HGC52/2019
ID intern unic:  379151
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 52
din  30.01.2019
pentru modificarea unor hotărîri ale Guvernului
Publicat : 01.02.2019 în Monitorul Oficial Nr. 30-37     art Nr : 60     Data intrarii in vigoare : 01.02.2019
    Guvernul HOTĂRĂȘTE:
    1. Punctul 8 din anexa nr.4 la Hotărîrea Guvernului nr. 1231/2018 pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 480-485, art. 1310) se completează cu subpunctul 5) cu următorul cuprins:
    „5) eficiență managerială cadrelor de conducere care dețin grade manageriale, în mărime de 300 lei – pentru gradul managerial doi, 600 lei – pentru gradul managerial unu și 1000 lei – pentru gradul managerial superior.”
    2. Anexa la Hotărîrea Guvernului nr. 1234/2018 privind condițiile de salarizare a personalului din instituțiile de învățămînt care funcționează în regim de autogestiune financiar-economică (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 480-485, art. 1311) se modifică după cum urmează:
    1)    la punctul 37, după textul „a sporului pentru performanță,” se introduce textul „a sporului cu caracter specific pentru lucrul curativ în învățămîntul medical și farmaceutic,”;
    2)    la punctul 38, subpunctul 3) se completează cu textul „ , cu excluderea din calcul a unor plăți salariale care nu comportă caracter permanent, stabilite prin acte interne ale instituției”;
    3)    notele de la tabelul 2 se completează cu punctul 5 cu următorul cuprins:
    „5. Cadrele de conducere cărora li s-au acordat grade manageriale beneficiază de majorarea clasei de salarizare față de cea stabilită în tabel, după cum urmează:
    - cu 2 clase succesive – pentru gradul managerial doi;
    - cu 4 clase succesive – pentru gradul managerial unu;
    - cu 6 clase succesive – pentru gradul managerial superior.”
    3.    Hotărîrea Guvernului nr. 180/2013 cu privire la plata premiului anual personalului din unitățile bugetare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 56-59, art. 230) se modifică după cum urmează:
    1)    hotărîrea se completează cu punctul 11 cu următorul cuprins:
    „11. De premiu anual pentru rezultatele activității, în funcție de veniturile obținute în anul bugetar 2018 suplimentar celor aprobate/rectificate (cu excepția transferurilor și granturilor), pot beneficia persoanele cu funcții de demnitate publică și funcționarii publici din cadrul administrației publice locale.”;
    2) Regulamentul se completează cu capitolul VI cu următorul cuprins:
VI. PARTICULARITĂȚI PRIVIND ACORDAREA PREMIULUI ANUAL
DIN CONTUL
VENITURILOR SUPLIMENTARE
    22. Premiul anual se acordă, în baza deciziei autorității locale deliberative, persoanelor care dețin funcții de demnitate publică și funcționarilor publici din cadrul administrației publice locale care a obținut în anul bugetar 2018 venituri suplimentare celor aprobate/rectificate și nu a admis datorii creditoare cu termen de achitare expirat.
    23. Cuantumul unui premiu anual nu va depăși 3 salarii lunare (de funcție), conform salariului calculat pentru luna noiembrie 2018.
    24. Premiul anual se acordă în baza unui regulament intern aprobat prin decizia autorității locale deliberative și se achită în anul 2019 din contul alocațiilor prevăzute în bugetele respective.
    25. Pentru achitarea premiului anual pot fi utilizate mijloace în limitele a 30% din veniturile obținute suplimentar în anul bugetar 2018.”
    4.    Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării.

    PRIM-MINISTRU                                                      Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul finanţelor                                                     Ion Chicu

    Nr. 52. Chişinău, 30 ianuarie 2019.