HGC87/2019
ID intern unic:  379418
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 87
din  11.02.2019
cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează
în unele hotărîri ale Guvernului

Publicat : 22.02.2019 în Monitorul Oficial Nr. 59-65     art Nr : 124     Data intrarii in vigoare : 22.03.2019
    În temeiul art. 28 din Legea nr. 1/2018 cu privire la organizațiile de creditare nebancară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 108–112, art. 200), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă modificările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (se anexează).
    2. Ministerele și alte autorități administrative centrale vor aduce actele lor normative în concordanță cu prezenta hotărîre.

    PRIM-MINISTRU                                      Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul finanţelor                                      Ion Chicu
    Ministrul justiţiei                                         Victoria Iftodi

    Nr. 87. Chişinău, 11 februarie 2019.

        Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului nr.87/2019
MODIFICĂRILE
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
    1. La punctul 2 subpunctul 2.6 din anexa nr. 4 la Regulamentul de organizare şi funcţionare a Fondului pentru Eficienţă Energetică, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 401/2012 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 126–129, art. 448), cuvintele „companii de leasing” se substituie cu cuvintele „organizații de creditare nebancară”.
    2. Conceptul tehnic al Sistemului informaţional automatizat „Registrul garanţiilor reale mobiliare”, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 142/2016 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 44–48, art. 182), se modifică după cum urmează:
    1) punctul 5:
    la noțiunea „locator”, textul „(companie de leasing)” se exclude, iar după cuvintele „de leasing” se introduce cuvîntul „financiar”;
    la noțiunea „locatar”, după cuvintele „de leasing”, în ambele cazuri, se introduce cuvîntul „financiar”;
    noțiunea „organizație de microfinanțare” va avea următorul cuprins:
    „organizație de creditare nebancară – societate pe acțiuni sau societate cu răspundere limitată care desfăşoară cu titlu profesional doar activităţile prevăzute la art. 8 alin. (2) din Legea nr. 1/2018 cu privire la organizaţiile de creditare nebancară”;
    2) la punctul 15, cuvintele „organizațiile de microfinanțare” se substituie cu cuvintele „organizațiile de creditare nebancară”, iar textul „; companiile de leasing” se exclude;
    3) la punctul 21:
    cuvintele „Organizațiile de microfinanțare” se substituie cu cuvintele „Organizațiile de creditare nebancară”;
    se completează cu subpunctul 4) cu următorul cuprins:
    „4) date despre leasingul financiar:
    a) denumirea şi descrierea bunurilor mobile transmise în leasing financiar;
    b) faptul achitării taxei de stat şi a plăţii de înregistrare sau modificare a leasingului financiar;
    c) avizul de înregistrare, de modificare sau de radiere a leasingului financiar;
    d) contractul de leasing financiar;
    e) data, ora şi minutul înregistrării în SIA „RG” a avizului de înregistrare, de modificare sau de radiere a leasingului financiar.”;
    4) punctul 23 se abrogă;
    5) la punctul 25, cuvintele „organizațiilor de microfinanțare” se substituie cu cuvintele „organizațiilor de creditare nebancară”, iar cuvintele „și companiilor de leasing” se exclud;
    6) la punctul 26, cuvintele „companiilor de leasing” se substituie cu cuvintele „organizațiilor de creditare nebancară”;
    7) la punctul 43, cuvintele „organizații de microfinanțare” se substituie cu cuvintele „organizații de creditare nebancară”, iar textul „, companii de leasing” se exclude.
    3. Registrul garanţiilor reale mobiliare, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 210/2016 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 49–54, art. 240), se modifică după cum urmează:
    1) la punctul 7:
    la noțiunea „locator”, textul „(companie de leasing)” se exclude, iar după cuvintele „de leasing” se introduce cuvîntul„ financiar”;
    la noțiunea „locatar”, după cuvintele „de leasing” se introduce cuvîntul „financiar”;
    noțiunea „organizație de microfinanțare” va avea următorul cuprins:
    „organizație de creditare nebancară – societate pe acțiuni sau societate cu răspundere limitată care desfăşoară cu titlu profesional doar activităţile prevăzute la art. 8 alin. (2) din Legea nr. 1/2018 cu privire la organizaţiile de creditare nebancară”;
    2) la punctul 12:
    la litera e), cuvintele „organizațiile de microfinanțare” se substituie cu cuvintele „organizațiile de creditare nebancară”;
    litera g) se abrogă;
    3) la punctul 17:
    cuvintele „Organizațiile de microfinanțare” se substituie cu cuvintele „Organizațiile de creditare nebancară”;
    se completează cu subpunctul 4) cu următorul cuprins:
    „4) date despre leasingul financiar:
    a) denumirea şi descrierea bunurilor mobile transmise în leasing financiar;
    b) faptul achitării taxei de stat şi a plăţii de înregistrare sau modificare a leasingului financiar;
    c) avizul de înregistrare, de modificare sau de radiere a leasingului financiar;
    d) contractul de leasing financiar;
    e) data, ora şi minutul înregistrării în SIA „RG” a avizului de înregistrare, de modificare sau de radiere a leasingului financiar.”;
    4) punctul 19 se abrogă;
    5) la punctul 22, cuvintele „organizațiilor de microfinanțare” se substituie cu cuvintele „organizațiilor de creditare nebancară”, iar textul „, companiilor de leasing” se exclude;
    6) la punctul 23, cuvintele „companiilor de leasing” se substituie cu cuvintele „organizațiilor de creditare nebancară”.
    4. La punctul 26 subpunctul 3) din Programul-pilot „Femei în afaceri”, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1064/2016 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 314, art. 1142), cuvintele „de microfinanțare” se substituie cu cuvintele „de creditare nebancară”.
    5. La punctele 36, 86 și 97 din Regulamentul privind condiţiile, ordinea şi procedura de acordare a mijloacelor Fondului Naţional de Dezvoltare a Agriculturii şi Mediului Rural, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 455/2017 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 201–213, art. 537), cuvintele „companiilor de leasing” se substituie cu cuvintele „organizațiilor de creditare nebancară”.
    6. La poziția 8 subpozițiile 8.1–8.5 din Planul de acţiuni privind reducerea riscurilor în domeniul spălării banilor şi finanţării terorismului pentru anii 2017–2019, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 791/2017 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 360–363, art. 897), cuvintele „organizații de microfinanțare”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „organizații de creditare nebancară”, la forma gramaticală corespunzătoare, iar cuvintele „și companiilor de leasing”, „și companiile de leasing” și „, companiilor de leasing” se exclud.
    7. La punctul 68 subpunctul 1) din Regulamentul privind condiţiile şi procedura de acordare a subvenţiilor în avans pentru proiectele start-up din Fondul naţional de dezvoltare a agriculturii şi mediului rural, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 507/2018 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 176–180, art. 558), textul „(microfinanțare)” se exclude.