HGC65/2019
ID intern unic:  379272
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 65
din  11.02.2019
cu privire la Consiliul național pentru drepturile omului
Publicat : 15.02.2019 în Monitorul Oficial Nr. 49-58     art Nr : 101     Data intrarii in vigoare : 15.02.2019
    În temeiul art. 2-4 din Hotărîrea Parlamentului nr. 89/2018 cu privire la aprobarea Planului naţional de acţiuni în domeniul drepturilor omului pentru anii 2018–2022 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 295-308, art. 457) și în scopul asigurării unui mecanism eficient de elaborare și evaluare a documentelor de politici în domeniul drepturilor omului, implementării eficiente a tratatelor internaţionale din domeniul drepturilor omului la care Republica Moldova este parte, precum şi al monitorizării respectării angajamentelor asumate, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se instituie Consiliul național pentru drepturile omului.
    2. Se aprobă:
    1) Componența Consiliului național pentru drepturile omului, conform anexei nr. 1;
    2) Regulamentul Consiliului național pentru drepturile omului, conform anexei nr. 2;
    3) Regulamentul privind activitatea coordonatorului în domeniul drepturilor omului, conform anexei nr. 3.
    3. Autoritățile administrației publice locale vor crea, în termen de 2 luni, comisii municipale sau raionale pentru protecția drepturilor omului și vor informa Consiliul național pentru drepturile omului privind componența acestora.
    4. Se abrogă unele hotărîri ale Guvernului, conform anexei nr. 4.
    5. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării.

    PRIM-MINISTRU                                                        Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul justiţiei                                                           Victoria Iftodi
    Ministrul afacerilor externe
    şi integrării europene                                                    Tudor Ulianovschi
    Ministrul finanţelor                                                        Ion Chicu
    Ministrul apărării                                                           Eugeniu Sturza

    Nr. 65. Chişinău, 11 februarie 2019.

Anexa nr. 1
la Hotărîrea Guvernului nr. 65/2019

COMPONENȚA
Consiliului național pentru drepturile omului
    Prim-ministru
    Ministrul justiţiei
    Ministrul afacerilor externe şi integrării europene
    Ministrul economiei și infrastructurii
    Ministrul finanțelor
    Ministrul afacerilor interne
    Ministrul apărării
    Ministrul educației, culturii și cercetării
    Ministrul sănătății, muncii și protecției sociale
    Ministrul agriculturii, dezvoltării regionale și mediului
    Secretarul general al Guvernului
    Directorul general al Agenției Relații Interetnice
    Directorul general al Biroului Național de Statistică
    Directorul Inspectoratului de Stat al Muncii
    Președintele Comisiei drepturile omului și relații interetnice a Parlamentului
    Președintele Comisiei juridice, numiri și imunități a Parlamentului
    Șeful Direcției generale juridice a Secretariatului Parlamentului
    Șeful Biroului politici de reintegrare
    Președintele Consiliului Superior al Magistraturii
    Președintele Consiliului Superior al Procurorilor
    Procurorul General
    Bașcanul Găgăuziei
    Șeful Secretariatului Curții Constituționale
    Avocatul Poporului
    Avocatul Poporului pentru drepturile copilului
    Președintele Consiliului pentru prevenirea şi eliminarea discriminării şi asigurarea egalităţii
    Președintele Congresului Autorităților Locale din Moldova
    Președintele Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova
    Președintele Uniunii avocaților din Republica Moldova
    Președintele Consiliului Național pentru Participare
    Reprezentanți ai organizațiilor necomerciale

Anexa nr. 2
la Hotărîrea Guvernului nr. 65/2019

REGULAMENTUL
Consiliului național pentru drepturile omului
Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
    1. Consiliul național pentru drepturile omului (în continuare – Consiliu) este un organ consultativ al Guvernului, instituit în scopul monitorizării modului de implementare a politicii statului în domeniul drepturilor omului, precum și a tratatelor internaţionale din domeniul drepturilor omului la care Republica Moldova este parte.
    2. Activitatea curentă a Consiliului este asigurată de  subdiviziunea responsabilă a Cancelariei de Stat, care realizează funcțiile Secretariatului permanent pentru drepturile omului (în continuare – secretariat permanent). Funcția de secretar al Consiliului este exercitată de către persoana desemnată din cadrul membrilor Secretariatului permanent.
    3. Autoritățile publice asigură elaborarea documentelor de politici în domeniul drepturilor omului, a rapoartelor cu privire la implementarea acestora, a rapoartelor privind implementarea tratatelor internaționale în domeniul drepturilor omului la care Republica Moldova este parte și a celor privind implementarea recomandărilor formulate de mecanismele internaționale de protecție a drepturilor omului, potrivit domeniilor de competență.
    4. Autoritățile și instituțiile publice oferă suport Consiliului și Secretariatului permanent în realizarea atribuțiilor și funcțiilor acestora, inclusiv prin prezentarea  rapoartelor prevăzute la pct. 3 și a altor informații necesare pentru exercitarea activității lor.
Capitolul II
 ATRIBUȚIILE CONSILIULUI
    5. Consiliul exercită următoarele atribuții:
    1) coordonarea implementării unei politici de stat uniforme în domeniul drepturilor omului;
    2)  supravegherea procesului de elaborare, implementare și evaluare a documentelor de politici în domeniul drepturilor omului;
    3) examinarea și aprobarea rapoartelor privind implementarea documentelor de politici în domeniul drepturilor omului;
    4) înaintarea către Guvern a propunerilor orientate spre asigurarea respectării drepturilor omului, precum și a executării recomandărilor internaționale în acest domeniu;
    5) evaluarea gradului de respectare a drepturilor omului;
    6) facilitarea interacțiunii cu mecanismele internaționale de protecție a drepturilor omului;
    7) monitorizarea activităţii autorităților  și instituțiilor publice competente în domeniile de aplicare a tratatelor internaţionale din domeniul drepturilor omului la care Republica Moldova este parte;
    8) crearea, la necesitate, a comisiilor specializate și a grupurilor de experți pe anumite domenii și supravegherea activității acestora;
    9) aprobarea rapoartelor privind implementarea tratatelor internaţionale în domeniul drepturilor omului la care Republica Moldova este parte și a celor prezentate în cadrul procedurii de evaluare periodică universală în domeniul drepturilor omului;
    10) aprobarea observațiilor și răspunsurilor autorităților publice la rapoartele întocmite ca urmare a vizitelor de evaluare efectuate în Republica Moldova de către raportorii speciali internaționali, titularii de mandate de proceduri speciale și tematice;
    11) efectuarea controlului asupra îndeplinirii de către autoritățile publice vizate a recomandărilor mecanismelor internaționale de protecție a drepturilor omului formulate la adresa Republicii Moldova.
Capitolul III
ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA CONSILIULUI
    6. Funcţia de preşedinte al Consiliului este exercitată de către Prim-ministru. Funcţia de vicepreşedinte al Consiliului este exercitată de către ministrul justiției și de către ministrul afacerilor externe și integrării europene.
    7. Cinci membri ai Consiliului dintre reprezentanții organizațiilor necomerciale sînt selectați în baza unui concurs public organizat de Consiliul Național pentru Participare.
    8. Preşedintele conduce întreaga activitate a Consiliului, delegîndu-și atribuţiile, la necesitate, unuia dintre vicepreşedinți. 
    9. Preşedintele Consiliului exercită următoarele atribuţii de bază:
    1) coordonează activitatea Consiliului;
    2) stabileşte responsabilităţile membrilor Consiliului;
    3) convoacă şi conduce şedinţele Consiliului;
    4) reprezintă Consiliul în relaţiile cu terții.
    10. Şedinţele Consiliului se convoacă la necesitate, dar nu mai rar decît de două ori pe an.
    11. Şedinţele Consiliului sînt deliberative în prezența majorității  membrilor cu drept de vot ai acestuia. La ședințele Consiliului pot fi invitați și reprezentanții altor instituții care activează în domeniul drepturilor omului, inclusiv ai organizațiilor internaționale care au reprezentanțe în Republica Moldova.
    12. Subiectele pentru ședința Consiliului pot fi propuse de către membrii acestuia.
    13. Agenda şedinţelor, elaborată de Secretariatul permanent și aprobată de către președintele Consiliului, se distribuie membrilor Consiliului cu cel puţin trei zile înainte de şedinţă.
    14. Lucrările ședinţelor Consiliului se consemnează în procese-verbale,  care se semnează de către preşedintele şi secretarul Consiliului. Procesul-verbal se întocmește în cel mult șapte zile de la data în care a avut loc ședința.
    15. Consiliul adoptă decizii cu votul majorității membrilor cu drept de vot prezenți la ședință. În caz de paritate de voturi, se consideră că decizia nu a fost adoptată, iar examinarea subiectului se amînă pentru ședința următoare.
    16. Avocatul Poporului, Avocatul Poporului pentru drepturile copilului, președintele Consiliului pentru prevenirea şi eliminarea discriminării şi asigurarea egalității, președintele Congresului Autorităților Locale din Moldova, președintele Confederației Naționale a Sindicatelor din Republica Moldova, președintele Uniunii Avocaților din Republica Moldova, președintele Consiliului Național pentru Participare și reprezentanții organizațiilor necomerciale participă la adoptarea deciziilor, cu drept de vot consultativ.
    17. Deciziile Consiliului sînt executorii pentru autoritățile publice vizate.
    18. Informația privind activitatea Consiliului se publică pe pagina oficială a Cancelariei de Stat.
Capitolul IV
FUNCȚIILE ȘI ATRIBUȚIILE SECRETARIATULUI
PERMANENT

    19. Secretariatul permanent realizează următoarele funcții:
    1) asigură activitatea Consiliului;
    2) coordonează procesul de elaborare a planului național de acțiuni în domeniul drepturilor omului și a altor documente de politici în domeniul drepturilor omului (în continuare – documente de politici în domeniul drepturilor omului);
    3) monitorizează şi evaluează implementarea documentelor de politici în domeniul drepturilor omului pe baza informațiilor prezentate de autoritățile publice și alte persoane interesate;
    4) coordonează activitatea autorităților publice de elaborare a rapoartelor cu privire la implementarea tratatelor internaţionale  din domeniul drepturilor omului la care Republica Moldova este parte;
    5) coordonează procesul de implementare la nivel naţional a recomandărilor formulate de mecanismele internaționale de protecţie a drepturilor omului şi de raportare a implementării acestora către mecanismele respective;
    6) asigură crearea comisiilor specializate și a grupurilor de experți  pe anumite domenii și coordonează activitatea acestora;
    7) dezvoltă şi consolidează relaţiile cu partenerii de dezvoltare şi reprezentaţii societăţii civile la elaborarea şi monitorizarea implementării politicilor statului în domeniul drepturilor omului;
    8) dezvoltă capacităţile profesionale ale personalului din cadrul autorităților și instituțiilor publice antrenat în elaborarea, monitorizarea și implementarea documentelor de politici în domeniul drepturilor omului, precum și în elaborarea rapoartelor privind implementarea tratatelor internaţionale din domeniul drepturilor omului la care Republica Moldova este parte;
    9) coordonează activitatea autorităților publice de elaborare a observațiilor Guvernului la comunicările individuale și interstatale îndreptate împotriva Republicii Moldova, depuse la mecanismele internaționale de protecție a drepturilor omului;
    10) monitorizează activităţile structurilor locale ale Consiliului în implementarea politicilor naţionale în domeniul drepturilor omului;
    11) informează publicul cu privire la evoluţia realizării obiectivelor incluse în documentele de politici în domeniul drepturilor omului;
    12) colaborează cu organizaţiile internaţionale, organizaţiile necomerciale şi cu mass-media.
    20. Secretariatul permanent are următoarele atribuții:
    1) privind  asigurarea activității Consiliului:
    a) acordă asistență administrativă și organizațională Consiliului;
    b) pregătește materialele pentru ședințele Consiliului;
    c) elaborează planul de lucru anual al  Consiliului, cu indicarea termenelor de realizare şi a instituțiilor responsabile;
    d)  remite Parlamentului, cu șase luni înainte de prezentarea raportului privind evaluarea periodică universală a Republicii Moldova în domeniul drepturilor omului în fața Consiliului Organizației Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului, proiectul raportului, elaborat cu suportul autorităților publice, pentru a fi comentat;
    e) asigură prezentarea de către raportori a informației necesare privind subiectele de pe ordinea de zi a ședințelor Consiliului;
    f) întocmește proiecte de decizii și procesele-verbale ale ședințelor Consiliului;
    g) asigură activitatea de corespondență;
    h) publică și actualizează informația privind activitatea Consiliului pe pagina oficială a Cancelariei de Stat;
    i) asigură informarea şi sensibilizarea societăţii privind activitățile desfășurate;
    j) elaborează raportul anual de activitate al Consiliului şi asigură publicarea acestuia pe pagina oficială a Cancelariei de Stat;
    2) privind  coordonarea procesului de elaborare a documentelor de politici în domeniul drepturilor omului:
    a) acordă asistență grupurilor de lucru instituite de Consiliu pentru elaborarea documentelor de politici în domeniul drepturilor omului și asigură, după caz, secretariatul acestora;
    b) colectează de la autoritățile publice și de la persoanele interesate informații despre procesul de elaborare a documentelor de politici în domeniul drepturilor omului;
    c) organizează procesul de elaborare a documentelor de politici în domeniul drepturilor omului în conformitate cu cerințele mecanismelor internaționale de protecție a drepturilor omului;
    d) formulează propuneri pentru îmbunătățirea documentelor de politici în domeniul drepturilor omului;
    e) prezintă Consiliului spre aprobare proiectele documentelor de politici în domeniul drepturilor omului elaborate de autoritățile publice;
    f) facilitează participarea în procesul de elaborare a documentelor de politici în domeniul drepturilor omului a tuturor persoanelor interesate;
    3) privind monitorizarea și evaluarea implementării documentelor de politici în domeniul drepturilor omului:
    a) asigură monitorizarea  gradului de implementare a documentelor de politici în domeniul drepturilor omului;
    b) elaborează, pe baza informațiilor furnizate de către autoritățile publice și persoanele interesate,  rapoarte de monitorizare a implementării documentelor de politici în domeniul drepturilor omului, formulînd  sau solicitînd, după caz, propuneri pentru îmbunătățirea acestora;
    c) asigură colectarea informațiilor relevante prin intermediul coordonatorilor din cadrul autorităților administrației publice centrale și structurilor locale ale Consiliului;
    d) asigură prezentarea spre examinare și aprobare Consiliului a rapoartelor anuale de monitorizare a implementării documentelor de politici în domeniul drepturilor omului, pe care le publică pe pagina oficială a Cancelariei de Stat;
    4) privind coordonarea activității de elaborare a rapoartelor cu privire la implementarea tratatelor internaţionale  din domeniul drepturilor omului la care Republica Moldova este parte:
    a) expediază autorității sau instituției publice responsabile, cu 10 luni înainte de transmiterea unui raport, copia raportului anterior și a recomandărilor internaționale, nota cu întrebări și observații referitoare la conținutul raportului ce urmează a fi prezentat, cerința cu privire la numărul-limită de pagini pentru raport și explicația modului în care funcționează organul tratatului, precum și un calendar cu date importante și termene pentru întocmirea raportului privind implementarea tratatelor internaționale în domeniul drepturilor omului la care Republica Moldova este parte;
    b) acordă, la necesitate, asistență metodologică la întocmirea rapoartelor autorităților și instituțiilor publice responsabile de implementarea tratatelor internaționale în domeniul drepturilor omului la care Republica Moldova este parte;
    c) solicită autorităților sau instituțiilor publice responsabile proiectele rapoartelor privind  implementarea tratatelor internaționale în domeniul drepturilor omului la care Republica Moldova este parte și le prezintă Consiliului pentru examinare şi aprobare;
    d) ține și actualizează lista tratatelor internaționale în domeniul drepturilor omului la care Republica Moldova este parte, ce prevăd obligația de raportare;
    e) publică rapoartele privind implementarea tratatelor internaționale în domeniul drepturilor omului la care Republica Moldova este parte după aprobarea lor de către Consiliu;
    f) remite, în vederea informării, Parlamentului, organelor autorităţii judecătorești, Curții Constituționale, altor autorități și instituții publice recomandările, constatările și comentariile generale parvenite de la mecanismele internaționale de protecție a drepturilor omului;
    5) privind coordonarea procesului de implementare la nivel naţional a recomandărilor formulate de mecanismele internaționale de protecţie a drepturilor omului şi de raportare a implementării acestora către mecanismele respective:
    a)  coordonează procesul de elaborare a rapoartelor pentru mecanismele internaționale de protecție a drepturilor omului, observațiilor la rapoartele întocmite ulterior vizitelor de evaluare și răspunsurilor la întrebările formulate în legătură cu aceste vizite;
    b) elaborează și prezintă Consiliului spre aprobare proceduri și etape standard ce urmează a fi parcurse şi realizate, la nivel național, în vederea întocmirii rapoartelor;
    c) actualizează și sistematizează lista recomandărilor formulate de mecanismele internaționale de protecție a drepturilor omului pe tematici, le analizează şi le prioritizează, cu transmiterea lor ulterioară coordonatorilor în domeniul drepturilor omului din cadrul autorităţilor publice și structurilor locale ale Consiliului;
    d) asistă autoritățile publice la elaborarea, în baza listelor sistematizate şi prioritizate de recomandări formulate de mecanismele internaționale de protecție a drepturilor omului, a planului de implementare a recomandărilor sau, după caz, asigură integrarea lor în documentele de politici  în domeniul drepturilor omului şi monitorizează  implementarea lor;
    e) urmărește activitatea mecanismelor internaționale de protecție a drepturilor omului și informează Consiliul despre activitatea acestora;
    f) evaluează gradul de reflectare în documentele de politici în domeniul drepturilor omului a recomandărilor evaluării periodice universale a Republicii Moldova în domeniul drepturilor omului;
    g) monitorizează sau, după caz, elaborează agenda de consultări cu părţile interesate, ţinînd cont de termenele-limită ale raportării;
    h) coordonează elaborarea de către autoritățile publice a proiectelor rapoartelor anuale privind gradul de implementare a recomandărilor internaționale, cu prezentarea propriilor constatări  în cadrul ședințelor Consiliului;
    i) participă, la necesitate, în componența delegațiilor naționale, la ședințele organelor mecanismelor internaționale de protecție a drepturilor omului;
    j) asigură informarea publicului despre procesul de raportare în fața mecanismelor internaționale de protecție a drepturilor omului, despre delegațiile naționale și observațiile finale recepționate;
    k) asistă Consiliul în asigurarea legăturii dintre Guvern sau Parlament cu raportorii speciali internaționali, titularii de mandate de proceduri speciale și tematice, aflați în vizite de evaluare;
    6) privind crearea și coordonarea activității comisiilor specializate și a grupurilor de experți  pe anumite domenii:
    a) identifică domeniile în care urmează a fi create comisiile specializate și grupurile de experți și înaintează propuneri Consiliului;
    b) elaborează proiectele actelor de instituire a comisiilor specializate și  a grupurilor de experți;
    c) participă la lucrările comisiilor specializate și ale grupurilor de experți;
    d) monitorizează activitatea comisiilor specializate și a grupurilor de experți și informează Consiliul despre activitatea lor;
    7) privind dezvoltarea şi consolidarea relaţiilor cu partenerii de dezvoltare şi reprezentaţii societăţii civile la elaborarea şi monitorizarea implementării politicilor statului în domeniul drepturilor omului:
    a) colaborează cu partenerii de dezvoltare şi reprezentanții societății civile în vederea elaborării politicilor în domeniul drepturilor omului;
    b) participă la atelierele de lucru, conferinţele şi seminarele organizate de partenerii de dezvoltare, organizațiile necomerciale și alți reprezentanți ai societății civile  pentru promovarea politicilor în domeniul drepturilor omului;
    c) întocmește și actualizează lista cu datele de contact ale partenerilor de dezvoltare și organizațiilor necomerciale care activează în domeniul drepturilor omului;
    d) invită, la necesitate, reprezentanții societăţii civile la şedinţele organizate cu coordonatorii în domeniul drepturilor omului din cadrul autorităților publice centrale și din structurile locale ale Consiliului;
    8) privind dezvoltarea capacităţilor profesionale ale personalului din cadrul autorităților și instituțiilor publice antrenat în elaborarea, monitorizarea și implementarea documentelor de politici în domeniul drepturilor omului, precum și în elaborarea rapoartelor privind implementarea tratatelor internaţionale din domeniul drepturilor omului la care Republica Moldova este parte:
    a) acordă, la necesitate, asistență informațională şi metodologică personalului din cadrul autorităților și instituțiilor publice antrenat în elaborarea, monitorizarea și implementarea documentelor de politici în domeniul drepturilor omului la nivel național și local;
    b) organizează, în comun cu partenerii de dezvoltare şi reprezentanții societății civile, mese rotunde, conferințe pe tematicile relevante domeniului de competență şi instruiri pentru personalul din cadrul autorităților și instituțiilor publice antrenat în elaborarea, monitorizarea și implementarea documentelor de politici în domeniul drepturilor omului, precum și în elaborarea rapoartelor privind implementarea tratatelor internaţionale din domeniul drepturilor omului la care Republica Moldova este parte;
    9) privind monitorizarea activităţii structurilor locale ale Consiliului în implementarea documentelor de politici în domeniul drepturilor omului:
    a) monitorizează modul de implementare de către autoritățile administrației publice locale a documentelor de politici în domeniul drepturilor omului și a deciziilor Consiliului;
    b) organizează vizite de lucru în scopul monitorizării și coordonării activităţii structurilor locale ale Consiliului;
    c) expediază, în formă accesibilă, recomandările mecanismelor internaționale de protecție a drepturilor omului către autoritățile administrației publice locale, cu solicitarea de a oferi răspunsuri privind acțiunile implementate sau care urmează a fi implementate de acestea.
Capitolul V
 STRUCTURILE LOCALE ALE CONSILIULUI
    21. Autoritățile administrației publice locale creează comisii municipale și raionale pentru protecția drepturilor omului.
    22. Comisiile municipale şi raionale pentru protecţia drepturilor omului activează în baza regulamentelor aprobate de organele care le-au instituit.
    23. Din componenţa comisiilor municipale și raionale fac parte preşedintele, vicepreședintele, alți membri şi secretarul.
    24. Secretarul comisiei municipale sau raionale este şeful subdiviziunii responsabile de protecția socială sau al altei subdiviziuni cu competențe în domeniul drepturilor omului, la decizia consiliului municipal sau raional. Activitatea curentă a comisiilor municipale și raionale este asigurată de subdiviziunea desemnată responsabilă.
    25. Atribuțiile principale ale comisiilor municipale și raionale pentru protecţia drepturilor omului sînt:
    1) implementarea documentelor de politici naţionale de protecţie a drepturilor omului;
    2) elaborarea planurilor și programelor locale privind aplicarea documentelor de politici naționale în domeniul protecției drepturilor omului la nivel local;
    3) monitorizarea respectării drepturilor omului la nivel local;
    4) elaborarea rapoartelor semestriale privind respectarea drepturilor omului la nivel local și remiterea acestora Secretariatului permanent.

Anexa nr. 3
la Hotărîrea Guvernului nr. 65/2019

REGULAMENT
privind activitatea coordonatorului în domeniul drepturilor omului
Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
    1. În calitate de unitate de interacțiune a Consiliului național pentru drepturile omului și a Secretariatului permanent pentru drepturile omului (în continuare – Secretariat permanent) cu autoritățile publice se stabilește coordonatorul în domeniul drepturilor omului (în continuare – coordonator), care contribuie la promovarea, respectarea şi realizarea standardelor naţionale şi internaţionale în domeniul drepturilor omului, raportate la domeniul de activitate specific fiecărei autorităţi publice.
    2. În calitate de coordonator în cadrul autorităților administrației publice centrale se desemnează un funcționar public de conducere de nivel superior, iar în lipsa acestuia – un alt funcționar public de conducere. În cadrul autorităților administrației publice locale, în calitate de coordonator se desemnează șeful subdiviziunii responsabile de protecția socială sau al altei subdiviziuni cu competențe în domeniul drepturilor omului din cadrul consiliului municipal și raional sau al comitetului executiv al unității teritorial-autonome cu statut special. La solicitarea Secretariatului permanent pentru drepturile omului, în cadrul altor autorități sau instituții publice, pot fi desemnate persoane/angajați în calitate de coordonator.
    3. Coordonatorul îşi desfăşoară activitatea în colaborare cu subdiviziunile structurale ale autorităţii publice şi cu alte autorități subordonate acesteia.
Capitolul II
 FUNCȚIILE ȘI ATRIBUŢIILE COORDONATORULUI
    4. Coordonatorul exercită următoarele funcții:
    1) asigură promovarea consecventă în activitatea autorităţii publice a prevederilor actelor normative şi instrumentelor internaţionale în domeniul drepturilor omului, relevante realizării funcțiilor acesteia;
    2) identifică lacunele existente în procesul de implementare a planului naţional de acțiuni în domeniul drepturilor omului și a altor documente de politici relevante, precum şi formulează  propuneri pentru înlăturarea acestora;
    3) promovează în autoritatea publică cultura organizaţională bazată pe valori general-umane, implicare socială şi respect faţă de drepturile omului;
    4) colaborează cu Secretariatul permanent;
    5) prezintă Secretariatului permanent rapoarte cu privire la implementarea documentelor de politici în domeniul drepturilor omului, a tratatelor internaționale în domeniul drepturilor omului la care Republica Moldova este parte, precum și a recomandărilor formulate de mecanismele internaționale de protecție a drepturilor omului de care este responsabilă autoritatea publică, precum și alte informații necesare, la solicitare;
    6) realizează alte funcții aferente domeniului său de activitate.
    5. Coordonatorul are următoarele atribuţii de bază:
    1) organizează și monitorizează, în cadrul autorității publice, procesul de realizare a politicii în domeniul drepturilor omului, efectuează controlul asupra executării deciziilor conducerii autorităţii publice cu privire la implementarea prevederilor planului național și a altor documente de politici în domeniul drepturilor omului şi formulează, după caz,  propuneri pentru înlăturarea neajunsurilor depistate;
    2) analizează situaţia în domeniul de activitate a autorităţii publice în contextul existenţei şi aplicării mecanismelor, actelor normative şi condiţiilor necesare pentru realizarea drepturilor omului, în general, şi pentru implementarea planului naţional și a altor documente de politici relevante, în special;
    3)  participă la planificarea activităţilor de implementare a planului naţional și a altor documente de politici în domeniul drepturilor omului de către subdiviziunile structurale  ale autorităţii publice şi de către autoritățile subordonate acesteia;
    4)  participă la elaborarea rapoartelor privind gradul de implementare a documentelor de politici în domeniul drepturilor omului, a tratatelor internaționale în domeniul drepturilor omului la care Republica Moldova este parte, precum și a recomandărilor formulate de mecanismele internaționale de protecție a drepturilor omului;
    5)  participă, în comun cu serviciul resurse umane/persoana responsabilă de personal, şefii de subdiviziuni, la identificarea necesităţilor de instruire în domeniul drepturilor omului ale personalului, la planificarea procesului de instruire, la negocierea cu prestatorii serviciilor de instruire a condiţiilor de organizare şi a conţinutului cursurilor de instruire, la organizarea şi evaluarea activităţilor de instruire în domeniul drepturilor omului;
    6)  consultă şefii de subdiviziuni şi personalul autorităţii publice referitor la respectarea drepturilor omului în domeniul lor de activitate şi la realizarea planului naţional și a altor documente de politici în domeniul drepturilor omului;
    7)  participă la examinarea şi avizarea proiectelor de acte normative sub aspectul respectării şi realizării drepturilor omului;
    8) prezintă, la solicitarea Secretariatului permanent, informații relevante elaborării rapoartelor privind implementarea tratatelor internaţionale în domeniul drepturilor omului la care Republica Moldova este parte, precum și informații privind gradul de implementare a recomandărilor formulate la adresa Republicii Moldova de către mecanismele internaționale de protecție a drepturilor omului.
Capitolul III
 DREPTURILE COORDONATORULUI
    6. Coordonatorul are următoarele drepturi:
    1) să solicite de la subdiviziunile structurale ale autorității publice şi de la autoritățile din subordine informaţii şi documente necesare pentru exercitarea funcțiilor și atribuţiilor;
    2) să antreneze personalul subdiviziunilor structurale ale autorităţii publice și autorităților din subordine în procesul de analiză a situaţiei în domeniul drepturilor omului şi al realizării planului naţional sau a altui document de politici în domeniul drepturilor omului;
    3) să studieze opiniile persoanelor fizice și juridice referitor la respectarea drepturilor omului de către personalul autorității sau instituțiilor publice la prestarea serviciilor publice;
    4) să colaboreze cu coordonatorii în domeniul drepturilor omului din alte autorităţi publice, cu organizaţii necomerciale care activează în domeniul drepturilor omului;
    5) să participe la cursuri de instruire, conferinţe, seminare, mese rotunde şi alte activităţi organizate în Republica Moldova şi peste hotare referitor la tematica drepturilor omului, la elaborarea şi implementarea  documentelor de politici în domeniul drepturilor omului, la aplicarea prevederilor actelor normative în acest domeniu.

Anexa nr. 4
la Hotărîrea Guvernului nr. 65/2019

LISTA
hotărîrilor Guvernului care se abrogă
    1. Hotărîrea Guvernului nr. 811/2002 cu privire la instituirea Comitetului coordonator permanent pentru asigurarea elaborării rapoartelor și răspunsurilor Guvernului Republicii Moldova referitor la vizitele Comitetului european pentru prevenirea torturii și pedepselor sau tratamentelor inumane sau degradante în Republica Moldova, precum și la comunicările interstatale și plîngerile individuale contra Republicii Moldova adresate Comitetului ONU împotriva torturii și altor pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 91-94, art. 909).
    2. Hotărîrea Guvernului nr. 495/2004 cu privire la instituirea Comitetului naţional director pentru eliminarea muncii copilului, aprobarea componenţei nominale şi a Regulamentului acestuia (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 77-79, art. 631).
    3. Hotărîrea Guvernului nr. 225/2006 cu privire la Comisia naţională pentru elaborarea rapoartelor iniţiale şi periodice privind implementarea convenţiilor internaţionale la care Republica Moldova este parte (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 39-42, art. 266).
    4. Hotărîrea Guvernului nr. 3/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea coordonatorului în domeniul drepturilor omului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 3-5, art. 14).