HGC112/2019
ID intern unic:  379529
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 112
din  27.02.2019
cu privire la Instituția publică „Camera de Stat pentru
Supravegherea Marcării”
Publicat : 01.03.2019 în Monitorul Oficial Nr. 76-85     art Nr : 136     Data intrarii in vigoare : 01.03.2019
    În temeiul art.12 alin.(1), art.19 alin.(3) lit.b) din Legea nr.246/2017 cu privire la întreprinderea de stat şi întreprinderea municipală (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.441-450, art.750), art.32 din Legea nr.98/2012 privind administraţia publică centrală de specialitate (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.160-164, art.537), art. 6 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 121/2007 privind administrarea și deetatizarea proprietății publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.90-93, art.401), art.7 lit. b) și e) din Legea nr. 136/2017 cu privire la Guvern (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.252, art.412) şi art.9 lit.b) din Legea nr.282/2004 privind regimul metalelor prețioase și pietrelor prețioase (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.171-174, art.777), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se reorganizează, prin transformare, Întreprinderea de Stat „Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării de pe lîngă Ministerul Finanțelor” în Instituţia publică „Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării”.
    2. Ministerul Finanțelor va exercita funcţia de fondator al Instituţiei publice „Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării”.
    3. Instituţia publică „Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării” este succesorul de drepturi şi obligaţii al Întreprinderii de Stat „Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării de pe lîngă Ministerul Finanțelor”.
    4. Patrimoniul Întreprinderii de Stat „Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării de pe lîngă Ministerul Finanțelor” se transmite Instituţiei  publice „Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării” în conformitate cu  Regulamentul cu privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate publică, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.901/2015.   
    5. Funcțiile exercitate și serviciile prestate conform actelor normative în vigoare de către Întreprinderea de Stat „Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării de pe lîngă Ministerul Finanțelor”  se transferă Instituției publice „Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării”, cu asigurarea respectării prevederilor Legii nr.133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal.
    6. Disponibilizarea personalului în legătură cu reorganizarea Întreprinderii de Stat „Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării de pe lîngă Ministerul Finanțelor” se va efectua în conformitate cu prevederile normative în domeniul muncii, dacă nu este posibil transferul acestuia.
    7. Pînă la numirea directorului Instituţiei publice „Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării” de către ministrul finanţelor, în condițiile statutului, funcția de director al instituției respective va fi exercitată temporar de către administratorul Întreprinderii de Stat „Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării de pe lîngă Ministerul Finanțelor”  în  proces de reorganizare, care va întreprinde toate acțiunile necesare pentru desfășurarea reorganizării în conformitate cu prevederile prezentei hotărîri.
    8. Se aprobă:
    1) Statutul Instituţiei publice „Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării”, conform anexei nr.1;
    2) Structura Instituţiei publice „Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării”, conform anexei nr.2;
    3) Modificările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, conform anexei nr.3.
    9. Se stabileşte efectivul-limită al Instituţiei publice „Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării” în număr de 26 de unităţi, cu un fond anual de retribuire a muncii conform legislaţiei.
    10. Instituţia publică „Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării”:
    1) în termen de o lună de la data înregistrării modificărilor la Agenția Servicii Publice, va asigura transferarea soldurilor mijloacelor financiare din conturile bancare deschise la prestatorii de servicii de plată în conturile deschise în contul unic trezorerial al Ministerului Finanţelor.  După acest termen, va utiliza în activitatea sa conturile deschise în contul unic trezorerial al Ministerului Finanţelor. În cazul existenţei unor depozite la termen în conturi bancare, contractate de către instituţia reorganizată pînă la data intrării în vigoare a prezentei hotărîri, Instituţia publică „Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării” îşi va menţine depozitele bancare la termen existente pînă la executarea deplină a obligaţiilor contractuale aferente depozitelor;
    2) în termen de 2 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărîri, va organiza desfăşurarea concursului privind selectarea directorului Instituţiei publice „Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării”.
    11. Controlul asupra executării prevederilor prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Finanțelor.
    12. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării.

    PRIM-MINISTRU                                                                        Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul finanţelor                                                                        Ion Chicu

    Nr. 112. Chişinău, 27 februarie 2019.


Anexa nr.1
la Hotărîrea Guvernului nr. 112/2019

STATUTUL
Instituției publice „Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării”

I. DISPOZIȚII GENERALE
    1. Statutul Instituţiei publice „Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării” (în continuare –  Statut) reglementează misiunea, domeniile de competenţă, funcţiile şi drepturile Instituţiei publice „Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării” (în continuare – I.P. „CSSM”), precum şi organizarea activităţii acesteia.
    2. I.P. „CSSM” este o instituție publică, în care Ministerul Finanțelor exercită funcția de fondator, dispune de ştampilă cu Stema de Stat a Republicii Moldova şi denumire în limba de stat, are autonomie financiară şi deţine conturi în contul unic trezorerial al Ministerului Finanţelor.
    3. Sediul I.P. „CSSM” se află la adresa: Republica Moldova,  municipiul  Chişinău, strada Constantin Tănase, nr. 7.
II. MISIUNEA, DOMENIILE DE COMPETENȚĂ,
FUNCȚIILE ȘI  DREPTURILE I.P. „CSSM”
    4. I.P. „CSSM” are misiunea de a organiza activitățile orientate spre asigurarea implementării politicilor publice în domeniile de competență stabilite de Legea nr.282/2004  privind   regimul metalelor  preţioase  şi pietrelor preţioase,  Legea nr.308/2017  cu  privire la  prevenirea și  combaterea spălării  banilor și finanțării  terorismului,  precum şi cu prezentul Statut.
    5. Domeniile de competență ale I.P. „CSSM” sînt următoarele:
    1) supravegherea marcării de stat;
    2) supravegherea  entităților raportoare în scopul executării prevederilor legislației în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului;
    3) alte domenii atribuite prin actele normative, inclusiv ale fondatorului, în competența I.P. „CSSM”.
    6. I.P. „CSSM” are următoarele  funcţii:
    1) probarea şi marcarea tuturor articolelor din metale preţioase fabricate pe  teritoriul Republicii Moldova şi/sau introduse în ţară pentru comercializare;
    2) expertizarea amprentelor semnului de marcare de pe articolele din metale  preţioase şi pietre preţioase;
    3) expertizarea metalelor preţioase şi diagnosticarea pietrelor preţioase;
    4) expertizarea valorilor de muzeu şi de arhivă, confecţionate din metale prețioase și pietre preţioase;
    5) efectuarea analizelor de arbitraj şi de control ale metalelor preţioase, în orice formă şi în orice stare, şi ale articolelor din ele, precum  şi  ale  resturilor şi deşeurilor lor, la cererea organelor de drept şi a altor autorităţi, conform tarifelor aprobate de Guvern;
    6) înregistrarea într-un registru special a agenților economici care practică activități cu metale prețioase și pietre prețioase, precum și a caselor de amanet;
    7) înregistrarea semnelor nominale care se aplică pe articolele confecţionate din metale preţioase şi pietre preţioase de agenţi economici;
    8) efectuarea controlului asupra modului de  respectare a cerinţelor supravegherii marcării de stat de către persoanele juridice şi fizice;
    9) reglementarea și controlul modului de executare a prevederilor legislației în domeniul spălării banilor și finanțării terorismului de către persoanele juridice și fizice care practică activități cu metale prețioase și pietre prețioase;
    10) fabricarea reactivelor de probare la comanda agenţilor economici care utilizează în activitatea lor metale preţioase;
    11) alte funcții atribuite de cadrul normativ și de către fondator.
    7. În vederea realizării funcțiilor sale, I.P. „CSSM” are următoarele drepturi:
    1) să înainteze fondatorului  propuneri de  modificare a  cadrului  normativ în domeniu;
    2) să solicite,  în modul, în cazurile și în limitele stabilite de legislație,  și  să  primească  documente  și informații  de  la organele centrale de specialitate  ale administrației publice,  de la autoritățile administraţiei publice locale, de la întreprinderi, organizații și instituții;
    3) să  colaboreze  cu  autoritățile  publice,  organele  abilitate  cu  funcții  de  control, organizaţiile necomerciale şi organizațiile internaționale;
    4) să încheie contracte cu persoane fizice și juridice de drept public sau privat, cu furnizori și beneficiari de bunuri și servicii;
    5) să dispună de alte drepturi ce decurg din prevederile prezentului Statut și ale legislației.
III. ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII I.P. „CSSM”
    8.  Organele de conducere ale I.P. „CSSM” sînt:
    1) Consiliul – organ colegial superior;
    2) directorul – organ executiv.
    9. Consiliul exercită următoarele atribuţii:
    1) adoptă decizii şi supraveghează activitatea I.P. „CSSM”;
    2) aprobă planurile şi rapoartele de activitate ale I.P. „CSSM”;
    3) aprobă componenţa comisiei de concurs şi procedura de desfăşurare a concursului privind  selectarea  directorului I.P. „CSSM” şi prezintă ulterior demersul privind numirea în funcţie a persoanei selectate de către ministrul finanţelor;
    4) examinează situaţiile financiare ale I.P. „CSSM”;
    5) aprobă atragerea şi administrarea mijloacelor suplimentare, inclusiv a fondurilor donatorilor  şi  creditelor, în mărimea  stabilită  de  fondator,  pentru asigurarea activităţii I.P. „CSSM”;
    6) ia decizii  privind  asigurarea  transparenţei  procedurilor  de  achiziție  a bunurilor, lucrărilor  şi  serviciilor  destinate  atît  acoperirii necesităţilor, cît şi asigurării bazei tehnico-materiale a I.P. „CSSM”;
    7) examinează   şi aprobă  rapoartele  cu privire la activitatea economico-financiară a I.P. „CSSM”, raportul auditorului şi alte rapoarte, pe care le prezintă spre informare fondatorului;
    8) stabileşte condiţiile de salarizare a personalului I.P. „CSSM”, inclusiv a directorului, în conformitate cu Hotărîrea Guvernului nr.743/2002 cu privire la salarizarea angajaţilor din unităţile cu autonomie financiară;
    9)  aprobă bugetul I.P. „CSSM”;
    10) decide asupra altor subiecte de importanță pentru I.P. „CSSM”, înaintate de director.
    10. Componenţa nominală și preşedintele Consiliului se stabilesc prin   ordin  al  ministrului  finanţelor pentru un termen de 4 ani.  Consiliul este  format  din  5 membri,  aceștia fiind reprezentanți ai Ministerului Finanțelor, Serviciului Fiscal de Stat şi ai Serviciului Vamal. Angajaţii I.P. „CSSM” nu pot fi membri ai Consiliului.
    11. Membrii Consiliului participă personal la şedinţele acestuia.
    12. Activitatea în calitate de membru al Consiliului nu este remunerată.
    13. Membrii Consiliului:
    1) au  dreptul  de  acces  la informaţia referitoare  la  activitatea I.P. „CSSM”, respectînd principiul confidențialității şi prevederile actelor  normative privind protecția datelor cu caracter personal;
    2) au obligaţia  să  respecte prezentul Statut, să participe la şedinţele Consiliului şi să contribuie la realizarea funcţiilor şi atribuțiilor acestuia;
    3) au obligaţia să participe la realizarea direcţiilor strategice de activitate ale I.P. „CSSM”, la evaluarea rapoartelor şi a performanțelor.
    14. Consiliul  se convoacă  la  necesitate,  dar  nu  mai rar decît o dată în trimestru, la inițiativa  fondatorului, a președintelui  Consiliului  sau a  directorului I.P. „CSSM”.
    15. Şedinţa Consiliului este deliberativă în prezenţa majorităţii membrilor acestora.  Înştiinţarea în scris privind desfăşurarea şedinţelor Consiliului, în care se indică data, ora şi locul desfăşurării, ordinea de zi, inclusiv materialele aferente, se expediază (prin scrisoare remisă în original, prin fax sau e-mail) de către secretarul Consiliului tuturor membrilor acestuia cu cel puţin 3 zile lucrătoare pînă la data desfăşurării şedinţei.
    16. În lipsă de cvorum, în cel mult 5 zile lucrătoare de la data la care şedinţa nu a avut loc, se convoacă şedinţa repetată. Membrii Consiliului sînt informaţi despre şedinţa repetată cu cel puţin o zi lucrătoare înainte de data desfăşurării şedinţei.
    17. Deciziile Consiliului se adoptă cu majoritate simplă de voturi.
    18. Deciziile Consiliului se plasează pe pagina oficială a I.P. „CSSM”.
    19. Şedinţele  Consiliului  se  consemnează  într-un  proces-verbal  care reflectă, în mod obligatoriu,  subiectele  examinate, informaţia  privind   înştiinţarea   membrilor Consiliului, lista membrilor prezenţi şi absenţi, a altor participanţi la şedinţă, luările de cuvînt, rezultatul votării fiecărui subiect de pe ordinea de zi. Procesele-verbale sînt semnate de către președintele și secretarul Consiliului, iar opiniile separate ale membrilor Consiliului se anexează la procesul-verbal, acest fapt consemnîndu-se în procesul-verbal.
    20. Lucrările de secretariat ale Consiliului sînt executate de secretarul Consiliului, care este numit de către Consiliu, la propunerea preşedintelui acestuia. Secretarul Consiliului este numit din cadrul personalului I.P. „CSSM”.
    21. Secretarul Consiliului este responsabil pentru păstrarea documentelor Consiliului, informarea  membrilor  Consiliului  despre  şedinţele  acestuia,  participarea la  şedinţe şi perfectarea proceselor-verbale ale acestora.
    22. Activitatea executivă a I.P. „CSSM” este condusă de către director, care este selectat  în  urma  unui  concurs  organizat  în  mod  public  şi  transparent de către Consiliu. Procedura de desfăşurare a concursului  şi membrii  comisiei de  concurs se aprobă de către Consiliu.
    23. Directorul  selectat  în urma  concursului  este  numit în funcţie  şi  eliberat din funcţie de către ministrul finanţelor, în temeiul deciziei  Consiliului. Mandatul  directorului se exercită prin contract individual de muncă, pe o perioadă de 5 ani.
    24. Directorul I.P. „CSSM”:
    1) conduce activitatea I.P. „CSSM”;
    2) este responsabil pentru îndeplinirea corespunzătoare a funcţiilor atribuite I.P. „CSSM”;
    3) asigură  elaborarea  şi  înaintarea  către  fondator  a propunerilor de politici publice şi proiecte  de  acte  normative necesare realizării misiunii I.P. „CSSM”;
    4) reprezintă I.P. „CSSM” în relaţiile cu autorităţile administraţiei publice, organizaţiile  şi  instituţiile  naţionale  şi internaţionale,  instituţiile  donatoare  care  asigură suport acesteia, instanţele judecătoreşti, băncile, cu alte persoane juridice sau fizice;
    5) coordonează  elaborarea  şi  prezintă  Consiliului  spre  aprobare  proiectul de buget al I.P. „CSSM”;
    6) asigură executarea deciziilor Consiliului;
    7) poartă  răspundere  personală  pentru  utilizarea  raţională  a mijloacelor financiare ale I.P. „CSSM” şi autenticitatea indicilor economici generali;
    8) aprobă  statul de  personal  al  I.P. „CSSM”, regulamentele subdiviziunilor din cadrul acesteia, precum şi fişele de post pentru personalul I.P. „CSSM”;
    9) numeşte  în  funcţii,  modifică,   suspendă   şi  încetează  raporturile  de  muncă  cu personalul I.P. „CSSM”, în condiţiile prevederilor normative în domeniul muncii;
    10) stabileşte sarcinile și responsabilitățile directorului adjunct, conducătorilor subdiviziunilor structurale ale I.P. „CSSM”;
    11) asigură  integritatea,  menţinerea  şi administrarea eficientă a patrimoniului I.P. „CSSM”, în conformitate cu prevederile actelor normative;
    12) asigură transparența în activitate prin plasarea pe pagina oficială a I.P. „CSSM” a raportului anual,  în termen  de 4 luni  de  la  sfîrşitul  fiecărui  an de gestiune, care conţine cel puţin:
    a) informaţia  despre  numărul  personalului  I.P. „CSSM”,  despre  locurile  de muncă nou-create şi salariul mediu lunar;
    b) informaţia privind membrii Consiliului, funcţia deţinută (preşedinte/membru);
    c) situaţia financiară anuală;
    d) informaţia privind asistenţa financiară de care beneficiază I.P. „CSSM”;
    e) raportul directorului, care include:
    - informația privind realizarea indicatorilor financiari de performanţă stabiliţi pentru I.P. „CSSM” de către Consiliu;
    - informația privind realizarea indicatorilor nefinanciari de performanţă;
    - descrierea activităţilor de bază;
    - descrierea riscurilor şi a măsurilor de atenuare a impactului acestora;
    13) exercită  alte  sarcini  delegate  de către  fondator şi  Consiliu referitoare la activitatea I.P. „CSSM”.
    25. În activitatea sa, directorul I.P. „CSSM” este asistat de un director adjunct, numit în funcție și eliberat din funcție prin ordin al ministrului finanțelor, la propunerea directorului I.P. „CSSM”.
IV. FINANŢAREA ŞI PATRIMONIUL I.P. „CSSM”
    26. Finanţarea activităţii I.P. „CSSM” se efectuează din:
    1) veniturile obţinute din prestarea serviciilor;
    2) alte surse legale.
    27. Mijloacele  financiare  neutilizate  de către  I.P. „CSSM” pe  parcursul anului curent sînt accesibile  spre  utilizare în anul următor, conform   bugetului aprobat pentru  anul  respectiv,  cu  excepția  cazului  în  care Consiliul  decide  virarea  mijloacelor financiare respective la bugetul de stat.
    28. Înstrăinarea  şi casarea  bunurilor  I.P. „CSSM” se vor efectua  cu acordul scris al fondatorului, conform prevederilor actelor normative.
V. EVIDENŢA CONTABILĂ ŞI DĂRILE DE SEAMĂ
    29. I.P. „CSSM” ţine evidenţa contabilă în baza Standardelor Naţionale de Contabilitate şi prezintă rapoarte statistice în conformitate cu prevederile actelor normative.
    30. Activitatea I.P. „CSSM” este supusă auditului extern în conformitate cu prevederile actelor normative.

Anexa nr.2
la Hotărîrea Guvernului nr. 112/2019

STRUCTURA
Instituţiei publice „Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării”
    Conducerea
    Serviciul recepționarea bunurilor
    Secția probare, marcare, expertizare
    Serviciul analize chimice
    Serviciul diagnosticarea, evaluarea pietrelor prețioase
    Secția supraveghere și control
    Secția management instituțional

Anexa nr.3
la Hotărîrea Guvernului nr. 112/2019

MODIFICĂRILE
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
    1. Regulile de achiziţionare de la populație a metalelor prețioase și a pietrelor prețioase ce se conțin în articole și resturi, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.769/1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.2-3, art.12), se modifică după cum urmează:
    la punctul 13, cuvintele „Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării pe lîngă Ministerul Finanţelor” se substituie cu cuvintele „Instituția publică „Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării”;
    la punctul 21, cuvintele „Întreprinderii de Stat” se substituie cu cuvintele „Instituției publice”, iar cuvîntul „întreprinderi” se substituie cu cuvîntul „instituții”.
    2. La punctele 11 și 29 din Regulile comerțului cu amănuntul, recepționării, păstrării și evidenței articolelor din metale prețioase și pietre prețioase, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.261/1996 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.40-41, art.330), cuvintele „Camera de  Stat pentru  Supravegherea  Marcării” de pe lîngă Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova” se  substituie  cu cuvintele „Instituția publică „Camera de  Stat pentru  Supravegherea  Marcării”.
    3. La punctul 20 din Regulamentul cu privire la modul de evidenţă,  evaluare şi vînzare a bunurilor confiscate, fără stăpîn, sechestrate uşor alterabile sau cu termen de păstrare limitat, a corpurilor delicte, a bunurilor trecute în posesia statului cu drept de succesiune şi a comorilor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.972/2001 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.112-113, art.1021), cuvintele „Întreprinderea de Stat” se substituie cu cuvintele „Instituția publică”.
    4. Hotărîrea Guvernului nr.892/2001 cu privire la supravegherea marcării de stat (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.119, art.1058) se modifică după cum urmează:
    1) în hotărîre:
    la punctele 2 şi 3, cuvintele „Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării de pe lîngă Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova” se  substituie  cu cuvintele „Instituția Publică „Camera de  Stat pentru  Supravegherea  Marcării”;
    2) în Regulament:
    a) pe tot parcursul textului, cuvintele „Camera de Marcare” , la orice caz gramatical,   se substituie cu textul „I.P. „CSSM”;
    b) la punctul 1, textul „Camera de  Stat pentru  Supravegherea  Marcării de pe lîngă Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova (în continuare – Camera de Marcare)” se  substituie  cu textul „Instituția Publică „Camera de  Stat pentru  Supravegherea  Marcării (în continuare – I.P. „CSSM”)”;
    c) punctul 2 se abrogă;
    d) la punctul 3, textul „Legea nr.146-XIII din 16 iunie 1994 cu privire la întreprinderea de stat” se substituie cu textul „Legea nr.308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului”;
    e) la punctul 5, cuvîntul „șef” se substituie cu cuvîntul „director”;
    f) la punctul 9:
    litera c) va avea următorul cuprins:
    „c) să prezinte I.P. „CSSM” spre probare şi marcare toate articolele din metale preţioase produse în ţară (inclusiv la comandă), cele importate pentru comercializare și cele recepționate în baza contractelor civile, cu prezentarea documentelor care confirmă provenienţa acestora şi efectuarea vămuirii”;
    se completează cu litera c1) cu următorul cuprins:
    „c1) să prezinte I.P. „CSSM” documentele ce confirmă proveniența  metalelor prețioase, transmise pentru efectuarea analizelor, și a pietrelor prețioase predate pentru diagnosticarea lor;”
    g) la punctul 14:
    litera b) se completează cu o liniuţă cu următorul cuprins:
    „- 999 (nouă sute nouăzeci și nouă)”;
    litera c) se completează cu o liniuță cu următorul cuprins: 
    „- 999 (nouă sute nouăzeci și nouă)”;
    h) se completează cu punctul 141 cu următorul cuprins:
    „141. La stabilirea titlului metalelor prețioase nu se admit devieri negative de la titlul metalului prețios.”;
    i) punctul 15 se abrogă.
    5. Poziția nr.12 din anexa nr.8 la Hotărîrea Guvernului nr.743/2002 cu privire la salarizarea angajaților din unitățile cu autonomie financiară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.79-81, art.841) va avea următorul cuprins:
    „12. Ministerul Finanțelor:
    Instituţia publică „Centrul de Tehnologii Informaţionale în Finanţe”
    Instituția publică „Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării”.
    6. Anexele nr.4, nr.5 și nr.6 la Hotărîrea Guvernului nr.1265/2008 cu privire la reglementarea activității Ministerului Finanțelor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.208-209, art.1278) se abrogă.
    7. La punctul 3 din Regulamentul privind expertizarea metalelor preţioase, pietrelor preţioase şi a articolelor din ele, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.446/2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.118-120, art.512), cuvintele „Întreprinderea de Stat” se  substituie  cu cuvintele „Instituția publică”.
    8. Hotărîrea Guvernului nr.696/2017 cu privire la organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.329, art.801) se completează cu anexele nr.5 și nr.6 cu următorul cuprins:

„Anexa nr.5
la Hotărîrea Guvernului nr.696 /2017

LISTA
autorităţilor administrative din subordinea Ministerului Finanţelor
    Serviciul Fiscal de Stat
    Inspecţia financiară
    Serviciul Vamal
    Agenţia Achiziţii Publice

Anexa nr.6
la Hotărîrea Guvernului nr.696 /2017

LISTA
instituţiilor publice în care Ministerul Finanţelor are calitatea de fondator
    Directoratul Liniei de Credit;
    Instituţia publică „Centrul de Tehnologii Informaţionale în Finanţe”
    Instituția publică „Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării”.”