HGC120/2019
ID intern unic:  379709
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 120
din  27.02.2019
cu privire la organizarea şi funcţionarea
Inspectoratului de Management Operațional
al Ministerului Afacerilor Interne

Publicat : 08.03.2019 în Monitorul Oficial Nr. 86-92     art Nr : 165     Data intrarii in vigoare : 08.03.2019
    În temeiul articolului 7 literele  b) și e) din Legea nr. 136/2017 cu privire la Guvern (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 252, art. 412) şi articolului 15 alineatul (1) din Legea nr. 98/2012 privind administraţia publică centrală de specialitate (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 160-164, art. 537), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă, la propunerea Ministerului Afacerilor Interne, constituirea Inspectoratului de Management Operațional, autoritate administrativă din subordinea Ministerului Afacerilor Interne, cu formă de organizare juridică de inspectorat, în baza Serviciului dirijare operațională şi inspectare (structură fără personalitate juridică), din subordinea Ministerului Afacerilor Interne.
    2. Inspectoratul de Management Operațional al Ministerului Afacerilor Interne este succesorul de drepturi și obligații al Serviciului dirijare operaţională şi inspectare al Ministerului Afacerilor Interne.
    3. Patrimoniul, unităţile de personal stabilite în statele de personal şi bugetul pentru anul 2019 ale Serviciului dirijare operaţională şi inspectare al Ministerului Afacerilor Interne se transmit Inspectoratului de Management Operaţional.
    4. Se stabilește efectivul-limită al Inspectoratului de Management Operațional în număr de 43 de unități de personal, din care 38 de unități de funcționari publici cu statut special și 5 unităţi de funcţionari publici, cu un fond anual de retribuire a muncii conform legislaţiei.
    5. Se aprobă:
    1) Regulamentul cu privire la organizarea și funcționarea Inspectoratului de Management Operațional, conform anexei nr. 1;
    2) Structura Inspectoratului de Management Operațional, conform anexei nr. 2;
    3) Organigrama Inspectoratului de Management Operațional, conform anexei nr. 3;
    4) Modificările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, conform anexei nr. 4.
    6. Ministerul Afacerilor Interne:
    1) va asigura Inspectoratul de Management Operaţional cu sediu şi dotarea logistică corespunzătoare, în vederea asigurării exercitării atribuţiilor ce îi revin;
    2) va asigura transferul a 8 funcții publice cu statut special de la Inspectoratul General al Poliției al Ministerului Afacerilor Interne și a 6 funcții publice cu statut special de la Serviciul tehnologii informaționale din subordinea Ministerului Afacerilor Interne la Inspectoratul de Management Operațional al Ministerului Afacerilor Interne;
    3) va aduce actele sale normative în concordanță cu prezenta hotărîre.
    7. Agenția Servicii Publice, la cererea titularului de drept, va opera modificările necesare în documentele cadastrale.
    8. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Afacerilor Interne.
    9. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării.

    PRIM-MINISTRU                                                               Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul afacerilor interne                                                 Alexandru Jizdan
    Ministrul finanţelor                                                              Ion Chicu

    Nr. 120. Chişinău, 27 februarie 2019.


                 Anexa nr. 1
la Hotărîrea Guvernului nr.120/2019

REGULAMENT
cu privire la organizarea și funcționarea
Inspectoratului de Management Operațional
Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
    1. Prezentul Regulament stabilește statutul juridic al Inspectoratului de Management Operațional (în continuare – Inspectorat), misiunea, domeniile de activitate, funcțiile de bază, atribuțiile principale, drepturile generale, precum și modul de organizare şi funcționare a acestuia.
    2. Inspectoratul este o autoritate administrativă din subordinea Ministerului Afacerilor Interne (în continuare – Minister), care exercită coordonarea, monitorizarea şi controlul managementului operațional şi organizațional în domeniile de competență ale Ministerului.
    3. Inspectoratul este persoană juridică de drept public, finanțat din contul mijloacelor bănești alocate de la bugetul de stat, dispune de ștampilă cu imaginea Stemei de Stat a Republicii Moldova, conturi trezoreriale, denumirea sa în limba de stat, antet de modelul stabilit şi de alte atribute specifice.
    4. Sediul Inspectoratului este amplasat în municipiul Chișinău.
    5. În activitatea sa, Inspectoratul se conduce de Constituția Republicii Moldova, legile şi hotărîrile Parlamentului, decretele Președintelui Republicii Moldova, ordonanțele, hotărîrile şi dispozițiile Guvernului, tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, ordinele și dispozițiile ministrului afacerilor interne, prezentul Regulament şi de alte acte normative.
    6. Finanţarea şi asigurarea tehnico-materială a activităţii Inspectoratului se efectuează din contul bugetului de stat şi din alte surse, în conformitate cu legislaţia.
    7. Inspectoratul are în dotare echipament, utilaj specific, mijloace de transport, mijloace speciale, arme de foc și muniții aferente, necesare pentru îndeplinirea atribuţiilor de serviciu.
Capitolul II
MISIUNEA, DOMENIILE DE ACTIVITATE,
FUNCȚIILE DE BAZĂ, ATRIBUȚIILE PRINCIPALE
ȘI DREPTURILE GENERALE ALE INSPECTORATULUI

    8. Misiunea Inspectoratului constă în dezvoltarea sistemului de management operațional la nivelul Ministerului, exercitarea funcțiilor de supraveghere şi control ale Ministerului în domeniul managementului operațional și organizaţional, implementarea politicilor în domeniile sale de competență și  asigurarea funcționalității sistemului de interoperabilitate în cadrul Ministerului.
    9. Inspectoratul realizează funcțiile stabilite în prezentul Regulament în următoarele domenii:
    1) monitorizarea evenimentelor şi managementul fluxului informațional;
    2) analiza informațiilor şi evaluarea riscurilor;
    3) coordonarea operațională integrată a forțelor şi a mijloacelor din cadrul Ministerului;
    4) asigurarea interoperabilității forțelor şi mijloacelor din cadrul Ministerului;
    5) controlul şi evaluarea managementului operațional şi organizațional.
    10. Inspectoratul realizează următoarele funcții de bază:
    1) de realizare a politicii de stat – prin participarea și/sau acordarea suportului, inclusiv informațional, la elaborarea documentelor de politici în domeniile de activitate ale Inspectoratului, precum și implementarea politicilor statului și asigurarea executării actelor normative în domeniile respective;
    2) de reglementare – prin elaborarea și aprobarea regulamentelor, instrucțiunilor și regulilor orientate spre punerea în aplicare a prevederilor actelor normative de nivel superior;
    2) de suport decizional – prin asigurarea fundamentării deciziilor conducerii Ministerului în procesul de realizare a managementului integrat al forțelor și mijloacelor subdiviziunilor din cadrul Ministerului;
    3) de monitorizare și informare – prin monitorizarea continuă la nivelul Ministerului a evenimentelor produse pe plan național şi internațional, în vederea cunoașterii situației operative, sporirii capacității de reacție și asigurării fluxului informațional continuu;
    4) de analiză – prin analiza informațiilor și evaluarea riscurilor la adresa ordinii și securității publice;
    5) de planificare și cooperare – prin participarea la elaborarea, coordonarea şi implementarea planurilor și procedurilor în domeniul managementului operațional și gestionarea situațiilor specifice și de criză, în cooperare cu alte autorități ale statului cu competențe în domeniu;
    6) de asigurare a interoperabilității – prin coordonarea îndeplinirii în mod integrat a măsurilor planificate și asigurarea, la indicația ministrului afacerilor interne, a coordonării operaționale integrate cu forțele şi mijloacele subdiviziunilor din cadrul Ministerului;
    7) de supraveghere, evaluare şi control – prin analiza continuă sau periodică a informațiilor în domeniul managementului operațional și organizațional, precum și evaluarea respectării de către subdiviziunile din cadrul Ministerului a prevederilor legislației, potrivit domeniilor de competență atribuite acestora.
    11. Inspectoratul exercită următoarele atribuții principale:
    1) asigură punerea în aplicare şi executarea prevederilor actelor normative, precum şi realizarea documentelor de politici în domeniile de competenţă atribuite Inspectoratului;
    2) asigură suportul conducerii Ministerului în coordonarea/dirijarea operațională integrată a forțelor şi mijloacelor subdiviziunilor din cadrul Ministerului;
    3) monitorizează evenimentele și asigură managementul informației din sfera de competență a Ministerului;
    4) realizează managementul datelor și informațiilor privind riscurile la adresa ordinii și securității publice, precum și apariția altor situații specifice și de criză, care presupun utilizarea mai multor categorii de forțe şi mijloace din cadrul Ministerului și alte instituții ale statului cu competențe în domeniu;
    5) perfectează documente specifice pentru informarea Parlamentului Republicii Moldova, Președintelui Republicii Moldova, Consiliului Suprem de Securitate, Guvernului și altor autorități interesate ale statului în domeniul de competență;
    6) asigură activitatea Centrului Naţional de Coordonare Integrată a Acţiunilor de Ordine Publică;
    7) prezintă propuneri conducerii Ministerului, în cazul declanșării situațiilor de criză în domeniul ordinii publice, pentru punerea în aplicare a planurilor situaționale și a celor de cooperare interinstituțională pe segmentul gestionării situațiilor de criză în domeniul ordinii publice și acțiunilor de ordine publică;
    8) coordonează interacțiunea dintre forțele subdiviziunilor Ministerului în cadrul evenimentelor publice cu grad de risc sporit și gestionarea situațiilor specifice, care implică utilizarea mai multor categorii de forțe din cadrul Ministerului, precum și forțele altor autorități ale statului, în baza planurilor de cooperare interinstituțională;
    9) coordonează proiectarea operațională la nivel strategic și evaluează activitățile de proiectare operațională în cadrul autorităților administrative subordonate Ministerului;
    10) supraveghează funcționalitatea sistemului de interoperabilitate și standardizare a managementului operațional al Ministerului;
    11) evaluează nivelul instituțional de răspuns al subdiviziunilor Ministerului la apariția situațiilor specifice, precum şi modul de aplicare a procedurilor de operare standard și de asigurare a implementării măsurilor stabilite în scopul dezvoltării și consolidării capacității operaționale;
    12) evaluează şi controlează planificarea și organizarea managementului operațional şi organizațional al subdiviziunilor autorităților administrative și instituțiilor din subordinea Ministerului, precum și monitorizează îndeplinirea măsurilor pentru lichidarea neajunsurilor şi iregularităților constatate;
    13) realizează, potrivit competențelor atribuite, activități pentru prevenirea şi combaterea criminalității, asigurarea ordinii și securității publice, apărarea drepturilor şi intereselor legitime ale persoanelor, în conformitate cu prevederile legislației;
    14) efectuează prelucrarea datelor cu caracter personal necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor sale, în condițiile stabilite de legislația privind protecția datelor cu caracter personal;
    15) asigură confidențialitatea şi ia măsuri organizatorice şi tehnice necesare pentru protecția datelor cu caracter personal împotriva distrugerii, modificării, blocării, copierii, răspîndirii, precum şi împotriva altor acțiuni ilicite, măsuri menite să asigure un nivel de securitate adecvat în ceea ce privește riscurile prezentate de prelucrare şi caracterul datelor prelucrate;
    16) implementează bunele practici internaționale cu incidență asupra domeniului de activitate;
    17) exercită alte atribuţii ce decurg din prevederile prezentului Regulament și ale legislației.
    12. Inspectoratul este învestit cu următoarele drepturi:
    1) să înainteze ministrului afacerilor interne propuneri pentru perfecționarea cadrului normativ în domeniile de competență;
    2) să participe la elaborarea şi avizarea proiectelor de acte normative și documente de politici în domeniile de competență;
    3) să participe la elaborarea procedurilor standard și a procedurilor de operare standard de sistem subsecvente domeniului managementului operațional, la analiza riscurilor şi informațiilor;
    4) să ţină evidenţa personalului Inspectoratului, să întocmească şi să ţină dosarele personale ale acestuia;
    5) să organizeze și să desfășoare, în conformitate cu legislația, achiziții publice de bunuri, servicii și lucrări pentru activitățile proprii;
    6) să încheie acorduri pentru asigurarea activităţii Inspectoratului;
    7) să asigure evaluarea medicală și psihologică la selectarea personalului cu statut special al Inspectoratului, evaluarea medicală și psihologică periodică, precum şi asistenţa psihologică, în condițiile legii;
    8) să asigure protecţia juridică şi socială a personalului Inspectoratului şi a membrilor lor de familie, în conformitate cu legislaţia;
    9) să solicite şi să primească gratis, în modul stabilit de lege, de la organele centrale de specialitate, autoritățile administrației publice, întreprinderi, organizații și instituții etc., printr-o cerere justificată, date și informații necesare pentru îndeplinirea sarcinilor ce îi revin;
    10) să acceseze resursele și sistemele informaționale de stat deținute de alte autorități publice sau structuri organizaționale din sfera lor de competență, în condiţiile legii şi în baza acordurilor încheiate în acest sens;
    11) să posede, să utilizeze și să administreze patrimoniul ce i-a fost atribuit;
    12) să creeze şi să gestioneze baze de date necesare exercitării atribuţiilor ce îi revin, precum şi să utilizeze bazele de date ale Ministerului, ale autorităţilor administrative şi ale instituţiilor din subordinea Ministerului, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
    13) să prelucreze date cu caracter personal, în condiţiile legii;
    14) să dispună de alte drepturi ce decurg din prevederile prezentului Regulament și ale legislației în vigoare.
    13. Inspectoratul cooperează, potrivit competențelor, cu structurile similare din străinătate, cu celelalte structuri ale Ministerului, cu instituţiile şi autorităţile administraţiei publice centrale de specialitate cu atribuții în domeniu, cu asociațiile obștești, în limitele prevederilor legale.
Capitolul III
ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII INSPECTORATULUI
    14. Inspectoratul este condus de un şef numit în funcţie şi eliberat din funcţie de către ministrul afacerilor interne, în condiţiile legii.
    15. Șeful Inspectoratului:
    1) exercită conducerea Inspectoratului;
    2) organizează, coordonează şi controlează activitatea Inspectoratului;
    3) reprezintă Inspectoratul în raporturile cu instituţiile de stat, persoanele fizice şi juridice din ţară şi străinătate, în limitele competențelor atribuite;
    4) asigură executarea legilor, a decretelor Preşedintelui Republicii Moldova, a hotărîrilor Parlamentului, a ordonanţelor, hotărîrilor şi dispoziţiilor Guvernului, a ordinelor ministrului afacerilor interne, precum şi îndeplinirea sarcinilor ce decurg din prevederile prezentului Regulament şi din alte acte normative care vizează sfera de competenţă;
    5) poartă răspundere personală, în faţa ministrului, pentru realizarea misiunii şi îndeplinirea funcţiilor Inspectoratului;
    6) asigură securitatea şi disciplina internă, precum şi punerea în executare a măsurilor de stimulare şi a sancţiunilor disciplinare aplicate personalului;
    7) asigură integritatea instituțională și a personalului, constatarea cazurilor de încălcare a interdicţiilor şi restricţiilor de aflare în serviciu;
    8) semnează actele privind chestiunile ce ţin de competenţa Inspectoratului;
    9) organizează sistemul de control intern managerial în cadrul Inspectoratului;
    10) aprobă sau modifică statul de personal şi schema de încadrare ale Inspectoratului în limitele fondului de retribuire a muncii şi ale structurii și efectivului-limită stabilite de Guvern;
    11) aprobă fișele postului ale personalului Inspectoratului;
    12) emite ordine şi dispoziţii ce vizează activitatea Inspectoratului și asigură controlul executării acestora;
    13) numeşte în funcţii publice, modifică, suspendă şi încetează raporturile de serviciu ale funcţionarilor publici din cadrul Inspectoratului, inclusiv ale celor cu statut special, în condiţiile Legii nr. 158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public şi ale Legii nr. 288/2016 privind funcționarul public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne;
    14) deleagă și detașează personalul Inspectoratului în conformitate cu legislația;
    15) acordă, conform competenţei, grade speciale şi categorii de calificare, retrogradează şi restabileşte în grad special funcționarii publici cu statut special din cadrul Inspectoratului;
    16) conferă grade de calificare funcționarilor publici din cadrul Inspectoratului, în condițiile legii;
    17) dispune efectuarea anchetelor de serviciu în privința personalului Inspectoratului;
    18) aplică, conform competenţei, măsuri de stimulare, şi sancțiuni disciplinare personalului Inspectoratului, în condițiile legii;
    19) instituie la nivelul Inspectoratului comisii și grupuri de lucru, în conformitate cu legislația;
    20) stabilește modul şi programul intern de activitate al personalului Inspectoratului, în conformitate cu legislația;
    21) constată vechimea în serviciu pentru plata sporului la salariu şi stabilirea pensiei în conformitate cu legislația;
    22) acordă concedii, ajutoare materiale şi determină cuantumul indemnizaţiilor și compensațiilor acordate în conformitate cu legislaţia;
    23) aprobă casarea mijloacelor (fondurilor) fixe și a bunurilor uzate în cadrul Inspectoratului, în conformitate cu legislația;
    24) prezintă ministrului afacerilor interne propuneri pentru conferirea distincţiilor de stat şi a titlurilor onorifice personalului Inspectoratului;
    25) asigură managementul carierei profesionale a personalului Inspectoratului conform actelor normative;
    26) propune conducerii Ministerului măsuri pentru îmbunătățirea activităţii Inspectoratului;
    27) asigură respectarea legislaţiei muncii şi a legislaţiei în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, stabileşte persoanele responsabile de realizarea activităţilor de inspecţie a muncii în cadrul Inspectoratului;
    28) în limitele împuternicirilor atribuite de ministrul afacerilor interne, încheie acorduri în domeniul de competență;
    29) asigură gestionarea alocaţiilor bugetare şi administrarea patrimoniului public în conformitate cu principiile bunei guvernări;
    30) asigură dezvoltarea şi consolidarea bazei tehnico-materiale a Inspectoratului;
    31) exercită alte atribuții care îi revin în conformitate cu legislaţia.
    16. Şeful Inspectoratului este asistat de un adjunct, numit în funcţie și eliberat din funcție, în condiţiile legii, de ministrul afacerilor interne, la propunerea şefului Inspectoratului.
    17. Şeful adjunct şi conducătorii subdiviziunilor structurale ale Inspectoratului, în limitele împuternicirilor atribuite, poartă răspundere pentru activitatea şi deciziile luate în sferele lor de competenţă.
    18. Subdiviziunile structurale ale Inspectoratului îşi exercită activitatea în conformitate cu atribuţiile stabilite prin regulamente interne, aprobate de către şeful Inspectoratului.
    19. Personalul Inspectoratului este constituit din funcționari publici cu statut special şi funcţionari publici.
    20. Raporturile de serviciu ale personalului Inspectoratului sînt reglementate de Legea nr. 288/2016 privind funcţionarul public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne şi Legea nr. 158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, iar în partea în care nu sînt prevăzute de acestea, se aplică prevederile Codului muncii al Republicii Moldova nr. 154/2003 şi alte acte normative.
    21. Semnăturile pe actele oficiale ale Inspectoratului sînt aplicate de către șeful Inspectoratului, inclusiv cu utilizarea semnăturii electronice.
    22. În absenţa şefului, dreptul la semnătură îi revine şefului adjunct al Inspectoratului.
    23. Persoanele învestite cu dreptul de semnătură poartă răspundere personală pentru legalitatea, veridicitatea și corectitudinea documentelor semnate.

                Anexa nr. 2
la Hotărîrea Guvernului nr.120/2019

STRUCTURA
Inspectoratului de Management Operațional
    Conducerea
    Direcția coordonare şi monitorizare operațională
    Secţia monitorizare operaţională
    Secţia coordonare operațională și managementul crizelor
    Serviciul cooperare operațională
    Direcția analiza riscurilor
    Direcția evaluare operaţională şi control organizațional
    Secţia control managerial
    Serviciul evaluare tematică
    Direcţia management instituțional
    Secția resurse umane și reglementare juridică
    Serviciul financiar-administrativ
    Serviciul managementul documentelor și protecția informațiilor

    anexa nr.3

                  Anexa nr. 4
la Hotărîrea Guvernului nr.120/2019

MODIFICĂRILE
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
    1. La capitolul II secțiunea a II-a din anexa nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 1001/2011 privind punerea în aplicare a unor acte legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 238-242, art. 1100),  litera d) se completează cu punctul 6 cu următorul cuprins:
    „6. Inspectoratul de Management Operațional”.
    2. La punctul 2 din Hotărîrea Guvernului nr. 986/2012 cu privire la structura şi efectivul-limită ale Inspectoratului General al Poliției (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012,  nr. 273-279, art. 1064), cifrele „9231” şi „2611” se substituie cu cifrele „9223” şi, respectiv, „2603”.
    3. La punctul 2 din Hotărîrea Guvernului nr. 754/2014 cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Serviciului tehnologii informaționale din subordinea Ministerului Afacerilor Interne, a structurii și efectivului-limită ale acestuia (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 275-281, art. 804), cifrele „120” se substituie cu cifrele „114”.
    4. Tabelul din anexa nr. 5 la Hotărîrea Guvernului nr. 460/2017 pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.288/2016 privind funcţionarul public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 214-215, art. 538)  se completează cu următoarea poziție:

„Șeful Inspectoratului de Management Operațional

- angajează/numește în funcție şi eliberează din funcţie, promovează, detaşează, dispune asigurarea interimatului funcţiei publice cu statut special de conducere, prelungeşte termenul de aflare la serviciu peste limita de vîrstă, conform prevederilor legale, dispune retrogradarea şi restabilirea gradului special, dispune trimiterea în deplasare în interes de serviciu, suspendarea din funcţie, reîncadrarea în funcţie, acordă stimulări şi aplică sancţiuni disciplinare funcţionarilor publici cu statut special din cadrul Inspectoratului de Management Operațional, cu excepția șefului adjunct ai Inspectoratului de Management Operațional;

- acordă concedii anuale de odihnă, sociale şi pentru studii întregului corp de funcţionari publici cu statut special din subordine;

- emite ordinul privind constituirea, organizarea și funcționarea Comisiei pentru examinarea cererilor privind recunoaşterea activității în ramurile civile înrudite cu specialitatea (funcţia) deţinută în cadrul Inspectoratului de Management Operațional