HGC22/2019
ID intern unic:  379426
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 22
din  18.01.2019
privind constituirea Instituției publice „Centrul Republican Experimental
Protezare, Ortopedie și Reabilitare”, abrogarea și modificarea unor acte
normative
Publicat : 25.01.2019 în Monitorul Oficial Nr. 24-28     art Nr : 41     Data intrarii in vigoare : 25.01.2019
    În temeiul art. 6 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 121/2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietății publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 90–93, art. 401), art. 32 alin. (2) din Legea nr. 98/2012 privind administraţia publică centrală de specialitate (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 160–164, art. 537), art. 7 lit. b) și e) din Legea nr. 136/2017 cu privire la Guvern (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 252, art. 412) şi art. 12 alin. (1) din Legea nr. 246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 441–450, art. 750), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Întreprinderea de Stat „Centrul Republican Experimental Protezare, Ortopedie și Reabilitare” se reorganizează, prin transformare, în Instituţia publică „Centrul Republican Experimental Protezare, Ortopedie și Reabilitare”, iar calitatea de fondator este exercitată de către Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.
    2. Instituţia publică „Centrul Republican Experimental Protezare, Ortopedie și Reabilitare” este succesorul de drepturi şi obligaţii al Întreprinderii de Stat „Centrul Republican Experimental Protezare, Ortopedie și Reabilitare”.
    3. Disponibilizarea personalului în legătură cu reorganizarea Întreprinderii de Stat „Centrul Republican Experimental Protezare, Ortopedie și Reabilitare” se va efectua în conformitate cu legislaţia muncii, în cazul imposibilității transferului acestuia.
    4. Se stabilește efectivul-limită al Instituţiei publice „Centrul Republican Experimental Protezare, Ortopedie și Reabilitare” în număr de 315 unități, inclusiv 49 de unități de muncitori din secțiile de confecționare și 18 unități ale Cantinei.
    5. Patrimoniul Întreprinderii de Stat „Centrul Republican Experimental Protezare, Ortopedie și Reabilitare” va fi transmis Instituției publice „Centrul Republican Experimental Protezare, Ortopedie și Reabilitare” conform prevederilor Regulamentului cu privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate publică, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 901/2015.
    6. Funcțiile exercitate şi serviciile prestate, în conformitate cu legislaţia în vigoare, de către persoana juridică reorganizată trec la Instituţia publică „Centrul Republican Experimental Protezare, Ortopedie și Reabilitare”, cu asigurarea respectării Legii nr. 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal.
    7. Instituția publică „Centrul Republican Experimental Protezare, Ortopedie și Reabilitare”, în termen de o lună de la data înregistrării la Agenția Servicii Publice, va asigura transferarea soldurilor mijloacelor financiare din conturile bancare deschise la prestatorii de servicii de plată în conturile deschise în contul unic trezorerial al Ministerului Finanțelor. După acest termen, va utiliza în activitatea sa doar conturile deschise în contul unic trezorerial al Ministerului Finanțelor.
    8. Se aprobă:
    1) Statutul Instituției publice „Centrul Republican Experimental Protezare, Ortopedie și Reabilitare”, conform anexei nr. 1;
    2) Structura Instituției publice „Centrul Republican Experimental Protezare, Ortopedie și Reabilitare”, conform anexei nr. 2;
    3) Organigrama Instituției publice „Centrul Republican Experimental Protezare, Ortopedie și Reabilitare”, conform anexei nr. 3;
    4) Modificările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, conform anexei nr. 4.
    9. Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale:
    1) în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărîri, va elabora și va prezenta Guvernului spre aprobare Metodologia de calculare a tarifelor la serviciile prestate de către Instituţia publică „Centrul Republican Experimental Protezare, Ortopedie și Reabilitare”;
    2) în termen de 2 luni de la data aprobării Metodologiei nominalizate, va elabora şi va prezenta Guvernului spre aprobare Nomenclatorul serviciilor prestate şi tarifele acestora.
    10. Pînă la aprobarea Metodologiei menţionate la pct. 9 şi a noilor tarife calculate în baza acesteia se vor aplica tarifele în vigoare la serviciile prestate de către persoana juridică reorganizată.
    11. Agenția Servicii Publice, la cererea titularilor de drept, va opera modificările necesare în documentele cadastrale și în cele de constituire.
    12. Se abrogă Hotărîrea Guvernului nr. 87/2002 cu privire la extinderea funcţiilor şi eficientizarea activităţii Centrului Republican Experimental Protezare, Ortopedie şi Reabilitare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 21–22, art. 158).
    13. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării.

    PRIM-MINISTRU                                                                           Pavel FILIP

    Nr. 22. Chişinău, 18 ianuarie 2019.

Anexa nr. 1
la Hotărîrea Guvernului nr. 22/2019

STATUTUL
Instituției publice „Centrul Republican Experimental
Protezare, Ortopedie și Reabilitare”
I. PREVEDERI GENERALE
    1. Statutul Instituției publice „Centrul Republican Experimental Protezare, Ortopedie și Reabilitare” (în continuare – Statut) reglementează misiunea, domeniile de competență, funcțiile și drepturile Instituției publice „Centrul Republican Experimental Protezare, Ortopedie și Reabilitare” (în continuare –Instituție), precum și organizarea activității acesteia.
    2. Instituția este fondată de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, activitatea sa avînd scopul de a facilita și eficientiza procesul de prestare a serviciilor de asigurare a populaţiei cu mijloace ajutătoare tehnice, precum și de a realiza măsurile de reabilitare medicală și profesională a persoanelor cu dizabilități, a veteranilor de război şi a persoanelor cu afecţiuni ale aparatului locomotor, în scopul asigurării incluziunii sociale, mobilității și menţinerii sănătăţii acestora.
    3. Instituția este persoană juridică cu autonomie financiară, care dispune de ștampilă cu Stema de Stat a Republicii Moldova și denumire în limba de stat, deține conturi bancare în contul unic trezorerial al Ministerului Finanțelor.
    4. Denumirea completă a instituției este Instituția publică „Centrul Republican Experimental Protezare, Ortopedie și Reabilitare”, iar cea prescurtată – Centrul Republican Experimental Protezare, Ortopedie și Reabilitare (abreviat – CREPOR).
    5. Sediul Instituției este situat pe adresa: municipiul Chișinău, strada Romană, nr. 1.
    6. Instituția își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile Constituției Republicii Moldova, legile și hotărîrile Parlamentului, decretele Președintelui, ordonanțele, hotărîrile și dispozițiile Guvernului, ordinele ministrului sănătății, muncii și protecției sociale, alte acte normative și tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, precum și cu prezentul Statut.
II. MISIUNEA, DOMENIILE DE COMPETENŢĂ
ŞI FUNCŢIILE INSTITUȚIEI
    7. Instituția are misiunea de a coordona și de a organiza activitățile orientate spre asigurarea implementării politicilor publice în domeniile de competență stabilite la pct. 8 din prezentul Statut.
    8. Instituția are următoarele domenii de competenţă:
    1) consultarea, reabilitarea medicală și reabilitarea profesională;
    2) confecționarea și asigurarea cu mijloace ajutătoare tehnice;
    3) modernizarea serviciilor prestate și a mijloacelor ajutătoare tehnice confecționate.
    9. Instituția are următoarele funcții:
    1) asigurarea cu mijloace ajutătoare tehnice a persoanelor cu dizabilități, a veteranilor de război și a persoanelor cu afecțiuni și maladii ale aparatului locomotor;
    2) consultarea, reabilitarea medicală și reabilitarea profesională a persoanelor cu dizabilități, a veteranilor de război și a persoanelor cu afecțiuni și maladii ale aparatului locomotor;
    3) confecționarea mijloacelor ajutătoare tehnice, inclusiv a încălțămintei ortopedice, pe proteze și speciale, a protezelor pentru membrele superioare și inferioare, a ortezelor și a altor articole ortopedice, conform nomenclatorului aprobat de Guvern;
    4) efectuarea lucrărilor de experiment, a cercetărilor științifice și de proiect cu scopul de a însuși metode moderne de producere a noi tipuri de mijloace ajutătoare tehnice, inclusiv implementarea metodelor contemporane de reabilitare;
    5) acordarea serviciilor de consultare, reabilitare și asigurare cu mijloace ajutătoare tehnice, contra plată, a persoanelor solicitante, ce nu se află în evidența Instituției.
    10. În vederea realizării funcțiilor sale, Instituția are dreptul:
    1) să înainteze fondatorului propuneri de modificare a cadrului normativ în domeniu;
    2) să solicite, conform legislației, și să primească documente și informații de la organele centrale de specialitate ale administrației publice, de la autoritățile publice locale, de la întreprinderi, organizații și instituții;
    3) să colaboreze cu autoritățile administrației publice, organele abilitate cu funcții de control, organizaţiile necomerciale, organizațiile internaționale;
    4) să acceseze resursele și sistemele informaționale de stat deținute de alte autorități ale administrației publice sau structuri organizaționale din sfera lor de competență;
    5) să posede, să utilizeze și să administreze patrimoniul în conformitate cu scopurile de activitate ale Instituției și prevederile legislației în vigoare;
    6) să încheie contracte cu persoane fizice și juridice de drept public sau privat, donatori internaționali, furnizori și beneficiari de bunuri și servicii;
    7) să încheie contracte de comercializare sau de procurare a producției, efectuare a lucrărilor și prestare a serviciilor;
    8) să dispună de alte drepturi în temeiul prezentului Statut, actelor normative ce reglementează domeniile de activitate ale Instituției.
III. ORGANIZAREA ACTIVITĂȚII INSTITUȚIEI
    11. Organele de conducere ale Instituției sînt:
    1) Consiliul Instituției – organul colegial superior al Instituției, care conduce şi supraveghează funcţionarea acesteia şi adoptă decizii;
    2) directorul – organ executiv.
    12. Consiliul Instituției exercită următoarele atribuţii:
    1) adoptă decizii și supraveghează activitatea Instituției;
    2) aprobă planurile și rapoartele de activitate ale Instituției;
    3) aprobă componența comisiei de concurs și procedura de desfășurare a concursului privind selectarea directorului Instituției şi prezintă ulterior ministrului sănătății, muncii și protecției sociale demersul privind numirea în funcţie a persoanei selectate;
    4) coordonează statul de personal al Instituției;
    5) examinează situația financiară și indicii economici ai Instituției;
    6) aprobă atragerea şi administrarea mijloacelor suplimentare, inclusiv a fondurilor donatorilor, în mărimea stabilită de fondator, pentru asigurarea activităţii Instituției;
    7) ia decizii privind asigurarea transparenţei procedurilor de achiziţie a bunurilor, lucrărilor şi serviciilor destinate atît acoperirii necesităţilor, cît şi asigurării bazei tehnico-materiale a Instituției;
    8) examinează şi aprobă raportul cu privire la activitatea economico-financiară a Instituției, aprobă decizii asupra raportului de audit extern şi le prezintă spre informare fondatorului;
    9) stabilește condițiile de salarizare a personalului Instituției, inclusiv a directorului, în conformitate cu prevederile Legii salarizării nr. 847/2002 și Hotărîrii Guvernului nr. 743/2002 cu privire la salarizarea angajaților din unitățile cu autonomie financiară;
    10) examinează și aprobă bugetul anual al Instituției;
    11) stabilește indicatorii financiari și nefinanciari de performanță pentru Instituție;
    12) ia decizii asupra altor subiecte de importanţă pentru Instituție, înaintate de director.
    13. Componenţa nominală a Consiliului Instituției, inclusiv președintele, se stabilește prin ordin al ministrului sănătății, muncii și protecției sociale, pentru o perioadă de 5 ani. Numărul membrilor nu poate fi mai mic de 3 și nici mai mare de 5 persoane. În componenţa Consiliului Instituției sînt desemnați reprezentanții fondatorului din domeniul relevant activității, precum și un reprezentat al societăţii civile din domeniul relevant activității, selectat prin concurs, organizat de către fondator, în baza regulamentului aprobat de către acesta. Angajații Instituției nu pot fi membri ai Consiliului Instituției.
    14. Președintele și membrii Consiliului Instituției:
    1) au dreptul de acces la informaţia referitoare la activitatea Instituției, respectînd principiul confidențialității şi prevederile legislaţiei în vigoare privind protecţia datelor cu caracter personal;
    2) au obligaţia să respecte prezentul Statut, să participe la şedinţele Consiliului Instituției şi să contribuie la realizarea funcţiilor şi atribuţiilor acestuia;
    3) au obligaţia să participe la realizarea direcţiilor strategice de activitate ale Instituției, la evaluarea rapoartelor şi a performanţelor.
    15. Consiliul Instituției se convoacă după necesitate, dar nu mai rar decît o dată în trimestru, la iniţiativa fondatorului, a preşedintelui Consiliului Instituției sau a directorului Instituției.
    16. Şedinţa Consiliului Instituției este deliberativă în prezenţa majorităţii membrilor săi. Înştiinţarea în scris privind desfăşurarea şedinţelor Consiliului Instituției (în care se indică data, timpul şi locul desfăşurării acestora, ordinea de zi, inclusiv materialele aferente) se expediază (prin scrisoare remisă în original, fax sau e-mail) de către secretarul Consiliului Instituției tuturor membrilor consiliului cu cel puţin 3 zile lucrătoare înainte de data desfăşurării şedinţei.
    17. În lipsă de cvorum, în cel mult 5 zile lucrătoare de la data ședinței care nu a avut loc, se convoacă şedinţa repetată a Consiliului Instituției. Membrii Consiliului Instituției vor fi informaţi despre şedinţa repetată cu cel puţin o zi lucrătoare înainte de data şedinţei.
    18. Deciziile Consiliului Instituției se adoptă prin vot, cu majoritatea simplă a voturilor și se plasează pe pagina web oficială a Instituției.
    19. Şedinţele Consiliului Instituției se consemnează într-un proces-verbal, care reflectă în mod obligatoriu subiectele examinate în cadrul şedinţei, informaţia privind înştiinţarea membrilor Consiliului Instituției, lista membrilor prezenți și absenți, a altor participanţi la ședință, luările de cuvînt din cadrul şedinţei, rezultatul votării fiecărui subiect din ordinea de zi. Procesele-verbale sînt semnate de către toţi membrii prezenţi la şedinţa Consiliului Instituției.
    20. Lucrările de secretariat ale Consiliului Instituției sînt executate de către secretarul Consiliului Instituției, care este numit de către consiliu, la propunerea președintelui acestuia. Secretarul Consiliului Instituției este numit din cadrul personalului subdiviziunii juridice a Instituției.
    21. Secretarul Consiliului Instituției este responsabil de păstrarea documentelor Consiliului Instituției, informarea membrilor consiliului despre şedinţele acestuia, participarea la şedinţe şi perfectarea proceselor-verbale ale ședințelor.
    22. Activitatea executivă a Instituției este condusă de către director, care este selectat în urma unui concurs organizat în mod public şi transparent de către Consiliul Instituției. Procedura de desfăşurare a concursului se aprobă de către Consiliul Instituției.
    23. Directorul selectat în urma concursului este numit pe o perioadă de 5 ani şi este eliberat din funcţie de către ministrul sănătății, muncii și protecției sociale, în temeiul demersului Consiliului Instituției.
    24. Directorul Instituției:
    1) conduce activitatea Instituției;
    2) este responsabil de îndeplinirea corespunzătoare a funcțiilor atribuite Instituției;
    3) reprezintă Instituția în relaţiile cu autoritățile administrației publice, organizațiile și instituțiile naționale și internaționale, instituțiile donatoare care asigură suport Instituției, instanțele judecătoreşti, instituțiile financiare, cu alte persoane juridice și cu persoanele fizice;
    4) coordonează elaborarea proiectelor de decizii, documentelor necesare pentru asigurarea activității Instituției şi le prezintă spre examinare și aprobare Consiliului Instituției și fondatorului;
    5) asigură executarea deciziilor și documentelor aprobate de Consiliul Instituției și de fondator;
    6) asigură gestionarea alocațiilor bugetare și administrarea patrimoniului public, în conformitate cu principiile bunei guvernări;
    7) aprobă statul de personal al Instituției, în coordonare cu fondatorul și Consiliul Instituției;
    8) aprobă regulamentele subdiviziunilor din cadrul Instituției, precum și fișele postului ale personalului Instituției;
    9) numește în funcții, modifică, suspendă și încetează raporturile de muncă ale personalului Instituției, în condițiile legislației muncii;
    10) stabilește condițiile de stimulare și premiere a personalului;
    11) asigură integritatea, menţinerea şi administrarea eficientă a patrimoniului Instituției, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare;
    12) exercită alte sarcini ce țin de activitatea Instituției, delegate de fondator și Consiliul Instituției;
    13) asigură transparența în activitate prin plasarea pe pagina web a Instituției a raportului anual, în termen de 4 luni de la sfîrșitul fiecărui an de gestiune.
    25. Directorul este asistat de doi directori adjuncți, care sînt numiți în funcţie şi eliberați sau destituiți din funcţie prin ordin al ministrului sănătății, muncii și protecției sociale, la propunerea directorului Instituției.
    26. În absenţa directorului, atribuţiile acestuia vor fi exercitate de către unul dintre directorii adjuncți, desemnat de director sau, după caz, de fondator.
IV. FINANŢAREA INSTITUȚIEI
    27. Finanţarea activității Instituției se efectuează din:
    1) mijloace financiare primite de la bugetul de stat;
    2) resurse proprii, obținute din prestarea serviciilor;
    3) alte surse neinterzise de cadrul normativ.
    28. Mijloacele financiare indicate la pct. 27 subpct. 2) și 3) neutilizate de către Instituție pe parcursul anului curent sînt accesibile pentru utilizare în anul următor.
    Mijloacele financiare indicate la pct. 27 subpct. 1) neutilizate de către Instituție pe parcursul anului curent se transferă la bugetul de stat, cu excepția celor destinate investițiilor capitale aflate în procedură de derulare, care sînt accesibile pentru utilizare în anul următor, conform destinației.
    29. Înstrăinarea şi casarea patrimoniului Instituției se vor efectua cu acordul scris al fondatorului, conform prevederilor actelor normative.
V. EVIDENȚA ȘI DĂRILE DE SEAMĂ
    30. Instituția ţine evidenţa contabilă în baza Standardelor Naţionale de Contabilitate şi prezintă rapoarte statistice, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.
    31. Instituția ţine evidenţa cheltuielilor aferente implementării proiectelor de dezvoltare, întocmeşte rapoarte trimestriale, anuale sau la solicitare privind procesul implementării proiectelor şi utilizarea fondurilor destinate proiectelor, prezentîndu-le în conformitate cu prevederile actelor normative.
    32. Activitatea Instituției este supusă auditului extern, în conformitate cu prevederile actelor normative.

Anexa nr. 2
la Hotărîrea Guvernului nr. 22/2019

STRUCTURA
Instituției publice „Centrul Republican Experimental
Protezare, Ortopedie și Reabilitare”
    1. Conducerea:
    1) Director;
    2) Director adjunct;
    3) Director adjunct
    2. Secția evidență contabilă;
    3. Secția planificare, analiză și evaluare;
    4. Secția managementul documentelor și secretariat;
    5. Secția resurse umane, informare și comunicare;
    6. Secția inginerească, de aprovizionare şi auxiliară;
    7. Serviciul juridic;
    8. Serviciul tehnologii informaţionale;
    9. Serviciul audit intern;
    10. Biroul de înregistrare și arhivare;
    11. Departamentul protezare și reabilitare:
    1) Secția protezare primară, complicată şi atipică;
    2) Secția reabilitare nr. 1;
    3) Secția reabilitare nr. 2;
    4) Secția reabilitare nr. 3;
    5) Secția reabilitare profesională
    12. Departamentul consultativ, medicină fizică și balneologie:
    1) Secția consultativă;
    2) Secția protetico-ortopedică;
    3) Secția medicină fizică și balneologie
    13. Departamentul tehnică ortopedică, confecționare și asigurare cu mijloace ajutătoare tehnice:
    1) Secția tehnică ortopedică;
    2) Secția asigurare cu mijloace ajutătoare tehnice;
    3) Secția confecționare încălțăminte ortopedică;
    4) Secția confecționare proteze și alte articole protetico-ortopedice
    14. Cantina

    anexa nr.3

Anexa nr. 4
la Hotărîrea Guvernului nr. 22/2019

MODIFICĂRILE
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
    1. Punctul 9 din anexa nr. 8 la Hotărîrea Guvernului nr. 743/2002 cu privire la salarizarea angajaților din unitățile cu autonomie financiară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 79–81, art. 841) se modifică după cum urmează:
    1) cuvintele „Ministerul Sănătății” se substituie cu cuvintele „Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale”;
    2) se completează cu o poziție următorul cuprins:
    „Instituţia publică „Centrul Republican Experimental Protezare, Ortopedie și Reabilitare”.
    2. La punctul 2 din Regulamentul cu privire la modul de asigurare a unor categorii de cetăţeni cu mijloace ajutătoare tehnice, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 567/2011 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 128–130, art. 642), textul „Întreprinderea de Stat „Centrul Republican Experimental Protezare, Ortopedie şi Reabilitare” (în continuare – Centru)” se substituie cu textul „Instituţia publică „Centrul Republican Experimental Protezare, Ortopedie și Reabilitare” (în continuare – Centru)”.
    3. Din anexa nr. 4 la Hotărîrea Guvernului nr. 902/2017 cu privire la organizarea și funcționarea Agenției Proprietății Publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 390–395, art. 1011) poziția „Î.S. „Centrul Republican Experimental Protezare, Ortopedie şi Reabilitare, mun. Chișinău” se exclude.