DPO1080/2019
ID intern unic:  379042
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1080
din  22.01.2019
privind conferirea Crucii comemorative
„Participant la acțiunile de luptă din Afganistan (1979-1989)”
Publicat : 01.02.2019 în Monitorul Oficial Nr. 30-37     art Nr : 93     Data intrarii in vigoare : 01.02.2019
    În temeiul art. 88 lit. j) și art. 94 alin. (1) din Constituţia Republicii Moldova, art. 29 alin. (3) din Legea cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova și al Legii privind instituirea Crucii comemorative „Participant la acțiunile de luptă din Afganistan (1979–1989)”,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Art. 1. - Veteranilor de război – cetăţeni ai Republicii Moldova –, participanți la acțiunile de luptă din Afganistan în perioada 24 decembrie 1979 – 15 februarie 1989 în cadrul contingentului limitat al trupelor militare sovietice în Afganistan, li se conferă Crucea comemorativă „Participant la acțiunile de luptă din Afganistan (1979–1989)”, conform Regulamentului privind procedura de conferire a Crucii comemorative „Participant la acțiunile de luptă din Afganistan (1979–1989)”.
    Art. 2. - Se aprobă Regulamentul privind procedura de conferire a Crucii comemorative „Participant la acțiunile de luptă din Afganistan (1979–1989)” (se anexează).
    Art. 3. - Se aprobă modelul legitimaţiei aferente Crucii comemorative „Participant la acțiunile de luptă din Afganistan (1979–1989)” (se anexează).
    Art. 4. - Prezentul decret intră în vigoare la data publicării.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                    Igor DODON

    Nr. 1080-VIII. Chişinău, 22 ianuarie 2019.


Aprobat
prin Decretul Președintelui Republicii Moldova
nr. 1080-VII din 22 ianuarie 2019

REGULAMENT
privind procedura de conferire a Crucii comemorative
„Participant la acțiunile de luptă din Afganistan (1979–1989)”
    1. Crucea comemorativă „Participant la acțiunile de luptă din Afganistan (1979–1989)”, denumită în continuare Crucea comemorativă, se conferă cetăţenilor Republicii Moldova care au participat la acțiunile de luptă din Afganistan în perioada 24 decembrie 1979 – 15 februarie 1989 în cadrul contingentului limitat al trupelor militare sovietice în Afganistan și dețin statutul de veteran de război în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (2) pct. 1) lit. f) din Legea cu privire la veterani.
    2. Listele cetăţenilor Republicii Moldova cărora urmează să li se confere Crucea comemorativă se întocmesc de către organele administrativ-militare teritoriale în a căror rază aceste persoane îşi au domiciliul, în comun cu autorităţile administraţiei publice locale, conform modelului stabilit (formularul nr. 1).
    Listele se semnează de persoanele oficiale responsabile de întocmirea lor, se vizează de către preşedinţii raioanelor, primarii municipiilor sau Guvernatorul UTA Găgăuzia și se prezintă, pînă la data de 1 februarie 2019, Ministerului Apărării.
Ministerul Apărării aprobă listele prezentate pînă la data de 5 februarie 2019 și expediază, pînă la data de 10 februarie 2019, organelor administrativ-militare teritoriale numărul necesar de cruci comemorative şi de legitimaţii aferente.
    3. Listele cetăţenilor Republicii Moldova cu domiciliul în alte state, cărora urmează să li se confere Crucea comemorativă, se întocmesc de către ambasadele Republicii Moldova, conform modelului stabilit (formularul nr. 2).
    Listele se semnează de persoanele oficiale responsabile de întocmirea lor și se expediază pe adresa Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova.
    Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene aprobă listele prezentate şi, în baza acestora, solicită Ministerului Apărării eliberarea numărului necesar de cruci comemorative şi de legitimaţii aferente pentru a fi expediate ambasadelor respective.
    4. Temei pentru includerea în listă a cetăţenilor Republicii Moldova cărora urmează să li se confere Crucea comemorativă constituie legitimația de veteran de război care confirmă apartenenţa persoanei la categoria prevăzută la punctul 1.
    Declaraţiile martorilor nu constituie temei pentru includerea în listă a cetăţenilor Republicii Moldova cărora urmează să li se confere Crucea comemorativă.
    Crucea comemorativă nu se conferă post-mortem.
    5. Crucea comemorativă se înmînează:
    a) cetăţenilor Republicii Moldova – de către conducătorii (reprezentanţii) autorităţilor publice;
    b) cetăţenilor Republicii Moldova cu domiciliul în alte state – de către ambasadorii extraordinari şi plenipotenţiari ai Republicii Moldova.
    Crucea comemorativă se înmînează, de regulă, la locul de includere în listă a cetăţenilor Republicii Moldova cărora urmează să li se confere Crucea comemorativă.
    Organizarea şi desfăşurarea procedurii de înmînare a Crucii comemorative în teritoriu se pune în sarcina autorităţilor publice locale, în comun cu organele administrativ-militare.
    Împreună cu Crucea comemorativă se înmînează şi legitimaţia aferentă de modelul stabilit.
    Înmînarea Crucii comemorative se va realiza în cadrul unei ceremonii.
    În cazul în care persoana ce urmează a fi decorată nu poate să asiste la ceremonia de înmînare din motive de boală sau dizabilitate, înmînarea Crucii comemorative va fi organizată la domiciliu sau în instituţia curativă în care se află persoana respectivă.
    Crucea comemorativă şi legitimaţia aferentă nu se transmit moștenitorilor.
    6. Faptul înmînării Crucii comemorative se consemnează în actele de constatare privind înmînarea, conform modelului stabilit (formularul nr.3).
    În baza actelor de constatare, preşedinţii raioanelor, primarii municipiilor şi Guvernatorul UTA Găgăuzia vor prezenta Ministerului Apărării, iar ambasadorii extraordinari şi plenipotenţiari ai Republicii Moldova – Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene, pînă la finele trimestrului III al anului 2019, listele cetăţenilor Republicii Moldova cărora le-a fost înmînată Crucea comemorativă, conform modelului stabilit (formularul nr.4).
    Ministerul Apărării şi Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene vor prezenta Aparatului Preşedintelui Republicii Moldova, pînă la data de 31 octombrie 2019, informația cu privire la înmînarea Crucii comemorative.
    După încheierea înmînării, listele cetăţenilor Republicii Moldova cărora le-a fost înmînată Crucea comemorativă şi actele de constatare se păstrează permanent la Ministerul Apărării, în modul stabilit de actele normative în vigoare.
    7. Crucea comemorativă se poartă pe partea stîngă a pieptului. Dreptul de a purta Crucea comemorativă este personal şi intransmisibil.

    formularul nr.1

    formularul nr.2

    formularul nr.3

    formularul nr.4

Aprobat
prin Decretul Președintelui Republicii Moldova
nr. 1080-VIII din 22 ianuarie 2019

MODELUL
legitimaţiei aferente Crucii comemorative
„Participant la acțiunile de luptă din Afganistan (1979-1989)”