OMJC48/2019
ID intern unic:  379569
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL JUSTIŢIEI
ORDIN Nr. 48
din  18.02.2019
cu privire la aprobarea Regulamentului
Colegiului disciplinar al notarilor
Publicat : 01.03.2019 în Monitorul Oficial Nr. 76-85     art Nr : 410     Data intrarii in vigoare : 01.03.2019
ÎNREGISTRAT:
Ministrul justiţiei
_____________________
nr. de înregistrare 1418
din 18 februarie 2019


    În temeiul art. 67 alin. (2) și (10) din Legea nr. 69/2016 cu privire la organizarea activității notarilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016,  nr. 277-287, art. 588),
ORDON:
    1. Se aprobă Regulamentul Colegiului disciplinar al notarilor, conform anexei.
    2. Ordinul ministrului justiției nr. 169/2009 pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea Colegiului disciplinar al notarilor, înregistrat la Ministerul Justiției cu nr. 676 din 30 aprilie 2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 95, art. 391), se abrogă.
    3. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și intră în vigoare la data publicării.

    MINISTRUL JUSTIȚIEI                                                  Victoria IFTODI

    Nr. 48. Chişinău, 18 februarie 2019.

Aprobat
prin  Ordinul ministrului justiției
nr. 48 din 18 februarie 2019

REGULAMENTUL
Colegiului disciplinar al notarilor

I. Dispoziţii generale
    1. Prezentul Regulament stabilește modul de organizare a activității și atribuțiile Colegiului disciplinar al notarilor (în continuare Colegiu), procedura de selectare, drepturile și obligațiile membrilor Colegiului, procedura de examinare a cauzelor disciplinare ale notarilor.
    2. Colegiul este un organ colegial, deliberativ, fără personalitate juridică, independent în exercitarea atribuțiilor ce îi revin, constituit pe lîngă Ministerul Justiției.
    3. Colegiul se constituie în vederea examinării cauzelor privind abaterile notarilor de la obligațiile profesionale prevăzute de Legea nr. 69/2016 cu privire la organizarea activității notarilor (în continuare Lege), deciderii asupra tragerii la răspundere a acestora și stabilirii sancțiunilor ce urmează a fi aplicate pentru abaterile disciplinare comise.
    4. Răspunderea disciplinară a notarului nu exclude răspunderea civilă, contravențională sau penală a acestuia.
    5. Prevederile prezentului Regulament se aplică și în privința notarului stagiar care a comis o abatere disciplinară în măsura în care Legea nu prevede altfel.
II. Mandatul membrilor Colegiului
    6. Membrul Colegiului este ales pentru un mandat de 4 ani și nu poate exercita mai mult de 2 mandate consecutiv. Mandatul membrului Colegiului se prelungește de drept pînă la numirea noului membru.
    7. Mandatul de membru al Colegiului încetează în caz de:
    1) expirare a mandatului;
    2) renunțare;
    3) revocare de către ministrul justiţiei, dacă  membrul Colegiului:
    a) absentează nemotivat la două şedinţe convocate consecutiv;
    b) absentează nemotivat la mai mult de 30% din ședințele convocate într-o perioadă de 6 luni de activitate a Colegiului;
    c) nu și-a exercitat nemotivat în mod repetat obligațiile de membru al Colegiului;
    4) aplicare a unei sancţiuni disciplinare pentru abaterile comise în cadrul exercitării profesiei de notar;
    5) suspendare sau retragere a licenţei pentru desfășurarea activității notariale;
    6) demisie sau concediere din funcţia deţinută în cadrul instituției în care activează;
    7) necorespundere condițiilor prevăzute la pct. 9;
    8) deces.
    8. În cazul în care, după convocarea repetată, Colegiul nu adoptă, în termen de 15 zile, hotărîri în problemele care ţin de competenţa acestuia, ministrul justiţiei poate dizolva Colegiul.
III. Procedura de selectare a membrilor
și supleanților în Colegiu
    9. Poate fi desemnat de Ministerul Justiției sau selectat din rîndul societății civile, în calitate de membru al Colegiului, inclusiv membru supleant, persoana care are reputaţie ireproşabilă şi întrunește următoarele condiții:
    1) are studii superioare în domeniul dreptului;
    2) are experiență în domeniul dreptului de cel puțin 5 ani;
    3) nu are antecedente penale;
    4) nu a fost privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita anumite activități, ca pedeapsă principală sau complementară, printr-o hotărîre judecătorească definitivă;
    5) nu a renunțat anterior la calitatea de membru al Colegiului disciplinar al notarilor.
    10. Membrii Colegiului, inclusiv membrii supleanți, desemnați din rîndul notarilor, sunt aleși în conformitate cu prevederile Legii, dintre notarii care întrunesc condițiile prevăzute la pct. 9, care nu au fost sancționați disciplinar în ultimii 3 ani de activitate. 
    11. Reprezentantul societății civile și supleantul acestuia sunt selectați în baza concursului deschis, organizat de Comisia de concurs din cadrul Ministerului Justiției. Conform aceleiași proceduri sunt selectați și membrii/membrii supleanți din rîndul notarilor în cazul în care nu vor fi aleși de Adunarea Generală a Notarilor în condițiile Legii.
    12. Comisia de concurs se formează ad-hoc prin ordin al ministrului justiţiei din 3 persoane: 2 reprezentanți desemnați de Ministerul Justiţiei şi un reprezentant al Camerei Notariale.
    13. Informaţia privind desfăşurarea concursului, inclusiv termenul-limită de depunere a dosarului de participare la concurs se plasează pe pagina web oficială a Ministerului Justiţiei cu cel puțin 10 zile lucrătoare înainte de data desfăşurării concursului.
    14. Concursul constă în selectarea candidatului în baza dosarului depus, apreciindu-se motivaţia, experienţa şi reputaţia acestuia.
    15. Dosarul de participare la concurs se depune de către candidat la sediul Ministerului Justiţiei. Dosarul de participare la concurs include:
    1) cererea pentru participare la concurs;
    2) curriculum vitae;
    3) scrisoarea de motivaţie;
    16. Suplimentar la actele enumerate la pct. 15, candidații reprezentanți ai societății civile prezintă:
    1) copia buletinului de identitate;
    2) copia diplomei de studii superioare în drept;
    3) copia actului ce confirmă vechimea în muncă;
    4) declaraţia pe propria răspundere că nu are antecedente penale, inclusiv stinse;
    5) scrisoarea de recomandare a organizației din care face parte ori cu care colaborează.
    17. Dosarul de participare la concurs, care nu conține toate actele indicate la pct. 15 și 16, se restituie candidatului. Dosarul poate fi depus repetat dacă au fost înlăturate neajunsurile depistate și termenul general pentru depunere nu a expirat.
    18. Curriculum vitae şi scrisoarea de recomandare a candidatului se publică pe pagina web a Ministerului Justiţiei, în scopul verificării reputației ireproșabile. Neprezentarea obiecțiilor la adresa candidatului, din partea oricărei persoane interesate, în termen de 5 zile lucrătoare de la publicare, se echivalează cu deținerea reputației ireproșabile de către candidat.
    19. Concursul se prelungește dacă:
    1) nu au fost depuse dosare;
    2) a fost depus doar un singur dosar de participare la concurs;
    3) după examinarea dosarelor, nu este selectat nici un candidat.
    20. Prelungirea concursului se realizează prin modificarea termenului-limită de depunere a dosarelor la concurs, cu plasarea anunțului repetat pe pagina web oficială a Ministerului Justiţiei, iar după caz, și în alte mijloace de informare.
    21. Decizia Comisiei de concurs se prezintă ministrului justiției în termen de 3 zile lucrătoare de la data emiterii.
    22. Preşedintele şi vicepreşedintele Colegiului se aleg prin votul secret al majorității membrilor, în cadrul primei ședințe a Colegiului. În cazul încetării mandatului de membru al Colegiului a persoanei aleasă în calitate de președinte a Colegiului, funcţia acestuia este exercitată de către vicepreședinte, pînă la alegerea unui nou președinte.
    23. În cazul în care președintele și/sau vicepreşedintele Colegiului nu poate fi ales pe parcursul a cel mult 2 ședințe, din cauza lipsei candidaturilor și/sau a voturilor necesare sau din orice alt motiv, acesta va fi numit prin ordinul ministrului justiției.
IV. Atribuţiile Colegiului, preşedintelui şi
secretarului. Drepturile şi obligaţiile membrilor.

    24. Colegiul are următoarele atribuţii:
    1) examinează cauzele disciplinare ale notarilor;
    2) constată abaterile disciplinare sau lipsa acestora;
    3) stabilește sancțiunea disciplinară.
    25. Președintele Colegiului are următoarele atribuții:
    1) asigură și organizează ședințele Colegiului, stabilește data și ora desfășurării ședințelor, după coordonare cu membrii Colegiului;
    2) prezidează ședințele Colegiului și coordonează activitatea Colegiului;
    3) repartizează, prin rotație în ordinea alfabetică, membrului raportor, cauza disciplinară pentru examinare;
    4) participă la examinarea cauzelor disciplinare;
    5) semnează actele Colegiului;
    6) întocmește și prezintă ministrului justiției, pînă la data de 1 februarie al fiecărui an, Raportul anual de activitate al Colegiului;
    7) exercită alte atribuții necesare pentru coordonarea activității Colegiului.
    26. Membrii Colegiului au dreptul:
    1) să solicite și să primească materialele remise Colegiului;
    2) să prezinte propuneri pentru ordinea de zi a ședințelor Colegiului;
    3) să pună întrebări participanților în procesul examinării cauzei disciplinare.
    27. Membrii Colegiului au următoarele obligații:
    1) să-şi exercite atribuțiile în conformitate cu Legea şi prezentul Regulament;
    2) să pregătească raportul și alte materiale necesare pentru ședința Colegiului;
    3) în caz de dezacord cu hotărîrea Colegiului, să întocmească o opinie separată, motivată;
    4) să voteze pro sau contra în chestiunile incluse pe ordinea de zi a ședinței Colegiului;
    5) să informeze președintele și secretarul Colegiului, cu cel puțin 1 zi pînă la ședința Colegiului, despre imposibilitatea, din motive întemeiate, de a participa la ședință;
    6) să respecte caracterul confidenţial al actelor și faptelor care i-au devenit cunoscute, precum şi al informaţiilor recepţionate, în condiţiile legii, inclusiv după încetarea calității de membru.
    28. Membrul-raportor poartă răspundere personală pentru corectitudinea și veridicitatea datelor și a faptelor indicate în raportul pe cauza disciplinară, precum și pentru prezentarea materialelor aferente raportului.
    29. Neprezentarea nemotivată a raportului pe cauza disciplinară de către membrul-raportor atrage privarea de dreptul la indemnizația achitată pentru ședința respectivă. Neprezentarea nemotivată în mod repetat a raportului atrage după sine încetarea mandatului de membru al Colegiului, în temeiul prevederilor pct. 7 subpct. 3) lit. c), cu repartizarea cauzei disciplinare unui alt membru raportor.
    30. Secretarul Colegiului are următoarele atribuții:
    1) ţine registrul sesizărilor adresate Colegiului, a cauzelor disciplinare examinate și altor acte emise sau recepționate de Colegiu;
    2) verifică dacă sesizarea depusă întrunește condițiile prevăzute la pct. 44;
    3) întocmește şi ține evidența proceselor-verbale ale ședințelor Colegiului;
    4) ține evidența hotărîrilor Colegiului;
    5) notifică notarul subiect al procedurii disciplinare și autorul sesizării despre locul, data şi ora şedinţei Colegiului;
    6) comunică membrilor Colegiului sau, după caz, membrilor supleanți, data, ora, locul şi ordinea de zi a ședinței Colegiului și expediază în format electronic materialele subiectelor de pe ordinea de zi;
    7) asigură accesul participanților şi al reprezentanților acestora la toate materialele sesizării;
    8) informează notarul subiect al procedurii disciplinare și autorul sesizării despre hotărîrea adoptată de către Colegiu;
    9) furnizează președintelui informația statistică necesară întocmirii Raportului anual de activitate al Colegiului;
    10) asigură arhivarea actelor Colegiului;
    11) exercită alte atribuţii, ce ţin de organizarea și activitatea Colegiului.
V. Organizarea activității Colegiului
    31. Colegiul își desfășoară activitatea în ședinţe ordinare convocate ori de cîte ori este necesar, la iniţiativa:
    1) ministrului justiţiei;
    2) Comisiei de etică;
    3) Consiliului Camerei Notariale;
    4) preşedintelui Colegiului; 
    5) a 1/3 din membrii Colegiului.
    32. Membrii Colegiului şi, după caz, membrii supleanţi sunt anunţaţi despre data, ora şi locul convocării şedinţei, ordinea de zi, cu cel puţin 3 zile lucrătoare înainte de şedinţă.
    33. Şedinţele Colegiului sînt prezidate de preşedinte sau de vicepreședinte, în cazul absenţei președintelui. Dacă preşedintele și vicepreşedintele lipsesc, membrii Сolegiului prezenţi la şedinţă pot alege în calitate de preşedinte un membru din cei prezenţi pentru a prezida şedinţa, iar în caz de imposibilitate a alegerii, atribuţiile acestuia vor fi exercitate de decanul de vîrstă.
    34. Membrul supleant substituie membrul Colegiului în următoarele cazuri:
    1) încetarea mandatului de membru al Colegiului, pînă la expirarea mandatului;
    2) imposibilitatea participării la ședință a membrului Colegiului;
    3) admiterea cererii de recuzare/abținere de către Colegiu.
    35. Membrul Colegiului este obligat să se abţină de la examinarea cauzei disciplinare, dacă:
    1) se află în raporturi de rudenie pînă la al patrulea grad inclusiv, sau de afinitate pînă la al treilea grad inclusiv, cu notarul vizat în cauza disciplinară sau cu persoana care a depus sesizarea, cu avocatul sau reprezentantul acestora;
    2) are un interes personal, direct sau indirect, în soluţionarea cauzei disciplinare;
    3) există un conflict de interese;
    4) există alte împrejurări care pun la îndoială obiectivitatea şi imparțialitatea lui.
    36. Pentru aceleași motive prevăzute la pct. 35 autorul sesizării și notarul, în privința căruia este intentată procedura disciplinară, sunt în drept să declare recuzarea unuia sau mai multor membri ai Colegiului.
    37. Cererea de abținere/recuzare argumentată se întocmește în scris și se depune pînă la începerea examinării cauzei disciplinare.
    38. Cererea de abținere/recuzare se examinează, în lipsa membrului a cărui recuzare sau abţinere se soluționează, de către membrii Colegiului. Hotărîrea privind recuzarea sau abţinerea se adoptă prin votul majorităţii membrilor Colegiului prezenţi la şedinţă.
    39. Dacă urmare a admiterii cererii de abținere/recuzare ședința nu este deliberativă, aceasta se amînă pentru desemnarea membrului/membrilor supleanți.
    40. Lucrările Colegiului se desfășoară în limba română și se consemnează în proces-verbal, care include următoarele date:
    1) numele, prenumele membrilor Colegiului sau a membrilor supleanți, prezenți și absenți la examinarea fiecărei cauze disciplinare;
    2) numele, prenumele altor participanți la ședință;
    3) ordinea de zi;
    4) subiectele puse la vot;
    5) rezultatele votării;
    6) ora începerii şi încheierii şedinţei.
    41. Procesul-verbal se întocmește în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la şedinţă şi se semnează de membrii prezenți la şedinţa Colegiului. Pe parcursul ședinței, secretarul asigură efectuarea înregistrarii audio a acesteia, cu excepția deliberării. Purtătorul de informație pe care a fost salvată înregistrarea audio a ședinței se anexează la procesul-verbal.
    42. Actele Colegiului se păstrează conform termenelor prevăzute în Indicatorul documentelor tip și al termenelor de păstrare pentru autorități publice, întreprinderi, instituţii și organizaţii, indiferent de tipul de proprietate și forma de organizare juridică, aprobat de Agenția Națională a Arhivelor.
VI. Examinarea cauzelor disciplinare
de către Colegiu
    43. Dreptul de a sesiza Colegiul și de a solicita tragerea la răspundere disciplinară a notarului îl au:
    1) ministrul justiției;
    2) Comisia de etică, în cazul constatării unei încălcări a prevederilor Codului de etică al notarilor, pasibile de răspundere disciplinară;
    3) orice persoană interesată.
    44. Sesizarea se depune la Ministerul Justiției, după înregistrare se remite secretarului Colegiului. Sesizarea trebuie să conțină:
    1) datele de identificare şi informația de contact ale autorului sesizării;
    2) numele notarului în privința căruia se solicită tragerea la răspundere disciplinară și descrierea succintă a faptelor acestuia pasibile de răspundere disciplinară;
    3) circumstanțele în care au fost comise faptele indicate la subpct. 2);
    4) circumstanțele de drept pe care autorul își întemeiază pretențiile și indicarea, după caz, a probelor care confirmă cele invocate în sesizare;
    5) data şi semnătura autorului sesizării.
    45. Sesizările care nu corespund cerințelor prevăzute la pct. 44 nu se remit Colegiului pentru examinare. Secretarul Colegiului informează, în termen de 5 zile lucrătoare, autorul sesizării despre necesitatea înlăturării neconformităților identificate. În cazul neînlăturării acestora în termen de 10 zile lucrătoare, sesizarea se restituie.
    46. În scopul pregătirii raportului, membrul-raportor este în drept să solicite notarului şi/sau autorului sesizării prezentarea opiniei, documentelor şi a altor probe pertinente pentru elucidarea faptelor invocate în sesizare sau despre care a luat cunoştinţă în mod direct, a cauzelor şi împrejurărilor concrete în care acestea s-au produs.
    47. Refuzul notarului de a răspunde solicitărilor membrului-raportor nu împiedică examinarea sesizării, dar se interpretează în defavoarea acestuia. În acest caz, Colegiul examinează cauza disciplinară în baza materialelor de care dispune.
    48. Examinarea abaterii disciplinare are la bază următoarele principii:
    1) prezumţia nevinovăţiei – notarul se prezumă a fi nevinovat, pînă la proba contrară;
    2) garantarea dreptului la apărare – notarul are dreptul de a fi audiat, de a prezenta opinia, dovezi în apărarea sa şi de a fi asistat de un avocat sau un reprezentant;
    3) celeritatea procedurii disciplinare – Colegiul este obligat să examineze fără întîrziere sesizarea, cu respectarea drepturilor participanților şi a regulilor prevăzute de reglementările în vigoare;
    4) gradualitatea și proporţionalitatea sancțiunii aplicate – la examinarea abaterilor disciplinare se asigură un raport echitabil între gravitatea abaterii, circumstanţele săvîrșirii acesteia şi sancţiunea disciplinară aplicată, coroborată cu aplicarea anterioară a altor sancțiuni disciplinare în privința aceluiași notar;
    5) unicitatea sancţiunii – pentru o abatere disciplinară nu se poate aplica decît o singură sancţiune disciplinară;
    6) contradictorialitatea – fiecare parte trebuie să probeze faptele invocate, iar sesizarea se examinează, reieșind din solicitările ce se conțin în ea.
    49. Ședințele Colegiului sunt publice. Colegiul poate dispune ca o parte a acesteia sau întreaga ședință la care se examinează cauza disciplinară să fie închisă, în scopul protejării vieții intime sau a secretului profesional. Pronunţarea hotărîrii Colegiului disciplinar este publică.
    50. Preşedintele şedinţei anunţă deschiderea acesteia şi prezintă numele,  prenumele membrilor prezenți ai Colegiului.
    51. Examinarea cauzei disciplinare începe cu prezentarea raportului membrului Colegiului desemnat raportor pe cauza disciplinară.
    52. În timpul examinării cauzei disciplinare, prezenţa notarului este obligatorie. Notarul poate solicita, pentru motive temeinice, amînarea examinării cauzei disciplinare pentru o dată ulterioară sau poate solicita examinarea în lipsa sa. Dacă notarul lipseşte nejustificat de la şedinţă, Colegiul poate să decidă examinarea cauzei disciplinare în lipsa lui.
    53. În cazul în care notarul sau reprezentantul acestuia participă la examinarea cauzei disciplinare, audierea explicațiilor notarului sau a reprezentantului acestuia este obligatorie. Pe parcursul şedinţei, notarul are dreptul să formuleze în orice moment demersuri şi să prezinte explicaţii suplimentare şi probe în susţinerea poziţiei sale. În procesul examinării pot fi audiate şi alte persoane, ale căror declaraţii pot contribui la soluţionarea cauzei disciplinare. Refuzul prezentării explicațiilor de către notar nu exclude examinarea cauzei disciplinare.
    54. Dacă pe parcursul examinării cauzei disciplinare se constată că faptele care au stat la baza sesizării constituie în acelaşi timp obiect al unui litigiu în instanţa de judecată, Colegiul suspendă examinarea cauzei disciplinare pînă la pronunţarea unei decizii irevocabile de către instanţa judecătorească.
    55. Retragerea de către autor a sesizării anterior pronunțării hotărîrii Colegiului  constituie temei de încetare a procedurii disciplinare doar în cazul în care, în procesul examinării acesteia, nu au fost constatate fapte care au dus la lezarea drepturilor altor persoane interesate sau a altor interese ocrotite de lege.
VII. Deliberarea și adoptarea hotărîrii
    56. După examinarea cauzei disciplinare, Colegiul deliberează în mod secret.
    57. Rezultatul deliberării membrilor Colegiului se pronunță în mod public cu indicarea numărului de voturi pro și contra și a opiniilor separate, dacă există.   
    58. Membrul Colegiului desemnat raportor pe cauza disciplinară redactează hotărîrea motivată a Colegiului în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la pronunțarea dispozitivului. Opinia separată a membrului Colegiului se întocmește în scris, cu indicarea motivelor și se anexează la materialele cauzei disciplinare. Hotărîrea Colegiului se semnează de preşedintele ședinței şi membrul-raportor, în cel mult 7 zile lucrătoare de la pronunțarea dispozitivului.
    59. Colegiul poate hotărî:
    1) admiterea sesizării, constatarea abaterii disciplinare şi stabilirea uneia dintre sancţiunile disciplinare prevăzute la art. 66 din Lege;
    2) respingerea sesizării, în cazul în care nu a fost constatată o abatere disciplinară;
    3) admiterea sesizării, constatarea abaterii disciplinare şi încetarea procedurii disciplinare, în cazul în care a expirat termenul de tragere la răspundere disciplinară;
    4) încetarea procedurii disciplinare în caz de deces al notarului, subiect al răspunderii disciplinare;
    5) încetarea procedurii disciplinare în caz de retragere a sesizării de către autor, în condițiile prevăzute la pct. 55.
    60. La stabilirea sancțiunilor disciplinare Colegiul ține cont de:
    1)  caracterul şi gravitatea abaterii;
    2)  împrejurările în care abaterea a fost săvîrşită;
    3) conduita notarului pe perioada examinării cauzei disciplinare.
    61. Hotărîrea Colegiului trebuie să conțină, după caz:
    1) numele şi prenumele notarului, subiect al procedurii disciplinare şi teritoriul de activitate în care activează;
    2) numele şi prenumele autorului sesizării;
    3) data comiterii faptei invocate în sesizare;
    4) descrierea faptei care constituie abatere disciplinară şi încadrarea juridică a acesteia sau, după caz, a motivelor lipsei abaterii disciplinare în fapta invocată sau a temeiurilor încetării procedurii disciplinare;
    5) poziția părților și probele prezentate în susținerea acesteia;
    6) temeiul stabilirii sancțiunii și sancțiunea disciplinară stabilită;
    7) numele și prenumele membrilor Colegiului prezenți la examinarea cauzei;
    8) data adoptării hotărîrii.
    62. Hotărîrea Colegiului se publică pe pagina web oficială a Ministerului Justiției.
    63. Hotărîrile Colegiului împreună cu toate materialele se aduc la cunoștința ministrului justiţiei în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la pronunțarea dispozitivului.