OMSMPSC96/20/2019
ID intern unic:  379029
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL SĂNĂTĂȚII, MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
ORDIN Nr. 96/20
din  24.01.2019
cu privire la modificarea Ordinului nr. 492/139A din 22 aprilie 2013
„Cu privire la medicamentele compensate din fondurile asigurării
obligatorii de asistenţă medicală”
Publicat : 29.01.2019 în Monitorul Oficial Nr. 29     art Nr : 224     Data intrarii in vigoare : 01.02.2019
    Întru asigurarea accesului populaţiei la medicamentele compensate din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală prin majorarea volumului de medicamente compensate integral, precum şi în temeiul pct.9 din Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.694 din 30 august 2017, şi al pct.29 lit.e) din Statutul Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.156 din 11 februarie 2002,
ORDONĂM:
    1. Ordinul comun al Ministerului Sănătăţii şi CNAM nr.492/139A din 22 aprilie 2013 „Cu privire la medicamentele compensate din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală”, înregistrat la Ministerul Justiţiei cu nr. 915 din 2 mai 2013 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 110-113, art. 679), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1) anexa nr.1 se modifică şi se expune în redacție nouă, conform anexei nr.1 la prezentul ordin;
    2) se completează cu anexa nr.4, conform anexei nr.2 la prezentul ordin.
    2. Prescrierea medicamentelor compensate se efectuează de către medicii de familie, neurologi, psihiatri, endocrinologi și pediatri ai prestatorilor de servicii medico-sanitare contractați de către Compania Națională de Asigurări în Medicină, indiferent de forma juridică de organizare.
    3. Medicamentele, prețul cărora se încadrează în sumele compensate, stabilite trimestrial de către Compania Națională de Asigurări în Medicină pentru Denumiri Comune Internaționale respective, vor fi eliberate gratuit în baza rețetelor compensate
    4. Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale şi Compania Naţională de Asigurări în Medicină vor organiza informarea tuturor lucrătorilor medicali, farmaciştilor şi a populaţiei despre modificările operate în lista medicamentelor compensate din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală, precum şi modul lor de compensare.
    5. Conducătorii prestatorilor de servicii farmaceutice și servicii medicale contractate de Compania Națională de Asigurări în Medicină vor asigura sub responsabilitate și control personal:
    1) informarea populației despre oferirea posibilității pacienților de a beneficia în mod gratuit de medicamente prescrise în rețete compensate.
    La prezentarea rețetei compensate, obligatoriu, pacientului în cauza i se va propune medicamentul oferit gratuit. În cazul refuzului pacientului de a beneficia de medicamentul oferit, acesta va fi informat despre alte medicamente disponibile compensate parțial;
    2) informarea populației despre oferirea posibilității suplimentare celor stabilite în subpct.1), pentru copiii în vîrsta de pînă la 18 ani, de a beneficia în mod gratuit de toate medicamentele din lista medicamentelor compensate destinate maladiilor cel mai frecvent întîlnite la vîrsta respectivă;
    3) prezența în farmacii și filialele acestora, inclusiv din localitățile rurale, pentru fiecare Denumire Comună Internațională din lista compensatelor, a medicamentelor (denumirilor comerciale), eliberate gratuit, prețul cărora se încadrează în sumele compensate de către Compania Națională de Asigurări în Medicină;
    4) punerea la dispoziția pacientului a medicamentului din subpct.3) în termen de pînă la 72 de ore de la adresare cu rețeta compensată în farmacia sau filiala acesteia, inclusiv din localitățile rurale, în cazul lipsei medicamentului respectiv la momentul solicitării;
    5) afișarea la loc vizibil în farmacii și filialele acestora, contractate de Compania Națională de Asigurări în Medicină, pentru informarea populației:
    a) a listei medicamentelor eliberate gratuit în cadrul asigurării obligatorii de asistență medicală, conform modelului din anexa nr. 4;
    b) a numerelor de telefoane ale Liniei verzi a Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (022 80 099 999) și Agenției Naționale pentru Sănătate Publică (022 80 012 300).
    6. Controlul asupra executării prezentului ordin ni-l asumăm.
    7. Prezentul ordin intră în vigoare la data de 1 februarie 2019.

    SECRETAR GENERAL DE STAT                                 Boris Gîlca

    DIRECTOR GENERAL                                                  Tamara Andrușca

    Nr. 96/20-A. Chişinău, 24 ianuarie 2019.


    anexa nr.1
   
    anexa nr.2