HGC44/2019
ID intern unic:  379040
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 44
din  30.01.2019
cu privire la modificarea unor hotărîri ale Guvernului
Publicat : 01.02.2019 în Monitorul Oficial Nr. 30-37     art Nr : 53     Data intrarii in vigoare : 01.03.2019
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Hotărîrea Guvernului nr.294/1998 cu privire la executarea Decretului Preşedintelui Republicii Moldova nr.406/1997 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.30-33, art.288) se modifică după cum urmează:
    1) punctul 3:
    a) la alineatul trei:
    la  subalineatul al doilea, textul „/arendă” se exclude;
    după  subalineatul „foaie de parcurs” se completează cu un subalineat cu următorul cuprins:
    „delegație;”;
    după subalineatul „borderou de achiziție a laptelui” se completează cu un subalineat cu următorul cuprins:
    „aviz de însoțire a mărfii”;
    b) la alineatul șase, după cuvintele „facturile fiscale” se introduc cuvintele „și avizele de însoțire a mărfii”;
    2) la punctul 1 din anexa nr.1:
    textul „/arendă” se exclude;
    se completează cu un subalineat cu următorul cuprins:
    „Aviz de însoțire a mărfii”;
    3) punctul 3 din anexa nr.2:
    textul „/arendă” se exclude, după textul „facturile fiscale,” se completează cu textul „avizele de însoțire a mărfii,”, iar după textul „facturilor fiscale” se completează cu cuvintele „ , avizelor de însoțire a mărfii”;
    se completează cu un alineat cu următorul cuprins:
    „Se admite utilizarea de către entităţi a formularelor actelor de achiziţie a serviciilor de locaţiune/arendă şi a cheltuielilor aferente, valabile pînă la intrarea în vigoare a prezentei hotărîri, pînă la epuizarea deplină a stocurilor aflate la entităţi şi Serviciul Fiscal de Stat.”
    2. În anexa nr.21 la Regulamentul privind restituirea taxei pe valoarea adăugată, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.93/2013 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr.27-30, art.140), explicaţia la tabel va avea următorul cuprins:
    „Stingerea sumelor TVA aferente livrărilor de mărfuri şi prestării de servicii se face în următoarea consecutivitate:
    cu sumele neachitate;
    cu cele achitate.”
    3. Regulamentul cu privire la reţinerea impozitului pe venit din salariu şi din alte plăţi efectuate de către patron în folosul angajatului, precum şi din plăţile achitate în folosul persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător pentru serviciile prestate şi/sau efectuarea de lucrări, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.697/2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.256-260, art.745), se modifică după cum urmează:
    1) se completează cu punctul 91 cu următorul cuprins:
    „91. Persoanele fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător și prestează servicii şi/sau lucrări sînt în drept să beneficieze de acordarea scutirii personale stabilite la art.33 din Codul fiscal la locul prestării serviciilor şi/sau lucrărilor, cu condiția neutilizării scutirilor pe parcursul perioadei respective la un alt loc.”;
    2) punctul 18 se completează cu propoziția „Scutirea la care are dreptul persoana fizică care nu desfășoară activitate de întreprinzător și prestează servicii şi/sau lucrări se va calcula pe o lună calendaristică, ca 1/12 din mărimea scutirii personale stabilite la art.33 din Codul fiscal.”;
    3) se completează cu punctul 321 cu următorul cuprins:
    „321. Persoana fizică care nu desfășoară activitate de întreprinzător și prestează servicii şi/sau lucrări prezintă, suplimentar la actele menționate în pct.30 şi 32, confirmarea privind neutilizarea scutirii personale stabilite la art.33 din Codul fiscal, conform anexei nr.71 la prezentul Regulament.”;
    4) se completează cu anexa anexa nr.71 cu următorul cuprins:

    anexa nr.71

    4. Regulamentul cu privire la modul de operare cu tichetele de masă, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.227/2018 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr.84-93, art.255) se completează cu punctul 231 cu următorul cuprins:
    „231. Pentru transferurile efectuate pe suport electronic salariatul nu este obligat să semneze în Registrul de evidență a tichetelor de masă eliberate salariaților.”
    5. Hotărîrea Guvernului nr.693/2018 cu privire la determinarea obligaţiilor fiscale aferente impozitului pe venit (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr.295-308, art.834) se modifică după cum urmează:
    1) anexa nr.1:
    a) se completează cu punctul 241 cu următorul cuprins:
    „241. Deducerea cheltuielilor se permite cu condiția confirmării documentare a acestora, cu excepția cazurilor stabilite de Codul fiscal. Deducerea cheltuielilor nu poate fi efectuată în baza avizului de însoțire a mărfii.”;
    b) punctul 71 va avea următorul cuprins:
    „71. Bursele care sînt acordate cu încălcarea prevederilor Legii nr.130/2014 privind bursele private nu sînt deductibile în scopuri fiscale.”;
    2) la punctul 22 din anexa nr.2,  cifrele „33” se substituie cu cifrele „34”;
    3) la  punctul 4 din anexa nr.3,  cifrele „76” se substituie cu cifrele „75”.


    PRIM-MINISTRU                                                 Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul finanţelor                                                Ion Chicu

    Nr. 44. Chişinău, 30 ianuarie 2019.