OMFC31/2019
ID intern unic:  379567
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
ORDIN Nr. 31
din  18.02.2019
privind modificarea și completarea Planului de conturi
contabile în sistemul bugetar şi a Normelor metodologice
privind evidenţa contabilă şi raportarea financiară în
sistemul bugetar, aprobate prin Ordinul ministrului
finanţelor nr.216/2015
Publicat : 01.03.2019 în Monitorul Oficial Nr. 76-85     art Nr : 408     Data intrarii in vigoare : 01.03.2019
    În temeiul art. 11 alin. (2) din Legea contabilității nr. 113/2007 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.27-34, art.61), 
ORDON:
    În Ordinul ministrului finanţelor nr.216/2015 se operează următoarele completări.
    1. În Anexa nr.1 „Planul de conturi contabile în sistemul bugetar şi Normele metodologice privind evidenţa contabilă şi raportarea financiară în sistemul bugetar”,
    1.1. După punctul 1.4.5.3 se introduc alineate noi cu următorul conținut:
    „1.4.5.4. Creanţele şi datoriile se înregistrează în contabilitate la valoarea nominală.
    Creanţele se consideră compromise în cazuri în care termenul de prescripţie prevăzut de legislaţia în vigoare a expirat sau debitorul este declarat insolvabil, a fost desființat ca entitate sau nu poate fi localizat. Creanțele se consideră compromise și în cazul neobținerii rezultatelor în urma sechestrării bunurilor debitorului, neexecutării documentelor executorii, alte situații justificate.
    Recunoaşterea creanţelor drept compromise are loc în baza documentelor care confirmă apariţia circumstanţei respective. Creanţele compromise se decontează la cheltuieli în perioada de gestiune în care au fost recunoscute drept compromise.”

    1.2. Se introduc subconturi de nivelul II în următoarea redacție:

Subcont de nivelul II

Denumirea conturilor

Activ/ Pasiv

149500

Venituri din recuperarea daunei materiale şi lipsurilor

P
289500
Cheltuieli privind creanţele compromise
A
 
 
 
 

 

    1.3. Denumirea subcontului se modifică şi se expune în următoarea redacţie

Subcont de nivelul II

Denumirea conturilor

Activ/ Pasiv

822420
Creanţe compromise decontate
 


   

    1.4. În punctul 3.1.72, după contul 1494 se introduce un cont nou cu următoarea denumire:
    „1495 „Venituri din recuperarea daunei materiale şi lipsurilor””.
    1.5. După punctul 3.1.76 se introduce un punct nou cu următorul conținut:
    „3.1.761. Contul 1495 „Venituri din recuperarea daunei materiale şi lipsurilor” este destinat generalizării informaţiei privind veniturile obţinute din recuperarea daunei materiale şi lipsurilor.
    În creditul acestui cont se înregistrează veniturile din recuperarea daunei materiale şi lipsurilor, iar în debit – trecerea la sfârşitul anului a veniturilor acumulate la rezultate.
    Contul 1495 „Venituri din recuperarea daunei materiale şi lipsurilor” cuprinde următorul subcont de nivelul I:
    14950 „Venituri din recuperarea daunei materiale şi lipsurilor”.
    Subcontul de nivelul I 14950 „Venituri din recuperarea daunei materiale şi lipsurilor” cuprinde următorul subcont de nivelul II:
    149500 „Venituri din recuperarea daunei materiale şi lipsurilor”.
    La subcontul de nivelul II 149500 „Venituri din recuperarea daunei materiale şi lipsurilor” se reflectă veniturile obţinute din recuperarea lipsurilor şi delapidărilor de mijloace băneşti şi valori materiale, inclusiv în urma hotărârilor instanţelor judecătoreşti.”
    1.6. În punctul 3.2.54, după contul 2894 se introduce un cont nou cu următoarea denumire:
    „2895 „Cheltuieli privind creanţele compromise”.”
    1.7. După punctul 3.2.58 se introduce un punct nou cu următorul conținut:
    „3.2.581. Contul 2895 „Cheltuieli privind creanţele compromise” este destinat generalizării informaţiei privind cheltuielile aferente creanţelor compromise.
    În debitul acestui cont se ţine evidenţa pierderilor din creanţele constatate compromise, iar în credit – trecerea la sfîrşitul anului a cheltuielilor la rezultatul financiar.
    Pierderile din creanţele compromise se iau la evidenţă în baza documentelor care confirmă apariţia circumstanţei respective.
    Contul 2895 „Cheltuieli privind creanţele compromise” cuprinde următorul subcont de nivelul I:
    28950 „Cheltuieli privind creanţele compromise”.
    Subcontul de nivelul I 28950 „Cheltuieli privind creanţele compromise” cuprinde următorul subcont de nivelul II:
    289500 „Cheltuieli privind creanţele compromise”.
    La subcontul de nivelul II 289500 „Cheltuieli privind creanţele compromise” se reflectă cheltuielile aferente creanţelor compromise, suportate de către autorităţile/instituţiile bugetare.
    Concomitent, creanţele compromise decontate se înregistrează la subcontul extrabilanţier 822420.”
    1.8. În punctul 3.8.31, denumirea subcontului de nivelul I 82242 „Restanţe anulate ale debitorilor insolvabili” și subcontului de nivelul II 822420 „Restanţe anulate ale debitorilor insolvabili” se modifică și se expune în următoarea redacție:
„Creanţe compromise decontate”.
    2. În Anexa nr.4 „Formularele rapoartelor lunare, trimestriale, semianuale şi anuale”, Forma FD-041, denumirea contului extrabilanțier 822420 „Restanţe anulate ale debitorilor insolvabili” se substituie prin „Creanţe compromise decontate”.
    3. Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

   MINISTRUL FINANȚELOR                                              Ion CHICU

    Nr. 31. Chişinău, 18 februarie 2019.