HGC159/2019
ID intern unic:  379634
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 159
din  07.03.2019
cu privire la modificarea Regulamentului privind prescrierea medicamentelor
compensate pentru tratamentul în condiții de ambulator al persoanelor înregistrate
la medicul de familie, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1372/2005
Publicat : 08.03.2019 în Monitorul Oficial Nr. 93     art Nr : 174     Data intrarii in vigoare : 08.03.2019
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Regulamentul privind prescrierea medicamentelor compensate pentru tratamentul în condiții de ambulator al persoanelor înregistrate la medicul de familie, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1372/2005 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 176-181, art.1477), se modifică după cum urmează:
    1) punctul 6 va avea următorul cuprins:
    „6. Dreptul de a prescrie medicamente compensate îl au medicii de familie, medicii neurologi, medicii psihiatri, medicii endocrinologi și medicii pediatri din cadrul prestatorilor de asistență medicală (în continuare – prestatori) care au încheiat contracte cu Compania.”;
    2) se completează cu punctul 61 cu următorul cuprins:
    „61. Compania va aproba și va adapta modelul contractului privind prescrierea medicamentelor compensate de către prestatorii de servicii medicale care nu au încheiat contracte de acordare a asistenței medicale în cadrul asigurării obligatorii de asistență medicală conform prevederilor actelor normative aprobate ulterior încheierii acestuia.”;
    3) la punctul 9:
    a) în propoziția patru, după cuvîntul „antidiabetice” se introduc cuvintele „orale și”;
    b) propoziția a cincea se exclude;
    c) la punctul 26, cuvintele „prestatorul de asistență medicală primară” se substituie cu cuvîntul „prestator”.
    2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării.

     PRIM-MINISTRU                                                                   Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul sănătății,
    muncii și protecţiei sociale                                                        Silvia Radu

    Nr. 159. Chişinău, 7 martie 2019.