HGC57/2019
ID intern unic:  379425
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 57
din  11.02.2019
pentru aprobarea regulamentelor sanitare privind
exploatarea și comercializarea apelor minerale naturale

Publicat : 22.02.2019 în Monitorul Oficial Nr. 59-65     art Nr : 119     Data intrarii in vigoare : 22.03.2019
    În temeiul art. 6 alin. (2) din Legea nr.10/2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.67, art.183), Guvernul HOTĂRĂȘTE:
    1. Se aprobă:
    1) Regulamentul sanitar privind exploatarea și comercializarea apelor minerale naturale, conform anexei nr. 1;
    2) Regulamentul sanitar privind stabilirea listei, limitelor de concentrație și cerințelor de etichetare pentru constituenții apelor minerale naturale, precum și a condițiilor de utilizare a aerului îmbogățit cu ozon pentru apele minerale naturale și apele de izvor, conform anexei nr. 2;
    3) Regulamentul sanitar privind stabilirea condițiilor de utilizare a aluminei activate pentru eliminarea fluorurilor din apele minerale naturale și din apele de izvor, conform anexei nr. 3.
    2. Se abrogă anexa nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 934/2007 cu privire la instituirea Sistemului informațional automatizat „Registrul de stat al apelor minerale naturale, potabile și băuturilor nealcoolice îmbuteliate” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.131–135, art.970).
    3. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Agenției Naționale pentru Sănătate Publică.

    PRIM-MINISTRU                                              Pavel FILIP

    Nr. 57. Chişinău, 11 februarie 2019.

        Anexa nr. 1
la Hotărîrea Guvernului nr. 57/2019
REGULAMENT SANITAR
privind exploatarea și comercializarea apelor minerale naturale
I. DISPOZIȚII GENERALE
    1. Regulamentul sanitar privind exploatarea și comercializarea apelor minerale naturale (în continuare – Regulament) transpune prevederile Directivei 2009/54/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 18 iunie 2009 privind exploatarea și comercializarea apelor minerale naturale, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 164 din 26 iunie 2009.
    2. Prezentul Regulament se aplică apelor extrase de pe teritoriul Republicii Moldova și/sau celor importate, apelor minerale îmbuteliate spre comercializare ca produs alimentar pentru consum uman, care sînt recunoscute de autoritatea competentă ca ape minerale naturale și care respectă prevederile anexei nr.1 la prezentul Regulament.
    3. Prevederile prezentului Regulamentul nu se aplică:
    1) apelor care sînt recunoscute ca ape minerale medicinale minerale, în sensul Regulamentului privind apele minerale medicinale, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 934/2007;
    2) în cazul utilizării la sursă, în scopuri terapeutice în instituțiile balneare, termale sau hidrominerale, și în cazul în care nu este destinată pentru comercializare în scopul consumului uman.
    4. În sensul prezentului Regulament, următorii termeni se definesc astfel:
    apa minerală naturală – apa pură din punct de vedere microbiologic, în sensul punctelor 16–22, care își are originea într-un zăcămînt/acvifer subteran și este exploatată prin una sau mai multe emergențe naturale ori foraje;
    apă de izvor – apa destinată consumului uman în starea sa naturală și îmbuteliată la sursă, care respectă condițiile de exploatare, cerințele microbiologice, cerințele privind etichetarea și nu a suferit nici un alt tratament conform prevederilor prezentului Regulament;
    apă minerală naturală plată – apa minerală naturală necarbogazificată, slab mineralizată, conform criteriului stabilit în anexa nr.2 la prezentul Regulament.
II. ELEMENTELE GENERALE ȘI CONDIȚIILE
PENTRU RECUNOAȘTEREA ȘI EXPLOATAREA
APELOR MINERALE NATURALE

    5. Nicio apă, extrasă de pe teritoriul Republicii Moldova nu este recunoscută ca apă minerală naturală, cu excepția celei recunoscute ca atare prin avizele (certificatele) autorităților competente și efectuarea controalelor regulate privind aplicarea prevederilor anexei nr. 1 la prezentul Regulament.
    6. Nicio apă minerală naturală de import nu poate fi comercializată pe teritoriul Republicii Moldova fără ca ea să fie recunoscută ca atare de către autoritățile responsabile ale tarii de origine și confirmată de autoritățile competente ale Republicii Moldova.
    7. Dacă după aprecierea apei ca fiind minerală naturală, conform prezentului Regulament, orice apă extrasă de pe teritoriul Republicii Moldova sau de import se va aprecia, în urma procedurilor legale, ca neconformă cel puțin unei condiții specificate la punctul 8 sau în anexa nr.1 la prezentul Regulament referitoare la exploatarea apei, o astfel de apă va fi lipsită de calificativul de minerală naturală pînă cînd vor fi respectate integral cerințele sanitare legale.
    8. Sursele de apă minerală naturală sînt exploatate, iar apele acestora – îmbuteliate numai în condițiile respectării următoarelor prevederi:
    1) sursa de apă minerală naturală este autorizată sanitar în condițiile art. 23 și articolul 40 din Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice și articolul 4 din Legea 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător. Pentru obținerea avizului sanitar, solicitantul prezintă un dosar, care trebuie să conțină:
    a) datele studiului hidrogeologic și rapoartele privind calitatea apei conform punctului 6 din anexa nr. 1 la prezentul Regulament, cu informații care să permită evaluarea calității apei la sursă și variațiile posibile de calitate și cantitate pe o perioadă de cel puțin un an;
    b) zonele și regimul de protecție sanitară pentru sursa de apă minerală naturală;
    c) evaluarea riscurilor posibile de modificare a calității apei la sursă, cu planul de măsuri de protecție a sursei de apă minerală contra poluării și controlul riscurilor identificate, ce va include lista acțiunilor, termenul și responsabilii de executare și o estimare a costului acțiunilor de prevenire a riscurilor de poluare și remediere a situației;
    d) schema sistemului de extragere, tratare autorizată și distribuție a apei;
    e) programul de monitorizare a calității apei;
    2) utilajul pentru exploatarea sursei de apă, țevile și rezervoarele, ambalajul trebuie să excludă orice posibilitate de impurificare și să fie păstrate proprietățile apei pe care ea le posedă în sursă;
    3) utilajul pentru spălarea veselei și pentru îmbuteliere, precum și toate celelalte procese ale exploatării trebuie să corespundă cerințelor igienice;
    4) apa minerală naturală poate fi transportată numai în recipiente destinate consumatorului final.
    9. Dacă, în timpul exploatării sursei, se stabilește că apa minerală naturală din sursă este poluată și nu mai corespunde criteriilor microbiologice stabilite în anexa nr. 1 la prezentul Regulament, agentul economic responsabil de exploatarea sursei trebuie să sisteze orice operații legate de extragerea apei, în special procesul de îmbuteliere, pînă cînd poluarea și condițiile ce au condus la poluare nu vor fi înlăturate, iar apa va corespunde cerințelor stabilite.
    10. Apa minerală, așa cum se prezintă la sursă, nu poate face obiectul niciunei tratări sau adăugări, cu excepția următoarelor proceduri:
    1) separarea elementelor instabile, cum sînt compușii de fier și de sulf, prin filtrare și/sau decantare, eventual precedată de oxigenare, astfel încît această tratare să nu aibă ca efect modificarea compoziției apei minerale naturale în ceea ce privește constituenții caracteristici care îi conferă proprietățile;
    2) separarea compușilor de fier, mangan, sulf și arsen din anumite ape minerale naturale prin tratare cu aer îmbogățit cu ozon, cu respectarea condițiilor prevăzute în Regulamentul sanitar privind stabilirea listei, limitelor de concentrație și cerințelor de etichetare pentru constituenții apelor minerale naturale, precum și a condițiilor de utilizare a aerului îmbogățit cu ozon pentru apele minerale naturale și apele de izvor;
    3) separarea constituenților indezirabili, alții decît cei prevăzuți la subpunctele 1) sau 2), prin utilizarea unei anumite tratări, cu respectarea simultană a următoarelor condiții:
    a) să nu se modifice compoziția apei minerale naturale în ceea ce privește constituenții săi caracteristici care îi conferă proprietățile;
    b) tratamentul să fie notificat Agenției Naționale pentru Sănătate Publică și să facă obiectul unui control specific din partea acesteia;
    c) să fie eliminat total sau parțial dioxidul de carbon liber prin procedee exclusiv fizice.
    11. Se interzice îmbutelierea sau comercializarea apei minerale naturale care este supusă oricăror alte prelucrări decît celor specificate la punctul 10.
    12. Îmbutelierea apei se efectuează în apropiere de sursă, cu transportarea apei prin conducte de la sursă pînă la locul îmbutelierii. Se interzice transportarea apei minerale naturale în vrac (containere, cisterne) pentru îmbuteliere sau în alte scopuri pînă la îmbuteliere. Se admite transportarea apei minerale naturale numai în recipiente destinate consumatorului final – butelii de sticlă sau din polietilentereftalat (în continuare – PET) de diferite dimensiuni.
    13. Apa minerală naturală, așa cum se prezintă la sursă, nu poate face obiectul nici unei alte adăugări decît încorporarea sau reîncorporarea dioxidului de carbon în condițiile prevăzute la punctul 2 din anexa nr. 1 la prezentul Regulament
    14. Se interzice orice tratare de dezinfectare, indiferent de mijloacele utilizate (chimică sau fizică), precum și adăugarea de elemente bacteriostatice sau orice altă tratare în scopul modificării numărului de colonii viabile din apa minerală naturală.
    15. Prevederile punctelor 10–14 nu se extind asupra apelor minerale naturale sau a apelor de izvor utilizate pentru fabricarea băuturilor răcoritoare.
    16. Numărul sumar al coloniilor viabile în sursă trebuie să corespundă cantității adecvate și să existe dovezi convingătoare despre protecția sursei de orice contaminare. Numărul total de microorganisme trebuie să fie calculat pe mediile agar-agar sau agar-gelatină la 20–22°C timp de 72 de ore și la 37°C timp de 24 de ore pe mediul agar-agar.
    17. După îmbuteliere, numărul total de microorganisme nu trebuie să depășească 100 în 1ml la 20°-22°C timp de 72 ore pe mediile agar-agar sau agar- gelatină și 20 în 1ml la 37°C timp de 24 de ore pe mediul agar-agar.
    18. Numărul total de microorganisme trebuie determinat timp de 12 ore după îmbuteliere, apa urmînd a fi păstrată la temperatura de 4°C ± 1°C pe parcursul acestei perioade. În următoarele perioade, inclusiv în timpul comercializării, numărul total de microorganisme nu trebuie să depășească rezultatele dezvoltării normale în condiții de temperatură adecvată a conținutului de bacterii pe care apa le conținea în sursă.
    La sursă, aceste valori nu trebuie, în mod normal, să depășească 20 pe mililitru la o temperatură de 20–22°C în 72 de ore și, respectiv, 5 pe mililitru la 37°C în 24 de ore, cu mențiunea că acestea trebuie considerate cifre de referință și nu concentrații maxime admise.
    19. La sursă și pînă la momentul comercializării, apa minerală naturală nu trebuie să conțină:
    1) paraziți și microorganisme patogene;
    2) Escherichia coli și alți coliformi și streptococi fecali în oricare 250 ml investigate;
    3) bacterii anaerobe sporulate sulfit-reductoare în 50 ml;
    4) Pseudomonas aeruginosa în oricare 250 ml de mostră investigată.
    20. Exploatarea sau comercializarea apei minerale naturale și apei de izvor se va admite doar cu condiția respectării valorilor concentrațiilor admisibile indicate la punctul 6 din Regulamentul sanitar privind stabilirea listei, limitelor de concentrație și cerințelor de etichetare pentru constituenții apelor minerale naturale, precum și a condițiilor de utilizare a aerului îmbogățit cu ozon pentru apele minerale naturale și apele de izvor.
    21. Nu se admite îmbutelierea sau comercializarea apelor minerale naturale ce nu corespund din punct de vedere organoleptic (gust, culoare, miros), microbiologic și chimic.
    22. Comercializarea apei minerale naturale se admite numai în recipiente speciale de ambalare prevăzute cu sisteme de închidere, proiectate astfel încît să fie evitată orice posibilitate de alterare sau de contaminare.
III. ETICHETAREA ȘI PUBLICITATEA
    23. Fiecare apă minerală naturală îmbuteliată pentru comercializare trebuie să fie etichetată în conformitate cu Legea nr. 279/2017 privind informarea consumatorului cu privire la produsele alimentare, cu următoarele specificări:
    1) denumirea comercială a apelor minerale naturale este „apă minerală naturală” sau, în cazul unei ape minerale naturale carbogazoase, în conformitate cu definiția din anexa nr. 1 la prezentul Regulament, după caz, „apă minerală naturală, natural carbogazoasă”, „apă minerală naturală îmbogățită cu dioxid de carbon de la sursă” sau „apă minerală naturală carbogazificată”. Denumirea comercială a apelor minerale naturale care au fost supuse oricăror metode de tratare menționate la punctul 10 se completează, după caz, cu indicațiile „decarbogazificată integral” sau „decarbogazificată parțial”;
    2) denumirea locului unde se exploatează sursa și denumirea sursei, a fîntînii arteziene; denumirea și adresa întreprinderii producătoare;
    3) componența conform analizelor oficiale existente (menționînd numărul procesului-verbal de încercări și instituția respectivă, informația despre conținutul analitic al apei, mineralizare, inclusiv compușii ce caracterizează componența apei);
    4) locația în care este exploatată sursa și numele acesteia;
    5) indicarea eventualelor tratamente menționate la punctul 10;
    6) termenul de valabilitate;
    7) în cazul utilizării ambalajelor PET, se face mențiunea „Ambalaj de unică folosință”;
    8) în cazul utilizării ambalajelor returnabile, se face mențiunea „Ambalaj reutilizabil”.
    24. Specificările prevăzute la punctul 23 trebuie să fie vizibile, clare, descifrabile și persistente.
    25. Nu se admite comercializarea apei minerale care nu este etichetată în corespundere cu prezentul Regulament.
    26. Denumirea unei localități nu poate fi folosită în denumirea comercială a apei minerale naturale în cazul în care:
    1) aceasta nu este denumirea localității unde este situată și exploatată sursa din care provine apa;
    2) utilizată în context, poate induce în eroare consumatorul referitor la locul de unde provine apa;
    3) pe etichetă se include o denumire comercială diferită de numele sursei sau al locului său de exploatare, numele locului respectiv de exploatare sau numele sursei vor fi indicate în caractere mai mari de cel puțin 1,5 ori față de dimensiunea caracterelor utilizate în respectiva denumire comercială.
    27. Nu este admisă producerea și comercializarea decît a unei singure denumiri comerciale de apă minerală naturală sau de izvor obținute din aceeași sursă. În același timp, se admite îmbutelierea sub aceeași denumire comercială a apei minerale naturale sau de izvor obținute din amestec de apă a două sau mai multe surse, cu condiția ca sursele de apă respective să fie recunoscute ca surse de apă minerală, iar apa obținută să corespundă prevederilor prezentului Regulament.
    28. Nicio descriere, atribuire a numelui personal, marcă comercială, emblemă, ilustrație sau alt semn, simbolic sau de alt tip, nu trebuie aplicate pe etichetă sau utilizate în publicitatea apei minerale naturale sau dacă atribuie apei caracteristici pe care aceasta nu le posedă.
    29. Orice indicație ce atribuie apei particularități profilactice sau terapeutice pentru sănătatea omului este interzisă de a fi aplicată pe etichetă sau utilizată în promovarea apei minerale naturale, cu excepția celor admise conform anexei nr. 2 la prezentul Regulament.
    30. Nicio descriere, destinație, nume personal, marcă comercială, emblemă, ilustrație sau alt semn, simbolic sau de alt tip, nu trebuie aplicate pe etichetă sau utilizate în publicitatea apei potabile îmbuteliate, dacă nu este recunoscută ca apă minerală sau dacă este produsă în așa mod încît poate fi confundată cu apa recunoscută ca minerală.
    31. Nu se admite publicitatea sau comercializarea apei minerale naturale sau a apei de izvor îmbuteliate dacă nu corespunde cerințelor stabilite în prezentul Regulament.
IV. MONITORIZAREA ȘI CONFORMITATEA
    32. Agenția Națională pentru Sănătate Publică asigură controlul la sursă, pentru ca orice apă recunoscută ca apă minerală naturală să corespundă acestei definiții și pentru ca sursa din care este obținută să fie exploatată în conformitate cu cerințele punctului 8.
    33. Dacă are un motiv întemeiat de a suspecta încălcări ale prezentului Regulament, reprezentantul autorităților abilitate cu funcție de control (în continuare – inspector) în condițiile Legii nr.131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător:
    1) poate cere de la persoana responsabilă de acest obiect sau de activitate economică orice document referitor la cazul respectiv sau la activitate ori copia acestor documente;
    2) este în drept, pentru a concretiza încălcările comise, să ridice orice mostră a oricărei ape sau obiecte referitoare la încălcările depistate.
    34. Dacă inspectorul prelevă mostre ale oricărei ape și decide că acestea urmează a fi supuse unei analize sau unui studiu, el trebuie să le transmită în acest scop Agenției Naționale pentru Sănătate Publică sau laboratoarelor acreditate pentru cercetare.
    35. Autoritatea competentă sau laboratorul care efectuează analiza sau studiul probelor transmise au obligația să elibereze inspectorului și producătorului ce le-a trimis un buletin special de analiză privind rezultatele analizelor sau studiului. Buletinul de analiză este un formular statistic special, elaborat conform prevederilor prezentului Regulament și aprobat prin ordin al ministrului sănătății, muncii și protecției sociale. Costul analizei sau studiului este suportat de către producătorul de apă minerală naturală, conform tarifelor aprobate de către Guvern.
    36. Orice buletin privind rezultatele analizei sau studiului, eliberat conform prezentului Regulament, trebuie să fie semnat de persoana care a efectuat lucrările și de șeful laboratorului sau conducătorul instituției care a efectuat studiul.
    37. Inspectorul care prelevă mostre pentru analiză sau studiu trebuie să respecte prevederile prezentului Regulament și va acționa astfel:
    1) va diviza proba în trei părți, fiecare parte fiind marcată și sigilată sau închisă pentru a se păstra particularitățile inițiale;
    2) o parte din mostră va fi transmisă pentru analiză la parametrii stabiliți conform prezentului Regulament;
    3) o altă parte din probă va fi transmisă producătorului;
    4) a treia parte o va păstra pentru comparare.
    38. Cantitatea minimă de apă prelevată pentru investigații microbiologice constituie 1500 ml, pentru investigații chimice – 6 litri, pentru determinarea gradului de contaminare radioactivă – 6 litri. Prelevarea probei se confirmă prin întocmirea procesului-verbal de prelevare a probei, ce reprezintă un formular statistic, aprobat prin ordin al ministrului sănătății, muncii și protecției sociale, semnat de către inspector și reprezentantul producătorului de apă minerală. Procesul-verbal de prelevare a probei se întocmește în două exemplare, cîte unul pentru fiecare parte.
    39. Frecvența controlului calității apei minerale din sursă de către producător, cu efectuarea de analize de laborator, este stabilită conform anexei nr.3 la prezentul Regulament.
    Anexa nr. 1
la Regulamentul sanitar privind
exploatarea și comercializarea
apelor minerale naturale
DEFINIREA ȘI RECUNOAȘTEREA APEI MINERALE NATURALE
    1. Apa minerală naturală, după cum este definită în punctul 4 din prezentul Regulament, se deosebește de apa potabilă obișnuită prin:
    1) natura sa, caracterizată prin componenții săi minerali, oligoelemente sau alți constituenți și, după caz, prin anumite efecte;
    2) obținerea directă din surse naturale emergente sau din sonde forate ce exploatează straturi acvifere subterane. În aceste condiții, se iau toate măsurile de prevenire a poluării sau influenței exercitate din exterior asupra proprietăților chimice și fizice ale apei minerale naturale;
    3) puritatea sa originară, colectarea și extragerea în condiții ce garantează puritatea microbiană și stabilitatea componenților chimici de bază;
    4) îmbutelierea în ambalaje de desfacere nemijlocit lîngă sursă, cu respectarea măsurilor speciale de igienă;
    5) respectarea componenței naturale, fără a fi supusă oricărui tip de tratare suplimentară, cu excepția celor prevăzute la punctul 10 din prezentul Regulament.
    2. Apele minerale naturale carbogazoase îmbuteliate se împart în 3 categorii, definite după cum urmează:
    1) apă minerală naturală, natural carbogazoasă – apa al cărei conținut de dioxid de carbon provenind de la sursă este, după o eventuală condiționare și îmbuteliere, același ca la emergență, luîndu-se în considerare și impregnarea, după caz, cu o anumită cantitate de dioxid de carbon, provenit din același zăcămînt/acvifer, care să compenseze pierderile echivalente rezultate în urma operațiunilor efectuate, în limitele tehnice uzuale de toleranță;
    2) apă minerală naturală îmbogățită cu dioxid de carbon de la sursă – apa al cărei conținut în dioxid de carbon provenind din același zăcămînt/acvifer este, după o eventuală condiționare și îmbuteliere, mai mare decît cel stabilit la emergență;
    3) apă minerală naturală carbogazificată – apa la care s-a adăugat dioxid de carbon de altă origine decît cea din zăcămîntul/acviferul de proveniență, dar de uz exclusiv alimentar.
    3. Caracteristicile prevăzute la punctul 1, care pot conferi apei minerale naturale proprietăți benefice pentru sănătate, trebuie să fie evaluate:
    1) din următoarele puncte de vedere:
    a) geologic și hidrogeologic;
    b) fizic, chimic și fizico-chimic;
    c) microbiologic;
    d) farmacologic, fiziologic și clinic, dacă este necesar;
    2) conform cerințelor stabilite în prezenta anexă;
    3) conform metodelor științifice aprobate de autoritatea competentă.
    4. Compoziția, temperatura și alte caracteristici ale apei minerale naturale trebuie să rămînă stabile în limitele fluctuațiilor naturale, nefiind afectate de posibilele variații ale debitului sursei.
    5. În sensul punctului 9 din prezentul Regulament, prin conținutul microbiologic normal al unei ape minerale naturale se înțelege numărul populației bacteriene sensibil constant la sursă, anterior oricărei condiționări, a cărei compoziție calitativă și cantitativă, luată în considerare la recunoașterea acestor ape, este verificată prin analize periodice.
    6. Persoana ce solicită recunoașterea apei minerale naturale în conformitate cu prevederile prezentului Regulament depune o cerere la Agenția Națională pentru Sănătate Publică, în formă scrisă, cu prezentarea următoarelor documente, informații și date:
    1) darea de seamă privind studiile hidrogeologice efectuate de Agenția pentru Geologie și Resurse Minerale, cu anexarea procesului-verbal al Comisiei de stat pentru resurse minerale utile larg răspîndite despre examinarea și aprobarea acestei dări de seamă și despre rezervele apei minerale studiate, incluzînd specificările de mai jos:
    a) localizarea exactă a sursei, cu indicarea nivelului pe hartă cu o scară nu mai mare de 1:1 000 și nu mai mică de 1: 25 000;
    b) hidrogeologia sursei, cu includerea descrierii geologice detaliate a zăcămîntului, a straturilor acvifere și a rocilor componente;
    c) descrierea utilajului pentru extragerea apei;
    d) descrierea detaliată a localizării sursei cu măsurile efectuate, pentru prevenirea unei posibile impurificări;
    2) caracteristicile fizice, chimice și fizico-chimice ale apei:
    a) debitul sursei și devierile sezoniere, debitul maximal;
    b) temperatura apei în sursă și temperatura mediului înconjurător;
    c) coraportul dintre proprietățile unei serii de roci și caracteristica componenților neorganici din apă;
    d) reziduul sec la 180°C și la 260°C;
    e) conductivitatea electrică, cu precizarea temperaturii în momentul măsurătorii;
    f) concentrația ionilor de hidrogen (pH);
    g) concentrația cationilor și anionilor;
    h) elementele neionizate;
    i) oligoelementele;
    j) radioactivitatea apei în sursă, determinată de undele α și β;
    k) în cazul în care apa este destinată pentru comercializare, avînd un nivel deosebit al raportului de izotopi, corespunderea nivelului sau raportului acestor izotopi;
    l) toxicitatea anumitor elemente componente ale apei, luînd în considerare limitele stabilite pentru fiecare dintre acestea;
    3) analiza microbiologică, care include:
    a) dovada lipsei paraziților și a microorganismelor patogene;
    b) determinarea cantitativă a indicilor impurificării fecale, care includ:
    - lipsa Escherichia coli și altor coliformi în 250 ml la 37°C și 44,5°C;
    - lipsa streptococilor fecali în 250 ml;
    - lipsa microorganismelor sporulate anaerobe sulfat-reductoare în 50 ml;
    - lipsa Pseudomonas aeruginosa în 250 ml;
    c) determinarea la sursă a numărului total al coloniilor viabile, calculat la 1 ml apă:
    - la 20°-22°C timp de 72 de ore pe mediile agar-agar sau agar-gelatin;
    - la 37°C în 24 de ore pe agar-agar;
    4) parametrii chimici: apa nu trebuie să conțină niciunul dintre elementele specificate în tabelul 1 din Regulamentul sanitar privind stabilirea listei, limitelor de concentrație și cerințelor de etichetare pentru constituenții apelor minerale naturale, precum și a condițiilor de utilizare a aerului îmbogățit cu ozon pentru apele minerale naturale și apele de izvor în concentrații ce depășesc valorile admise;
    5) lipsa impurităților: apa minerală naturală trebuie să fie lipsită de impurități și să corespundă cerințelor anexei nr.2 la prezentul Regulament;
    6) stabilitate: datele prezentate trebuie să demonstreze că temperatura, conținutul și alte caracteristici esențiale ale apei rămîn stabile în limitele fluctuației naturale;
    7) datele privind examenele clinice și farmacologice:
    a) în cadrul examenelor efectuate prin metode științifice trebuie să fie luate în considerare caracteristicile proprii apei minerale naturale și efectele produse asupra organismului uman, cum sînt: diureza, funcționarea gastrică sau intestinală, compensarea deficitelor în substanțe minerale;
    b) stabilirea reprezentativității numerice și a concordanței observațiilor clinice poate eventual să înlocuiască examenele menționate la litera a). În astfel de cazuri, acestora li se pot substitui examenele clinice, cu condiția ca reprezentativitatea numerică și concordanța observațiilor să permită obținerea acelorași rezultate.
    7. Agenția Națională pentru Sănătate Publică trebuie să analizeze datele privind particularitățile apei, înaintate de solicitant, cu eliberarea avizului sanitar privind conformitatea sau neconformitatea apei minerale naturale cu prevederile prezentului Regulament, valabil pentru o perioadă de 3 ani pentru apele minerale naturale autohtone și pentru o perioadă de 1 an pentru apele minerale de import, conform prevederilor anexei nr.1 la Legea nr.160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător.
   
    anexa nr.2

    anexa nr.3

       Anexa nr. 2
la Hotărîrea Guvernului nr.57/2019
REGULAMENT SANITAR
privind stabilirea listei, limitelor de concentrație și cerințelor
de etichetare pentru constituenții apelor minerale naturale, precum
și a condițiilor de utilizare a aerului îmbogățit cu ozon pentru apele
minerale naturale și apele de izvor

I. DISPOZIȚII GENERALE
    1. Regulamentul sanitar privind stabilirea listei, limitelor de concentrație și cerințelor de etichetare pentru constituenții apelor minerale naturale, precum și a condițiilor de utilizare a aerului îmbogățit cu ozon pentru apele minerale naturale și apele de izvor (în continuare – Regulament) transpune prevederile Directivei nr. 2003/40/CE din 16 mai 2003 de stabilire a listei, limitelor de concentrație și cerințelor de etichetare pentru constituenții apelor minerale naturale, precum și condițiilor de utilizare a aerului îmbogățit cu ozon la tratarea apelor minerale naturale și apele de izvor, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene nr. L 126/34 din 22 mai 2003.
    2. Prezentul Regulament are ca scop identificarea listei constituenților apelor minerale naturale ce pot reprezenta un risc pentru sănătatea publică, limitele nivelurilor admisibile ale constituenților respectivi, termenele de aplicare a acestor limite, cerințele etichetării pentru anumiți constituenți și stabilirea condițiilor de utilizare a aerului îmbogățit cu ozon pentru separarea compușilor fierului, manganului, sulfului și arsenicului din apele minerale naturale sau apele de izvor, precum și cerințele de etichetare a apelor care au fost supuse unui astfel de tratament. Aceștia trebuie să fie prezenți în apă în mod natural și să nu rezulte dintr-o eventuală contaminare la sursă.
    3. Prezentul Regulament se aplică apelor extrase de pe teritoriul Republicii Moldova, tuturor apelor minerale sau apelor de izvor, îmbuteliate și destinate comercializării pentru consum uman, care sînt recunoscute ca atare.
    4. Prevederile prezentului Regulament nu se aplică apei minerale naturale care a fost recunoscută de către Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale ca apă minerală naturală medicinală, în sensul Regulamentului privind apele minerale medicinale, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 934/2007, în cazul utilizării la sursă, în scopuri terapeutice în instituțiile balneare, termale sau hidrominerale și în cazul în care nu este destinată pentru comercializare în scopul consumului uman.
    5. Controlul respectării prezentului Regulament se efectuează de către Agenția Națională pentru Sănătate Publică, în conformitate cu Legea nr.10/2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice și Legea nr. 131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător.
II. STABILIREA LISTEI ȘI LIMITELOR DE  ONCENTRAȚIE
ÎN APELE MINERALE NATURALE ȘI APELE DE IZVOR

    6. Constituenții prezenți în stare naturală în anumite ape minerale naturale pot constitui un risc pentru sănătatea publică dacă depășesc o anumită concentrație. Prin prezentul Regulament se stabilesc valori admise ale acestor constituenți din apele minerale naturale, conform tabelului 1.
Tabelul 1
Denumirea elementelor
Exprimarea rezultatelor
Valorile admise

Antimoniu

Sb, μg/l
5
Arsen

As, μg/l

10

Bariu

Ba, mg/l

0,7
Bor

B, mg/l

5
Cadmiu

Cd, μg/l

3
Cianuri

CN, μg/l

70
Crom

Cr, μg/l

50
Cupru

Cu, mg/l

1
Fluoruri

F, mg/l

5 (cu respectarea prevederilor pct. 11)

Mangan

Mn, mg/l

0,5
Mercur

Hg, μg/l

1
Nichel

Ni, μg/l

20
Nitrați

NO3, mg/l

50
Nitriți

NO2, mg/l

0,1
Seleniu

Se, μg/l

10
Plumb

Pb, μg/l

10

Pesticide, sumar

μg/l
0,5


    7. Acești constituenți trebuie să fie, în mod obișnuit, prezenți în apă, dar nu să rezulte din contaminarea sursei.
    8. Se interzice exploatarea sau comercializarea apei minerale naturale care conține una dintre substanțele specificate în tabelul 1, în valori ce depășesc concentrațiile admisibile indicate, corespunzător, fiecărui component sau care conține un oarecare alt component în concentrații ce fac această apă neconformă.
    9. În apele minerale naturale, următorii parametri trebuie să se conțină sub limita de detecție a metodei: detergenți anionactivi, pesticide și clor-bifenili, ulei mineral, hidrocarburi policiclice aromatice.
    10. Raportul încercărilor de laborator ale apelor minerale și de izvor trebuie să conțină referințe privind conținutul chimic al următoarelor grupe de parametri, conform tabelului 2.

Tabelul 2

    a)      Cationi și anioni
Cationi
Modul de exprimare
Anioni
Modul de exprimare
Aluminiu
Al mg/l
Borați

BO3 mg/l

Amoniu
NH4 mg/l
Carbonați

CO3 mg/l

Calciu
Ca mg/l
Cloruri
Cl mg/l
Magneziu
Mg mg/l
Fluoruri
F mg/l
Potasiu
K mg/l
Ioni de hidrogencarbonat

HCO3 mg/l

Sodiu
Na mg/l
Nitrați

NO3 mg/l

 
 
Nitriți

NO2 mg/l

 
 
Fosfați
P2O5 mg/l
 
 
Siliciu

SiO2 mg/l

 
 
Sulfați

SO4 mg/l

 
 
Sulfiți
S-2 mg/l
 
    b) Compuși neionizanți
Compușii neionizanți
Modul de exprimare

Carbonul organic

C mg/l

Bioxidul de carbon liber

CO2 mg/l

Oxizi de siliciu

SiO2 mg/l

 
    c) Urme de elemente
Elementul
Modul de
exprimare
Elementul
Modul de
exprimare
Bariu
Ba mg/l
Litiu
L mg/l
Bromuri (suma)
Br mg/l
Mangan
Mn mg/l
Cobalt
Co mg/l
Molibden
Mo mg/l
Cupru
Cu mg/l
Stronțiu
Sr mg/l
Iod (sumar)
I mg/l
Zinc
Zn mg/l
Fier
Fe mg/l
 
 

    11. În cazul în care apa minerală naturală conține mai mult de 1 mg/l de fluor, pe etichetă se face mențiunea „Cu conținut de fluor”. Apele minerale naturale cu o concentrație de fluor mai mare de 1,5 mg/l vor avea specificat pe etichetă următorul avertisment: „Conține mai mult de 1,5 mg/l fluor: produs nerecomandat pentru consumul regulat al sugarilor și copiilor sub 7 ani.”
    12. În cazul în care în apa minerală naturală sau apa de izvor sînt înregistrate depășirea constituenților, separarea de fier, mangan, sulf și arsen se permite cu separarea acestora prin tratarea cu aer îmbogățit cu ozon, cu respectarea condițiilor prevăzute în prezentul Regulament.
    13. Tratarea cu aer îmbogățit cu ozon la rîndul său nu trebuie să modifice constituenții caracteristici ai compoziției apei, nu trebuie să aibă acțiune dezinfectantă sau să determine formarea de reziduuri de tratare cu efect dăunător asupra sănătății publice.
    14. Pe eticheta apelor minerale naturale care au fost tratate cu aer îmbogățit cu ozon, se indică, în imediata apropiere a locului unde este menționată compoziția chimică a constituenților caracteristici, următorul text: „Apă supusă oxidării cu aer îmbogățit cu ozon, conform tehnologiei autorizate”.
    15. Prevederile punctelor 12–14 se aplică și apelor de izvor tratate cu aer îmbogățit cu ozon.
    16. Limitele maxime pentru reziduurile rezultate ca urmare a tratării apelor minerale naturale cu aer îmbogățit cu ozon nu trebuie sa depășească valorile admise în tabelul 3. Respectarea acestor limite se controlează de către Agenția Națională pentru Sănătate Publică.
Tabelul 3

Reziduu de tratare

Limita maximă (µg/l)

Ozon dizolvat
50
Bromați
3
Bromoformi
1

    17. Metodele de analiză pentru măsurarea concentrației constituenților enumerați în tabelul 1 trebuie să poată măsura cel puțin concentrațiile egale cu valoarea parametrică, cu o acuratețe, precizie și limită de depistare specificate. Indiferent de sensibilitatea metodei de analiză utilizate, rezultatul va fi exprimat prin utilizarea cel puțin a aceluiași număr de zecimale ca și pentru limita maximă stabilită în tabelul 1. Caracteristicile de performanță pentru analiza constituenților din apele minerale se stabilesc conform tabelului 4.
Tabelul 4
Constituenți

Precizia procentuală a valorii parametrice (acuratețea este eroarea sistematică și reprezintă diferența dintre valoarea medie a unui număr mare de măsurări repetate și valoarea exactă)

Precizia procentuală a valorii parametrice (precizia este eroarea aleatorie și, în general, se exprimă ca abaterea-tip (în cadrul unui lot și între loturi) a unui eșantion de la valoarea medie. Precizia acceptabilă este egală cu de două ori abaterea-tip)

Limita procentuală a depistării valorii parametrice

(limita de depistare este: fie de trei ori abaterea-tip relativă din cadrul unui lot de eșantion natural care conține o concentrație redusă a parametrului, fie de cinci ori abaterea-tip relativă din cadrul unui lot de eșantion intact)

Note
 
1
2
3
4
5
Antimoniu
25
25
25
 
Arseniu
10
10
10
 
Bariu
25
25
25
 
Bor
10
10
10
 
Cadmiu
10
10
10
 
Crom
10
10
10
 
Cupru
10
10
10
 
Cianuri
10
10
10

Metoda trebuie să permită stabilirea conținutului total de cianură sub toate formele sale

Fluoruri
10
10
10
 
Mangan
10
10
10
 
Mercur
20
20
20
 
Nichel
10
10
10
 
Nitrați
10
10
10
 
Nitriți
10
10
10
 
Plumb
10
10
10
 
Seleniu
10
10
10
 

        Anexa nr. 3
la Hotărîrea Guvernului nr. 57/2019
REGULAMENT SANITAR
privind stabilirea condițiilor de utilizare a aluminei activate
pentru eliminarea fluorurilor din apele minerale naturale
și din apele de izvor

I. DISPOZIȚII GENERALE
    1. Regulamentul sanitar privind stabilirea condițiilor de utilizare a aluminei activate pentru eliminarea fluorurilor din apele minerale naturale și din apele de izvor (în continuare – Regulament) transpune prevederile Regulamentului nr.115/2010 al Comisiei Europene din 9 februarie 2010 de stabilire a condițiilor de utilizare a aluminei activate pentru eliminarea fluorurilor din apele minerale naturale și din apele de izvor.
    2. Prezentul Regulament are ca scop reglementarea condițiilor de utilizare a aluminei activate pentru eliminarea fluorurilor din apele minerale naturale și din apele de izvor, avînd ca obiectiv protecția sănătății oamenilor, și:
    1) stabilește:
    a) limitele și normativele de aplicare corectă a tratării cu alumină activată a apelor minerale naturale și a apelor de izvor;
    b) cerințele tehnice de utilizare a aluminei activate pentru eliminarea fluorurilor din apele minerale naturale și din apele de izvor;
    c) obligativitatea specificării tratamentului de eliminare a fluorurilor pe etichetă;
    2) impune necesitatea notificării autorităților competente despre tratamentul de eliminare a fluorurilor, în scopul de a permite acestora din urmă să efectueze controalele necesare pentru a asigura aplicarea corectă a tratamentului.
    3. Controlul respectării cerințelor din prezentul Regulament se efectuează de către Agenția Națională pentru Sănătate Publică, în conformitate cu Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice și Legea nr. 131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător.
    4. În sensul prezentului Regulament tratament de eliminare a fluorurilor prezintă tratamentul pentru eliminarea fluorurilor din apele minerale naturale și din apele de izvor utilizînd alumina activată.
    5. Tratamentul de eliminare a fluorurilor se efectuează în conformitate cu cerințele tehnice stabilite la punctele 10–14.
    6. Eliberarea reziduurilor în apă ca rezultat al tratamentului de eliminare a fluorurilor trebuie să fie la cel mai scăzut nivel posibil din punct de vedere tehnic, conform celor mai bune practici, și nu va reprezenta un risc pentru sănătate. Pentru a garanta acest fapt, operatorul implementează și monitorizează etapele critice ale procesului, prezentate la punctele 10–14.
    7. Tratamentul de eliminare a fluorurilor se notifică Agenției Naționale pentru Sănătate Publică cu cel puțin 90 de zile înainte de utilizare.
    8. Odată cu notificarea, operatorul va prezenta Agenției Naționale pentru Sănătate Publică informații, documentație și rezultate analitice relevante privind tratamentul, care să arate că acesta din urmă respectă cerințele prezentului Regulament.
    9. Eticheta de pe apa care a fost supusă unui tratament de eliminare a fluorurilor include, în apropiere de mențiunea compoziției analitice, textul „Apă supusă unei tehnici de adsorbție autorizate”.
II. CERINȚELE TEHNICE PENTRU UTILIZAREA ALUMINEI
ACTIVATE PENTRU ELIMINAREA FLUORURILOR DIN APELE
MINERALE NATURALE ȘI DIN APELE DE IZVOR

    10. Următoarele etape critice ale procesului sînt implementate și monitorizate în mod adecvat:
    1) înainte ca alumina activată să fie utilizată pentru tratarea apei, aceasta este supusă unei proceduri de inițializare, care include utilizarea de substanțe chimice acide ori alcaline pentru a înlătura orice reziduuri, precum și utilizarea unui tratament de spălare în contracurent pentru eliminarea particulelor fine;
    2) o procedură de regenerare se aplică la intervale variind între o săptămînă și patru săptămîni, în funcție de calitatea și cantitatea apei. Această procedură include utilizarea substanțelor chimice adecvate pentru eliminarea ionilor adsorbiți pentru refacerea capacității de adsorbție a aluminei activate și pentru eliminarea oricăror posibile biofilme formate. Procedura se realizează în următoarele trei etape:
    a) tratament cu hidroxid de sodiu pentru eliminarea ionilor de fluor și înlocuirea lor cu ioni de hidroxid;
    b) tratament cu un acid pentru eliminarea reziduurilor de hidroxid de sodiu și activarea suportului;
    c) clătirea cu apă potabilă sau demineralizată și condiționarea cu apă ca etapă finală pentru a garanta că filtrul nu are niciun impact asupra conținutului general de minerale al apei tratate.
    11. Substanțele chimice și reactivii utilizați pentru procedurile de inițializare și de regenerare respectă standardele europene relevante sau standardele naționale aplicabile relativ la puritatea substanțelor chimice reactive utilizate pentru tratarea apei destinate consumului uman.
    12. Cantitatea totală de ioni de aluminiu din apa tratată nu poate să depășească 200 μg/l, concentrație prevăzută în Normele sanitare privind calitatea apei potabile, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 934/2007.
    13. Etapele procesului se desfășoară în conformitate cu bunele practici de producție și cu principiile de siguranță stabilite în Legea nr. 296/2017 privind cerințele generale de igienă a produselor alimentare.
    14. Producătorul stabilește un program de monitorizare, aprobat de Agenția Națională pentru Sănătate Publică, pentru a garanta funcționarea corectă a etapelor procesului, în special în ceea ce privește menținerea caracteristicilor esențiale ale apei și conținutul său de fluoruri.