HGC5/2019
ID intern unic:  379435
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 5
din  18.01.2019
cu privire la organizarea și funcționarea unor
instituții publice teatrale și concertistice

Publicat : 22.02.2019 în Monitorul Oficial Nr. 59-65     art Nr : 116     Data intrarii in vigoare : 22.02.2019
    În temeiul art. 6 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 121/2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietății publice (Monitorul Oficial a1 Republicii Moldova, 2007, nr. 90–93, art. 401), al art. 10 alin. (1) din Legea nr. 1421/2002 cu privire la teatre, circuri și organizații concertistice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 174–176, art. 1331), al art. 32 din Legea nr. 98/2012 privind administrația publică centrală de specialitate (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 160–164, art. 537) şi al art. 12 din Legea nr. 246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 441–450, art. 750), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se reorganizează prin transformare:
    1) Întreprinderea de Stat „Teatrul Național de Operă şi Balet „Maria Bieșu”, mun. Chișinău, în Instituția publică „Teatrul Național de Operă şi Balet „Maria Bieșu”, mun. Chișinău;
    2) Întreprinderea de Stat „Teatrul Național „Mihai Eminescu”, mun. Chișinău, în Instituția publică „Teatrul Național „Mihai Eminescu”, mun. Chișinău;
    3) Întreprinderea de Stat „Teatrul Republican „Luceafărul”, mun. Chișinău, în Instituția publică „Teatrul Republican „Luceafărul”, mun. Chișinău;
    4) Întreprinderea de Stat „Teatrul Național „Eugene Ionesco”, mun. Chișinău, în Instituția publică „Teatrul Național „Eugene Ionesco”, mun. Chișinău;
    5) Întreprinderea de Stat „Teatrul Dramatic Rus de Stat „A. P. Cehov”, mun. Chișinău, în Instituția publică „Teatrul Dramatic Rus de Stat „A. P. Cehov”, mun. Chișinău;
    6) Întreprinderea de Stat „Teatrul Republican de Păpuși „Licurici”, mun. Chișinău, în Instituția publică „Teatrul Republican de Păpuși „Licurici”, mun. Chișinău;
    7) Întreprinderea de Stat „Teatrul „Alexei Mateevici”, mun. Chișinău, în Instituția publică „Teatrul „Alexei Mateevici”, mun. Chișinău;
    8) Întreprinderea de Stat „Teatrul Național de Stat „Vasile Alecsandri”, mun. Bălți, în Instituția publică „Teatrul Național de Stat „Vasile Alecsandri”, mun. Bălți;
    9) Întreprinderea de Stat „Teatrul Republican Muzical-Dramatic „B. P. Hasdeu”, mun. Cahul, în Instituția publică „Teatrul Republican Muzical-Dramatic „B. P. Hasdeu”, mun. Cahul;
    10) Întreprinderea de Stat „Centrul de Cultură şi Artă „Ginta Latină”, mun. Chișinău, în Instituția publică „Centrul de Cultură şi Artă „Ginta Latină”, mun. Chișinău;
    11) Întreprinderea de Stat „Teatrul Dramatic de Stat pentru Tineret „S uliţî Roz”, mun. Chișinău, în Instituția publică „Teatrul Dramatic de Stat pentru Tineret „S uliţî Roz”, mun. Chișinău;
    12) Întreprinderea de Stat „Filarmonica Națională „Serghei Lunchevici” în Instituția publică „Filarmonica Națională „Serghei Lunchevici”;
    13) Întreprinderea de Stat „Sala cu Orgă” în Instituția publică „Sala cu Orgă”;
    14) Întreprinderea de Stat „Ansamblul Național Academic de Dansuri Populare „JOC” în Instituția publică „Ansamblul Național Academic de Dansuri Populare „JOC”.
    2. Funcția de fondator al instituțiilor prevăzute la punctul 1 este exercitată de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării.
    3. Instituțiile publice nou-create sînt succesorii de drepturi şi obligații ai întreprinderilor de stat reorganizate prin transformare.
    4. Pînă la desemnarea de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării a directorilor instituțiilor publice prevăzute la punctul 1, ministrul educației, culturii și cercetării va desemna persoane care vor exercita temporar aceste funcții.
    5. Patrimoniul întreprinderilor de stat supuse reorganizării prin transformare se va transmite instituțiilor publice nou-create, în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate publică, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 901/2015, cu excepţia terenurilor proprietate publică de stat.
    6. Disponibilizarea personalului în legătură cu reorganizarea prin transformare a întreprinderilor de stat în instituții publice se va efectua în conformitate cu legislația muncii în vigoare, dacă nu este posibil transferul acestuia. Cheltuielile ce țin de disponibilizarea personalului în legătură cu reorganizarea întreprinderilor vor fi asigurate din contul veniturilor proprii ale acestora.
    7. Ministerul Educației, Culturii și Cercetării:
    1) în termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărîri, va crea comisia de reorganizare, care va asigura reorganizarea prin transformare a întreprinderilor de stat menționate la punctul 1 în instituții publice;
    2) va efectua, prin intermediul comisiei de reorganizare, transmiterea patrimoniului către instituțiile publice nou-create, cu excepţia terenurilor proprietate publică de stat;
    3) va aproba statutul, structura şi efectivul-limită ale instituțiilor publice nou-create;
    4) în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărîri, va elabora şi va prezenta Guvernului spre aprobare metodologia de calculare a tarifelor, nomenclatorul serviciilor și cuantumul tarifelor pentru serviciile prestate de către instituțiile publice teatrale și concertistice.
    8. Se aprobă modificările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, conform anexei.
    9. Salariul personalului teatrelor, circurilor și organizațiilor concertistice fondate de stat, care funcționează în regim de autogestiune financiar-economică se va calcula începînd cu luna decembrie a anului 2018, conform prevederilor prezentei hotărîri.
    10. Agenția Servicii Publice, la cererea titularului de drept, va asigura modificarea actelor de constituire.
    11. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării.

    PRIM-MINISTRU                                                   Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul finanţelor                                                   Ion Chicu

    Nr. 5. Chişinău, 18 ianuarie 2019.


        Anexă
la Hotărîrea Guvernului nr.5/2019
MODIFICĂRILE
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
    1. Regulamentul teatrelor, circurilor și organizațiilor concertistice, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1242/2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 218–220, art. 1293), se modifică după cum urmează:
    1) pe parcursul textului Regulamentului, cuvintele „Ministerul Culturii”, la orice caz gramatical, se substituie cu cuvintele „Ministerul Educației, Culturii și Cercetării”, la cazul gramatical corespunzător;
    2) punctul 7 va avea următorul cuprins:
    „7. Teatrele, circurile și organizațiile concertistice pot activa în condiții de autogestiune, conform statutului aprobat de fondator, dispun de ștampilă cu denumirea lor, dețin conturi în contul unic trezorerial al Ministerului Finanțelor. Ele asigură gestionarea patrimoniului și a resurselor financiare în mod transparent și în conformitate cu principiile bunei guvernări.”;
    3) denumirea capitolului XI va avea următorul cuprins:
    „XI. Finanțarea teatrelor, principiile de subvenționare și dările de seamă”;
    4) se completează cu punctele 361, 362 şi 381 cu următorul cuprins:
    „361. Finanțarea activității teatrelor, circurilor și organizațiilor concertistice se efectuează în limitele alocațiilor bugetare prevăzute în legea bugetară anuală, din:
    1) subvențiile de la bugetul de stat sau bugetul local, prin intermediul fondatorului;
    2) alocaţiile pentru îndeplinirea comenzilor de stat, prin intermediul fondatorului;
    3) veniturile din activitatea de bază și prestarea de servicii contra plată;
    4) alte surse neinterzise de legislație.
    362. Mijloacele financiare de la bugetul de stat și bugetele locale se transferă în conturile teatrelor, circurilor și organizațiilor concertistice deschise în contul unic trezorerial. Mijloacele financiare neutilizate pe parcursul anului curent de către teatrele, circurile și organizațiile concertistice fondate de stat, care activează în condiții de autogestiune se transferă spre utilizare în anul următor.”;
    „381. Salarizarea angajaților teatrelor, circurilor și organizațiilor concertistice fondate de stat va avea loc similar personalului cu funcții identice din cadrul unităților bugetare, conform prevederilor Legii nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar. În funcție de veniturile proprii acumulate, teatrele, circurile și organizațiile concertistice, care activează în condiții de autogestiune, pot acorda și alte sporuri și suplimente angajaților, în modul stabilit de regulamentele interne.”
    2. Anexa nr. 5 la Hotărîrea Guvernului nr. 696/2009 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcționarea Ministerului Culturii, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al acestuia (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 169–170, art. 775) se modifică după cum urmează:
    1) la compartimentul „Instituţii concertistice” se exclud următoarele poziţii:
    „1. Filarmonica Națională „Serghei Lunchevici”
    2. Sala cu Orgă”;
    „4. Ansamblul Național Academic de Dansuri Populare „JOC”;
    2) la compartimentul „Instituţii teatrale” se exclud următoarele poziţii:
    „1. Teatrul Național de Operă şi Balet „Maria Bieșu”, mun. Chişinău
    2. Teatrul Național „Mihai Eminescu”, mun. Chişinău
    3. Teatrul Republican „Luceafărul”, mun. Chişinău
    4. Teatrul Național „Eugene Ionesco”, mun. Chişinău
    5. Teatrul Dramatic Rus de Stat „A. P. Cehov”, mun. Chişinău
    6. Teatrul Republican de Păpuşi „Licurici”, mun. Chişinău
    7. Teatrul „Alexei Mateevici”, mun. Chişinău”;
    „9. Teatrul Național de Stat „Vasile Alecsandri”, mun. Bălţi
    10. Teatrul Republican Muzical-Dramatic „B.-P.Hasdeu”, or. Cahul
    11. Centrul de Cultură şi Artă „Ginta Latină”, mun. Chişinău
    12. Teatrul Dramatic de Stat pentru Tineret „S uliţî Roz”, mun. Chişinău”.
    3. Hotărîrea Guvernului nr.691/2017 cu privire la organizarea şi funcționarea Ministerului Educației, Culturii și Cercetării (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 322–328, art.793) se modifică după cum urmează:
    1) punctul 1 se completează cu subpunctul 5) cu următorul cuprins:
    „5) Lista instituțiilor publice teatrale și concertistice în care Ministerul Educației, Culturii și Cercetării exercită funcția de fondator, conform anexei nr. 32.”;
    2) se completează cu anexa nr.32 cu următorul cuprins:

    „Anexa nr. 32
la Hotărîrea Guvernului nr. 691/2017
LISTA
instituțiilor publice teatrale și concertistice în care
Ministerul Educației, Culturii și Cercetării exercită funcția de fondator
    Instituții publice concertistice
    1. Filarmonica Națională „Serghei Lunchevici”
    2. Sala cu Orgă
    3. Ansamblul Național Academic de Dansuri Populare „JOC”
    Instituții publice teatrale
    1. Teatrul Național de Operă şi Balet „Maria Bieșu”, mun. Chişinău
    2. Teatrul Național „Mihai Eminescu”, mun. Chişinău
    3. Teatrul Republican „Luceafărul”, mun. Chişinău
    4. Teatrul Național „Eugene Ionesco”, mun. Chişinău
    5. Teatrul Dramatic Rus de Stat „A. P. Cehov”, mun. Chişinău
    6. Teatrul Republican de Păpuşi „Licurici”, mun. Chişinău
    437. Teatrul „Alexei Mateevici”, mun. Chişinău
    8. Teatrul Național de Stat „Vasile Alecsandri”, mun. Bălţi
    9. Teatrul Republican Muzical-Dramatic „B. P. Hasdeu”, mun. Cahul
    10. Centrul de Cultură şi Artă „Ginta Latină”, mun. Chişinău
    11. Teatrul Dramatic de Stat pentru Tineret „S uliţî Roz”, mun. Chişinău”.