HGC12/2019
ID intern unic:  378995
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 12
din  18.01.2019
cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 564/2009 pentru
aprobarea Regulamentului sanitar privind stabilirea condițiilor de
plasare pe piață a produselor biodistructive
Publicat : 19.01.2019 în Monitorul Oficial Nr. 22-23     art Nr : 22     Data intrarii in vigoare : 19.02.2019
    În temeiul art. 24 și 251 din Legea nr.10/2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 67, art.183), art. 4 alin. (21) din Legea nr.160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 170–175, art.494), Guvernul HOTĂRĂȘTE:
    Hotărîrea Guvernului nr. 564/2009 pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind stabilirea condițiilor de plasare pe piață a produselor biodistructive (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 144–147, art. 630) se modifică după cum urmează:
    1) în denumirea și în tot textul hotărîrii, precum și în denumirea și în tot textul Regulamentului, cuvîntul „biodistructiv”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvîntul „biocid”, la forma gramaticală corespunzătoare;
    2) punctele 2 și 4 din hotărîre vor avea următorul cuprins:
    „2. Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale este autoritatea națională competentă în reglementarea regimului produselor biocide pentru a fi plasate pe piață.”;
    „4. Controlul asupra îndeplinirii prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale și Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.”;
    3) în Regulament:
    a) în tot textul, cuvintele „Ministerul Sănătății”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „Agenția Națională pentru Sănătate Publică”, la forma gramaticală corespunzătoare;
    b) punctul 5:
    la litera a) liniuța a doua, după textul „5,” se introduce textul „6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 și”, iar după textul „20 – produse pentru protecția produselor alimentare,” se introduce textul „21,”;
    la litera b), textul „Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, Ministerul Economiei și Comerțului, Ministerul Ecologiei și Resurselor Naturale” se substituie cu textul „Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor și Agenția de Mediu”;
    la litera m):
    textul „, prin Serviciul de supraveghere de stat a sănătății publice, a” se exclude;
    după textul „5,” se introduce textul „6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 și”;
    după textul „20 – produse pentru protecția produselor alimentare,” se introduce textul „21,”;
    c) la punctul 14:
    cuvintele „Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare” se substituie cu cuvintele „Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor”;
    la alineatul cinci, textul „, prin Agenția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Produselor de Origine Animală și/sau prin Inspectoratul Fitosanitar de Stat și/sau prin intermediul altor servicii de ramură,” se exclude;
    d) punctul 15 se abrogă;
    e) punctul 16 va avea următorul cuprins:
    „16. Agenția de Mediu este responsabilă de evaluarea eficacității produselor biocide și a produselor biocide cu risc redus pentru tipurile de produse 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 și 21, prevăzute în anexa nr.1 la prezentul Regulament.”;
    f) se completează cu punctul 161 cu următorul cuprins:
    „161. Inspectoratul pentru Protecția Mediului este responsabil de supravegherea și controlul respectării actelor normative referitoare la protecția mediului înconjurător în procesul de fabricare, import, depozitare, transportare, utilizare, neutralizare sau înhumare a produselor biocide și a deșeurilor lor.”;
    g) punctul 17 va avea următorul cuprins:
    „17. Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor și Agenția de Mediu vor desemna, la solicitarea Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, experți pentru evaluarea produselor biocide și a produselor biocide cu risc redus.”

    PRIM-MINISTRU                                                           Pavel FILIP

    Nr. 12. Chişinău, 18 ianuarie 2019.