LPC322/2018
ID intern unic:  379656
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 322
din  30.11.2018
pentru modificarea Legii nr. 303/2013 privind serviciul public
de alimentare cu apă și de canalizare
Publicat : 08.03.2019 în Monitorul Oficial Nr. 86-92     art Nr : 142     Data intrarii in vigoare : 08.03.2019
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Legea nr. 303/2013 privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 60–65, art. 123), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. În cuprinsul legii:
    textele „furnizare a serviciului”, „serviciu public de alimentare cu apă şi de canalizare furnizat”, „serviciu furnizat”, „la nivel de regiune, raion” și „indicatori de calitate”, la orice formă gramaticală, se substituie, respectiv, cu textele „furnizare/prestare a serviciului”, „serviciu public de alimentare cu apă şi de canalizare furnizat/prestat”, „serviciu furnizat/prestat”, „la nivel de raion” și „indicatori de performanță” la forma gramaticală corespunzătoare; 
    cuvîntul „gestionar”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvîntul „administrator” la forma gramaticală corespunzătoare;
    cuvîntul „furnizează” se substituie cu textul „furnizează/prestează”.
    2. Articolul 2:
    la alineatul (2), cuvintele „autorităţii publice centrale de reglementare” se substituie cu cuvintele „autorităţii de reglementare”;
    alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    „(3) Prevederile prezentei legi se aplică serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare organizat la nivel de raion, municipiu, oraş, sat/comună.”  
    articolul se completează cu alineatul (4) cu următorul cuprins:
    „(4) Prevederile prezentei legi vizează satisfacerea cît mai completă a cerinţelor consumatorilor, protejarea intereselor acestora, întărirea coeziunii economico-sociale la nivelul comunităţilor locale, precum şi dezvoltarea durabilă a unităţilor administrativ-teritoriale.”
    3. La articolul 3:
    alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) Serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare se înfiinţează, se organizează şi se gestionează de către autorităţile administraţiei publice locale pentru satisfacerea necesităţilor colectivităţilor locale. La organizarea, funcţionarea şi dezvoltarea serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare, interesul general al localităților și al cetățenilor este prioritar.”
    alineatul (4) se completează în final cu textul „ , cu condiția asigurării colectării apelor uzate prin sisteme individuale”.
    4. La articolul 4:
    noţiunea „apă industrială uzată” se substituie cu noțiunea „ape industriale uzate” cu următorul cuprins:
    „ape industriale uzate – toate apele uzate care provin din spaţiile utilizate în scopuri comerciale sau industriale, altele decît apele menajere uzate sau apele pluviale;”
    noţiunea „avizare a tarifelor” se substituie cu noțiunea „avizare a cheltuielilor de bază şi a tarifelor” cu următorul cuprins:
    „avizare a cheltuielilor de bază şi a tarifelor – activitate de analiză şi de verificare a corectitudinii cheltuielilor de bază şi a tarifelor calculate de operatori, desfăşurată de Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică, cu respectarea procedurilor de stabilire, ajustare şi modificare a tarifelor şi cu emiterea avizelor privind cuantumul acestora pentru a fi aprobate de consiliile locale;”
    noțiunea „branșament de apă” va avea următorul cuprins:
    „branşament de apă – conductă de apă care asigură legătura dintre reţeaua publică de distribuţie a apei şi instalaţia internă de apă. Branşamentul de apă deserveşte un singur consumator. În cazuri temeinic justificate şi atunci cînd condiţiile tehnice nu permit altă soluţie, se poate admite alimentarea cu apă a mai multor consumatori de la acelaşi branşament de apă. Cheltuielile pentru execuţia branşamentului de apă se suportă de către consumator. Execuția branşamentului se asigură fie de către operator, fie de către consumator;”
    noțiunea „consumator” va avea următorul cuprins:
    „consumator – persoană fizică sau juridică care beneficiază, direct ori indirect, individual sau colectiv, de serviciile de alimentare cu apă şi de canalizare, în condiţiile legii;”
    noțiunea „consumator casnic” va avea următorul cuprins:
    „consumator casnic – persoană fizică care utilizează serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare furnizat/prestat de operator, în bază de contract, pentru necesităţi casnice nelegate de activitatea de întreprinzător sau de cea profesională;”
    la noțiunea „contor (apometru)”, cuvintele „aparat pentru măsurarea” se substituie cu cuvintele „mijloc de măsurare a”;
    după noțiunea „contor (apometru)” se introduc două noțiuni noi cu următorul cuprins:
    „contract de delegare a gestiunii – contract încheiat în formă scrisă, prin care unitățile administrativ-teritoriale atribuie, pe o perioadă determinată, unui operator/unor operatori, care acționează pe riscul și răspunderea proprie, dreptul și obligația de a furniza/presta serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare, integral sau, după caz, numai unele activități specifice acestuia, inclusiv dreptul şi obligaţia de a administra şi de a exploata infrastructura tehnico-edilitară­­ aferentă serviciului furnizat/prestat sau activităţii efectuate, în schimbul unei redevenţe. Contractul de delegare a gestiunii este contract administrativ și cade sub incidența prevederilor Codului administrativ al Republicii Moldova; 
    delegarea gestiunii serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare – acțiune prin care o unitate administrativ-teritorială atribuie unuia sau mai multor operatori, în condițiile prezentei legi, dreptul de furnizare/prestare a serviciului sau a unei componente a acestuia și pentru care își asumă responsabilitatea. Delegarea gestiunii serviciului implică operarea propriu-zisă a serviciului, concesionarea sistemului public aferent serviciului delegat, precum și dreptul și obligația operatorului de a administra și de a exploata sistemul respectiv;”    
    noțiunea „operator” va avea următorul cuprins:
    „operator – persoană juridică care are capacitatea de a furniza/presta serviciul public de alimentare cu apă şi/sau de canalizare şi de a asigura nemijlocit administrarea şi exploatarea sistemului public de alimentare cu apă şi de canalizare, conform prevederilor prezentei legi;”
    după noțiunea „operator” se introduce o noțiune nouă cu următorul cuprins:
    „operator regional – operator organizat ca societate comercială, cu capital social deținut integral de una sau mai multe unități administrativ-teritoriale, care asigură furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare pe raza de competență a mai multor unități administrativ-teritoriale, inclusiv administrarea și exploatarea sistemelor publice de alimentare cu apă şi de canalizare;”    
    după noțiunea „racord de canalizare” se introduce o noțiune nouă cu următorul cuprins:
    „redevenţă – plată pentru transmiterea dreptului de folosință a bunurilor domeniului public sau privat al unității administrativ-teritoriale, aferente serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare, stabilită în contractul de delegare a gestiunii;”
    noțiunea „regiune” se exclude;
    la noțiunea „rețea publică de transport al apei”, după textul „construcții-anexă,” se introduce textul „cuprinsă între captare și rețeaua de distribuție,”;
    după noțiunea „studiu de fezabilitate” se introduce o noțiune nouă cu următorul cuprins:
    „studiu de oportunitate – document realizat de autoritatea publică locală în scopul colectării de date economico-financiare suficiente pentru fundamentarea necesității și oportunității de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare;”
    noțiunea „tarif distinct” se exclude.
    5. Articolul 6:
    la litera b), cuvîntul „anuale” se exclude;
    litera e) va avea următorul cuprins:
    „e) elaborează, aprobă și participă, după caz, la implementarea actelor normative în domeniu;”
    articolul se completează cu litera h) cu următorul cuprins:
    „h) elaborează Procedura-cadru privind organizarea, derularea şi atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare și Criteriile de selecție-cadru specifice serviciului.”
    6. Articolul 7:
    la alineatul (2):
    literele f) şi g) vor avea următorul cuprins:
    „f) elaborează şi aprobă Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare;
     g) elaborează și aprobă Regulamentul-cadru cu privire la indicatorii de performanță ai serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare;”
    după litera g) se introduc literele g1)–g3) cu următorul cuprins:
    „g1) elaborează și aprobă Caietul de sarcini-cadru al serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare;
    g2) elaborează și aprobă Contractul-cadru de furnizare/prestare a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare;
    g3) elaborează și aprobă Regulamentul privind procedurile de prezentare și examinare a cererilor titularilor de licențe privind prețurile și tarifele reglementate;”
    după litera h) se introduce litera h1) cu următorul cuprins:
    „h1) elaborează şi aprobă Regulamentul privind principiile de efectuare a investiţiilor în sectorul de alimentare cu apă şi de canalizare;”
    alineatul (4) va avea următorul cuprins:
    „(4) Agenţia stabileşte pentru titularii de licenţe plăţile regulatorii necesare pentru asigurarea activităţii sale, în conformitate cu Legea nr. 174/2017 cu privire la energetică, în mărime de pînă la 0,3% din venitul titularului de licență, obținut din furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare. Plăţile regulatorii se transferă de către titularii de licenţe în contul curent al Agenţiei, trimestrial, în termenul stabilit de Agenţie.”
    7. La articolul 8:
    alineatul (1):
    litera e) va avea următorul cuprins:
    „e) elaborează și aprobă Caietul de sarcini al serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare și Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare;”
    alineatul se completează cu literele m)–o) cu următorul cuprins:
    „m) aprobă studiul de fezabilitate privind reabilitarea și extinderea sistemului public de alimentare cu apă și de canalizare; 
    n) aprobă indicatorii de performanță ai serviciului în conformitate cu Regulamentul-cadru cu privire la indicatorii de performanță ai serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare, elaborat şi aprobat de Agenție;
    o) emit decizii cu privire la forarea fîntînilor arteziene noi şi exploatarea celor existente, în conformitate cu prevederile art. 19 alin. (5).”
    articolul se completează cu alineatul (11) cu următorul cuprins:
    „(11) În vederea asigurării continuităţii şi funcţionării serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare, autorităţile administraţiei publice locale sînt responsabile de planificarea și urmărirea executării lucrărilor de investiții conform propriilor strategii de dezvoltare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare și planurilor generale de urbanism. În acest scop, autoritățile publice locale întocmesc programe de investiţii multianuale de înlocuire, extindere şi modernizare a sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare, corelate cu investiţiile stabilite în planurile de alimentare cu apă și sanitație raionale/naționale.”  
    8. Legea se completează cu articolul 91 cu următorul cuprins:
    „Articolul 91. Efectuarea controalelor
    (1) Agenția monitorizează și verifică, prin control, activitatea operatorilor pentru asigurarea respectării legislației din domeniu în desfășurarea activității licențiate, a respectării principiului costurilor necesare și justificate la calcularea tarifelor pentru serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, avînd și alte competențe acordate prin prezenta lege.
    (2) În vederea asigurării prevederilor alin. (1), Agenția efectuează controale și stabilește, în funcție de complexitate, durata necesară pentru efectuarea acestora, care nu trebuie să depășească 90 de zile. Perioada de întocmire a raportului de control și de prezentare a acestuia operatorilor supuşi controlului nu poate depăși 30 de zile lucrătoare de la data încheierii controlului. Rapoartele privind rezultatele controlului, întocmite de angajaţii Agenţiei, se înaintează Consiliului de administraţie spre examinare, care, prin hotărîre, se pronunță pe marginea acestora şi dispune, după caz, luarea de măsuri pentru înlăturarea abaterilor constatate şi/sau pentru aplicarea unor sancţiuni.
    (3) Agenţia efectuează controale planificate sau controale inopinate, din oficiu sau la cerere, în conformitate cu prevederile Legii nr. 131/2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător.”
    9. Articolul 10 se completează cu literele h) și i) cu următorul cuprins:
    „h) continuitatea din punct de vedere calitativ și cantitativ;
    i) adaptabilitatea la cerințele consumatorilor.”
    10. La articolul 11:
    alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) Alegerea formei de gestiune a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare se efectuează prin decizia autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale, în funcţie de natura şi starea serviciului, de necesitatea asigurării celui mai bun raport calitate-preț, de interesele actuale şi de perspectivă ale unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi de mărimea şi complexitatea sistemelor aferente serviciului.”
    articolul se completează cu alineatele (3) şi (4) cu următorul cuprins:
    „(3) Forma de gestiune a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare se stabilește prin:
    a) decizie privind darea în administrare, adoptată de autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale, în cazul gestiunii directe;
    b) decizie privind atribuirea şi încheierea contractelor de delegare a gestiunii serviciului, adoptată, respectiv aprobată, după caz, de autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale, în cazul gestiunii delegate.
    (4) Activităţile specifice serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, indiferent de forma de gestiune aleasă, se realizează pe baza unui regulament de organizare și funcționare a serviciului şi a unui caiet de sarcini, elaborate şi aprobate de autorităţile administraţiei publice locale în conformitate cu Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare și cu Caietul de sarcini-cadru al serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare, elaborate de Agenție.”
    11. La articolul 12, alineatele (2) și (3) vor avea următorul cuprins:
    „(2) Gestiunea directă se realizează prin structuri ale autorităților administrației publice locale, înființate prin decizii ale consiliilor locale, după caz, care pot fi:
    a) compartimente de specialitate, fără personalitate juridică, organizate în cadrul aparatului propriu al consiliului local al unității administrativ-teritoriale;
    b) entități specializate, cu personalitate juridică, organizate în subordinea consiliului local al unității administrativ-teritoriale, avînd patrimoniu propriu, gestiune economică proprie și autonomie financiară și funcțională. 
    (3) Entităţile menţionate la alin. (2) lit. b) îşi desfăşoară activitatea de furnizare/prestare a serviciului în baza deciziei de dare în administrare şi exploatare a serviciului şi a sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare aferente şi în baza licenţei eliberate de Agenție, în condiţiile legii.”
    12. La articolul 13:
    alineatele (2)–(4) vor avea următorul cuprins:
    „(2) Procedurile de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii sînt licitația publică și negocierea directă, organizate în baza Procedurii-cadru privind organizarea, derularea și atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare, aprobată de Guvern.
     (3) Contractele de delegare a gestiunii se aprobă prin decizie de atribuire, adoptată de autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale, și se semnează de către autoritățile executive ale acestora.
     (4) Gestiunea delegată se realizează prin intermediul unor operatori, care pot fi:
    a) societăți comerciale înființate de autoritățile administrației publice locale, care furnizează/prestează serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare, cu capital social deținut integral de unitățile administrativ-teritoriale;
    b) societăți comerciale care furnizează/prestează serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare, înființate în urma reorganizării întreprinderilor municipale, al căror capital social este deținut integral, în calitate de proprietar, de unitățile administrativ-teritoriale;   
    c) societăți comerciale cu capital social privat sau mixt, care furnizează/prestează serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare.” 
    la alineatul (7), litera b) va avea următorul cuprins:
    „b) Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare;”  
    la alineatul (8):
    litera g) va avea următorul cuprins:
    „g) indicatorii de performanță ai serviciului furnizat/prestat consumatorilor;”
    litera h) se abrogă;
    la alineatul (9), cuvintele „și nivelul tarifelor aplicate” se exclud;
    alineatele (11) şi (12) vor avea următorul cuprins:
    „(11) Procedura privind atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare se face în baza documentaţiei de atribuire aprobate de autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale. Documentaţia de atribuire cuprinde în mod obligatoriu Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare, Caietul de sarcini al serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare şi Criteriile de selecţie specifice acestuia, întocmite pe baza Regulamentului-cadru, a Caietului de sarcini-cadru al serviciului şi a Criteriilor de selecţie-cadru specifice serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare.
     (12) Prin derogare de la prevederile art. 13 alin. (2), contractul de delegare a gestiunii serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare, inclusiv concesionarea sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare aferente acestuia, se atribuie direct operatorilor regionali/operatorilor enumerați la alin. (4) lit. a) și b) cu capital integral public. Existența capitalului privat în capitalul integral al operatorului regional/operatorului este exclusă.”
    la alineatul (14):
    cuvintele „studiu de fezabilitate” se substituie cu cuvintele „studiu de oportunitate”;
    alineatul se completează cu următorul text:
    „Studiul de oportunitate cuprinde examinarea următoarelor elemente:
    a) necesităţile localității; 
    b) suprafaţa, gradul de dezvoltare şi particularităţile economico-sociale ale localităţilor;
    c) starea sistemului de alimentare cu apă şi de canalizare existent;
    d) posibilităţile locale de finanţare a funcţionării serviciului, respectiv a înfiinţării și/sau a dezvoltării sistemului public de alimentare cu apă și de canalizare;
    e) raportul calitate-cost optim pentru serviciul furnizat/prestat consumatorilor.”
    articolul se completează cu alineatele (18) şi (19) cu următorul cuprins:
    „(18) Contractele de delegare a gestiunii vor prevedea sarcinile concrete ce revin autorităților administrației publice locale, respectiv operatorului, în ceea ce privește inițierea, fundamentarea, promovarea, aprobarea, finanțarea și efectuarea investițiilor. 
    (19) În cazul gestiunii delegate, investițiile efectuate pentru înlocuirea, modernizarea și/sau extinderea sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare se recuperează prin amortizare sau redevență, după caz.” 
    13. Legea se completează cu articolul 131 cu următorul cuprins:
    „Articolul 131. Regimul juridic al sistemelor publice de alimentare cu apă
                             și de canalizare
    (1) Sistemele publice de alimentare cu apă și de canalizare sînt parte componentă a infrastructurii tehnico-edilitare a unităților administrativ-teritoriale, sînt bunuri de interes și folosință publică și aparțin, prin natura lor sau potrivit legii, domeniului public al unităților administrativ-teritoriale, fiind supuse regimului juridic al proprietății publice în conformitate cu Legea nr. 29/2018 privind delimitarea proprietății publice.
    (2) Sistemele publice de alimentare cu apă și de canalizare sau părțile componente ale acestora, realizate în comun prin programe de investiții, aparțin domeniului public al statului sau al unităților administrativ-teritoriale și se înregistrează în patrimoniul acestora pe baza următoarelor criterii:
    a) bunurile construite exclusiv în raza unei singure unități administrativ-teritoriale aparțin domeniului public al acesteia;
    b) bunurile construite în raza mai multor unități administrativ-teritoriale și/sau care deservesc mai multe unități administrativ-teritoriale aparțin domeniului public al raionului/municipiului dacă toate unitățile administrativ-teritoriale implicate sînt situate în același raion/municipiu;
    c) bunurile construite în raza mai multor unități administrativ-teritoriale și/sau care deservesc mai multe unități administrativ-teritoriale aparțin domeniului public al statului sau al unităților administrativ-teritoriale dacă aceste unități administrativ-teritoriale sînt situate în raioane/municipii diferite, apartenența acestora stabilindu-se prin decizia consiliilor raionale/municipale sau prin hotărîre de Guvern.
    (3) Sistemele publice de alimentare cu apă și de canalizare utilizate pentru furnizarea/prestarea serviciului pot fi:
    a) date în administrare și exploatare operatorilor, în cazul gestiunii directe; 
    b) concesionate operatorilor, în temeiul deciziei de atribuire a contractului de delegare a gestiunii serviciului, în cazul gestiunii delegate.
    (4) În cazul gestiunii delegate, concesionarea sistemelor publice de alimentare cu apă și de canalizare utilizate pentru furnizarea/prestarea serviciului este parte intrinsecă a contractelor de delegare a gestiunii. Aceste bunuri se transmit operatorilor spre administrare și exploatare pe perioada delegării gestiunii, în baza contractului de delegare a gestiunii, odată cu delegarea gestiunii serviciului.
    (5) Operatorul, indiferent de modalitatea de gestiune a serviciului, este obligat să ţină o evidenţă separată a bunurilor primite în gestiune, inclusiv a modificării în timp a valorii sau a înlocuirii complete a acestora.
    (6) Bunurile domeniului public al unităților administrativ-teritoriale, aferente serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare, nu pot fi depuse ca aport la capitalul integral al societăților comerciale (inclusiv cele înființate de autoritățile administrației publice locale și centrale) și nu pot constitui garanții pentru creditele bancare contractate de autoritățile administrației publice locale sau de operatori, fiind inalienabile, imprescriptibile și insesizabile. Aceste bunuri pot fi date în administrare sau pot fi concesionate operatorilor, în condiţiile legii.
    (7) Bunurile domeniului privat al unităților administrativ-teritoriale utilizate pentru furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare pot fi date în administrare, concesionate sau trecute în proprietatea operatorilor, cu respectarea prevederilor legale.
    (8) În cazul gestiunii delegate, bunurile realizate de operatori în conformitate cu programele de investiții impuse prin contractul de delegare a gestiunii apartin  domeniului public și revin de drept, gratuit și libere de orice sarcini unităților administrativ-teritoriale. Acestea se transmt de către operator autorităţilor publice locale pentru înregistrarea în proprietatea unităţii administrativ-teritoriale pînă la finele fiecărui an de gestiune.
    (9) Administrarea bunurilor domeniului public sau privat al unităților administrativ-teritoriale, aferente serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare, se face cu diligența unui bun proprietar.
    (10) În cazul societăților comerciale cu capital integral public, bunurile necesare furnizării/prestării serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare se concesionează acestora odată cu delegarea gestiunii serviciului, prin atribuire directă.
    (11) Redevenţa pentru concesionarea bunurilor aferente serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare se stabilește în contractul de delegare a gestiunii, la nivelul calculat similar amortizării acestor bunuri sau la alt nivel, dacă se justifică economic.
    (12) Redevența prevăzută la alin. (11) se utilizează doar pentru finanțarea reparațiilor cu capitalizarea cheltuielilor, inclusiv reabilitarea, modernizarea și/sau dezvoltarea bunurilor domeniului public care au făcut obiectul concesionării și/sau al dezvoltării noilor imobilizări corporale.”
    14. Articolul 14:
    la litera b), cuvintele „tehnologiilor și a instrucțiunilor tehnice de exploatare” se substituie cu cuvintele „actelor normative din domeniu”;
    litera g) va avea următorul cuprins:
    „g) măsurarea volumelor de apă produsă, distribuită şi facturată, cu contoare de apă introduse pe piaţă şi/sau date în folosinţă, precum şi aflate în exploatare conform cerinţelor prevăzute de Legea metrologiei nr. 19/2016;”.
    15. La articolul 15:
    alineatul (1) se completează cu litera h) cu următorul cuprins:
    „h) să prezinte anual spre avizare și aprobare tarifele pentru serviciul public de alimentare cu apă potabilă, pentru serviciul public de canalizare și de epurare a apelor uzate.”
    la alineatul (2):
    litera a) va avea următorul cuprins:
    „a) să asigure furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare tuturor consumatorilor din teritoriul în ale cărui limite a fost autorizat, cu respectarea prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare și ale legislației în vigoare;”
    la litera c), cuvîntul „Agenție” se substituie cu cuvintele „autoritatea publică locală”;
    la litera d), textul „Regulamentul cu privire la serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare” se substituie cu textul „Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare”.
    16. La articolul 16:
    alineatul (1) se completează cu litera f) cu următorul cuprins:
    „f) să inițieze modificarea sau rezilierea contractului încheiat cu consumatorul, dacă există temei conform prevederilor prezentei legi.”
    alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    „(3) Efectuarea lucrărilor prevăzute la alin. (2), cu excepţia celor de avarie și a celor executate în limitele zonelor de protecție sanitară a obiectelor sistemului public de alimentare cu apă și de canalizare, se coordonează cu autorităţile administraţiei publice locale şi cu deţinătorii de terenuri. În scopul evitării impactului asupra mediului și/sau al cauzării prejudiciilor unor terți, la executarea lucrărilor în zonele de protecție sanitară, operatorul este în drept să înlăture orice obstacol (construcție, plantație etc.) amplasat neautorizat în zona respectivă, după o coordonare prealabilă cu autoritatea publică locală. Restabilirea porţiunilor de străzi şi de terenuri accidentate în urma unor astfel de lucrări se efectuează din contul operatorului, în termenele convenite.”
    17. Articolul 22:  
    la alineatul (5), textele „autorizaţiilor de racordare şi/sau de deversare” și „autorizațiilor de deversare” se substituie, respectiv, cu textele „avizelor de racordare şi/sau a acordurilor de preluare” și „acordurilor de preluare”;
    articolul se completează cu alineatele (51) şi (52) cu următorul cuprins:
    „(51) În cazul în care apele uzate evacuate în reţelele publice de canalizare nu  corespund cerinţelor impuse de operator în acordul de preluare a apelor uzate, consumatorii, cu excepţia celor casnici, au obligaţia să monteze staţii proprii de epurare sau de preepurare a apelor uzate.
    (52) În cazul nerespectării normativelor de evacuare a apelor uzate stabilite în acordul de preluare, operatorul dispune înlăturarea cauzei de neconformitate în termen de cel mult 10 zile, fiind în drept să retragă acordul de preluare și/sau să sisteze furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare pînă la înlăturarea cauzelor ce au condus la încălcarea normativelor stabilite.”
    la alineatul (6), cuvintele „autorizațiilor de deversare” se substituie cu cuvintele „acordurilor de preluare”;
    alineatul (7) va avea următorul cuprins:
    „(7) Stabilirea condiţiilor de evacuare a apelor uzate de la agenţii economici în sistemele de canalizare ale localităţilor, precum şi a concentraţiilor maxim admisibile de poluanţi în apele uzate, se efectuează de către operator cu respectarea normativelor deversării limitat admisibile în emisare, stabilite de legislaţia în vigoare. Operatorul poate efectua controlul inopinat al evacuării apelor uzate de la agenții economici și/sau prelevarea probelor în scopul verificării calității apelor uzate deversate în rețelele de canalizare.”   
    la alineatul (9), cuvintele „Autorizația de deversare” și „autorizaţia de conectare şi deversare” se substituie, respectiv, cu cuvintele „Acordul de preluare” și „avizul de racordare şi acordul de preluare”;
    la alineatul (10), cuvintele „autorizaţiei de deversare” se substituie cu cuvintele „acordului de preluare”;
    la alineatul (11), cuvintele „autorizaţia de deversare” se substituie cu cuvintele „acordul de preluare”;
    la alineatul (12), cuvintele „Autorizația de deversare” și „termenului de valabilitate a autorizației” se substituie, respectiv, cu cuvintele „Acordul de preluare” și „termenului de valabilitate a acordului”;
    alineatul (14) va avea următorul cuprins:
    „(14) În cazul în care condiţiile de evacuare a apelor uzate în reţeaua publică nu pot fi îndeplinite din punct de vedere economic sau tehnologic, agentul economic prezintă operatorului argumentarea de rigoare, cu indicarea cauzelor neîndeplinirii condiţiilor de deversare. Argumentarea se examinează de către operator în termen de 10 zile, luîndu-se decizia de încheiere sau de refuz al încheierii cu agentul economic a unui contract de evacuare a apelor uzate supraîncărcate, pe perioadă determinată, cu aplicarea, la tariful pentru serviciul public de canalizare şi epurare a apelor uzate, a coeficientului stabilit pentru încărcarea suplimentară cu volume de ape uzate şi/sau poluanți ce depășesc concentrația maxim admisibilă. Contractul poate fi încheiat numai în cazul în care staţia de epurare a apelor uzate dispune de rezervele necesare pentru a efectua epurarea, ţinînd cont de indicatorii respectivi, dacă nu se aduc prejudicii funcţionării normale a reţelelor şi instalaţiilor de epurare şi se asigură respectarea condiţiilor de calitate stabilite pentru deversarea apelor în emisar.”
    la alineatul (15), cuvintele „autorizației de deversare” se substituie cu cuvintele „acordului de preluare”;
    alineatele (16) și (18) vor avea următorul cuprins:
    „(16) Pentru depășirea normativelor la deversarea apelor uzate în sistemul de canalizare, operatorul calculează și aplică plați suplimentare conform legislației în vigoare și/sau contractului de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare.”
     „(18) În cazul în care volumul substanţelor în suspensie, consumul biochimic de oxigen pentru 5 zile (CBO5), precum şi alţi indicatori depăşesc normativele aprobate în modul stabilit de legislaţie sau în acordul de preluare, se aplică plăţi suplimentare proporţionale depăşirii concentraţiilor maxim admisibile, conform Regulamentului privind cerinţele de colectare, epurare şi deversare a apelor uzate în sistemul de canalizare şi/sau în corpuri de apă pentru localităţile urbane şi rurale.”
    18. La articolul 25, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) În zonele de protecție sanitară a sistemului public de alimentare cu apă și de canalizare se interzic efectuarea oricăror tipuri de lucrări de construcție, executarea săpăturilor, cultivarea plantațiilor perene, depozitarea materialelor, demolarea construcțiilor, a îngrădirilor sau a inscripțiilor de identificare și de avertizare aferente sistemului public de alimentare cu apă și de canalizare, orice mod de intervenție asupra rețelelor și instalațiilor și/sau orice mod de îngrădire a accesului la ele. În cazuri de excepție, cînd în zona de protecție sanitară a rețelelor și instalațiilor publice de alimentare cu apă și de canalizare este necesar să se execute o construcție autorizată în modul stabilit, beneficiarul acesteia suportă toate cheltuielile de modificare a traseului rețelelor de alimentare cu apă și de canalizare și a instalațiilor aferente, cu respectarea prevederilor Legii nr. 163/2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcție.”
    19. La articolul 26:
    alineatul (4) va avea următorul cuprins:
    „(4) Achiziționarea, instalarea, exploatarea, întreţinerea, reparaţia, înlocuirea şi verificarea metrologică a contoarelor se efectuează:
    a) la branșamentele blocurilor locative, la casele individuale – de către operator, din contul mijloacelor financiare prevăzute în tariful pentru serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare, calculate conform Metodologiei de determinare, aprobare şi aplicare a tarifelor pentru serviciul de alimentare cu apă, de canalizare şi de epurare a apelor uzate, aprobată de Agenţie;
    b) în apartamentele din blocurile locative cu care sînt încheiate contracte directe cu operatorul sau la încheierea contractului direct cu operatorul – de către operator, din contul mijloacelor financiare prevăzute în tariful pentru serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare, calculate conform Metodologiei de determinare, aprobare şi aplicare a tarifelor pentru serviciul de alimentare cu apă, de canalizare şi de epurare a apelor uzate, aprobată de Agenţie;
    c) la alți consumatori – conform contractului încheiat între consumator și operator sau între consumator și administratorul blocului locativ, din contul mijloacelor financiare ale consumatorului.”
    la alineatul (5), cuvîntul „concret” se exclude;
    la alineatul (6), cuvîntul „operatorul” se substituie cu textul „administratorul/operatorul”;
    la alineatul (12), textul „Regulamentului cu privire la serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare” se substituie cu textul „Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare”.
    20. Articolul 28 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 28. Raporturile juridice dintre operator, administratorul blocului locativ
                           şi consumator
    (1) Raporturile juridice dintre operator, administratorul blocului locativ şi consumatorul serviciului public de alimentare cu apă şi/sau de canalizare se reglementează de prezenta lege, Regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare și Legea nr. 75/2015 cu privire la locuințe.
    (2) Regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare stabilește condițiile și măsurile ce se impun pentru asigurarea serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare, precum și relațiile dintre operatori și consumatori.”
    21. Articolul 29:
    în cuprinsul articolului, cuvîntul ,,chiriaș”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvîntul ,,locatar” la forma gramaticală corespunzătoare;
    alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) În blocurile locative în care contractele de furnizare/prestare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare sînt încheiate cu administratorul blocului locativ, facturarea serviciului se efectuează în baza tarifelor aprobate şi a volumului de apă înregistrat de contorul comun instalat la branşamentul blocului. Distribuirea pe apartamente a volumului de apă înregistrat de contorul comun de la branşamentul blocului locativ se efectuează de către administratorul blocului locativ în baza Regulamentului cu privire la prestarea serviciilor comunale și necomunale, folosirea, exploatarea și administrarea locuințelor, aprobat de Guvern, conform art. 19 alin. (1) al Legii condominiului în fondul locativ nr. 913/2000.”  
    la alineatul (3), cuvintele „pentru furnizarea acestui serviciu în apartamente” se exclud;
    alineatul (4):
    la litera a), textul „în cel mult 30 de zile calendaristice din momentul solicitării” se substituie cu textul „conform planului de investiţii aprobat de autoritatea publică abilitată să aprobe tarifele pentru serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare pentru un operator concret”;
    la litera b), cuvîntul „distinct” se exclude;
    litera d) se abrogă;
    litera e) va avea următorul cuprins:
    „e) administratorul blocului locativ efectuează, din contul locatarilor, reparaţia, reconstrucţia, renovarea, întreținerea curentă a rețelelor interioare de alimentare cu apă și de canalizare, inclusiv lichidarea scurgerilor la reţelele interne de alimentare cu apă şi a ancrasărilor la reţelele de canalizare ale blocului locativ.” 
    22. Articolul 30 va avea următorul cuprins:
     „Articolul 30. Indicatorii de performanță ai serviciului public de alimentare
                            cu apă şi de canalizare
    (1) Serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare furnizat/prestat prin sistemele de alimentare cu apă şi de canalizare trebuie să întrunească, la branşamentele consumatorilor, indicatorii de performanță minimali stabiliţi în Regulamentul-cadru privind indicatorii de performanță ai serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare.
    (2) Indicatorii de performanță ai serviciului furnizat/prestat consumatorilor se aprobă de autoritățile administrației publice locale, în funcție de necesitățile consumatorilor, de starea tehnică a sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare și de eficiența acestora, cu respectarea indicatorilor de performanță minimali prevăzuți în Regulamentul-cadru privind indicatorii de performanță ai serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare, respectiv în Caietul de sarcini-cadru al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare.”
    23. La articolul 32:
    alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) Activitatea de furnizare/prestare a serviciului public de alimentare cu apă şi/sau de canalizare la nivel de raion, municipiu şi oraş se supune reglementării prin licenţiere.”
     la alineatul (3), litera c) va avea următorul cuprins:
    „c) să prezinte lista bunurilor domeniului public sau privat al unităţii administrativ-teritoriale, aferente serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare, pe care le administrează și le exploatează, în cazul operatorilor care furnizează/prestează serviciul de alimentare cu apă și de canalizare;”.
    24. La articolul 33, alineatul (6) se completează cu literele f)–h) cu următorul cuprins:
    „f) refuzul repetat al titularului de licenţă de a prezenta informaţiile şi rapoartele solicitate de Agenţie;
    g) neexecutarea de către titularul de licenţă a prescripției privind lichidarea încălcărilor ce țin de activitatea licențiată;
    h) refuzul titularului de licenţă de a permite efectuarea controalelor şi a inspecţiilor dispuse de Agenţie sau obstrucţionarea Agenţiei în efectuarea acestora.”
    25. Articolul 35:
    alineatul (1):
    la litera a), textul „diferențiat în funcție de locul de furnizare a serviciului, inclusiv în bloc locativ/casă individuală sau în apartament din bloc locativ” se exclude;
    alineatul se completează cu litera e) cu următorul cuprins:
    „e) tariful pentru producerea și/sau transportarea apei în vederea redistribuirii.”
    alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) Tarifele pentru serviciul public de alimentare cu apă potabilă, pentru serviciul public de alimentare cu apă tehnologică, pentru serviciul public de canalizare şi de epurare a apelor uzate, pentru producerea și/sau transportarea apei în vederea redistribuirii se determină de către titularii de licență în conformitate cu Metodologia de determinare, aprobare şi aplicare a tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă, de canalizare şi de epurare a apelor uzate, elaborată şi aprobată de Agenţie.”
    la alineatul (3):
    litera a) va avea următorul cuprins:
    „1) componenţa şi modul de determinare, în scopuri tarifare, a:
    a) cheltuielilor de procurare a apei;
    b) cheltuielilor materiale;
    c) cheltuielilor de personal;
    d) cheltuielilor pentru energia electrică;
    e) cheltuielilor de distribuire și administrative;
    f) cheltuielilor de întreținere și exploatare a sistemului public de alimentare cu apă și de canalizare;
    g) amortizării mijloacelor fixe și a imobilizărilor necorporale deţinute de operator cu drept de proprietate şi care nu fac parte din sistemele publice de alimentare cu apă şi de canalizare, inclusiv în cazul reevaluării acestora astfel încît activele respective să nu fie depreciate mai mult de o dată, însă excluzînd activele care au fost obţinute gratuit, prin donaţii sau prin alte surse nerambursabile;
    h) amortizării mijloacelor fixe și a imobilizărilor necorporale care fac parte din sistemele publice de alimentare cu apă şi de canalizare ale entităţii specializate a autorităţii publice locale care asigură gestiunea directă a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare;
    i) amortizării mijloacelor fixe și a imobilizărilor necorporale transmise operatorului conform contractului de delegare de către autorităţile publice locale pentru a fi utilizate doar în scopurile prevăzute de contractul de delegare;
    j) nivelului redevenței;
    k) cheltuielilor privind impozitele și taxele; 
    l) altor cheltuieli operaționale;
    m) nivelului de rentabilitate;”
    litera b) va avea următorul cuprins:
    „2) determinarea costurilor incluse în tarif, separat pentru fiecare activitate desfăşurată de titularul de licenţă;”
    litera c) va avea următorul cuprins:
    „3) condiţiile de utilizare a amortizării mijloacelor fixe și a imobilizărilor necorporale (redevenței), de efectuare a cheltuielilor materiale, a cheltuielilor de întreținere și exploatare a sistemului public de alimentare cu apă și de canalizare, precum şi modalitatea de ajustare a tarifelor în cazul utilizării acestora în alte scopuri;”
    litera d) va avea următorul cuprins:
    „4) principiile de efectuare a investiţiilor de către operator în sistemul public de alimentare cu apă şi de canalizare şi modul de recuperare a acestora prin tarif;”
    litera e) va avea următorul cuprins:
    „5) modul de ajustare a cheltuielilor de bază și a tarifelor pentru perioada de valabilitate a metodologiei tarifare.”
    la alineatul (4) litera a), cuvintele „furnizarea fiabilă şi continuă a” se substituie cu textul „furnizarea/prestarea”;
    articolul se completează cu alineatele (51) şi (52) cu următorul cuprins:
    „(51) Tariful pentru producerea și/sau transportarea apei în vederea redistribuirii dintr-un sistem de alimentare, care este livrată în alt sistem de alimentare, se va calcula în baza elementelor de cheltuieli aferente acestor activități. 
    (52) Operatorul regional căruia i-a fost delegată gestiunea serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare de către mai multe unități administrativ-teritoriale va aplica un tarif unic pentru întreaga arie de operare.”
    la alineatul (6), cifrele „30” se substituie cu cifrele „60”;
    la alineatul (13), cuvintele „se aprobă de către Agenție în modul stabilit” se substituie cu textul „se stabilesc în conformitate cu Metodologia de determinare, aprobare și aplicare a tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă, de canalizare și de epurare a apelor uzate și se aprobă de către Agenție”;
    alineatul (16) va avea următorul cuprins:
    „(16) Operatorii care furnizează serviciul public de alimentare cu apă potabilă, serviciul public de canalizare şi de epurare a apelor uzate la nivel de raion, municipiu şi oraş sînt obligaţi să afişeze la sediile lor şi să plaseze pe paginile lor web oficiale hotărîrile consiliului local şi/sau pe ale Agenţiei cu privire la aprobarea tarifelor pentru serviciile menţionate, precum şi pe cele referitoare la aprobarea tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă tehnologică şi pentru serviciile auxiliare.”
    26. Articolul 36 se completează cu alineatele (5)–(7) cu următorul cuprins:
    „(5) Operatorii/operatorii regionali, inclusiv cei care beneficiază de împrumuturi de la instituțiile financiare internaţionale pentru efectuarea unor investiţii publice destinate înfiinţării, modernizării, dezvoltării infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare, constituie, în conformitate cu art. 361, un fond de dezvoltare.
    (6) În situația în care unitățile administrativ-teritoriale au contractat împrumuturi pentru efectuarea de investiții, sursa de rambursare o constituie redevența pentru concesionarea bunurilor proprietate publică.
    (7) Bunurile aferente serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare obţinute în cadrul programelor de investiţii de către operator sau autorităţile publice locale aparţin domeniului public al unităţilor administrativ-teritoriale.”  
    27. Legea se completează cu articolul 361 cu următorul cuprins:
    „Articolul 361. Fondul de dezvoltare
    (1) Fondul de dezvoltare este destinat pentru înlocuirea şi dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare, pentru cofinanţarea proiectelor care beneficiază de asistenţă nerambursabilă, precum şi pentru asigurarea fondurilor necesare rambursării împrumuturilor contractate în scopul efectuării investiţiilor.
    (2) Fondul de dezvoltare se instituie de către operator/operatorul regional sau de către autoritatea publică locală.
    (3) Mijloacele Fondului de dezvoltare se păstrează într-un cont bancar separat, purtător de dobîndă, sau conform prevederilor acordurilor de împrumut încheiate în scopul efectuării investiţiilor potrivit alin. (1). 
    (4) Operatorul/operatorul regional care realizează proiecte cu finanțare rambursabilă de la instituții financiare naţionale sau internaţionale are obligația ca, de la semnarea acordului de împrumut și pînă la rambursarea integrală a împrumuturilor, să constituie Fondul de dezvoltare în mărimea care acoperă serviciul datoriei aferent împrumuturilor contractate.
    (5) Fondul de dezvoltare se constituie din:
    a) vărsăminte din profitul net al întreprinderii municipale care gestionează serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare, conform deciziei fondatorului;
    b) vărsăminte din profitul net al societății comerciale cu capital deținut integral sau majoritar de unitățile administrativ-teritoriale, în temeiul deciziei adunării generale a acționarilor;
    c) amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale proprietate a unităţilor administrativ-teritoriale, transmise operatorului, în cazul gestiunii directe;
    d) redevența aferentă bunurilor concesionate societății comerciale, calculată conform contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare, în temeiul deciziei autorităţilor deliberative;
    e) dobînzi aferente contului bancar în care se păstrează mijloacele Fondului de dezvoltare;
    f) alte surse, conform deciziilor autorităţilor publice locale cu care sînt încheiate contracte de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare.
    (6) Redevenţa se virează de către operator în Fondul de dezvoltare în limita în care este inclusă în calculul tarifelor aplicate pentru serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare.
    (7) În cazul în care mijloacele financiare acumulate în Fondul de dezvoltare nu sînt suficiente pentru a acoperi serviciul datoriei conform acordurilor/contractelor de împrumut, constînd în rate de rambursare, dobînzi, comisioane și alte costuri aferente, operatorul/operatorul regional, unitățile administrativ-teritoriale vor contribui, după caz, cu mijloace proprii pînă la atingerea sumei necesare pentru acoperirea serviciului datoriei.
    (8) Mijloacele Fondului de dezvoltare se utilizează în următoarea ordine de priorități:
    a) pentru plata serviciului datoriei constînd în rate de rambursare, dobînzi, comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor contractate de operator, contractate sau garantate de stat şi/sau de unitățile administrativ-teritoriale, destinate finanțării proiectelor de dezvoltare a infrastructurii serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare;
    b) pentru plata serviciului datoriei constînd în rate de rambursare, dobînzi, comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor contractate în vederea cofinanţării proiectelor care beneficiază de asistenţă financiară nerambursabilă;
    c) pentru înlocuirea şi dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare.
    (9) Fondul de dezvoltare nu poate fi utilizat în alte scopuri decît cele definite în prezentul articol. Mijloacele Fondului neutilizate pînă la data încheierii anului bugetar sînt accesibile pentru utilizare în anul bugetar următor. În cazul retragerii de la operator a dreptului de gestiune a serviciului şi infrastructurii aferente, plata neutilizată va fi transferată la bugetele unităţilor administrativ-teritoriale, proporţional valorii activelor aferente sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare pe care le administrează conform legii.”
    Art. II. – (1) Prezenta lege intră în vigoare la data publicării.
    (2) Guvernul, în termen de 6 luni de la data publicării prezentei legi:
     a) va prezenta Parlamentului propuneri pentru aducerea legislaţiei în vigoare în concordanţă cu prezenta lege;
    b) va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege;
    c) va aproba actele normative necesare pentru executarea prevederilor prezentei legi.
    (3) Agenția Naţională pentru Reglementare în Energetică, în termen de 6 luni de la data publicării prezentei legi:
    a) va aduce actele sale normative de reglementare în concordanţă cu prezenta lege;
    b) va elabora, va aproba şi va pune în aplicare actele normative de reglementare noi prevăzute de prezenta lege.
    (4) Autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale, în termen de 2 ani de la data publicării prezentei legi, vor iniția şi vor aproba inventarul bunurilor mobile şi imobile aparținînd domeniului public și celui privat ale unităţii administrativ-teritoriale, aferente serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                         Andrian  CANDU

    Nr. 322. Chișinău, 30 noiembrie 2018.