HGC86/2019
ID intern unic:  379283
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 86
din  11.02.2019
pentru modificarea Regulamentului cu privire la modul de aplicare
a facilităților fiscale şi vamale la importul mijloacelor de transport cu
destinație specială, aprobat prin  Hotărîrea Guvernului nr. 474/2016
Publicat : 15.02.2019 în Monitorul Oficial Nr. 49-58     art Nr : 112     Data intrarii in vigoare : 15.02.2019
    Guvernul HOTĂRĂȘTE:
    1. Regulamentul cu privire la modul de aplicare a facilităţilor fiscale şi vamale la importul mijloacelor de transport cu destinaţie specială, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.474/2016 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 114-122, art.541), se modifică după cum urmează:
    1) partea introductivă va avea următorul cuprins:
    „Regulamentul cu privire la modul de aplicare a facilităților fiscale şi vamale la importul mijloacelor de transport cu destinație specială (în continuare – Regulament) este elaborat în baza art.103 alin.(96) şi art.124 alin.(14) din Codul fiscal nr.1163/1997, art.28 lit.z) din Legea nr.1380/1997 cu privire la tariful vamal şi pct.11 din nota la anexa nr.2 la aceeaşi lege, art.20 alin.(41) din Codul vamal al Republicii Moldova nr. 1149/2000 și art.49 alin.(3) din Legea nr. 60/2012 privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi, avînd drept scop implementarea unui mecanism eficient de introducere, plasare sub regim vamal de import a mijloacelor de transport cu destinație specială, indiferent de termenul de exploatare, şi de beneficiere de facilităţile sus-nominalizate.”;
    2) punctele 2-4, 5, 7 şi 16 se abrogă;
    3) punctul 6 va avea următorul cuprins:
     „6. În cazul în care beneficiarul facilităților fiscale şi vamale la importul mijloacelor de transport cu destinație specială sau persoana terță nu respectă prevederile art.103 alin.(96) şi art.124 alin.(14) din Codul fiscal nr.1163/1997, art.28  lit.z)  din Legea nr.1380/1997 cu privire la tariful vamal şi pct.11 din nota la anexa nr.2 la aceeaşi lege, art.20 alin.(41) din Codul vamal al Republicii Moldova nr.1149/2000, sumele TVA, accizele, taxa vamală şi taxa pentru efectuarea procedurilor vamale se vor calcula şi se vor achita de către cel care a plasat aceste mijloace de transport sub regimul vamal de import, beneficiarul sau persoana terţă, din valoarea în vamă a mijloacelor de transport şi/sau din capacitatea cilindrică a motorului la data importului, conform prevederilor art.1275 din Codul vamal al Republicii Moldova. În cazul mijloacelor de transport prohibite se aplică cota accizei stabilită pentru vîrsta maximă admisibilă.”;
    4) la punctul 8, textul „și 7” se exclude;
    5) la punctul 9, cuvintele „în modul stabilit de Serviciul Vamal” se substituie cu cuvintele „și a altor acte normative”;
    6) în denumirea capitolului III și în continuare în textul Regulamentului şi în anexele acestuia, cuvintele „severă” şi „severe” se exclude;
    7) punctul 14 va avea următorul cuprins:
    „14. Persoanele cu dizabilități ale aparatului locomotor pot alege, la cerere, în schimbul compensației prevăzute la art. 49 alin. (2) din Legea nr. 60/2012 privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități, dreptul de a importa, o dată la 5 ani, cu scutire de drepturi de import, un mijloc de transport destinat transportării lor, clasificat la poziția tarifară 8703 (cu capacitatea cilindrică a motorului de pînă la 2500 cm3 inclusiv), indiferent de termenul de exploatare.”;
    8) punctul 17:
    litera a) va avea următorul cuprins:
    „a) pașaportul tehnic în original și copia de pe acesta;”
    litera b) se completează cu textul „ – în cazul în care mijlocul de transport este acordat cu titlu gratuit (donație)”;
    la litera d), după cuvintele „în cazul în care” se introduc cuvintele „vînzătorul sau”;
    la litera e), cuvintele „sau structurile acestuia” se exclud;
    9) punctul 20 va avea următorul cuprins:
    „20. Pentru a beneficia de facilităţile fiscale şi vamale, persoana terţă sau reprezentantul acesteia prezintă la organul vamal documentele enumerate la pct.17, în cazul persoanelor cu dizabilități locomotorii, sau documentele enumerate la pct.11, în celelalte cazuri.”;
    10) punctul 25 va avea următorul cuprins:
    „25. Înmatricularea de stat a mijloacelor de transport destinate pentru transportarea persoanelor cu dizabilități ale aparatului locomotor se realizează pe numele beneficiarului – persoanei cu dizabilitate a aparatului locomotor, de către Instituția publică „Agenția Servicii Publice”, cu eliberarea certificatului de înmatriculare şi a plăcilor de înmatriculare pentru mijloacele de transport respective, ca urmare a eliberării de către organul vamal a formularului tipizat TV-25.”;
    11) se completează cu punctul 251 cu următorul cuprins:
    „251. În certificatul de înmatriculare a mijloacelor de transport destinate pentru transportarea persoanelor cu dizabilități ale aparatului locomotor, în rubrica XI „Mențiuni speciale” se face mențiunea „Destinație specială”.”;
    12) la punctul 26, textul „specificate la pct.5 lit.a) liniuţa a doua” se substituie cu cuvintele „destinate pentru transportarea persoanelor cu dizabilități ale aparatului locomotor”;
    13) se completează cu capitolul VI cu următorul cuprins:
„VI. Conducerea mijloacelor de transport destinate
pentru transportarea persoanelor cu dizabilităţi

ale aparatului locomotor
    28. Se permite conducerea mijloacelor de transport introduse în condiţiile menţionate la art.124 alin.(14) pct.1) din Codul fiscal nr.1163/1997, art.28 lit.z)  pct. 1 din Legea nr.1380/1997 cu privire la tariful vamal şi pct.11 subpct.1) din nota la anexa nr.2 la aceeaşi lege, art.20 alin.(41) pct. 1) din Codul vamal al Republicii Moldova nr. 1149/2000, doar de către persoanele cu dizabilităţi ale aparatului locomotor sau de către persoanele abilitate cu atribuții de însoţire/îngrijire a acestora, împuternicite cu acest drept în baza certificatului eliberat de către structura teritorială de asistență socială, conform anexei nr. 4 la prezentul Regulament.
    29. Conducerea mijloacelor de transport destinate transportării persoanelor cu dizabilităţi de către alte persoane decît cele menționate la pct. 28 pe perioada aflării acestora în posesia şi folosinţa persoanelor cu dizabilităţi ale aparatului locomotor se sancționează și se aplică măsuri de înlăturare de la conducerea vehiculului, conform legislaţiei.”;
    14) în anexa nr. 2:
    litera b) va avea următorul cuprins:
    „b) să nu comercializez, transmit în arendă, locaţiune, uzufruct, leasing operaţional sau financiar mijlocul de transport importat pînă la expirarea termenului de 5 ani de la data beneficierii de scutirea respectivă”;
    litera c) se exclude;
    la litera f),  textul „ , c)” se exclude;
    15) în anexa nr. 3:
    literele b) și c) se exclud;
    la litera e),  textul „lit.b), c) şi d)” se substituie cu textul „lit. d)”;
    16) se completează cu anexa nr. 4 cu următorul cuprins:

    anexa nr.4

    2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării.

    PRIM-MINISTRU                                                      Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul finanțelor                                                     Ion Chicu

    Nr. 86. Chişinău, 11 februarie 2019.