HGC72/2019
ID intern unic:  379422
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 72
din  11.02.2019
cu privire la aprobarea modificărilor ce se
operează în unele hotărîri ale Guvernului
Publicat : 22.02.2019 în Monitorul Oficial Nr. 59-65     art Nr : 120     Data intrarii in vigoare : 24.02.2019
    Prezenta hotărîre transpune art. 2 pct.1 și 2, art. 3, 4, 7și 8, anexa I–II din Directiva 98/70/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 octombrie 1998 privind calitatea benzinei și a motorinei și de modificare a Directivei 93/12/CEE a Consiliului, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene L350 din 28 decembrie 1998, astfel cum a fost ultima oară modificată prin Directiva (UE) 2015/1513 a Parlamentului European și a Consiliului din 9 septembrie 2015.
    În temeiul art.5 alin.(2) și (3) din Legea nr.461/2001privind piața produselor petroliere (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.40–49, art.82) și art. IV din Legea nr. 168/2018 pentru modificarea unor acte legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr.333–335, art.549), Guvernul HOTĂRĂȘTE:
    1. Se aprobă modificările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (se anexează).
    2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la 24 februarie 2019.

    PRIM-MINISTRU                                                      Pavel FILIP

    Nr. 72. Chişinău, 11 februarie 2019.


    Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului nr.72/2019
MODIFICĂRILE
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
    1. La pct. 10 din Regulamentul privind modul de transportare a produselor petroliere importate, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 476/2002(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 57–58, art. 564), cuvintele „Departamentul Standardizare și Metrologie” se substituie cu cuvintele „organismul de inspecție recunoscut de Ministerul Economiei și Infrastructurii”.
    2. Regulamentul cu privire la depozitarea și comercializarea cu ridicata, prin sistem automatizat, a produselor petroliere identificate, aprobat prinHotărîrea Guvernului nr.1116/2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 122–123, art.1239), se modifică după cum urmează:
    1) după denumirea capitolului I se completează cu clauza de armonizare cu următorul cuprins:
    „Prezentul Regulament transpune art. 2 pct.1 și 2, art. 3, 4, 7și 8, anexa I–II din Directiva 98/70/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 octombrie 1998 privind calitatea benzinei și a motorinei și de modificare a Directivei 93/12/CEE a Consiliului, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene L350 din 28 decembrie 1998, astfel cum a fost ultima oară modificată prin Directiva (UE) 2015/1513 a Parlamentului European și a Consiliului din 9 septembrie 2015.”;
    2) la punctul 1, alineatul al doilea va avea următorul cuprins:
    „În sensul prezentului Regulament sînt utilizate noțiunile din Legea nr. 461/2001 privind piața produselor petroliere, cu următoarele completări:
    benzină– orice produs petrolier mineral volatil destinat funcționării motoarelor cu ardere internă și cu aprindere prin scînteie, care se utilizează pentru propulsarea autovehiculelor și se clasifică la pozițiile tarifare 271012410, 271012450, 271012490, 271012510 și 271012590;
    motorină– carburant petrolier utilizat pentru autovehiculele cu motoare cu ardere internă și aprindere prin compresie– motoare diesel și se clasifică la pozițiile tarifare 271019430, 271019460, 271019470 și 271019480 sau 271020110, 271020150, 271020170, 271020190”;
    3) la punctul 11, cuvintele „certificatului de calitate” se substituie cu cuvintele „raportului de inspecție”;
    4) la punctul 18 litera c), cuvintele „certificatului de conformitate” se substituie cu cuvintele „raportului de inspecție”;
    5) punctele19, 21 și 22–25 vor avea următorul cuprins:
    „19. Principalele produse petroliere și gaze lichefiate, prevăzute pentru depozitarea și comercializarea cu ridicata, se recepționează și se păstrează în depozite specializate, construite potrivit documentației de proiect, avizate de toate organizațiile interesate, fiind supuse expertizei ecologice de stat prin aplicarea procedurilor stabilite în Legea nr. 11/2017 privind evaluarea strategică de mediu și Legea nr. 86/2014 privind evaluarea impactului asupra mediului și date în exploatare conform prevederilor Legii nr.116/2012 privind securitatea industrială a obiectelor industrial periculoase.”;
    „21.Pe teritoriul Republicii Moldova se interzice importul, depozitarea și comercializarea benzinei cu tetraetil de plumb. Se interzice importul, depozitarea și comercializarea absorbantelor și aditivelor halogene pentru combustibili și uleiuri.
    22. Benzina și motorina folosite la autovehiculele echipate cu motoare cu aprindere prin scînteie și, respectiv, la cele echipate cu motoare cu aprindere prin comprimare, la import, trebuie să corespundă specificațiilor tehnice, bazate pe considerente de sănătate și mediu, efectuate conform metodelor analitice prevăzute în standardeleSM EN228 „Carburanți pentru automobile. Benzină fără plumb. Cerințe și metode de încercare” și SM EN590 „Carburanți pentru automobile. Motorină. Cerințe și metode de încercare.”
    23. Se admite introducerea pe piață a benzinei și motorinei care corespund specificațiilor tehnice prevăzute în anexa nr.3 la prezentul Regulament.
    24. Ministerul Economiei și Infrastructurii este autoritatea responsabilă de sistemul de monitorizare a calității benzinei și motorinei.
    25. Ministerul Economiei și Infrastructurii aprobă planul național de eșantionare a probelor, elaborat în conformitate cu standardul SM EN14274 „Carburanți pentru automobile. Evaluarea calității benzinei și carburantului pentru motor diesel (motorină). Sistem de monitorizare a calității carburanților (FQMS) .”;
    6) se completează cu punctele 251–2520 cu următorul cuprins:
    251.Monitorizarea respectării cerințelor specificațiilor tehnice prevăzute la art.23 pentru benzina și motorina introduse pe piață se face prin eșantionare conform metodelor analitice prevăzute în standardele SM EN228 „Carburanți pentru automobile. Benzină fără plumb. Cerințe și metode de încercare” și SM EN590 „Carburanți pentru automobile. Motorină. Cerințe și metode de încercare”.
    252. Activitatea de eșantionare constă în prelevarea probelor de benzină și motorină, conform planului național aprobat, și în efectuarea încercărilor de determinare a parametrilor specificațiilor tehnice prevăzuți în anexa nr.3 la prezentul Regulament.
    253. Activitatea de eșantionare se realizează de către organismele de inspecție recunoscute de către Ministerul Economiei și Infrastructurii.
    254. Pentru a fi recunoscute, organismele de inspecție trebuie să îndeplinească cerințele prevăzute în standardul de referință specificat la art.6 din Legea nr. 235/2011 privind activitățile de acreditare și de evaluare a conformității, care se confirmă prin acreditare, și să îndeplinească următoarele cerințe:
    a) să fie înregistrate în calitate de persoană juridică, conform prevederilor Legii nr. 220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali;
    b) să fie organisme de terță parte (de tip A);
    c) să posede capacitatea de a îndeplini toate atribuțiile de inspecție care le sînt atribuite prin prezentul Regulament și pentru care solicită recunoașterea, inclusiv să demonstreze că au capabilitate proprie de prelevare a probelor;
    d) să dețină contracte de asigurare cu companiile de asigurare recunoscute legal pe teritoriul Republicii Moldova și să dețină polița de asigurare de răspundere civilă, suma asigurată fiind de cel puțin 4000 de unități convenționale.
    255. Recunoașterea sau retragerea recunoașterii organismelor de inspecție se efectuează în condițiile Legii nr.235/2011 privind activitățile de acreditare și de evaluare a conformității.
    256. Organismele de inspecție recunoscute transmit Ministerului Economiei și Infrastructurii rapoartele de insрecție efectuate asupra probelor prelevate conform planului național de eșantionare, precum și copiile proceselor-verbale de eșantionare în maximum 7 zile de la data încheierii campaniei de eșantionare, stabilită în planul național.
    257. Procesele-verbale de eșantionare, în vederea determinării parametrilor specificațiilor tehnice pentru benzină și motorină prevăzute în anexa nr.3 la prezentul Regulament, se completează în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr.4 la prezentul Regulament și se întocmesc în 3 exemplare:
    a) un exemplar pentru vînzătorul cu amănuntul de la care s-a prelevat proba;
    b) un exemplar pentru organismul de inspecție recunoscut;
    c) un exemplar pentru Ministerul Economiei și Infrastructurii.
    258. Metodologia de eșantionare conform programului național este prevăzută în anexa nr. 5 la prezentul Regulament.
    259. Proba prelevată se supune încercărilor de către organismul de inspecție recunoscut. Dacă rezultatele încercărilor nu sînt conforme cu specificațiile tehnice prevăzute în anexa nr. 3 la prezentul Regulament, organismul de inspecție recunoscut efectuează repetat încercările la parametrii neconformi.
    2510. În cazul în care rezultatele încercărilor repetate nusînt conforme cu specificațiile tehnice prevăzute în anexa nr.3 la prezentul Regulament, organismele de inspecție sesizează Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței despre neconformitățile constatate. Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței, în baza datelor prezentate, va acționa conform prevederilor legale.
    2511. Activitatea de eșantionare, conform planului național, se efectuează de către organismele de inspecție recunoscute în cadrul controlului de stat (planificat sau inopinat), inițiat și desfășurat de către Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței în conformitate cu prevederile actelor legislative corespunzătoare.
    2512. În fiecare an, pînă la data de 31 august, Ministerul Economiei și Infrastructurii în comun cu organismele de inspecție recunoscute întocmesc raportul anual cu datele naționale privind monitorizarea calității benzinei și motorinei pentru anul calendaristic precedent, care conține:
    a) informațiile referitoare la calitatea benzinei și motorinei;
    b) cantitățile totale de benzină și motorină comercializate;
    c) cantitățile de benzină și motorină comercializate pe regiuni.
    Raportul anual se întocmește în conformitate cu standardul SM EN14274.
    2513. Ministerul Economiei și Infrastructurii publică pe pagina sa oficială raportul cu datele naționale privind monitorizarea calității benzinei și motorinei. Datele naționale privind monitorizarea calității benzinei și motorinei se transmit Comisiei Europene în formatul solicitat de aceasta.
    2514. Importatorul, vînzătorul cu amănuntul de benzină și motorină sînt obligați să transmită trimestrial, pînă la data de 15 a lunii care urmează încheierii respectivului trimestru, Ministerului Economiei și Infrastructurii, pe suport de hîrtie și electronic, informații privind cantitățile totale de benzină și motorină importate și introduse pe piață, pe sortimente și regiuni ale Republicii Moldova, conform formularului din anexa nr. 6 la prezentul Regulament.
    2515. La importul benzinei și motorinei, importatorul prezintă organismelor de inspecție recunoscute de către Ministerul Economiei și Infrastructurii fiecare lot de benzină și motorină pentru obținerea raportului de inspecție.
    2516.Vînzătorul cu amănuntul are obligația să permită organismelor de inspecție prelevarea probelor de benzină și motorină în cadrul sistemului de monitorizare a calității benzinei și motorinei pentru obținerea raportului de inspecție.
    2517. Raportul de inspecție se structurează după modelul prevăzut în anexa nr.7 la prezentul Regulament.
    2518. Importatorul, transportatorul și vînzătorul cu amănuntul au obligația de a păstra înregistrarea tuturor cantităților de benzină și motorină introduse pe piață, precum și rapoartele de inspecție aferente acestora, cel puțin un an.
    2519.În саzul apariției unоr evenimente excepționale, cum аr fi sсhimbările bruște în aprovizionarea cu țiței sau în aprovizionarea cu produse petroliere, саrе fac dificilă respectarea specificațiilor tehnice рrеvăzutе în аnеха nr.3, Ministerul Economiei și Infrastructurii informează Secretariatul Comunității Energetice despre această situație, în vеdеrеа autorizării de către Consiliul Ministerial al Comunității Energetice а unor valori-limită mai mаri pentru unul sau mai mulți parametri ai benzinei și motorinei, ре о реriоаdă de maximum 6 luni.”;
    7) punctul 26 va avea următorul cuprins:
    „26. Cheltuielile aferente activităților stabilite la pct. 252 sînt acoperite de la bugetul de stat. Cheltuielile aferente activităților stabilite la 2515 sînt acoperite de către importatori.”;
    8) se completează cu anexele nr. 3–7 cu următorul cuprins:

    anexa nr.3

    anexa nr.4


        Anexa nr. 5
la Regulamentul cu privire la depozitarea și
comercializarea cu ridicata, prin sistem automatizat,
a produselor petroliere identificate
METODOLOGIA DE EȘANTIONARE
CONFORM PROGRAMULUI NAȚONAL
    1. În vederea determinării parametrilor din specificațiile tehnice pentru benzină și motorină, se prelevează 3 probe, identificabile oricînd:
    1) proba pentru laborator: cantitatea de produs prelevată dintr-un lot pentru a permite determinarea parametrilor specificațiilor tehnice prevăzute în anexa nr.3 la Regulamentul cu privire la depozitarea și comercializarea cu ridicata, prin sistem automatizat, a produselor petroliere identificate;
    2) contraproba: proba care se utilizează pentru efectuarea repetată a încercărilor atunci cînd rezultatele încercărilor asupra probei pentru laborator au evidențiat neconformitatea acesteia cu specificațiile tehnice prevăzute în anexa nr.3 la Regulamentulcu privire la depozitarea și comercializarea cu ridicata, prin sistem automatizat, a produselor petroliere identificate;
    3) proba-martor: proba care se păstrează de către vînzătorul cu amănuntul.
    2. În toate cazurile, probele prelevate vor fi sigilate. Numerele sigiliilor se vor aplica pe eticheta aferentă probelor.
    3. Înainte de utilizare, recipientele pentru prelevarea probelor trebuie să fie verificate din punctul de vedere al integrității și etanșeității. Recipientul se închide cu un capac prevăzut cu o garnitură nedeteriorată, rezistentă la benzină și motorină.
    4. Probele vor fi introduse numai în recipiente destinate în mod special pentru acest scop, care trebuie sa fie curate și uscate.
    5. Proba-martor și contraproba vor avea sigilii duble. Un sigiliu va fi al vînzătorului cu amănuntul de benzină sau motorină supusă verificării, iar celălalt sigiliu va fi al organismului de inspecție recunoscut.
    6. Posesorii celor 3 probe nu au dreptul să distrugă sau să modifice starea probei aflate în păstrarea lor. Cantitatea necesară pentru cele 3 probe de benzină și motorină este stabilită în SM EN228 și, respectiv, SM EN590.
    7. Proba-martor și contraproba sigilate se păstrează timp de 30 de zile la loc ferit de razele soarelui, într-o cameră răcoroasă, uscată și ferită de praf, cu respectarea normelor de protecție, de prevenire și de stingere a incendiilor.
    8. Evidența probelor prelevate se va ține într-un registru special al organismului de inspecție recunoscut.
    9. În registrul special de evidență se înscriu informațiile menționate pe etichetele fixate pe probele sigilate. Prelevarea probelor se realizează cu respectarea normelor de protecție a muncii și a normelor de prevenire și stingere a incendiilor.
    10. Metodele de referință pentru determinarea parametrilor aferenți specificațiilor tehnice sînt cele prevăzute în anexa nr.3 la Regulamentul cu privire la depozitarea și comercializarea cu ridicata, prin sistem automatizat, a produselor petroliere identificate.”

    anexa nr.6

    Anexa nr. 7
la Regulamentul cu privire la
depozitarea și comercializarea cu
ridicata, prin sistem automatizat,
a produselor petroliere identificate
RAPORT DE INSPECȚIE
    1. Datele de identificare a organismului de inspecție
    2. Numărul și data emiterii raportului de inspecție
    3. Denumirea și datele de identificare a tipului de produs petrolier
    4. Date de identificare a agentului economic, numărul și data procesului-verbal de eșantionare
    5. Documentele de referință utilizate în cadrul inspecției
    6. Identificarea metodelor și procedurilor utilizate
    7. Locul și data inspecției
    8. Identificarea echipamentului utilizat pentru inspecție
    9. Condițiile de mediu în timpul inspecției
    10. Rezultatele inspecției
    11. Numele, funcția și semnătura personalului care au efectuat inspecția”.
    3. Hotărîrea Guvernului nr.1117/2002despre aprobarea Regulamentului de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 122–123, art. 1240) se modifică după cum urmează:
    1) la punctul 4 din hotărîre, textul „Ministerul Economiei, Ministerul Mediului, Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor” se substituie cu textul „Ministerul Economiei și Infrastructurii, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului”;
    2) în Regulament:
    a) în tot textul Regulamentului, cuvintele „certificat de conformitate”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „rapoarte de inspecțe”, la forma gramaticală corespunzătoare;
    b) la punctul 3, textul „autorizații tehnice pentru exploatarea stațiilor certificate de alimentare cu produse petroliere principale și gaze lichefiate (în continuare – stații), eliberate de către Ministerul Economiei” se substituie cu textul„avizul pozitiv de expertiză pentru exploatarea stațiilor de alimentare cu produse petroliere principale și gaze lichefiate (în continuare stații) al organismului de expertiză în domeniul securității industriale și avizul pozitiv al Agenției de Mediu”;
    c) la punctul 22, cuvintele „Ministerul Economiei” se substituie cu cuvintele „Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței”;
    d) la punctul 23, cuvintele „la Ministerul Economiei” se exclud;
    e) punctele 29 și 33 vor avea următorul cuprins:
    „29. Toate stațiile trebuie să corespundă cerințelor securității ecologice prin utilizarea procedurilor stabilite în Legea nr. 11/2017 privind evaluarea strategică de mediu și Legea nr. 86/2014 privind evaluarea impactului asupra mediului, cu informarea și consultarea publicului interesat, în conformitate cu prevederile Hotărîrii Guvernului nr. 1467/2016 pentru aprobarea Regulamentului privind accesul publicului la informația de mediu, iar documentația de proiect pentru construcția și reconstrucția lor trebuie să corespundă Normelor tehnice de securitate industrială și să conțină un compartiment despre impactul acestora asupra mediului înconjurător avizat de Agenția de Mediu.”;
    „33. Mijloacele de măsurare utilizate la stație sau magazinul specializat, care cad sub incidența art.11 din Legea metrologiei nr. 19/2016, se supun controlului metrologic legal.”;
    f) la punctul 39, textul „, autorizat de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor, cu avizul Ministerului Economiei” se exclude;
    g) la punctul 41, alineatul doi va avea următorul cuprins:
    „Produsele petroliere trebuie să fie însoțite de raportul de inspecție.”;
    h) capitolul V se abrogă;
    i) în anexa nr.1, denumirea coloanei a 4-a se completează cu cuvîntul „fiscale”, iar în denumirea coloanei a 11 cuvîntul „factură” se substituie cu cuvîntul „factura fiscală”.