HGC104/2019
ID intern unic:  379521
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 104
din  27.02.2019
pentru modificarea Regulamentului cu privire la formarea
continuă a adulților, aprobat prin Hotărîrea Guvernului
nr. 193/2017
Publicat : 01.03.2019 în Monitorul Oficial Nr. 76-85     art Nr : 129     Data intrarii in vigoare : 01.03.2019
    Guvernul  HOTĂRĂŞTE:
    1. Regulamentul cu privire la formarea continuă a adulților, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 193/2017 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 92-102, art. 266), se modifică după cum urmează:
    1)  pe tot parcursul textului, cuvintele „Ministerul Educaţiei”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării”, la forma gramaticală corespunzătoare, iar cuvintele „Agenția Națională de Asigurare a Calității în Învățămîntul Profesional” se substituie cu cuvintele „Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare”;
    2) punctul 3 va avea următorul cuprins: 
    „3. Formarea profesională continuă a adulţilor se organizează în mod distinct pe niveluri de formare şi specialităţi, ţinîndu-se cont de nevoile angajatorilor, de competenţele generale ale adulţilor, de cerinţele înaintate pentru funcţiile pe care aceştia le exercită şi de posibilităţile lor de promovare sau de încadrare în muncă.
    Formarea profesională continuă a adulţilor se realizează prin programe de recalificare, calificare suplimentară, specializare, policalificare și perfecționare.”;
    3) la punctul 9 subpunctul 5),  cuvintele „să dețină programe de formare continuă” se substituie cu  cuvintele „să dețină programe de formare profesională continuă”, iar cuvintele „coordonate cu Ministerul Educației” se exclud;
    4) la punctul 30, cuvintele „Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei” se substituie cu cuvintele „Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale”;
    5) punctele 45, 47 și 49 vor avea următorul cuprins:
    „45. Formarea profesională continuă a adulţilor, în funcţie de complexitate, se realizează prin:
    1) cursuri tematice şi programe de perfecționare/specializare – pînă la 90 de ore;
    2) cursuri şi programe de perfecționare/specializare de scurtă durată – de la 90 de ore pînă la 300  de ore;
    3) cursuri şi programe de perfecționare/specializare multidisciplinare – de la 300 de ore pînă la 600 de ore;
    4) cursuri şi programe de calificare suplimentară pentru nivelurile 3, 4, 5 ISCED, corespunzătoare aceluiaşi domeniu general de studii sau formare profesională – de la 540 de ore pînă la 900 de ore;
    5) cursuri şi programe de calificare suplimentară pentru nivelul 6 ISCED, corespunzătoare aceluiaşi domeniu general de studii sau formare profesională – de la 900 de ore pînă la 1800 de ore;
    6) cursuri şi programe de recalificare profesională pentru nivelurile 3, 4, 5 ISCED, corespunzătoare unui alt domeniu general de studii sau formare profesională – de la 900 de ore pînă la 1800 de ore;
    7) cursuri şi programe de recalificare profesională pentru nivelul 6 ISCED, corespunzătoare unui alt domeniu general de studii sau formare profesională – de la 1800 de ore pînă la 2700 de ore.”;
    „47. Pentru cursurile și programele de recalificare profesională și calificare suplimentară, furnizorul de formare profesională continuă a adulților eliberează certificate și diplome:
    1) în baza studiilor de nivel 3 ISCED  – certificate de calificare;
    2) în baza studiilor de nivel 4 ISCED/5 ISCED  – diplome de nivel ISCED 4/ISCED 5;
    3) în baza studiilor superioare – diplome de nivel 6 ISCED.”;
    „49. Furnizorii de formare profesională continuă a adulților implementează sistemul de credite transferabile, după cum urmează:
    1) creditele sînt valori numerice întregi, care se alocă fiecărei unităţi de curs/modul/activităţi distincte din planul de învăţămînt şi nu sînt divizibile;
    2) o unitate de credit este constituită din 30 de ore de activitate de învățare (auditoriale şi lucru individual);
    3) corelarea dintre orele auditoriale şi orele de activitate individuală de învăţare se stabileşte în funcţie de specificul şi asigurarea didactico-metodică a unităţii de curs/a modulului, conform prevederilor din planul de învățămînt, de 1:3;
    4) creditele măsoară cantitatea de muncă solicitată formabilului, timpul necesar realizării tuturor activităţilor de studiu;
    5) creditele nu măsoară importanţa, gradul de dificultate sau gradul de aprofundare/detaliere al unei unităţi de curs/modul; nu măsoară munca profesorului.”
    2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării.

    PRIM-MINISTRU                                                             Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul educației,
    culturii și cercetării                                                             Monica Babuc

    Nr. 104. Chişinău, 27 februarie 2019.