HGC8/2019
ID intern unic:  378991
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 8
din  18.01.2019
pentru modificarea Regulamentului cu privire la mecanismul
desemnării procentuale, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1286/2016
Publicat : 19.01.2019 în Monitorul Oficial Nr. 22-23     art Nr : 18     Data intrarii in vigoare : 19.01.2019
    În temeiul art. 152 alin. (6) din Codul fiscal nr. 1163/1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 8 februarie 2007), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Regulamentul cu privire la mecanismul desemnării procentuale, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1286/2016 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 416–422, art. 1382), se modifică după cum urmează:
    1) pe tot parcursul textului, cuvintele „Ministerul Justiţiei”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „Agenția Servicii Publice”, la forma gramaticală corespunzătoare, iar cuvintele „Direcția generală Trezoreria de Stat”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „Direcția Trezoreria de Stat”, la forma gramaticală corespunzătoare;
    2) la punctul 4:
    a) alineatul întîi va avea următorul cuprins:
    „Pentru a deveni beneficiari ai mecanismului de desemnare procentuală, solicitanții depun la Agenția Servicii Publice o cerere de înregistrare în Lista beneficiarilor desemnării procentuale (în scris sau în format electronic) în perioada 1 septembrie – 30 septembrie a fiecărui an, pentru a beneficia de mecanismul de desemnare procentuală pentru anul următor. Cererea se depune în forma și în modul stabilite de Agenție, în care se indică:”;
    b) subpunctul 6) se completează cu textul „, cu anexarea extrasului privind deschiderea contului în instituția financiară în monedă națională”;
    3) se completează cu punctul 41 cu următorul cuprins:
    „41. Cererile depuse după data-limită indicată în pct. 4 din prezentul Regulament se restituie fără examinare.”;
    4) punctul 6 se abrogă;
    5) punctul 7 va avea următorul cuprins:
    „7. Organizațiile beneficiare incluse în Lista beneficiarilor desemnării procentuale în anii anteriori sînt înscrise automat în Lista beneficiarilor pentru anul următor, cu condiția că nu au datorii la bugetul public național pentru perioadele fiscale anterioare. Dacă beneficiarul are datorii la bugetul public național şi nu a stins restanța în termen de 10 zile lucrătoare de la data recepționării notificării expediate prin e-mail de către Agenția Servicii Publice, acesta este exclus din Lista beneficiarilor desemnării procentuale. Agenția Servicii Publice comunică organizațiilor beneficiare incluse în Lista beneficiarilor desemnării procentuale dacă au datorii la bugetul public național pentru perioadele fiscale anterioare. Pentru a beneficia de mecanismul desemnării procentuale în perioadele fiscale următoare, organizația exclusă depune cererea de înregistrare în Lista beneficiarilor desemnării procentuale prevăzută la pct.4 din prezentul Regulament.”;
    6) se completează cu punctul 71 cu următorul cuprins:
    „71. În cazul în care beneficiarul nu mai dorește să participe la mecanismul de desemnare procentuală, acesta poate solicita excluderea din Lista beneficiarilor desemnării procentuale, prin depunerea unei cereri scrise la Agenția Servicii Publice.”;
    7) punctul 10 va avea următorul cuprins:
    „10. În cazul în care solicitanții îndeplinesc condițiile de eligibilitate menționate la pct.3 din prezentul Regulament şi au depus informația completă conform pct.4 din prezentul Regulament, Agenția Servicii Publice informează solicitanții prin e-mail despre acest fapt.”;
    8) se completează cu punctul 111 cu următorul cuprins:
    „111. Beneficiarii desemnării procentuale vor notifica Agenției Servicii Publice modificarea denumirii, sediului, codului fiscal, contului bancar, precum şi datele privind radierea din Registrul de stat al persoanelor juridice și întreprinzătorilor individuali.”;
    9) la punctul 13, textul „pct.7, 8, 11” se substituie cu textul „pct.7, 71, 8, 11, 111”;
    10) la punctul 15:
    a) textul „la data de 1 ianuarie a anului” se substituie cu textul „la data-limită de depunere a declarației cu privire la impozitul pe venit, stabilită de legislația fiscală, în anul”;
    b) se completează cu o propoziție cu următorul cuprins:
    „Verificarea existenței datoriilor la impozitul pe venit se realizează după expirarea termenului de depunere a declarației persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit.”;
    11) punctul 17 se completează cu o propoziție cu următorul cuprins:
    „La depunerea declarației cu privire la impozitul pe venit, persoana fizică are dreptul să solicite informația privind existența/lipsa datoriilor la buget privind impozitul pe venit.”;
    12) punctul 23 se completează cu o propoziție cu următorul cuprins:
    „Serviciul Fiscal de Stat este în drept să rectifice borderoul beneficiarilor desemnării procentuale după data-limită, în cazul în care nevalidarea desemnărilor procentuale a avut loc din motive care nu pot fi imputate contribuabilului care a făcut desemnarea procentuală.”;
    13) la punctul 25, propoziția a doua se completează cu textul „, vîrsta contribuabililor care au desemnat procentual, numărul de desemnări prin depunerea declarației în format electronic și pe suport de hîrtie, datele statistice privind motivele de nevalidare a desemnărilor și numărul de nevalidări pentru fiecare motiv, suma desemnată total și suma desemnărilor care nu au fost validate”;
    14) punctul 26 va avea următorul cuprins:
    „26. Beneficiarii desemnării procentuale pot solicita Serviciului Fiscal de Stat informația cu privire la numărul persoanelor și localitatea din care provin contribuabilii persoane fizice care au direcționat desemnările procentuale în folosul acestora. Informația despre contribuabilii persoane fizice care au efectuat desemnarea procentuală este confidențială.”;
    15) se completează cu punctul 261 cu următorul cuprins:
    „261. Contribuabilul persoană fizică poate solicita Serviciului Fiscal de Stat informații privind validarea desemnării efectuate de către acesta sau motivele nevalidării. Serviciul Fiscal de Stat va notifica contribuabililor abonați la serviciile electronice fiscale statutul desemnării, prin intermediul cutiei poștale din cabinetul electronic personal al contribuabilului de pe portalul Serviciului Fiscal de Stat.”;
    16) punctul 27 se completează în final cu o propoziție cu următorul cuprins:
    „Ponderea cheltuielilor administrative în funcție de mărimea sumei totale a desemnărilor procentuale se va determina pentru întreaga perioadă de utilizare a mijloacelor financiare obținute în urma desemnărilor procentuale.”
    2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării.

    PRIM-MINISTRU                                                      Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul finanţelor                                                      Ion Chicu
    Ministrul justiţiei                                                         Victoria Iftodi

    Nr. 8. Chişinău, 18 ianuarie 2019.