OMFC18/2019
ID intern unic:  379069
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
ORDIN Nr. 18
din  30.01.2019
privind modificarea și completarea
Planului de conturi contabile în sistemul bugetar şi a Normelor metodologice
privind evidenţa contabilă şi raportarea financiară în sistemul bugetar, aprobate
 prin Ordinul ministrului finanţelor nr.216 din 28 decembrie 2015
Publicat : 08.02.2019 în Monitorul Oficial Nr. 38-47     art Nr : 278     Data intrarii in vigoare : 08.02.2019
    În temeiul articolului 11 alineatul (2) din Legea contabilității nr. 113-XVI din 27 aprilie 2007 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.27-34, art.61),
ORDON:
    În Ordinul ministrului finanţelor nr.216 din 28 decembrie 2015 se operează următoarele modificări și completări.
    1. În Anexa nr.1 „Planul de conturi contabile în sistemul bugetar şi Normele metodologice privind evidenţa contabilă şi raportarea financiară în sistemul bugetar”,
    1.1. Capitolul II „PLANUL DE CONTURI CONTABILE ÎN SISTEMUL BUGETAR”,
    1.1.1 Subconturile de nivelul II 114261, 114262 cu denumirile corespunzătoare se exclud.
    1.1.2. Se introduc subconturi de nivelul II cu următoarele denumiri:
Subcont de nivelul II

Denumirea conturilor

Activ/ Pasiv
111125

Impozit pe venitul persoanelor fizice în domeniul transportului rutier de persoane în regim de taxi

P
111262
Impozit pe venitul obținut din activități profesionale în domeniul sănătății
P
141241

Mijloace încasate în bugetul de stat din depășirea veniturilor asupra cheltuielilor pe autorități/instituții publice la autogestiune

P
142236

Mijloace încasate în bugetul de stat de la confiscarea definitivă a mărfurilor, sau încasarea contravalorii acestora, administrate de organele vamale

P   
    1.1.3. Se modifică și se expun în redacție nouă următoarele subconturi de nivelul II:
Subcont de nivelul II

Denumirea conturilor

Activ/ Pasiv
114631

Taxa pentru folosirea drumurilor Republicii Moldova de către autovehiculele neînmatriculate în Republica Moldova (vinieta)

P
114638

Vinieta pentru autovehiculele clasificate la poziția tarifară 8703 și remorcile atașate la acestea

P


 
    1.2. În Capitolul III „MODUL DE APLICARE AL PLANULUI DE CONTURI CONTABILE ÎN SISTEMUL BUGETAR”,
    1.2.1.  În punctul 3.1.10,
    1.2.1.1. În descrierea subcontului de nivelul I 11112, după subcontul de nivelul II 111124 “Impozit pe venitul persoanelor fizice ce desfăşoară activităţi independente în domeniul comerţului” să se completeze cu un subcont de nivelul II nou, cu următoarea denumire:
    111125 „Impozit pe venitul persoanelor fizice în domeniul transportului rutier de persoane în regim de taxi”;
    1.2.1.2. După descrierea subcontului de nivelul II 111124 să se completeze cu descrierea subcontului de nivelul II 111125, în următoarea redacție:
    „La subcontul de nivelul II 111125„Impozit pe venitul persoanelor fizice în domeniul transportului rutier de persoane în regim de taxi” se reflectă veniturile încasate din impozitele pe venitul persoanelor fizice în domeniul transportului rutier de persoane în regim de taxi.;
    1.2.2. În punctul 3.1.11,
    1.2.2.1.  În descrierea subcontului de nivelul I 11126, după subcontul de nivelul II 111261 “Impozit pe venitul obţinut din activităţi profesionale în sectorul justiţiei” se introduce un subcont de nivelul II nou, cu următoarea denumire:
    111262 „Impozit pe venitul obținut din activități profesionale în domeniul sănătății”;
    1.2.2.2. După descrierea subcontului de nivelul II 111261 să se completeze cu descrierea subcontului de nivelul II 111262, în următoarea redacție:
    „La subcontul de nivelul II 111262 „Impozit pe venitul obținut din activități profesionale în domeniul sănătății” se reflectă veniturile încasate din impozitele pe venitul obținut din activități profesionale în domeniul sănătății.”;
    1.2.3. În punctul 3.1.20, se exclude următorul fragment:
    „Subcontul de nivelul I 11426 “Accize la bijuterii (inclusiv bijuterii cu briliante)” cuprinde următorul subcont de nivelul II:
    114261 “Accize la bijuterii (inclusiv bijuterii cu briliante) produse pe teritoriul Republicii Moldova”
    114262 “Accize la bijuterii (inclusiv bijuterii cu briliante) importate”.
    La subcontul de nivelul II 114261 “Accize la bijuterii (inclusiv bijuterii cu briliante) produse pe teritoriul Republicii Moldova” se reflectă veniturile calculate/încasate din accize la la bijuterii (inclusiv bijuterii cu briliante) produse pe teritoriul Republicii Moldova.
    La subcontul de nivelul II 114262 “Accize la bijuterii (inclusiv bijuterii cu briliante) importate” se reflectă veniturile calculate/încasate din accize la bijuterii (inclusiv bijuterii cu briliante) importate.”;
    1.2.4.  În punctul 3.1.23,
    1.2.4.1.  În descrierea subcontului de nivelul I 11463, subconturile de nivelul II 114631 și 114638 se modifică și se expun în următoarea redacție:
    114631 „Taxa pentru folosirea drumurilor Republicii Moldova de către autovehiculele neînmatriculate în Republica Moldova (vinieta)”;
    114638 „Vinieta pentru autovehiculele clasificate la poziția tarifară 8703 și remorcile atașate la acestea”;
    1.2.4.2. Descrierile subconturilor de nivelul II 114631 și respectiv 114638 se modifică și se expun în următoarea redacție:
    „La subcontul de nivelul II 114631 „Taxa pentru folosirea drumurilor Republicii Moldova de către autovehiculele neînmatriculate în Republica Moldova (vinieta)” se reflectă veniturile încasate din taxa pentru folosirea drumurilor Republicii Moldova de către autovehiculele neînmatriculate în Republica Moldova (vinieta).”;
    „La subcontul de nivelul II 114638 „ Vinieta pentru autovehiculele clasificate la poziția tarifară 8703 și remorcile atașate la acestea” se reflectă veniturile încasate din vinieta pentru autovehiculele clasificate la poziția tarifară 8703 și remorcile atașate la acestea.”;
    1.2.5.  Punctul 3.1.51, la final, se completează cu următorul conținut:
    „Subcontul de nivelul I 14124 „Mijloace încasate din depășirea veniturilor asupra cheltuielilor cuprinde următorul subcont de nivelul II:
    141241 „Mijloace încasate în bugetul de stat din depășirea veniturilor asupra cheltuielilor pe autorități/instituții publice la autogestiune”.
    La subcontul de nivelul II 141241 „Mijloace încasate în bugetul de stat din depășirea veniturilor asupra cheltuielilor pe autorități/instituții publice la autogestiune” se reflectă mijloacele financiare neutilizate pe parcursul anului bugetar precedent, în cazurile în care Consiliul autorității/instituției publice decide virarea mijloacelor financiare respective în bugetul de stat.”;
    1.2.6. În punctul 3.1.55,
    1.2.6.1. În descrierea subcontului de nivelul I 14223, după subcontul de nivelul II 142235 “Mijloace încasate la bugetul de stat în calitate de prejudicii, conform documentelor executorii, inclusiv din succesiune” să se completeze cu un subcont de nivelul II nou, cu următoarea denumire:
    142236 „ Mijloace încasate în bugetul de stat de la confiscarea definitivă a mărfurilor, sau încasarea contravalorii acestora, administrate de organele vamale”;
    1.2.6.2. După descrierea subcontului de nivelul II 142235 să se completeze cu descrierea subcontului de nivelul II 142236, în următoarea redeacție:
    „La subcontul de nivelul II 142236 „ Mijloace încasate în bugetul de stat de la confiscarea definitivă a mărfurilor, sau încasarea contravalorii acestora, administrate de organele vamale” se reflectă mijloacele încasate în bugetul de stat de la confiscarea definitivă a mărfurilor, sau încasarea contravalorii acestora, administrate de organele vamale.”;
    1.2.7. În punctul 3.1.56, descrierea subcontului de nivelul II 142320 se modifică și se expune în următoarea redacție:
    „La subcontul de nivelul II 142320 “Plată pentru locaţiunea bunurilor patrimoniului public” se reflectă veniturile încasate din plata pentru serviciile comunale aferente încăperilor date în chirie, precum și încasările din taxa lunară de cazare în cămine a masteranzilor și doctoranzilor care își fac studiile în bază de contract, post doctoranzilor și medicilor înscriși pentru secundariat clinic cu vechime în muncă de medic și alte categorii de locatari, precum și plata pentru arenda terenurilor cu destinație agricolă și altă destinație, aflate la balanța instituțiilor bugetare și neutilizate în activitatea de producere.”;
    1.2.8. În punctul 3.1.69, în descrierea subcontului de nivelul II 145171 „Taxa de declarare voluntară a mijloacelor bănești”, cifra 3 se substituie cu cifra 6.;
    1.2.9. În punctul 3.2.42, descrierea subcontului de nivelul II 272500 „Compensații” se modifică și se expune în redacție nouă:
    „La subcontul de nivelul II 272500 „Compensații” se reflectă cheltuielile pentru plata tuturor tipurilor de compensații stabilite conform legislației în vigoare. Printre acestea sunt cheltuielile pentru plata compensațiilor și ajutoarelor participanților la lichidarea consecințelor avariei de la Cernobîl și membrilor familiilor lor, compensațiilor pentru servicii de transport, compensațiilor pentru călătoria în transport, compensațiilor bănești anuale pentru cadrele didactice, compensațiilor unice pentru conectarea la conducta de gaze naturale, cheltuielile pentru capitalizarea plăților periodice, alte.”;
    1.2.10. În punctul 3.2.52, descrierea subcontului de nivelul II 281900 se modifică și se expune în următoarea redacție:
    „La subcontul de nivelul II 281900 “Alte cheltuieli curente” se reflectă cheltuielile cu caracter curent ce nu pot fi reflectate la subclasele (21)-(27), inclusiv cheltuielile pentru achiziţionarea medicamentelor şi dispozitivelor medicale din cadrul programelor naţionale şi speciale; cheltuielile aferente practicii de producţie a elevilor/studenţilor, plata muncii prestate de condamnaţi din penitenciare, plata muncii prestate de zilieri,  precum şi plata indemnizaţiilor membrilor organelor de conducere ale autorităţilor publice care nu activează permanent, aleşilor locali pentru participare la şedinţe ale consiliului/comisiei sau efectuarea vizitelor preventive în locurile de detenţie şi indemnizaţia membrilor consiliului creat.”;
    2. Prezentul ordin intră în vigoare din data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    MINISTRUL FINANȚELOR                                    Ion CHICU

    Nr. 18. Chişinău, 30 ianuarie 2019.