HGC41/2019
ID intern unic:  379137
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 41
din  30.01.2019
cu privire la modificarea unor hotărîri ale Guvernului
Publicat : 01.02.2019 în Monitorul Oficial Nr. 30-37     art Nr : 50     Data intrarii in vigoare : 01.02.2019
    În vederea executării art. XXXIV alin.(4) din Legea nr.140/2018 pentru modificarea și completarea unor acte legislative  (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr.309-320, art.478), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Hotărîrea Guvernului nr. 937/2014 cu privire la aprobarea Statutului Casei Naţionale de Asigurări Sociale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 345-351, art.1012) se modifică după cum urmează:
    1) în denumirea şi în punctul 1 al hotărîrii, cuvîntul „statut”, la orice caz gramatical, se substituie cu cuvintele „regulament privind organizarea și funcționarea”, la cazul gramatical corespunzător;
    2) în anexa nr.1:
    a) pe tot parcursul textului:
    cuvintele „Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei”, la orice caz gramatical, se substituie cu cuvintele „Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale”, la cazul gramatical corespunzător;
    cuvîntul „vicepreședinţi” se substituie cu cuvintele „directori generali adjuncți”;
    b) denumirea va avea următorul cuprins:
REGULAMENTUL
privind organizarea și funcționarea
Casei Naţionale de Asigurări Sociale”;
    c) punctul 1 va avea următorul cuprins:
    „1. Casa Naţională de Asigurări Sociale (în continuare – Casa Naţională) este o autoritate administrativă centrală în subordinea Guvernului care administrează şi gestionează sistemul public de asigurări sociale.”;
    d) la punctele 3 şi 16, cuvîntul „statut” se substituie cu cuvîntul „regulament”;
    e) la punctul 12, cuvîntul „preşedinte”, la  orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „director general al”, la forma gramaticală corespunzătoare;
    f) la punctul 13:
    cuvîntul „preşedinte”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „director general al”, la forma gramaticală corespunzătoare;
    la subpunctul 2), cuvintele „teritoriale desconcentrate, fără personalitate juridică” se substituie cu cuvintele „structurale, care nu are calitate de persoană juridică”, iar cuvîntul „statut” se substituie cu cuvîntul „regulament”.
    2. Hotărîrea Guvernului nr.256/2006 privind aprobarea structurii şi efectivului-limită ale Casei Naţionale de Asigurări Sociale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.51-54, art.336) se modifică după cum urmează:
    1) punctul 3 va avea următorul cuprins:
    „3. Directorul general al Casei Naţionale de Asigurări Sociale va avea doi directori generali adjuncți.”;
    2) în denumirea anexei nr.2, după cuvîntul „Sociale” se introduce textul „ , cu statut de direcţie generală/direcţie”.
    3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării.

    PRIM-MINISTRU                                                   Pavel FILIP

    Nr. 41. Chişinău, 30 ianuarie 2019.