) în sectorul supravegherii energetice de stat:
    a) elaborează şi aprobă documentele normativ-tehnice care reglementează modul de amenajare şi de exploatare a centralelor electrice, a reţelelor electrice şi a instalaţiilor electrice ale consumatorilor finali;
    b) elaborează şi aprobă documentele normativ-tehnice de exploatare şi de securitate tehnică în sectorul termoenergetic;
    c) se adresează instanţei de judecată pentru a solicita sistarea procesului de producere a echipamentului electrotehnic de către agenţii economici în cazul în care condiţiile tehnice nu corespund documentelor normativ-tehnice prevăzute la lit. a);
    d) emite prescripţii pe numele proprietarilor sau pe al persoanelor care exploatează centralele electrice şi termice, reţelele electrice şi termice, instalaţii electrice şi termice, în cazul constatării abaterilor de la documentele normativ-tehnice prevăzute la lit. a) şi b);
    e) cere proprietarilor şi persoanelor care exploatează centralele electrice şi termice, reţelele electrice şi termice, instalaţiile electrice şi termice deconectarea imediată a acestora dacă, din cauza stării tehnice, centralele electrice şi termice, reţelele electrice şi termice sau instalaţiile electrice şi termice pot provoca avarii, incendii, electrocutări, explozii şi/sau dacă pot pune în pericol viaţa ori sănătatea oamenilor;
    f) cere operatorilor de sistem din sectorul electroenergetic şi distribuitorilor de energie termică să întrerupă prestarea serviciului de transport şi/sau de distribuţie a energiei electrice, a serviciului de distribuţie a energiei termice consumatorilor care nu respectă prevederile documentelor normativ-tehnice specificate la lit. a) şi b) şi care nu întreprind acţiunile indicate în prescripţiile emise în acest sens, ceea ce poate provoca avarii, incendii, electrocutări şi/sau explozii; 
    g) are acces la centralele electrice şi termice, la reţelele electrice şi termice, la instalaţiile electrice şi termice, indiferent de tipul de proprietate, pentru exercitarea atribuţiilor stabilite în prezentul articol;  
    h) emite prescripţii pe numele persoanelor fizice sau juridice în cazul constatării abaterilor de la prevederile documentelor normativ-tehnice specificate la lit. a) şi b); 
    i) participă la examinarea circumstanţelor şi a cauzelor avariilor, incendiilor, electrocutărilor sau exploziilor provocate de centralele electrice şi termice, de reţelele electrice şi termice sau de instalaţiile electrice şi termice;
    j) solicită şi primeşte de la agenţii economici, pentru examinare operativă, acte şi informaţii referitoare la respectarea prevederilor documentelor normativ-tehnice specificate la lit. a) şi b);  
    k) se adresează în instanţa de judecată pentru a solicita sistarea producerii sau montării utilajului, a reţelelor electrice şi termice, a instalaţiilor electrice şi termice a căror exploatare poate provoca avarii, incendii, electrocutări şi/sau explozii;
    l) eliberează, suspendă sau retrage autorizaţiile de electrician autorizat şi monitorizează activitatea electricienilor autorizaţi;
    m) eliberează, suspendă sau retrage autorizaţiile cu privire la laboratoarele electrotehnice;
    n) verifică, la solicitare, cunoştinţele personalului electrotehnic al agenţilor economici, al întreprinderilor electroenergetice şi termice şi al agenţilor economici care prestează servicii de deservire a obiectelor energetice, cu acordarea grupei de securitate electrică şi eliberarea talonului de autorizare în acest sens;
    o) efectuează controale tehnice ale reţelelor electrice şi termice, ale instalaţiilor electrice şi termice în scopul prevenirii avariilor, incendiilor, electrocutărilor şi/sau a exploziilor;
    p) constată contravenţii, în limitele competenţei sale, şi depune în instanţa de judecată procesele-verbale de constatare a contravenţiilor;
    q) antrenează specialişti de la instituţiile ştiinţifice şi cele de proiectare, de la alte organizaţii, în caz de necesitate, la efectuarea de expertize şi prezentarea de concluzii pentru soluţionarea anumitor probleme conform competenţelor;
    r) supraveghează respectarea normelor, regulamentelor, actelor normativ-tehnice şi a regulilor de securitate la instalarea, funcţionarea şi exploatarea cazanelor, furnalelor, sobelor pe bază de biomasă, sistemelor fotovoltaice solare şi termice solare, sistemelor geotermale de mică adîncime şi a pompelor de căldură.
    15. Agenția exercită și alte atribuţii prevăzute expres de actele normative.
    16. Pentru îndeplinirea eficientă a atribuțiilor sale, Agenţia are următoarele drepturi:
    a) de a controla, în modul stabilit de Legea nr. 174/2017 cu privire la energetică şi în limitele prevăzute de legile sectoriale, respectarea de către titularii de licenţă/autorizații a condiţiilor stabilite pentru desfăşurarea activităţilor licenţiate/autorizate şi a prevederilor cadrului legal, inclusiv a celor privind drepturile consumatorilor finali şi calitatea serviciilor prestate;
    b) de a controla aplicarea corectă a prețurilor și tarifelor reglementate de către întreprinderile din sectorul energetic şi al serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare și de a avea acces la registrele şi documentele aflate în raport cu obiectul şi scopul controlului, indiferent de suportul fizic sau electronic pe care sînt păstrate;
    c) de a solicita şi a avea acces la contabilitatea titularilor de licență/autorizații la informaţia şi la documentele contabile, la informaţia şi la documentele care conţin informaţii ce constituie secret de stat, secret comercial sau alte informaţii oficiale cu accesibilitate limitată, inclusiv de la organele centrale de specialitate ale administraţiei publice, de la organele fiscale, vamale şi de la alte autorități publice, în legătură cu activitatea participanţilor la pieţele energetice;
    d) de a obţine de la titularii de licenţe copii şi extrase din documentele menţionate la lit. b) și c), precum şi orice altă informaţie necesară pentru exercitarea atribuţiilor Agenţiei în conformitate cu prezentul Regulament și cu legile sectoriale, inclusiv în scopul examinării petițiilor consumatorilor;
    e) de a cere întreprinderilor din sectorul energetic şi al serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare prezentarea rapoartelor anuale în forma şi în termenele stabilite de Agenţie, precum şi a altor informaţii solicitate necesare pentru exercitarea atribuţiilor Agenţiei;
    f) de a solicita și a avea acces la informația și la documentele contabile sau alte informații ale titularilor de licență aferente relațiilor juridico-economice cu entitățile-fiice;
    g) de a adopta hotărîri şi de a emite decizii în limitele competenţelor prevăzute de lege sau, după caz, de a le modifica, completa, suspenda sau abroga;
    h) de a modifica condițiile stipulate în licențe, de a suspenda și de a retrage licențele/autorizațiile eliberate în conformitate cu Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător;
    i) de a emite decizii privind interzicerea deconectării de la reţeaua electrică, de gaze naturale, de alimentare cu apă şi/sau de canalizare a unei instalaţii de utilizare, precum şi decizii privind reluarea furnizării energiei electrice, a gazelor naturale, a apei şi a serviciilor de canalizare către un consumator, după caz;
    j) de a examina şi a soluţiona, în procedură extrajudiciară, neînțelegerile dintre consumatorii finali şi operatorii sistemului de transport şi de distribuţie sau furnizorii de energie electrică, de gaze naturale sau de servicii de alimentare cu apă şi de canalizare care desfășoară activitate la tarife aprobate de Agenție, cu emiterea unei decizii, după caz;
    k) de a constata contravenţiile în sectoarele energeticii şi în domeniul serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare şi a remite procesele-verbale cu privire la contravențiile constatate în instanța de judecată;
    l) de a înainta prescripții privind lichidarea încălcărilor depistate;
    m) de a aplica sancțiuni financiare în conformitate cu Legea nr. 174/2017 cu privire la energetică și cu legile sectoriale;
    n) de a aproba acte de reglementare a raporturilor juridice dintre producători, operatorul depozitului de stocare, operatorul sistemului de transport, operatorii sistemelor de distribuție, operatorii sistemelor publice de alimentare cu apă şi de canalizare, furnizori şi consumatori;
    o) de a aproba acte normative de reglementare necesare soluționării problemelor de reglementare intervenite în timp în urma unor factori obiectivi neprevăzuți;
    p) de a solicita titularilor de licență prezentarea calculului necesar ajustării prețurilor/tarifelor reglementate în cazul în care, în intervalul dintre aprobările anuale ale prețurilor/tarifelor, se înregistrează devieri tarifare mai mari decît cele prestabilite în metodologiile tarifare, precum și de a aplica sancțiuni în cazul în care titularii nu se conformează solicitării Agenției;
    q) de a ajusta prețurile/tarifele reglementate, în baza informațiilor pe care le deține, în cazul în care titularul de licență nu prezintă calculele necesare și nu se conformează termenului stabilit de Agenție în acest sens;
    r) de a stabili și percepe plăți regulatorii de la titularii de licență în conformitate cu Legea nr. 174/2017 cu privire la energetică;
    s) de a participa la forumurile şi evenimentele internaționale în sectoarele energeticii şi în domeniul serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare;
    t) alte drepturi prevăzute de lege.
Capitolul III
ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII
    17. Agenţia este condusă de un Consiliu de administrație, organ colegial format din 5 directori, care exercită funcții de demnitate publică. Directorii Consiliului de administrație al Agenției (în continuare – Consiliu de administrație) sînt numiți în funcție de către Parlament pe bază de concurs, în conformitate cu Legea nr. 174/2017 cu privire la energetică.
    18. Directorii Consiliului de administraţie beneficiază de toate drepturile, privilegiile şi garanţiile conferite de Legea nr. 199/2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcţii de demnitate publică şi au următoarele obligaţii:
    a) să ia decizii şi să acţioneze în limitele legislației în vigoare, să fie imparţiali şi să acţioneze în mod independent, în interes public, fără a solicita sau accepta instrucţiuni de la persoane terţe, inclusiv de natură politică;
    b) să nu divulge, inclusiv după eliberarea din funcție, informaţii oficiale cu accesibilitate limitată, obţinute în cadrul sau în legătură cu exercitarea mandatului;
    c) să nu desfăşoare alte activităţi remunerate, cu excepţia celor din domeniul didactic şi ştiinţific. Unui director al Consiliului de administraţie i se interzice să desfăşoare activităţi didactice sau ştiinţifice dacă acestea sînt finanţate, direct sau indirect, de întreprinderile energetice reglementate de Agenţie;
    d) să depună declaraţia de avere şi interese personale în conformitate cu Legea nr. 133/2016 privind declararea averii şi a intereselor personale;
    e) să respecte legislaţia muncii, Regulamentul Agenţiei, Codul de etică şi conduită profesională al Agenţiei, precum şi alte regulamente interne ale Agenţiei.
    19. Directorii Consiliului de administraţie, la îndeplinirea atribuţiilor ce le revin, acţionează în mod independent de orice interes de pe pieţele reglementate, nu solicită şi nu acceptă instrucţiuni din partea Guvernului, a organelor centrale de specialitate, a altor autorităţi ale administraţiei publice centrale, din partea autorităţilor de reglementare, a Parlamentului, a altor autorităţi publice sau din partea autorităţilor administraţiei publice locale.
    20. La întreprinderile energetice a căror activitate este reglementată de Agenţie în corespundere cu Legea nr. 174/2017 cu privire la energetică și legile sectoriale, directorii Consiliului de administraţie nu au dreptul:
    a) să desfăşoare activităţi remunerate ori să obţină alte avantaje;
    b) să deţină acţiuni ale acestei întreprinderi;
    c) să obţină cîștiguri materiale, inclusiv financiare;
    d) să faciliteze angajarea proprie sau angajarea altor persoane.
    21. În decurs de un an după încetarea mandatului de director al Consiliului de administrație, persoana respectivă nu are dreptul să ocupe funcții la întreprinderea energetică a cărei activitate este reglementată de Agenție.
    22. Directorul general al Agenției este desemnat în funcție de către Parlament dintre cei 5 directori ai Consiliului de administraţie, în conformitate cu Legea nr. 174/2017 cu privire la energetică. 
    23. Directorul general al Agenției îndeplinește suplimentar următoarele atribuții:
    a) convoacă şedinţele Consiliului de administraţie din oficiu sau la solicitarea a cel puţin doi directori ai Consiliului de administraţie;
    b) organizează şi prezidează şedinţele Consiliului de administraţie şi propune ordinea de zi a acestora;
    c) angajează personalul Agenţiei, cu acordul unui membru al Consiliului de administraţie, în conformitate cu regulamentul aprobat de Consiliul de administraţie, în baza unor cerinţe şi criterii de calificare, aplicate în mod clar, rezonabil, transparent şi nediscriminatoriu, şi semnează contractele individuale de muncă;
    d) modifică, suspendă şi desface contractele individuale de muncă, aplică sancţiuni disciplinare personalului Agenţiei şi îndeplineşte alte funcţii ale angajatorului stabilite în legislaţia muncii;
    e) aprobă lista responsabilităților și a obligaţiilor de serviciu ale personalului Agenţiei în scopul executării hotărîrilor Consiliului de administrație;
    f) emite ordine şi dispoziţii ce vizează activitatea personalului Agenţiei, activitatea administrativă şi economico-financiară și controlează executarea acestora;
    g) semnează documentele financiare şi bancare ale Agenţiei, contractează cu terţii pentru prestarea serviciilor Agenţiei şi poartă răspundere pentru activitatea economico-financiară a Agenţiei;
    h) asigură pregătirea profesională şi perfecţionarea personalului angajat, organizează dotarea tehnico-materială a Agenţiei;
    i) reprezintă Agenţia în raporturile cu Guvernul, Parlamentul şi cu alte autorităţi publice;
    j) exercită alte atribuţii stabilite în Legea nr. 174/2017 cu privire la energetică şi în legile sectoriale.
    24. Directorul general al Agenției are dreptul să delege, parţial sau integral, unuia dintre directorii Consiliului de administraţie atribuţiile sale pe perioada absenţei.
    25. Consiliul de administraţie exercită următoarele atribuţii:
    a) aprobă structura organizatorică, statele de personal, funcțiile, competențele, modul de remunerare a personalului Agenţiei, precum și condițiile de muncă ale acestuia;
    b) aprobă planul anual de activitate și bugetul anual al Agenţiei;
    c) aprobă ordinea de zi a şedinţelor Consiliului de administraţie;
    d) semnează hotărîrile adoptate de Consiliul de administraţie;
    e) organizează activitatea Agenției și stabilește modul de coordonare a activității subdiviziunilor structurale ale acesteia și aprobă Codul de etică şi conduită profesională al Agenţiei;
    f) aprobă actele normative de reglementare în sectoarele energeticii și al serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare, preţurile reglementate, tarifele reglementate, planurile de dezvoltare, planurile de investiţii şi adoptă alte hotărîri în conformitate cu Legea nr. 174/2017 cu privire la energetică şi legile sectoriale;
    g) adoptă hotărîri cu privire la eliberarea, prelungirea, reperfectarea, suspendarea, reluarea valabilităţii sau retragerea licenţelor, a autorizaţiilor;
    h) examinează rezultatele privind monitorizarea activităţii titularilor de licențe;
    i) stabileşte direcţiile de colaborare ale Agenţiei pe plan naţional şi internaţional;
    j) aprobă rapoartele de activitate ale Agenţiei;
    k) exercită alte atribuţii stabilite de lege.
    26. Şedinţele Consiliului de administraţie se convoacă de către directorul general sau la solicitarea a cel puțin doi directori ai Consiliului de administrație. Procedura de organizare şi desfăşurare a şedinţelor Consiliului de administraţie şi procedura de efectuare a lucrărilor de secretariat se stabilesc printr-un regulament aprobat de Consiliul de administrație.
    27. Consiliul de administrație are dreptul să decidă cu privire la crearea unui consiliu de experţi. Modul de constituire şi atribuţiile consiliului de experți se stabilesc printr-un regulament aprobat de Consiliul de administraţie.
    28. Agenţia îşi formează bugetul anual în modul stabilit de Legea nr. 174/2017 cu privire la energetică, conform metodologiei interne de elaborare a bugetului anual, aprobată de Consiliul de administrație.
Capitolul IV
TRANSPARENŢA ACTIVITĂŢILOR AGENŢIEI.
DECIZIILE, HOTĂRÎRILE ŞI RAPOARTELE AGENŢIEI
    29. Şedinţele Consiliului de administraţie în cadrul cărora se examinează proiecte ale actelor normative de reglementare privind prețurile reglementate, tarifele reglementate ori hotărîri care pot avea impact asupra sectoarelor reglementate de Agenție sînt publice și se desfășoară în conformitate cu Regulamentul privind ședințele Consiliului de administrație, aprobat de Agenție. Agenția este obligată să publice pe pagina sa web oficială proiectul hotărîrii şi/sau proiectul actului ce se supune aprobării prin hotărîre, cu cel puțin 15 zile lucrătoare înainte de data stabilită pentru desfășurarea ședinței publice. Definitivarea proiectului de hotărîre şi/sau a proiectului actului ce se supune aprobării prin hotărîre are loc în cadrul ședinței publice.
    30. Invitația de participare la ședințele publice ale Consiliului de administrație şi agenda aferentă li se expediază persoanelor interesate şi se publică pe pagina web oficială a Agenției cu cel puţin 3 zile lucrătoare înainte de ziua preconizată pentru şedinţa publică.
    31. La şedinţele în cadrul cărora se discută informaţii oficiale cu accesibilitate limitată participă numai persoanele vizate. Invitaţia de participare la şedinţele în cadrul cărora se discută informaţiile oficiale cu accesibilitate limitată, inclusiv informaţiile care constituie secret comercial, se expediază numai persoanelor vizate.
    32. Hotărîrile Agenției se adoptă cu votul a cel puțin 3 directori, fiecare director al Consiliului de administrație deținînd un singur vot.
    33. Hotărîrile Agenţiei cu privire la aprobarea actelor normative de reglementare, a costurilor de bază, a prețurilor reglementate, a tarifelor reglementate, precum și alte hotărîri care pot avea impact asupra piețelor energetice și asupra îndeplinirii obligațiilor de serviciu public se publică pe pagina web oficială a Agenției și în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    34. Agenția publică pe pagina sa web oficială informații cu privire la licențele și autorizațiile eliberate pentru activitățile reglementate.
    35. Pentru soluționarea neînțelegerilor dintre titularii de licență, dintre titularii de licență și consumatori, unul dintre directorii Consiliului de administrație emite, în numele Agenției, decizii.
    36. Deciziile şi hotărîrile Agenţiei pot fi contestate în instanţă de contencios administrativ. Hotărîrile şi deciziile Agenţiei produc efecte obligatorii pînă la o eventuală hotărîre judecătorească contrarie, emisă ca urmare a exercitării unei căi de atac. Instanţa de judecată are dreptul să dispună suspendarea hotărîrilor şi deciziilor Agenţiei în conformitate cu prevederile Codului de procedură civilă. Hotărîrile Agenției prin care se aprobă actele normative de reglementare, costurile de bază, tarifele reglementate şi preţurile reglementate se suspendă doar în raport cu participantul la proces în a cărui favoare a fost dispusă măsura de suspendare.
    37. Anual, pînă la 31 decembrie, Agenţia elaborează, aprobă şi publică pe pagina sa web oficială programul de activitate pentru anul următor, cu stabilirea indicatorilor de performanţă.
    38. Anual, pînă la 30 iunie, Agenţia elaborează și prezintă în plenul Parlamentului raportul privind activitatea desfăşurată în anul precedent și îl publică pe pagina sa web oficială. Raportul privind activitatea desfăşurată în anul precedent cuprinde informaţii cu privire la realizarea programului de activitate al Agenţiei aprobat pentru anul precedent, gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanţă, măsurile întreprinse şi rezultatele obţinute în sectoarele reglementate în urma îndeplinirii atribuţiilor sale stabilite prin prezentul Regulament şi prin legile sectoriale, rezultatele monitorizării activităţii participanţilor la pieţele energetice, a operatorilor care prestează serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare, precum şi informaţii cu privire la formarea şi executarea bugetului Agenţiei. Cîte o copie a raportului se remite Președintelui Republicii Moldova şi Guvernului.
    39. Anual, pînă la data de 1 martie, Agenția întocmește un raport financiar pentru anul precedent, care conține informații cu privire la executarea bugetului aprobat, plăţile regulatorii transferate pe contul său curent, cheltuielile pe care le-a efectuat pe acest cont, împrumuturile bancare contractate și alte mijloace pe care le-a utilizat, precum și alte informații relevante. Raportul financiar se supune verificării de către o companie de audit independentă, recunoscută pe plan internațional și selectată, pe bază de concurs, de către Consiliul de administrație. În termen de 10 zile lucrătoare de la primirea raportului de audit, Agenția prezintă pentru informare Parlamentului raportul financiar, însoțit de raportul de audit. Raportul financiar și raportul de audit se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi pe pagina web oficială a Agenţiei.