HGC109/2019
ID intern unic:  379526
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 109
din  27.02.2019
cu privire la modificarea unor hotărîri ale Guvernului
Publicat : 01.03.2019 în Monitorul Oficial Nr. 76-85     art Nr : 133     Data intrarii in vigoare : 01.03.2019
    În temeiul art. 1843 și 2154 alin. (7) din Codul vamal al Republicii Moldova nr. 1149/2000 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 1 ianuarie 2007), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Hotărîrea Guvernului nr. 647/2014 privind punerea în aplicare a secțiunilor a 271-a și a 281-a din Codul vamal al Republicii Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 238-246, art. 695) se modifică după cum urmează:
    1) la punctul 1 din hotărîre, textul „Regulamentul cu privire la condiţiile speciale de utilizare a procedurilor simplificate în cazul anumitor regimuri vamale, conform anexei nr.2” se substituie cu textul „Regulamentul privind procedura de eliberare, suspendare, retragere și anulare a autorizației pentru utilizarea procedurilor simplificate conform anexei nr.2”;
    2) anexa nr. 1:
    a) la punctul 5, prima propoziție se exclude;
    b) la punctul 8, textul „declarația pe propria răspundere,” se exclude;
    c) la punctul10, în propoziția a doua, cuvîntul „controlul” se substituie cu cuvîntul „examinarea”;
    d) la punctul 11, cuvîntul „control” se substituie cu cuvîntul „verificare”, iar cuvîntul „acestuia” se substituie cu cuvîntul „acesteia”;
    e) la punctul 12, cuvintele „control al” se substituie cu cuvintele „verificare a”;
    f) se completează cu punctul 191 cu următorul cuprins:
    „191. Titularul autorizației AEO informează în scris Serviciul Vamal despre orice modificare intervenită în activitatea pe care o desfășoară, care poate influența menținerea sau conținutul autorizației AEO. Lista informațiilor necesare de a fi comunicate este stabilită de către Serviciul Vamal și se publică pe pagina sa oficială.”; 
    3) anexa nr.2 va avea următorul cuprins:
                
„Anexa nr.2
la Hotărîrea Guvernului nr.647/2014

REGULAMENT
privind procedura de eliberare, suspendare, retragere și anulare
a autorizației pentru utilizarea procedurilor simplificate

I. DISPOZIŢII GENERALE
    1. Prezentul Regulament stipulează condiţiile speciale de utilizare a procedurilor simplificate de vămuire în cazul anumitor regimuri vamale şi determină modul de autorizare pentru procedura declaraţiei simplificate şi procedura de vămuire la domiciliu, în sensul secţiunii a 271-a din Codul vamal al Republicii Moldova nr.1149/2000.
    2. În sensul prezentului Regulament, următoarele noțiuni semnifică:
    1) declarație simplificată – declarație vamală care nu conține toate datele unei declarații vamale standard și care conține cel puțin datele necesare identificării mărfurilor, conform formei stabilite de către Serviciul Vamal;
    2) înscriere în evidențe a declarantului – înregistrarea mărfurilor în evidențele ținute de titularul autorizației într-o formă aprobată de Serviciul Vamal și care conține cel puțin datele necesare identificării mărfurilor;
    3) declarație suplimentară – declarație vamală avînd caracter general, periodic sau recapitulativ, depusă pentru mărfurile care au făcut obiectul declarațiilor simplificate într-un anumit timp, conținînd toate datele necesare pentru un anumit regim vamal.
    3. Procedura declaraţiei simplificate şi procedura de vămuire la domiciliu se aplică prin depunerea declaraţiei vamale, notificărilor şi a actelor necesare vămuirii, în format electronic, prin utilizarea tehnicilor de prelucrare electronică a datelor, cu autentificare prin aplicarea semnăturii electronice, conform Legii nr. 91/2014 privind semnătura electronică și documentul electronic.
    4. Procedura de vămuire la domiciliu se aplică agenţilor economici care corespund condițiilor prevăzute de Codul vamal al Republicii Moldova nr.1149/2000 şi care dețin autorizație emisă de către Serviciul Vamal, conform procedurii stipulate de prezentul Regulament.
    5. Procedura declarației simplificate se aplică agenților economici care corespund condițiilor prevăzute de Codul vamal al Republicii Moldova nr.1149/2000, în baza autorizației emise de către Serviciul Vamal, conform procedurii stipulate de prezentul Regulament.
    6. Procedurile simplificate sînt utilizate conform procedurii stabilite de către Serviciul Vamal, după cum urmează:
    1) procedura declaraţiei simplificate poate fi aplicată pentru regimurile vamale definitive (import şi export) în cazul mărfurilor care nu au fost plasate anterior sub un alt regim vamal;
    2) procedura de vămuire la domiciliu poate fi utilizată în cadrul tuturor regimurilor vamale și al destinației vamale reexport, cu excepția regimului vamal de perfecționare pasivă, antrepozitului vamal de tip B, precum şi în cazul introducerii/scoaterii mărfurilor transportate către mai mulți destinatari/expeditori, cu aceiași unitate de transport (grupaj).
    7. În scopul asigurării respectării măsurilor de politică economică, următoarele mărfuri sînt exceptate de la procedurile simplificate:
    1) mărfurile care cad sub incidenţa Legii nr.1163/2000 cu privire la controlul exportului, reexportului, importului şi tranzitului de mărfuri strategice;
    2) mărfurile care cad sub incidenţa Legii nr.132/2012 privind desfăşurarea în siguranţă a activităţilor nucleare şi radiologice;
    3) mărfurile pentru care legislaţia prevede prelevarea de către Serviciul Vamal, la fiecare operaţiune, a probelor şi mostrelor în vederea efectuării cercetărilor (expertizei).
    8. În cazul mărfurilor pentru care se aplică prohibiții și restricții, Serviciul Vamal stabilește lista mărfurilor exceptate de la procedurile simplificate, altele decît cele prevăzute la pct. 7 din prezentul Regulament, în baza consultării autorităților abilitate cu funcţii de supraveghere şi control de stat, cu publicarea acesteia pe pagina oficială a Serviciului Vamal.
II. AUTORIZAREA PROCEDURII SIMPLIFICATE
    9. Autorizaţia pentru utilizarea procedurii simplificate (în continuare – autorizație) se eliberează la solicitarea agentului economic (în continuare – solicitant), prin depunerea unei cereri la ghișeul unic. Cererea poate fi depusă de către reprezentantul împuternicit al solicitantului.
    10. Cererea se completează în conformitate cu modelul din anexa nr.1 la prezentul Regulament şi se prezintă pe suport de hîrtie sau în format electronic cu utilizarea tehnicilor de prelucrare electronică a datelor şi de autentificare prin aplicarea semnăturii electronice, care corespunde cerinţelor faţă de documentul electronic prevăzute de Legea nr. 91/2014 privind semnătura electronică și documentul electronic, cu anexarea copiilor scanate ale setului de acte necesare.
    11. La cerere se anexează o declaraţie-angajament, conform modelului prevăzut în anexa nr.2 la prezentul Regulament. Suplimentar, solicitanții procedurii de vămuire la domiciliu vor prezenta următoarele:
    1) descrierea şi localizarea punctelor în care se vor desfăşura operaţiunile vamale în procedura de vămuire la domiciliu, inclusiv anexe cu planurile clădirii;
    2) precizarea adresei la care pot fi examinate documentele şi evidenţele ce trebuie păstrate în conformitate cu reglementările vamale.
    12. De la recepţionarea cererii şi a documentelor anexate, Serviciul Vamal, în termen de 10 zile lucrătoare, verifică informaţiile prezentate şi decide asupra acceptării acesteia, informînd solicitantul, în scris sau în formă electronică, despre acceptarea cererii sale şi data de la care curge termenul respectiv.
    13. Cererea este acceptată atunci cînd sînt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
    1) cererea este depusă în corespundere cu cerințele pct. 9-11 din prezentul Regulament;
    2) solicitantul este rezident în sensul art.5 pct.5) din Codul fiscal nr. 1163/1997;
    3) solicitantul este înregistrat la Serviciul Vamal ca participant la activitatea economică externă;
    4) cererea nu se referă la o decizie care are acelaşi obiect ca o decizie anterioară adresată aceluiaşi solicitant, care a fost anulată sau retrasă pe parcursul unui an anterior depunerii cererii pe motiv că solicitantul nu a reuşit să îşi îndeplinească o obligaţie impusă în temeiul deciziei respective.
    14. În cazul în care se constată că cererea nu conţine toate informaţiile necesare, Serviciul Vamal cere solicitantului să furnizeze informaţiile relevante într-un termen-limită, care nu depăşeşte 30 de zile de la data primirii cererii. Termenul menţionat la pct. 12 se suspendă în consecinţă. Dacă solicitantul nu furnizează informaţiile solicitate în termenul stabilit de Serviciul Vamal în acest scop, cererea nu este acceptată cu informarea solicitantului.
    15. Dacă solicitantului nu i se comunică acceptarea sau respingerea cererii, aceasta se consideră acceptată. Data acceptării este data depunerii cererii sau, în cazurile în care solicitantul a furnizat informaţiile necesare în urma unei solicitări a Serviciului Vamal conform pct. 14, data la care a fost furnizată ultima informaţie.
    16. Serviciul Vamal verifică îndeplinirea condiţiilor de autorizare prin controlul activităţii desfăşurate de solicitant pe baza analizei de risc şi este în drept să utilizeze toate formele de control vamal prevăzute de Codul vamal al Republicii Moldova nr. 1149/2000. La verificarea îndeplinirii condițiilor de autorizare se aplică în mod corespunzător metodologia utilizată în cazul cererilor pentru obținerea statutului de agent economic autorizat.
    17. Cererea şi documentele anexate sînt examinate în termenul prevăzut de  art. 1843 alin. (1)-(12) din Codul vamal al Republicii Moldova nr. 1149/2000.
    18. În cazul în care în procesul de verificare a activităţii solicitantului se identifică riscuri de neîndeplinire a condiţiilor de acordare a autorizației pentru utilizarea procedurilor simplificate, Serviciul Vamal preavizează solicitantul şi îi acordă posibilitatea să îşi exprime punctul de vedere în scris, în termen de 30 de zile de la data recepționării de către solicitant a preavizului, înainte ca cererea să fie efectiv respinsă. Termenul menţionat la pct.17 din prezentul Regulament se suspendă în consecinţă.
    19. Serviciul Vamal refuză emiterea autorizaţiei dacă solicitantul nu corespunde condiţiilor de autorizare stipulate în secţiunea a 271-a din Codul vamal al Republicii Moldova nr.1149/2000.
    20. Decizia de refuz se aduce la cunoştinţa solicitantului cu expunerea motivelor acesteia şi poate fi atacată în instanța de judecată, în modul stabilit de legislație.
    21. În cazul în care condiţiile legale sînt îndeplinite, Serviciul Vamal emite autorizaţia de utilizare a procedurii simplificate conform modelului prevăzut în anexa nr.3 la prezentul Regulament. Autorizaţia se întocmeşte în două exemplare, dintre care unul se transmite solicitantului, iar celălalt se păstrează în evidenţa Serviciului Vamal, și produce efecte începînd cu a cincea zi lucrătoare de la data emiterii.
    22. Autorizaţiei i se acordă număr de înregistrare în ordine cronologică. Datele despre autorizaţie pot fi prezentate, la solicitare, altor organe de control şi autorităţilor publice competente.
    23. Autorizaţia se acordă pe o perioadă nelimitată.
    24. Titularul autorizaţiei este obligat să informeze Serviciul Vamal cu privire la orice eveniment survenit după emiterea autorizaţiei, care poate influenţa asupra menţinerii sau asupra conţinutului acesteia.
    25. Serviciul Vamal monitorizează respectarea de către titular a condiţiilor de acordare a autorizaţiei prin efectuarea unor verificări planificate pe baza analizei de risc şi a controlului ulterior, conform metodologiei stabilite de Serviciul Vamal.
    26. Titularul autorizaţiei poate solicita modificarea acesteia prin depunerea la ghişeul unic a unei cereri suplimentare similare celei de solicitare a autorizaţiei, conform anexei nr. 3 la prezentul Regulament. Modificările autorizaţiei se perfectează de către Serviciul Vamal pe un nou formular de autorizaţie, care devine anexă la autorizaţia emisă iniţial.
    27. Serviciul Vamal iniţiază o reevaluare a autorizaţiei ca urmare:
    1) a modificărilor legislaţiei vamale ce reglementează condiţiile de autorizare;
    2) a monitorizării efectuate;
    3) a informaţiilor furnizate de către titularul autorizaţiei sau de către alte autorităţi competente.
III. SUSPENDAREA AUTORIZAȚIEI
    28. Serviciul Vamal suspendă autorizaţia în cel puțin unul dintre următoarele cazuri:
    1) se constată nerespectarea unor condiţii de autorizare;
    2) se constată nerespectarea obligaţiilor stipulate în declaraţia-angajament, fapt ce a condus la sporirea riscului de neconformare la condiţiile de autorizare;
    3) există motive suficiente de a considera că titularul a comis o încălcare a legislaţiei vamale. În acest caz se aplică în mod corespunzător excepţiile şi consideraţiile stipulate în art.1953 alin.(1) pct.3) din Codul vamal al Republicii Moldova nr. 1149/2000.
    4) titularul autorizaţiei solicită respectiva suspendare deoarece se află temporar în imposibilitate de a îndeplini condiţiile prevăzute în autorizaţie sau de a se conforma obligaţiilor care îi revin prin această autorizaţie.
    29. Înainte de a adopta o decizie privind suspendarea autorizaţiei în temeiul pct. 28 subpct. 1) sau 2) din prezentul Regulament, Serviciul Vamal preavizează titularul autorizaţiei, care este în drept să remedieze situaţia şi/sau să îşi exprime punctul de vedere în scris, în termen de 30 de zile de la data comunicării. Ca excepţie, suspendarea produce efect imediat dacă tipul încălcării sau nivelul riscului impune acest lucru.
    30. În cazul în care titularul autorizaţiei preavizat nu a întreprins măsurile necesare pentru a se conforma cerinţelor în termenul stabilit, Serviciul Vamal suspendă autorizația pentru 30 de zile, informînd titularul.
    31. Dacă titularul autorizaţiei a întreprins măsurile pentru a se conforma cerinţelor în termenul stabilit, Serviciul Vamal anulează suspendarea, informînd titularul despre aceasta. Suspendarea poate fi anulată înainte de expirarea termenului de suspendare.
    32. În cazul pct. 28 subpct. 3) din prezentul Regulament, autorizația se suspendă pe întreaga durată a procesului contravenţional, în conformitate cu prevederile Codului vamal al Republicii Moldova nr. 1149/2000 şi ale Codului contravenţional al Republicii Moldova nr. 218/2008, sau pe întreaga durată a procesului penal, conform Codului de procedură penală al Republicii Moldova nr. 122/2003.
    33. În cazul pct. 28 subpct. 4) din prezentul Regulament, titularul poate cere suspendarea autorizaţiei, informînd Serviciul Vamal şi comunicînd toate măsurile prevăzute, precum şi termenul de punere în aplicare a acestora. În cazul în care titularul nu îşi remediază situaţia în perioada indicată în notificarea sa, Serviciul Vamal îi poate acorda un termen suplimentar, dar nu mai mult de 30 de zile. Dacă titularul nu a întreprins măsurile necesare pentru a se conforma cerinţelor în perioada de suspendare, Serviciul Vamal retrage autorizaţia.
    34. Suspendarea autorizaţiei nu aduce atingere procedurilor vamale care au fost începute înainte de data suspendării şi nu au fost încheiate.
    35. Decizia privind suspendarea autorizaţiei se aduce la cunoştinţa titularului şi poate fi atacată în instanța de judecată, în modul stabilit de legislație.
IV. RETRAGEREA AUTORIZAȚIEI
    36. Autorizaţia se retrage în următoarele cazuri:
    1) titularul autorizaţiei suspendate nu a întreprins măsurile necesare pentru a se conforma cerinţelor pînă la expirarea termenului de suspendare;
    2) titularul autorizaţiei a comis o încălcare a legislaţiei vamale, iar sancţiunea aplicată pentru aceasta a devenit irevocabilă conform unei proceduri legale. În acest caz se aplică în mod corespunzător excepţiile şi consideraţiile stipulate în art.1953 alin. (1) pct. 3) din Codul vamal al Republicii Moldova nr. 1149/2000.
    3) la solicitarea titularului autorizaţiei.
    37. Retragerea autorizației nu aduce atingere procedurilor vamale care au fost începute înainte de data retragerii și nu au fost încheiate.
    38. Data la care retragerea produce efecte se precizează în decizia privind retragerea autorizaţiei care se aduce la cunoştinţa titularului şi poate fi atacată în instanța de judecată, în modul stabilit de legislație.
V. ANULAREA AUTORIZAȚIEI
    39. Autorizaţia se anulează dacă sînt întrunite concomitent următoarele condiţii:
    1) decizia de acordare a autorizației a fost luată pe baza unor informații eronate;
    2) titularul autorizației știa sau trebuia să știe că informațiile erau eronate;
    3) decizia urma a fi diferită în cazul în care informațiile erau corecte.
    40. Anularea autorizației produce efecte de la data la care a obținut valabilitate decizia inițială.
    41. Decizia privind anularea autorizaţiei se aduce la cunoştinţa titularului şi poate fi atacată în instanța de judecată, în modul stabilit de legislație.

    anexa nr.1

    anexa nr.2

    anexa nr.3

    2. Regulamentul cu privire la completarea, autentificarea, eliberarea şi controlul ulterior al certificatelor de origine preferențială a mărfurilor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.761/2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.275-281, art.809) se modifică după cum urmează:

    1) se completează cu punctul 41 cu următorul cuprins:

    „41. Organele vamale înregistrează în sistemul informațional al exportatorilor înregistrați, exportatorii care exportă mărfuri originare din Republica Moldova în statele care acordă Republicii Moldova Sistemul Generalizat de Preferințe. Procedura de înregistrare este stabilită de către Serviciul Vamal.

    2) la punctul 8 din anexa nr. 1, după cuvintele „taxei pentru procedurile vamale” se introduce textul „ , taxelor vamale sau taxelor cu efect echivalent prevăzute de art.12711 alin.(1) lit.e) din Codul vamal al Republicii Moldova nr. 1149/2000”.

    3. În clauza de adoptare a Hotărîrii Guvernului nr.876/2014 pentru aprobarea Regulamentului privind restituirea drepturilor de import sau de export plătite în plus (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014 nr. 319-324 art. 937), textul „alin.(2)” se substituie cu textul „alin.(21)”. 

    4. Hotărîrea Guvernului nr. 385/2015pentru punerea în aplicare a prevederilor secțiunii 342 din Codul Vamal al Republicii Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 150-159, art. 428) se modifică după cum urmează:

    1) în clauza de adoptare, după textul „Acordului Central European de Comerţ Liber (CEFTA), ratificat prin Legea Republicii Moldova nr.120/2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.70-73, art.330)” se introduce textul „ , Convenţiei regionale cu privire la regulile de origine preferenţiale pan-euro-mediteraneene, la care Republica Moldova a aderat prin Legea nr.111/2015 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.166-176, art.350), Acordului de comerţ liber dintre Republica Moldova şi Republica Turcia, ratificat prin Legea nr.49/2016 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.114-122, art.227)”;

    2) în Regulament:

    a) la punctul 1, după textul „prevederile Protocolului II „Definiţia noţiunii de „produse originare” şi metodele de cooperare administrativă” din cadrul Acordului de Asociere între Republica Moldova, pe de o parte, şi Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de altă parte (în continuare – Acord)” se introduce textul „ , prevederile Apendicelui I „Definirea noțiunii de ”produse originare” și metode de cooperare administrativă” și dispozițiile pertinente ale apendicelui II la Convenția regională cu privire la regulile de origine preferenţiale pan-euro-mediteraneene”;

    b) punctul 3 va avea următorul cuprins:

    „3. Statutul de exportator aprobat se acordă exportatorilor care întrunesc condițiile prevăzute de art.2154 alin.(1) din Codul vamal al Republicii Moldova nr. 1149/2000.”

    c) la punctul 7, propoziţia a doua se exclude;

    d) se completează cu punctul 71 cu următorul cuprins:

    „71. În cazul în care se constată că cererea nu conţine toate informaţiile necesare, Serviciul Vamal cere solicitantului să furnizeze informaţiile suplimentare într-un termen-limită, care nu depăşeşte 30 de zile de la data informării solicitantului privind prezentarea informațiilor suplimentare. Termenul menţionat la pct.7 se suspendă în consecinţă. Dacă solicitantul nu furnizează informaţiile solicitate în termenul stabilit de Serviciul Vamal în acest scop, cererea se respinge cu informarea solicitantului.”;

    e) punctul 25 va avea cu următorul cuprins:

    „25. Serviciul Vamal monitorizează utilizarea certificatului de către exportatorul aprobat și, în baza analizei riscurilor sau a rezultatelor verificărilor ulterioare efectuate în cadrul procedurilor de asistență administrativă, dispune efectuarea controlului ulterior al activității economice a acestuia.”

    f) la punctul 26, cuvintele „procedurilor de control ulterior al” se substituie cu cuvintele „în cadrul procedurilor de asistență administrativă a verificării ulterioare a”;

    g) punctul 32 va avea următorul cuprins:

    „32. Declarația de origine trebuie să conțină următorul text în limbile:

    1) engleză:

    The exporter of the products covered by this document (customs authorization No .........(1).) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of .....................(2) preferential origin.”;

    2) română:

    „Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document (autorizaţia vamală nr. ..........(1)) declară că, exceptînd cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sînt de origine preferenţială ..........(2).”;

.........................................................(3)
(Locul şi data)
.........................................................(4)

(Semnătura exportatorului. Numele persoanei care

semnează declaraţia trebuie să fie indicat caligrafic.)

    _________________________________________________________________

    (1) În cazul în care declaraţia de origine este întocmită de un exportator aprobat, în acest spaţiu se înscrie numărul autorizației exportatorului respectiv. În cazul în care declaraţia de origine nu este întocmită de către un exportator aprobat, se omit cuvintele din paranteze sau se lasă necompletat spațiul prevăzut în acest sens.

    (2) Se indică originea produselor. În cazul în care declarația de origine se referă, în totalitate sau parțial la produse originare din Ceuta și Melilla, exportatorul trebuie să precizeze în mod clar aceste produse în documentul pe care este redactată declarația, utilizînd simbolul „CM”.

    (3) Aceste mențiuni pot fi omise dacă informațiile figurează în documentul propriu-zis.

    (4) În cazurile în care exportatorul nu este obligat să semneze, scutirea de semnătură implică şi scutirea de indicare a numelui semnatarului.


    5. Punctul 19 din Regulamentul cu privire la modul de aplicare a facilităţilor fiscale şi vamale la importul mijloacelor de transport cu destinaţie specială, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.474/2016 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 114-122, art.541) va avea următorul cuprins:

    „19. Persoanele terţe importă mijloacele de transport cu destinaţie specială şi le livrează doar beneficiarului care va utiliza aceste mijloace de transport nemijlocit conform destinaţiei lor finale.”

    6. Regulamentul cu privire la modul de prelungire a termenului de plată a drepturilor de import pentru agenții economici cu statut de Agent Economic Autorizat (AEO), aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1373/2016 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 478-490, art.1482) se modifică după cum urmează:

    1) la punctul 17, subpunctul 3) se abrogă;
    2) anexa nr.3 la Regulament se abrogă. 

    7. Ordinul directorului general al Serviciului Vamal nr. 63-O/2013 cu privire la aprobarea Normelor metodologice privind realizarea controlului ulterior prin audit post-vămuire și reverificarea declarațiilor vamale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 18-21, art.54) se abrogă.

    8. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării.


    PRIM-MINISTRU                                                                   Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul finanţelor                                                                   Ion Chicu

    Nr. 109. Chişinău, 27 februarie 2019.